Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 579/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 115/1992
Platnost od 16.12.1992
Účinnost od 22.08.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

579

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. září 1987 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 22. srpna 1989.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Belgického království,

vedeny přáním podporovat rozvoj a rozšiřovat spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti zdravotnictví a lékařských věd,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi,

berouce v úvahu ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného v Helsinkách,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet na základě vzájemnosti spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd tak, aby tato spolupráce přispívala k trvalému zlepšování zdravotního stavu národů obou zemí v souladu s jejich zákonodárstvím a v rámci možností.

Článek 2

Smluvní strany budou zejména podporovat:

a) spolupráci mezi vědeckými lékařskými ústavy, výzkumnými ústavy a zdravotnickými zařízeními;

b) spolupráci v oblasti základního výzkumu cestou vypracování a realizace vědeckých programů pořádáním konferencí a seminářů a dalších mezinárodních akcí organizovaných v obou zemích;

c) různé formy doškolování osob působících v oblasti zdravotnictví a lékařských věd;

d) účast odborníků na mezinárodních vědeckých kongresech, konferencích a seminářích, pořádaných v jedné z obou zemí.

Článek 3

1) Smluvní strany budou umožňovat výměnu vědců, výzkumníků, lékařů, farmaceutů, jakož i dalších odborníků a zdravotnických pracovníků.

2) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o odborných lékařských publikacích, jakož i o lékařských vědeckých údajích a dalších publikacích z oblasti zdravotnictví. Na žádost si je budou předávat.

Článek 4

1) Smluvní strany budou řešit otázku nutné dopravy pacientů mezi oběma zeměmi.

2) Na žádost jedné smluvní strany umožní druhá smluvní strana občanům první smluvní strany, aby se podrobili specializovanému lékařskému ošetření v příslušných zdravotnických zařízeních. Žádající smluvní strana nese odpovědnost za úhradu vzniklých výloh.

Článek 5

1) V zásadě bude doprava osob, vysílaných ve smyslu čl. 2 a 3 této dohody, hrazena vysílající smluvní stranou; pobytové náklady a dopravné uvnitř země budou hrazeny přijímající smluvní stranou.

2) Přijímající smluvní strana rovněž uhradí nezbytnou lékařskou péči v případě onemocnění nebo úrazu, které vzniknou v době jejich pobytu.

Článek 6

1) S cílem plnit ustanovení této dohody se vytváří Smíšená komise složená nejvýše ze 3 osob z každé smluvní strany. Tato komise se bude scházet nejméně jednou za 3 roky střídavě v každé z obou zemí. Vypracuje pracovní programy, bude hodnotit jejich provádění a stanoví finanční podmínky provádění této dohody.

2) Provádění pracovních programů je svěřeno ministerstvům zdravotnictví.

3) Na dohodnuté závazky v této dohodě musí být předem uvolněny nutné rozpočtové částky.

Článek 7

Tato dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc poté, kdy si smluvní strany písemně oznámí, že náležitosti požadované jejich ústavními předpisy byly splněny.

Článek 8

Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Může však být jednou ze smluvních stran kdykoliv vypovězena po předchozím písemném sdělení diplomatickou cestou v šestiměsíční lhůtě.

Na důkaz čehož řádně zplnomocnění zmocněnci obou smluvních stran dohodu podepsali.

Dáno v Bruselu dne 16. září 1987 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, francouzském a nizozemském, přičemž tato tři znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

B. Chňoupek v. r.

Za vládu Belgického království:

L. Tindemans v. r.

Přesunout nahoru