Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 59/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb.

Částka 14/1992
Platnost od 28.02.1992
Účinnost od 28.02.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

ZÁKON

ze dne 29. ledna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/ 1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Odkaz č. 1 k § 2 odst. 2 zní:

"1) § 10 a 855 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 2 odst. 3 včetně odkazu zní:

"(3) Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu

a) ochrany zdraví lidu,2)

b) výkonu trestu odnětí svobody.".

Odkaz č. 2 zní:

"2) § 5 odst. 2 písm. b), § 9 odst. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.".

3. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Volební kraje

Volby se konají podle volebních krajů, které jsou pro účel zjišťování volebních výsledků sdruženy zvlášť pro Českou republiku a zvlášť pro Slovenskou republiku. Území volebních krajů je stanoveno v příloze č. 1 tohoto zákona.".

4. § 7 odst. 2 včetně odkazů zní:

"(2) Volební okrsky a volební místnost pro každý okrsek stanoví v České republice obecní rada nebo orgán, který plní funkci obecní rady,3) ve Slovenské republice starosta obce (primátor města) nebo starosta městské části4) (dále jen "příslušný orgán obce") nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb.". Odkazy č. 3 a 4 zní:

"3) § 3 odst. 1 a 2 a § 44 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
§ 22 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

4) § 13 odst. 1 a § 24 odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.
§ 17 odst. 1 zákona SNR č. 377/1990 Sb., o hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě.
§ 15 odst. 1 zákona SNR č. 401/1990 Sb., o městě Košice.".

5. § 7 odst. 5 včetně odkazu zní:

"(5) V celách policejního zajištění5) nebo v místech, kde se vykonává vazba, popřípadě kázeňský trest vězení, zabezpečí možnost výkonu volebního práva na základě voličského průkazu ve spolupráci s náčelníkem příslušného zařízení okrsková volební komise, v jejímž obvodu je toto zařízení. Velikost volebního okrsku podle odstavce 3 nemusí být v tomto případě zachována. Tyto osoby volí na základě voličského průkazu, který si vyžádaly, nemají-li v tomto okrsku trvalý pobyt. V případě předvedení příslušný útvar policejního sboru postupuje tak, aby se předvedené osobě umožnil výkon volebního práva.".

Odkaz č. 5 zní:

"5) Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.
Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
Zákon SNR č. 204/1991 Sb., o Policejním sboru Slovenské republiky.".

Dosavadní odkaz č. 6 se vypouští.

6. Dosavadní odkaz č. 7 k § 8 odst. 1 se označuje jako odkaz č. 6.

7. V § 8 odst. 1 věta třetí zní: "Velitel útvaru ve spolupráci s obecním (městským) úřadem nebo úřadem, který plní funkci obecního úřadu (dále jen "obecní úřad")7) obce přidělení, to neprodleně potvrdí obecnímu úřadu příslušnému podle místa trvalého pobytu těchto příslušníků.".

8. V § 9 odst. 1 a 2 se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "obecní úřad".

9. V § 10 odst. 1 se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "obecní úřad".

10. § 10 odst. 2 zní:

"(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamu voličů, zařídí obecní úřad, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí.".

11. V § 11 odst. 1 se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "obecní úřad" a za slovem "opravu" se vkládají slova "nebo doplnění".

12. V § 11 odst. 2 první a druhá věta se nahrazují touto větou: "Jestliže obecní úřad návrhu nevyhoví, může občan podat návrh8) u příslušného okresního (obvodního) soudu na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění seznamu.".

V dosavadní třetí větě se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "obecní úřad" a za slovem "opravu" se vkládají slova "nebo doplnění".

13. V § 12 odst. 1 se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "obecní úřad".

14. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Volby do Federálního shromáždění řídí Ústřední volební komise.".

15. V § 13 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Ve volebních krajích řídí volby krajské volební komise. Sídla krajských volebních komisí stanoví příloha č. 1 tohoto zákona.

(3) V okresech řídí volby okresní volební komise. Na území hlavního města Prahy a hlavního města Slovenské republiky Bratislavy řídí volby okresní volební komise podle přílohy č. 2 tohoto zákona.".

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 4 až 11.

16. Odkaz č. 9 k § 13 nově označenému odstavci 6 zní:

"9) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb.".
Odkaz č. 10 zní:

"10) § 18 odst. 10 tohoto zákona.".

17. V § 13 nově označeném odstavci 7 poslední věta zní: "Slib skládá člen volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu.".

18. V § 13 nově označený odstavec 9 zní:

"(9) Volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda volební komise nemohou být zástupci stejné politické strany. Losování řídí nejstarší člen volební komise.".

19. V § 13 nově označený odstavec 10 zní:

"(10) Zapisovatele Ústřední volební komise jmenuje a odvolává vláda České a Slovenské Federativní Republiky. Zapisovatele krajské volební komise jmenuje a odvolává ministr vnitra příslušné republiky. Zapisovatele okresní volební komise jmenuje a odvolává přednosta okresního úřadu. Zapisovatele okresních volebních komisí v hlavním městě Praze jmenuje a odvolává primátor hlavního města Prahy. Zapisovatele okrskové volební komise jmenuje a odvolává starosta obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen "starosta"). Zapisovatele je třeba určit v dostatečném předstihu tak, aby mohl plnit úkoly podle § 18; při jednání volebních komisí má zapisovatel právo poradního hlasu. Zapisovatel skládá slib ve znění uvedeném v odstavci 7.".

20. V § 13 nově označeném odstavci 11 se vypouští slovo "jejich" a slova "v odstavci 5" se nahrazují slovy "v odstavci 7".

21. V § 15 odst. 2 se slova "předseda příslušného krajského národního výboru" nahrazují slovy "ministr vnitra příslušné republiky".

22. V § 15 odst. 3 písm. b) se slovo "okrskových" nahrazuje slovem "okresních".

23. V § 15 odst. 3 písm. e) se slova "krajskému národnímu výboru" nahrazují slovy "ministerstvu vnitra příslušné republiky".

24. V § 16 odst. 1 poslední věta zní: "První zasedání okresní volební komise svolá přednosta okresního úřadu, v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy.".

25. V § 16 odst. 2 se vkládají nová ustanovení pod písmeny a) a b) tohoto znění:

"a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) rozhoduje o stížnostech na postup okrskových volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím,".

Dosavadní ustanovení pod písmeny a) až c) se označují jako ustanovení pod písmeny c) až e). V nově označeném ustanovení písmene e) se slova "v rámci okresu" nahrazují slovy "v rámci své působnosti".

26. § 17 odst. 1 zní:

"(1) Každá politická strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, má právo delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy a náhradníky na neobsazená místa příslušný orgán obce.".

27. § 17 odst. 2 zní:

"(2) Příslušný orgán obce s přihlédnutím k místním podmínkám stanoví nejnižší počet členů okrskové volební komise.".

28. V § 17 odst. 3 se slova "předseda příslušného místního národního výboru" nahrazují slovy "starosta příslušné obce".

29. V § 17 odst. 5 písm. c) se slova "místnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "obecnímu úřadu".

30. § 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Kandidátní listiny

(1) Kandidátní listiny pro volby do Sněmovny lidu a kandidátní listiny pro volby do Sněmovny národů mohou podávat politické strany. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 60 dnů přede dnem voleb ve dvojím stejnopise zapisovateli krajské volební komise. Ke kandidátní listině politická strana připojí:

a) prohlášení, že má nejméně 10 tisíc individuálních členů nebo

b) v případě, že nesplňuje podmínku uvedenou v písmenu a), petici požadující, aby tato politická strana kandidovala, podepsanou tolika dalšími oprávněnými voliči, kolik se jich politické straně nedostává na počtu individuálních členů. K podpisu pod petici volič po předložení občanského průkazu uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště. Podpis pod peticí nelze vzít zpět.

Krajská volební komise může kontrolovat pravdivost údajů o počtu členů nebo údajů uvedených v petici.

(2) Podává-li politická strana kandidátní listinu ve více volebních krajích, předloží petici pouze jedné krajské volební komisi a v podání ostatním krajským volebním komisím na to odkáže.

(3) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b) se nevztahuje na politické strany, které byly zastoupeny ve Federálním shromáždění 60 dnů přede dnem vyhlášení voleb, nebo které v rámci České republiky nebo Slovenské republiky v posledních volbách do Sněmovny lidu získaly nejméně 10 tisíc platných hlasů.

(4) Kandidátní listina obsahuje:

a) název politické strany,

b) jméno, příjmení, věk, povolání a bydliště kandidátů a jejich pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabské číslice.

(5) Na kandidátní listině může politická srana u jednotlivých kandidátů kromě údajů uvedených v odstavci 4 písm. b) též vyznačit jejich příslušnost k určité politické straně nebo že kandidát není členem žádné politické strany anebo že jde o nezávislého kandidáta.

(6) V příloze ke kandidátní listině politická strana určí svého zmocněnce a jeho dva náhradníky a uvede jejich jména, příjmení a přesné adresy. Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana vázána. Nastoupení náhradníka místo zmocněnce oznámí politická strana krajské volební komisi.

(7) Zapisovatel zjistí, zda předložené kandidátní listiny a přílohy k nim splňují stanovené náležitosti. V případě, že tomu tak není, upozorní na to zmocněnce politické strany. Podání kandidátní listiny zapisovatel potvrdí zmocněnci politické strany.

(8) Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině pro volby do Sněmovny lidu a do Sněmovny národů, se stanoví v příloze č. 3 tohoto zákona.

(9) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, nedal souhlas s tím, aby byl uveden na jiné kandidátní listině, a že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti.

(10) Politické strany se mohou dohodnout na podání společné kandidátní listiny. Na koalici takto vzniklou se použijí přiměřeně ustanovení tohoto zákona týkající se politické strany, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 42). Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a v odstavci 2 se v případě podání společné kandidátní listiny více politických stran zjišťuje za všechny tyto politické strany tak, jako by kandidátní listinu podala jedna politická strana.".

31. V § 19 odst. 2 písm. a) a písm. b) se slova "§ 18 odst. 7" nahrazují slovy "§ 18 odst. 9".

32. V § 19 odst. 2 písm. c) se slova "§ 18 odst. 6" nahrazují slovy "§ 18 odst. 8".

33. V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Krajská volební komise kandidátní listinu odmítne, jestliže tato listina nesplňuje podmínky podle § 18, politická strana nedostatky neodstranila ani do 24 hodin po upozornění krajskou volební komisí a nedostatky nelze odstranit způsobem uvedeným v odstavci 2. Proti takovému rozhodnutí může politická strana podat do 24 hodin po jeho doručení odvolání k Ústřední volební komisi.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4; dosavadní odstavec 4 se vypouští.

34. V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ústřední volební komise kandidátní listinu odmítne, jestliže tato listina nesplňuje podmínky podle § 18, politická strana nedostatky neodstranila ani do 24 hodin po upozornění komisí a nedostatky nelze odstranit způsobem uvedeným v odstavci 2.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

35. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

"§ 20a

Registrace kandidátních listin

(1) Po obdržení zápisu o výsledku projednání kandidátních listin z volebního kraje Ústřední volební komisí krajská volební komise zaregistruje nejpozději do 45 dnů přede dnem voleb kandidátní listiny jako platné a oznámí to písemně politickým stranám. Registrace je podmínkou pro rozmnožení kandidátních listin.

(2) Jestliže krajská volební komise nebo Ústřední volební komise po registraci podle odstavce 1 zjistí, že politická strana, která podala kandidátní listinu, byla zrušena11) anebo byla pozastavena její činnost,12) registraci zruší a písemně to oznámí zmocněnci politické strany (§ 18 odst. 6).

(3) Ke kandidátní listině, jejíž registrace byla podle odstavce 2 zrušena, se dále nepřihlíží.".

36. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a

Rozpuštění politické strany po registraci kandidátní listiny

Jestliže dojde k rozpuštění politické strany v době po zaregistrování kandidátní listiny krajskou volební komisí, při rozdělování mandátů se k takovéto politické straně nepřihlíží.".

37. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

Hlasovací lístky

(1) Předseda krajské volební komise zajistí prostřednictvím ministerstva vnitra příslušné republiky rozmnožení hlasovacích lístků, na nichž musí být uvedeno vylosované číslo kandidátní listiny (§ 20 odst. 5), název politické strany a údaje o všech kandidátech a jejich pořadí; údaje na hlasovacích lístcích musí být shodné s údaji na kandidátních listinách.

(2) Hlasovací lístky pro volbu do téže sněmovny Federálního shromáždění musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajské volební komise.

(3) Takto rozmnožené hlasovací lístky zašle předseda krajské volební komise starostům obcí, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, jakož i v den voleb všem okrskovým volebním komisím.".

38. V § 23 odst. 3 a 4 se slova "rada místního národního výboru" nahrazují slovy "příslušný orgán obce".

39. V § 24 odst. 1 se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "obecní úřad".

40. V § 24 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

41. V § 26 se slova "rada místního národního výboru" nahrazují slovy "starosta obce".

42. V § 27 odst. 1 se slova "40 dnů" nahrazují slovy "23 dnů".

43. § 27 odst. 2 zní:

"(2) V době volební kampaně má každá samostatně kandidující politická strana zajištěn rovný přístup ke státním veřejným informačním prostředkům a jiným službám státu a územní samosprávy. V rámci federálních vysílacích okruhů rozhlasu a televize je pro volební kampaň vyhrazeno celkem 21 hodin vysílacího času, které se rozdělí rovným dílem mezi kandidující politické strany tak, aby určením doby vysílání nebyla žádná z politických stran podstatně znevýhodněna; termíny vysílacích časů se rozdělí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany. Volební agitace v rozhlasovém a televizním vysílání držitelů licencí není dovolena.".

44. V § 27 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) V době volební kampaně je zakázáno vysílat volební projevy a volební programy, kromě vysílacích časů vyhrazených kandidujícím politickým stranám podle odstavce 2, a zveřejňovat jakékoliv vnější projevy, kterými se propagují kandidující politické strany. Je rovněž zakázáno vysílat volební agitaci v časech, které jsou v rozhlasovém a televizním vysílání vyhrazeny reklamě, nebo využívat rozhlasové a televizní reklamy k volební agitaci.

(4) Není dovoleno používat místního rozhlasu k volební agitaci politických stran, s výjimkou pouhého oznamování konání volebních shromáždění.".

45. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5 a slova "místní národní výbor" se v něm nahrazují slovy "příslušný orgán obce".

46. Za nově označený odstavec 5 se vkládá nový odstavec 6 tohoto znění:

"(6) Spory a stížnosti týkající se průběhu volební kampaně ve státních sdělovacích prostředcích řeší Ústřední volební komise; její rozhodnutí jsou závazná.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 7 až 9.

47. V § 27 nově označeném odstavci 7 první věta zní: "V době 48 hodin před zahájením voleb a v den voleb je zakázána volební agitace pro politické strany a je zakázáno zveřejňování údajů, které by mohly poškodit politickou stranu nebo kandidáta, a to slovem, písmem, zvukem a obrazem ve veřejných informačních prostředcích, v budovách, kde sídlí okrskové volební komise, a v jejich bezprostředním okolí.".

48. § 29 odst. 2 zní:

"(2) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a po záznamu v obou stejnopisech seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou otiskem úředního razítka. Tyto obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, jakosti a barvy. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Nepředloží-li volič občanský (vojenský, osobní) průkaz a žádný z členů okrskové volební komise ho nezná, komise jej požádá, aby svou totožnost prokázal svědectvím dvou komisi známých osob; pokud tak volič neučiní do ukončení hlasování, nebude mu hlasování umožněno.".

49. V § 29 odst. 4 se vypouští poslední věta.

50. V § 34 odst. 1 první věta zní: "Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a obálky a poté dá otevřít volební schránku.".

51. V § 35 odst. 1 v první větě se slova "kandidátní listiny" vypouštějí.

52. V § 35 odst. 2 ve větě druhé se slova "kandidátních listin různých politických stran" nahrazují slovy "hlasovacích lístků ve prospěch různých politických stran" a na konci odstavce se tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "pokud však byl odevzdán na více hlasovacích lístcích stejný počet přednostních hlasů, ne však pro stejné kandidáty, k přednostním hlasům se nepřihlíží.".

53. V § 36 odst. 1 poslední věta zní: "Jestliže některý z členů okrskové volební komise zápis nepodepsal, uvedou se důvody.".

54. V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Nesplní-li předseda okrskové volební komise na výzvu okresní volební komise povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování, může okresní volební komise zpracovat výsledky hlasování v ostatních okrscích a předat je krajské volební komisi.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

55. V § 37 nově označeném odstavci 3 se slova "místnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "obecnímu úřadu".

56. V § 38 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.".

57. V § 39 odst. 2 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.".

58. V § 40 odst. 1 poslední věta zní: "Jestliže některý z členů krajské volební komise zápis nepodepsal, uvedou se důvody.".

59. V § 40 odst. 3 se slova "příslušnému národnímu výboru" nahrazují slovy "ministerstvu vnitra příslušné republiky".

60. § 42 včetně nadpisu zní:

"§ 42

Postup politických stran do prvního skrutinia

(1) Ústřední volební komise zjistí, kolik platných hlasů celkem bylo odevzdáno pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici v České republice a ve Slovenské republice, zvlášť pro volbu do každé sněmovny.

(2) Ústřední volební komise dále zjistí,

a) které politické strany, popřípadě politická hnutí, získaly méně než pět procent

b) které koalice ze dvou či tří politických stran, popřípadě politických hnutí, získaly méně než sedm procent

c) které koalice z nejméně čtyř politických stran, popřípadě politických hnutí, získaly méně než deset procent

z celkového počtu platných hlasů odevzdaných v České republice nebo ve Slovenské republice. Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k těmto politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a hlasům pro ně odevzdaným nepřihlíží.

(3) Podá-li politická strana, popřípadě politické hnutí, kandidátní listinu v České republice i ve Slovenské republice, stačí, když získá pět procent z celkového počtu platných hlasů v jedné z republik. Pro koalice podle odstavce 2 písm. b) v tomto případě stačí, když získají sedm procent a pro koalice podle odstavce 2 písm. c) deset procent z celkového počtu platných hlasů v jedné z republik.

(4) Zjistí-li Ústřední volební komise, že požadavek podle odstavce 2 nesplnila žádná politická strana, popřípadě politické hnutí, a žádná koalice, sníží postupně

a) u politických stran, popřípadě politických hnutí, hranici pěti procent na hranici čtyř procent a na hranici tří procent,

b) u koalic podle odstavce 2 písm. b) hranici sedmi procent na hranici šesti procent a na hranici pěti procent,

c) u koalic podle odstavce 2 písm. c) hranici deseti procent na hranici devíti procent a na hranici osmi procent

tak, aby do prvního skrutinia mohly postoupit alespoň dvě koalice nebo jedna koalice a jedna politická strana, popřípadě politické hnutí, nebo dvě politické strany, popřípadě politická hnutí.

(5) V prvním skrutiniu se rozdělují mandáty v rámci volebních krajů.".

61. V § 43 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Bylo-li takto rozděleno o jeden mandát více, než se mělo přidělit, odečte se přebývající mandát té politické straně, která ve volebním kraji vykázala nejmenší zbytek dělení. Při stejném zbytku dělení se mandát odečte politické straně, která získala ve volebním kraji menší počet hlasů; je-li i pak počet platných hlasů stejný, rozhodne los.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

62. V § 43 nově označeném odstavci 4 se slova "který získal nadpoloviční většinu hlasů voličů politické strany, kteří využili práva přednostního hlasu" nahrazují slovy "který získal počet přednostních hlasů, jež činí nejméně 3 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro politickou stranu v rámci volebního kraje".

63. V § 44 odst. 2 se slova "Nejpozději před zahájením druhého nahrazují slovy "Nejpozději do 12 hodin po ukončení prvního".

64.V § 45 odst. 1 se na konci připojuje věta, která zní: "Jestliže některý z členů Ústřední volební komise zápis nepodepsal, uvedou se důvody.".

65. V § 48 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojují se nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Byla-li Nejvyššímu soudu České a Slovenské Federativní Republiky podána stížnost podle § 47 odst. 1, předsednictvo Federálního shromáždění učiní potřebná opatření bez zbytečného odkladu po doručení dobrozdání obsaženého v usnesení Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní republiky.

(3) Opatření podle odstavce 1 předsednictvo Federálního shromáždění neučiní, jestliže zjištěné vady nemohly ovlivnit rozdělení mandátů mezi politické strany.".

66. V § 49 odst. 1 se v první větě za slova "nastupuje náhradník" doplňuje odkaz č. 13, který zní:

"13) § 2 odst. 1 zákona č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění.".

67. V § 49 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Byla-li politická strana zrušena,11) náhradník nenastupuje a mandát zůstává uprázdněn až do konce volebního období.

(4) Byla-li činnost politické strany pozastavena,12) po dobu pozastavení náhradník nenastupuje.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

68. V § 49 nově označeném odstavci 5 se slova "poté, kdy se uprázdnila funkce" nahrazují slovy "po dni, ve kterém zanikl mandát".

69. V § 50 odst. 1 se slova "místní národní výbory" nahrazují slovy "obecní úřady".

70. V § 50 odst. 2 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slova "krajský národní výbor, jehož sídlo je sídlem příslušné volební komise" slovy "okresní úřad v sídle krajské volební komise"; na konci se připojuje věta, která zní: "Pomocné prostředky pro krajskou volební komisi v hlavním městě Praze zajistí magistrát hlavního města Prahy; pro okresní volební komise v hlavním městě Praze orgány uvedené v příloze č. 2 a pro okresní volební komise v hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě příslušný obvodní úřad.".

71. V § 51 odst. 2 se vypouštějí slova "legitimační lístky,".

72. § 52 včetně nadpisu zní:

"§ 52

Nároky členů volebních komisí

(1) Člen volební komise nesmí být pro výkon své funkce omezen na právech a nárocích, vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru, zejména má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy.14)

(2) Zaměstnavatel, který vyplatil náhradu mzdy podle odstavce 1, má nárok, aby mu byla vyplacená částka uhrazena. Způsob úhrady stanoví právním předpisem federální ministerstvo financí v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

(3) Člen okrskové volební komise má nárok na odměnu za výkon funkce v době, kdy nemá nárok na náhradu mzdy podle odstavce 1. Výši odměny a způsob její náhrady a výplaty stanoví právním předpisem federální ministerstvo financí v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.".

73. § 54 odst. 2 zní:

"(2) Výdaji podle odstavce 1 nejsou výdaje politických stran spojené s volební kampaní.".

74. V § 54 odst. 3 se částka "10 Kčs" nahrazuje částkou "15 Kčs".

75. § 55 včetně nadpisu zní:

"§ 55

Možnost uplatnění zvláštního nároku na kandidáty

(1) Politická strana může podmínit uvedení občana na své kandidátní listině předložením osvědčení vydaným federálním ministerstvem vnitra, popřípadě nálezem nezávislé komise při federálním ministerstvu vnitra15) o tom, že občan, připadající v úvahu jako kandidát, v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti,

c) vědomým spolupracovníkem Státní bezpečnosti.

(2) Jestliže politická strana připojí k žádosti občana o vydání osvědčení16) úředně ověřené potvrzení, že účelem tohoto osvědčení je uvedení občana na kandidátní listinu této politické strany, federální ministerstvo vnitra zašle osvědčení občanu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a současně o zaslání tohoto osvědčení vyrozumí politickou stranu.

(3) Nejpozději tři dny před ukončením volební kampaně (§ 27 odst. 1) jsou politické strany povinny zveřejnit, zda zvláštní nárok na kandidáty podle předchozích odstavců uplatnily a jaký byl výsledek u jednotlivých kandidátů.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 pozbývají účinnosti dnem 31. prosince 1996.".

76. V § 57 odst. 1 se vypouštějí slova "a životního prostředí".

77. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova "národních výborů" nahrazují slovy "obcí a okresních úřadů".

78. V § 57 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "legitimačního lístku".

79. V § 57 odst. 2 se vypouštějí slova "a životního prostředí".

80. V textu zákona se výraz "okresní komise" nahrazuje výrazem "okresní volební komise".

81. V textu zákona se výraz "československý státní občan" nahrazuje výrazem "státní občan České a Slovenské Federativní Republiky".

82. V textu zákona se výraz "Československá socialistická republika" nahrazuje výrazem "Česká a Slovenská Federativní Republika", výraz "Česká socialistická republika" se nahrazuje výrazem "Česká republika" a výraz "Slovenská socialistická republika" se nahrazuje vyrazem "Slovenská republika".

83. Příloha zákona se nahrazuje přílohami č. 1 až 3 tohoto zákona.

Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o volbách do Federálního shromáždění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


Příloha č. 1 zákona č. 59/1992 Sb.

Území volebních krajů

Volební kraj čísloNázev volebního kraje a sídlo krajské volební komiseZahrnuje území
1.Hl. m. PrahaHl. města Prahy
Praha
2.StředočeskýOkresy:Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník
Praha
3.JihočeskýOkresy:České Budějovice, Č eský Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor
České Budějovice
4.ZápadočeskýOkresy:Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov
Plzeň
5.SeveročeskýOkresy:Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec n. Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. Labem
Ústí n. Labem
6.VýchodočeskýOkresy:Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov n. Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí n. Orlicí
Hradec Králové
7.JihomoravskýOkresy:Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Zlín, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo, Žďár n. Sázavou
Brno
8.SeveromoravskýOkresy:Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Šumperk, Vsetín
Ostrava
9.Hl. m. SRHl. města SR Bratislavy
Bratislava
Bratislava
10.ZápadoslovenskýOkresy:Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava
Bratislava
11.StředoslovenskýOkresy:Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považ. Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar n. Hronom, Žilina
Banská Bystrica
12.VýchodoslovenskýOkresy:Bardejov, Humenné, Košice-město, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožnava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Vranov n. Topľou
Košice

Příloha č. 2 zákona č. 59/1992 Sb.

Vymezení volebních okresů v hl. městě Praze a v hl. městě Slovenské republiky Bratislavě

Volební okres č.Zahrnuje území městských částíPomocné prostředky pro okresní volební komisi zajistí
IPraha 1Obvodní úřad v Praze 1
IIPraha 2Obvodní úřad v Praze 2
IIIPraha 3Obvodní úřad v Praze 3
IVPraha 4Obvodní úřad v Praze 4
VPraha 5, Praha-Lipenec, Praha-Lochkov, Praha-Radotín, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-ZličínObvodní úřad v Praze 5
VIPraha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Řepy, Praha-SuchdolObvodní úřad v Praze 6
VIIPraha 7, Praha-TrojaObvodní úřad v Praze 7
VIIIPraha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní ChabryObvodní úřad v Praze 8
IXPraha 9, Praha-Běchovice, Praha-Čakovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Horní Počernice, Praha-Kbely, Praha-Klánovice,
Praha-Koloděje, Praha- Kyje, Praha-Letňany, Praha-Satalice, Praha-Újezd nad Lesy, Praha-Vinoř
Obvodní úřad v Praze 9
XPraha 10, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Horní Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha-Královice,
Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy, Praha-Uhříněves
Obvodní úřad v Praze 10
XIPraha-Jižní Město, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-ÚjezdMístní úřad v Praze-Jižním Městě
XIIPraha-Modřany, Praha-LibušMístní úřad v Praze-Modřanech
XIIIPraha-Jihozápadní MěstoMístní úřad v Praze-Jihozápadním Městě

Hlavní město Slovenské republiky Bratislava

Volební okresZahrnuje území městských částí
Bratislava IStaré Mesto
Bratislava IIRužinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice
Bratislava IIINové Mesto, Rača, Vajnory
Bratislava IVKarlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
Bratislava VPetržalka, Jarovce, Rusovce, Čuňovo

Příloha č. 3 zákona č. 59/1992 Sb.

Volební kraj čísloNejvyšší počet kandidátů na kandidátní listině pro volby do SLNejvyšší počet kandidátů na kandidátní listině pro volby do SN
1.Hl. m. Praha1612
2.Středočeský1410
3.Jihočeský97
4.Západočeský108
5.Severočeský1412
6.Východočeský1612
7.Jihomoravský2520
8.Severomoravský2518
9.Hl. m. SR Bratislava58
10.Západoslovenský2233
11.Středoslovenský2130
12.Východoslovenský1827

Poznámky pod čarou

7) § 58 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
§ 27 zákona ČNR č. 418/1990 Sb.
§ l6 a § 24 odst. 3 zákona SNR č. 369/1990 Sb.
§ 19 zákona SNR č. 377/1990 Sb.
§ 17 zákona SNR č. 401/1990 Sb.

8) § 200f a 200g občanského soudního řádu.

11) § 13 zákona č. 424/1991 Sb.

12) § 14 zákona č. 424/1991 Sb.

14) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

15) § 11 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

16) § 8 zákona č. 451/1991 Sb.

Přesunout nahoru