Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 586/1992 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů

Částka 117/1992
Platnost od 18.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině.

Poslední změna: 12.09.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Návrh upravuje problematiku daní napříč různými předpisy.

Poslední změna: 10.07.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Zákon řeší situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

Poslední změna: 02.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb.,o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon zakotvuje zdanění finanční náhrady poskytované v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.05.2019 pod číslem 125/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Cílem návrhu zákona je stanovit limit pro osvobození od daně v případě příjmu z úplatného převodu cenného papíru a z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu. Dále se navrhuje zvýšit základní slevu na dani na poplatníka a slevu na dani na manžela.

Poslední změna: 09.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 09.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Materiál obsahuje změny několika daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Poslední změna: 09.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela řeší problematiku placení daně z příjmu u českých lodníků zaměstnaných na palubách lodí plujících pod nizozemskou vlajkou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 306/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela vrací snížené limity pro uplatnění výdajových paušálů u příjmů ze samostatné činnosti na úroveň roku 2016.

Návrh neprošel 12.09.2018 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)

Návrh zákona kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Cílem návrhu zákona je v zákoně o daních z příjmů zrušit koncept „superhrubé mzdy“ a stanovit jako základ daně z příjmů ze závislé činnosti hrubý příjem, t.j. zdanitelný příjem ze závislé činnosti.

Poslední změna: 22.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Odbourání mezery zákona, která umožňuje investičním fondům daňovou optimalizaci při velmi jednoduchém splnění formální podmínky zaregistrování akcií na Burze cenných papírů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 174/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb.

Poslední změna: 02.08.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela ruší v zákoně o daních z příjmů ustanovení o prokazování původu majetku.

Poslední změna: 20.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Novelou se napravují legislativně-technická nedopatření vzniklá v roce 2017 při schvalování novel všech základních předpisů z oblasti sociálního pojištění a zákona o státní sociální podpoře včetně několika zjištěných legislativních nedůsledností v původních návrzích zákonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2018 pod číslem 92/2018 Sb. s účinností od 31.05.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Novelou se napravují legislativně-technická nedopatření vzniklá v roce 2017 při schvalování novel všech základních předpisů z oblasti sociálního pojištění a zákona o státní sociální podpoře včetně několika zjištěných legislativních nedůsledností v původních návrzích zákonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2018 pod číslem 92/2018 Sb. s účinností od 31.05.2018

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě

Cílem návrhu zákona je snaha řešit situaci těch rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

Poslední změna: 30.05.2018 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Návrh zákona se předkládá z nutnosti implementovat unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Poslední změna: 02.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Změnový zákon obsahuje návrhy dílčích novelizací v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Projednávání ukončeno)

Návrh poslanců na vydání zákona o náhradním výživném

Zavedení náhradního výživného pro nezaopatřené dítě poskytované státem, jestliže druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zdanění finanční náhrady poskytované státem v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Návrh zákona nahrazuje jednotnou sazbu daně z příjmů progresivním zdaněním, a to jak u fyzických, tak i u právnických osob, zejména s cílem zvýšit čistý příjem u nízkopříjmových skupin poplatníků. Dále se navrhuje u daně z přidané hodnoty nahradit současné dvě snížené sazby daně jednou sazbou ve výši 5%.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)

Cílem zákona je zakotvit do právního řádu novou formu právnické osoby - univerzitní nemocnici.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Právní úprava řeší dlouhodobě nepříznivou sociální situaci neúplných rodin s dětmi, kterým není druhým z rodičů řádně hrazeno soudem stanovené výživné.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Zákon mění systém příspěvku členských pojišťoven provozujících pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla do garančního fondu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.09.2017 pod číslem 293/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela zvyšuje odpočet od základu daně z příjmů fyzických osob u dárců krve.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 254/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

Adaptace českého právního řádu na nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ve vztahu k těm stranám a nadacím, které budou mít v České republice sídlo.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 246/2017 Sb. s účinností od 18.08.2017

Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

Adaptace českého právního řádu na nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ve vztahu k těm stranám a nadacím, které budou mít v České republice sídlo.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 246/2017 Sb. s účinností od 18.08.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Návrh se týká zejména úprav v oblasti rodičovského příspěvku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.07.2017 pod číslem 200/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 16.06.2017 pod číslem 170/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích

Adaptací českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Návrh neprošel 04.04.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zvýšení odpočtu od základu daně z příjmů fyzických osob u dárců krve a jejích složek.

Návrh neprošel 14.03.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Hlavním cílem novely je uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí EP a Rady 2014/42/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.03.2017 pod číslem 55/2017 Sb. s účinností od 18.03.2017

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Znovuzavedení osvobození od daně z příjmu u některých výsluhových náležitostí vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.12.2016 pod číslem 454/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh senátního návrhu zákona, který zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, a mění zákon č. 586/1992 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb.

Zákon měl zrušit zákon o elektronické evidenci tržeb.

Návrh neprošel 14.12.2016 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)

Návrh zákona o prokazování původu majetku

Jednoznačně definovaným hlavním cílem je zavedení nástroje, který zajistí zdanění nepřiznaného a nezdaněného příjmu zjištěného na základě navrženého postupu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.10.2016 pod číslem 321/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Novela zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace evropských právních předpisů, upravuje výkladové nejasnosti a reaguje na poznatky z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.05.2016 pod číslem 148/2016 Sb. s účinností od 01.06.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Tato novela zákona o daních z příjmů byla vyčleněna z návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.04.2016 pod číslem 125/2016 Sb. s účinností od 01.05.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Materiál je standardním návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.04.2016 pod číslem 113/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016

Návrh zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní

Cílem je zavedení účinného, konzistentního a jednotného systému automatické výměny informací o finančních účtech, která umožní co nejnižší možné administrativní a finanční dopady na finanční instituce a orgány Finanční správy České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.04.2016 pod číslem 105/2016 Sb. s účinností od 06.04.2016

Návrh poslanců na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Cílem návrhu zákona je omezit daňové úniky, popř. jim zcela zamezit, a přispět k získání podkladů pro vymáhání daňových nedoplatků u daňových dlužníků.

Návrh neprošel 09.02.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění plného rozsahu jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu, a to aniž by byly využity historicky překonané instituty povinné základní vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo jakékoliv modifikované verze těchto institutů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2016 pod číslem 47/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a o změně dalších zákonů

Cílem navrhované právní úpravy je transpozice a přizpůsobení s ohledem na Smlouvu zákona o účetnictví požadavkům, které vyplývají ze směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.09.2015 pod číslem 221/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela zakládá koncepční změnu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 04.06.2015 pod číslem 127/2015 Sb. s účinností od 04.06.2015

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Ukončeno: 18.05.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Tento návrh zákona je návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb (tzv. doprovodný zákon).

Návrh neprošel 11.05.2015 (Projednávání ukončeno)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), a další související zákony

Zajistit soulad poskytování veřejné podpory formou investiční pobídky s relevantními předpisy Evropské unie a udržet konkurenceschopnost systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními státy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.04.2015 pod číslem 84/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015