Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 580/1992 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

Částka 116/1992
Platnost od 15.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 21.12.2009 (450/2009 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

580

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 25. listopadu 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, se pro území České republiky mění a doplňuje takto:

1. § 4 odst. 1 včetně poznámky č. 1) zní:

"(1) Konečným spotřebitelem se pro účely cenových předpisů rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání.1)

1) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".

2. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Evidence cen, kterou je prodávající povinen uchovávat, musí obsahovat údaje, z nichž je zřejmý název, popř. druh zboží, určené podmínky, k nimž se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je zboží prodáváno, a období, v němž se za tuto cenu prodávalo.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. Poznámka č. 1) k § 5 odst. 2 se označuje jako poznámka č. 1a) a její text "§ 231" se nahrazuje textem "§ 636".

4. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Označením spotřebního zboží cenou při prodeji konečnému spotřebiteli se rozumí vybavení zboží údajem o ceně připevněným viditelně na zboží nebo umístěným způsobem vylučujícím záměnu na regále, ve vitríně, na vývěsce nebo ve veřejně přístupném ceníku tak, aby měl kupující možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží.".

5. V § 7 odst. 2 se ve druhé větě slovo "Současně" nahrazuje slovy "Kromě toho".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru