Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 582/1992 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Částka 116/1992
Platnost od 15.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.2000 (205/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

582

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 30. listopadu 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Ministerstvo financí České republiky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 16 odst. 1 písm. c) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "státní podnik" nahrazují slovy "akciová společnost".

2. § 21 zní:

"§ 21

(1) Při změně držitele nebo vlastníka motorového vozidla se zaplacené pojistné nevrací. Vypořádání poměrné části nespotřebovaného pojistného původní držitel nebo vlastník motorového vozidla dohodne s jeho novým držitelem nebo vlastníkem.

(2) Nespotřebované pojistné v případě trvalého vyřazení motorového vozidla z provozu vrátí pojišťovna na žádost pojištěného na základě jím předložených dokladů prokazujících zaplacení pojistného a trvalé vyřazení motorového vozidla z provozu. Nespotřebované pojistné se vrací plátci pojistného po odečtení správních nákladů spojených s přijetím úhrady pojistného a vrácením jeho nespotřebované části.

(3) Zaplacené pojistné za cizozemské motorové vozidlo podle § 22 odst. 3 se nevrací.".

3. § 22 odst. 2 zní:

"(2) Za tuzemské motorové vozidlo včetně motorového vozidla se zvláštní státní poznávací značkou se platí roční pojistné takto:

  roční pojistné v Kčs
a)jednostopé motorové vozidlo a motorová tříkolka s hmotností do 400 kg, se zdvihovým objemem válců-
1. do 50 cm3 včetně204,-
2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně408,-
3. nad 350 cm3576,-
b)osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg, motorová tříkolka s celkovou hmotností nad 400 kg,
1. se zdvihovým objemem válců do 2000 cm3 včetně nebo na elektrický pohon624,-
2. se zdvihovým objemem válců nad 2000 cm31992,-
c)ostatní automobily a pojízdný pracovní stroj se státní poznávací značkou
1. do celkové hmotnosti 3500 kg včetně4128,-
2. od celkové hmotnosti 3500 kg do 12 000 kg včetně6120,-
3. nad celkovou hmotnost 12 000 kg8940,-
d)traktor se státní poznávací značkou, pojízdný pracovní stroj bez státní poznávací značky nebo vysokozdvižný vozík180,-
e)motorový ruční vozík, jednonápravový kultivační traktor nebo traktor, kterému se nepřiděluje státní poznávací značka60,-
f)autobus určený pro provoz jen v měst- ské hromadné dopravě2880,-
trolejbus1440,-
g)ostatní autobusy
1. do celkové hmotnosti 5000 kg včetně6288,-
2. nad celkovou hmotnost 5000 kg včetně9624,-
h)přípojné vozidlo
1. určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou motorových vozidel uvedených v písmenech a) a e)
- s celkovou hmotností do 750 kg včetně60,-
- s celkovou hmotností nad 750 kg120,-
2. pojistné za přípojné vozidlo určené k tažení motorovými vozidly uvedenými v písmenech a) a e) je zahrnuto v sazbách pojistného za tato motorová vozidla
i)za motorové vozidlo s právem přednostní jízdy nebo motorové vozidlo taxislužby nebo vozidlo určené k půjčování jedenapůlnásobek příslušné sazby pojistného podle skupin motorových vozidel uvedených v písmenech a) až h).“.

4. § 27 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Pokud bylo pojistné za rok 1993 zaplaceno přede dnem 1. ledna 1993 podle předcházející právní úpravy, musí ten, kdo je povinen platit pojistné, doplatit je do konce února 1993 do výše stanovené touto vyhláškou.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru