Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 578/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

Částka 115/1992
Platnost od 16.12.1992
Účinnost od 10.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

578

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. listopadu 1991 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. listopadu 1992.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 1 dnem 10. prosince 1992.

Český text Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

Česká a Slovenská Federativní Republika a Španělské království,

prodchnuty hlubokými pocity přátelství a vzájemné úcty mezi svými národy,

pevně odhodlány přispívat k budování spravedlivějšího, humánního, mírového a demokratického mezinárodního řádu,

vědomy si své odpovědnosti za zachování míru v Evropě a ve světě a rozhodnuty podporovat cíle a řídit se zásadami Charty Organizace spojených národů,

potvrzujíce závazky, které převzaly v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, a vědomy si významu rozhonutí přijatých v Pařížské Chartě pro novou Evropu z 21. listopadu 1990,

jsouce zavázány přispívat všemi prostředky k rozvíjení procesu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě jako prvořadého faktoru mírového rozvoje Evropy,

přesvědčeny o nutnosti definitivně překonat rozdělení Evropy zejména vytvářením mechanismů bezpečnosti a spolupráce na celém evropském kontinentě a vědomy si své společné odpovědnosti za tento úkol,

zdůrazňujíce význam rozvoje spolupráce mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskými společenstvími a vyjadřujíce uspokojení nad členstvím obou Smluvních stran v Radě Evropy,

přejíce si rozvíjet a dále prohlubovat vzájemnou spolupráci ve všech oblastech,

dohodly se takto:

Článek 1

Česká a Slovenská Federativní Republika a Španělské království budou prohlubovat a posilovat své vztahy spolupráce založené na přátelství, důvěře a vzájemné úctě mezi svými národy.

Článek 2

V souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů, s Helsinským Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a s Pařížskou Chartou pro novou Evropu budou Smluvní strany jako spřátelené státy zachovávat zásady svrchované rovnosti, zdržení se hrozby nebo použití síly, neporušitelnosti hranic, územní celistvosti států a jejich politické nezávislosti, mírového řešení sporů, nevměšování do vnitřních záležitostí, respektování lidských práv a základních svobod, rovnoprávnosti a práva národů na sebeurčení, spolupráce mezi státy a plnění závazků podle mezinárodního práva v dobré víře.

Článek 3

Smluvní strany budou v rámci procesu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podporovat všestranné upevnění demokracie, politický pluralismus, právní stát a zabezpečení lidských práv a základních svobod.

Článek 4

Smluvní strany budou spolupracovat při zachovávání míru a posilování bezpečnosti v Evropě. V rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě budou působit ke zvýšení stability na evropském kontinentě a k dalšímu pokračování procesu odzbrojení a zvyšování důvěry a otevřenosti založené na zásadě dostatečnosti pro obranu účinně uplatňované všemi státy, berouce v úvahu všechny podmínky bezpečnosti v Evropě. Budou podporovat zřizování struktur nebo institucionálních mechanismů způsobilých posilovat účinnost procesu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a přispívat k zajištění podmínek skutečné bezpečnosti pro všechny evropské státy.

Článek 5

Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat své vztahy v oblasti obrany.

Článek 6

V případě, že vznikne situace, která podle mínění jedné ze Smluvních stran představuje ohrožení nebo porušení míru, jež zvyšuje mezinárodní napětí, naváží Smluvní strany urychleně spojení nejvhodnější cestou za účelem výměny názorů o akcích, které by mohly vést k uvolnění napětí a k řešení situace.

Jestliže jedna ze Smluvních stran má za to, že jsou ohroženy její životně důležité bezpečnostní zájmy, může požádat druhou Smluvní stranu o neprodlené provedení konzultací.

Článek 7

Smluvní strany budou pořádat pravidelné konzultace na různých úrovních, aby tak zajistily rozvoj svých dvoustranných vztahů a podle možností sladily svá stanoviska k mezinárodním otázkám společného zájmu.

Setkání na nejvyšší politické úrovni se budou konat podle potřeby.

Ministři zahraničních věcí se budou scházet nejméně jednou ročně.

Setkání mezi dalšími členy vlád se budou konat podle potřeby.

Konzultace na úrovni expertů se budou konat pravidelně.

Článek 8

Španělské království bude podporovat rozvoj úzkých vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskými společenstvími.

Španělské království bude rovněž podporovat úsilí České a Slovenské Federativní Republiky o vytvoření předpokladů pro její plné začlenění do Evropských společenství.

Článek 9

Smluvní strany budou v největší možné míře podporovat rozvoj vzájemně výhodné spolupráce v oblasti hospodářské a finanční, zejména v zahraničním obchodě, průmyslu, vědě, technice a v dalších oblastech, které by mohly mít prioritní význam pro jejich budoucnost, např. na úseku konverze vojenského průmyslu.

Smluvní strany se zavazují vytvářet v souladu se svými příslušnými právními předpisy a dvoustrannými dohodami, zejména s Dohodou o vzájemné ochraně a podpoře investic, podepsanou v Madridu 12. prosince 1990, příznivé podmínky pro podporu investic druhé strany na svém území a pro zabezpečení jejich ochrany.

Článek 10

S cílem vytvořit příznivé podmínky pro realizaci společných iniciativ a projektů Smluvní strany budou podporovat přímé vztahy mezi československými a španělskými podniky a nové formy ekonomické spolupráce, zejména na úseku investic a smíšených podniků, včetně účasti subjektů třetích zemí.

Zvláštní pozornost budou věnovat projektům spolupráce týkajícím se malých a středních podniků.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat širokou výměnu ekonomických informací a jejich zpřístupnění podnikatelům a odborníkům obou zemí a rozvoj spolupráce mezi jejich podnikatelskými organizacemi a sdruženími.

Článek 12

K usnadnění přechodu České a Slovenské Federativní Republiky k tržnímu hospodářství a k podpoře jejího hospodářského rozvoje budou Smluvní strany přikládat zvláštní význam navazování odpovídající spolupráce jak na dvoustranném, tak na mnohostranném základě. Tato spolupráce bude zahrnovat technickou pomoc, zejména vzdělávání odborníků a vedoucích pracovníků v hospodářské oblasti.

Článek 13

Smluvní strany budou spolupracovat na dvoustranném základě i v evropském měřítku v oblasti dopravy a telekomunikačních a poštovních služeb.

Článek 14

Vědomy si významu ochrany životního prostředí Smluvní strany budou usilovat o rozšíření spolupráce v této oblasti na dvoustranném i mnohostranném základě, zejména v evropském měřítku.

Článek 15

Opírajíce se o dlouhodobé tradice kulturních styků mezi svými národy a vedeny přáním spolupracovat při co nejširší výměně kulturních hodnot v rámci vytváření evropského kulturního prostoru, Smluvní strany budou všemožně rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství.

Budou vzájemně podporovat výuku svých jazyků a literatur v České a Slovenské Federativní Republice a ve Španělském království. Přikládají zvláštní význam jazykovému vzdělávání jako nezbytnému předpokladu trvalé spolupráce a vzájemného poznávání kultury svých národů.

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a výměny mezi veřejnými institucemi, univerzitami a jinými vysokými školami, výzkumnými středisky, soukromými organizacemi a osobami činnými v oblasti kultury, vědy a školství a budou spolupracovat při realizaci společných vědeckých projektů oboustranného zájmu.

Smluvní strany umožní zřizování kulturních středisek, jež by se věnovala výuce a šíření jazyků a kultury svých zemí. Zvláštní pomoc si budou poskytovat při přípravě pedagogů a vzájemně si budou dávat k dispozici prostředky nutné pro přístup k didaktickým materiálům a specializované literatuře a pro využívání televize, rozhlasu a audiovizuální techniky a informatiky.

Článek 16

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti zdravotnictví, sociální péče, tělesné výchovy, sportu a turismu. Zvláštní pozornost budou věnovat výměně mládeže.

Článek 17

Smluvní strany budou prohlubovat spolupráci v rámci mezinárodních organizací, zejména evropských.

Článek 18

Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost prohloubení spolupráce mezi parlamenty a členy parlamentů obou států.

S přihlédnutím k ústavnímu uspořádání obou států budou Smluvní strany podporovat přímé styky a rozvoj spolupráce na všech úrovních.

Budou rovněž usnadňovat spolupráci mezi politickými, společenskými a odborovými organizacemi obou států.

Článek 19

V souladu s příslušnými mezinárodními dohodami Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti právní a konzulární.

Smluvní strany budou splupracovat v boji proti organizované zločinnosti, včetně nezákonného obchodu s narkotiky. Zavazují se rovněž spolupracovat v boji proti terorismu, únosu dopravních prostředků a pašování, které zahrnuje i nazákonný dovoz, vývoz a převoz kulturních statků.

V rámci této spolupráce si budou příslušné orgány obou Smluvních stran vyměňovat informace a zkušenosti.

Článek 20

Ustanovení této Smlouvy se nedotýkají práv a závazků vyplývajících z dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv a dohod, uzavřených Smluvními stranami se třetími státy.

Článek 21

Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost 30 dnů po výměně ratifikačních listin.

Tato Smlouva bude v platnosti po dobu 10 let a její platnost bude mlčky prodlužována vždy na dalších 5 let. Bude-li si jedna ze Smluvních stran přát Smlouvu vypovědět, oznámí to písemně druhé Smluvní straně nejméně jeden rok před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Praze dne 11. listopadu 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku:

Marián Čalfa v. r.

předseda vlády ČSFR

Za Španělské království:

Felipe González v. r.

předseda vlády Španělského královstvípředseda vlády Španělského království

Přesunout nahoru