Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 577/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti

Částka 115/1992
Platnost od 16.12.1992
Účinnost od 19.11.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

577

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. října 1992 byla v Praze sjednána výměnou nót Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 19. listopadu 1992.

České znění nóty federálního ministerstva zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a překlad nóty ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky se vyhlašují současně.

Federální ministerstvo zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí Litevské republiky a má čest navrhnout uzavření Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti tohoto znění:

Článek 1

Státní občané smluvních stran, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů, které jsou uvedeny v příloze Dohody, mohou vstupovat za účelem pobytu, který neslouží výdělečné činnosti, na území druhé smluvní strany a tam se zdržovat do 90 dnů bez víz.

Článek 2

1. Státní občané obou smluvních stran, kteří jsou držiteli platného diplomatického a služebního pasu své země a pracují na diplomatické misi, konzulárním úřadu mající sídlo na území druhé smluvní strany mohou vstupovat a pobývat na území této strany po dobu výkonu své funkce bez víza.

2. Ustanovení tohoto článku se vztahují i na rodinné příslušníky těchto osob žijících ve společné domácnosti s těmito osobami, pokud jsou držiteli platného diplomatického a služebního pasu.

Článek 3

Státní občané jedné smluvní strany, kteří vstupují na území druhé smluvní strany za účelem dlouhodobého nebo trvalého pobytu nebo výdělečné činnosti, musí mít vízum této země.

Článek 4

Státní občané jedné smluvní strany vstupují na území druhé smluvní strany na mezinárodních hraničních přechodech.

Článek 5

Smluvní strany se budou předem vzájemně informovat diplomatickou cestou o změnách v podmínkách vstupu, pobytu a vycestování z jejich území.

Článek 6

Dohoda se nedotýká práva smluvních států odepřít vstup nebo pobyt na svém území osobám označeným za nežádoucí.

Článek 7

Tato Dohoda neomezuje právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt občanům druhého smluvního státu, kteří by mohli ohrozit bezpečnost státu nebo veřejný pořádek nebo kteří nedisponují dostatečnými prostředky k zabezpečení svého pobytu.

Článek 8

Smluvní strany se zavazují přijímat na své území bez dalších formalit své státní občany.

Článek 9

Státní občané jedné smluvní strany, kteří ztratili cestovní doklad na území druhé smluvní strany, vyjíždějí ze státu pobytu na cestovní doklad vydaný diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem svého státu.

Článek 10

1. Každá smluvní strana může dočasně pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti z důvodu zdraví, veřejného pořádku nebo jiných závažných důvodů kromě případu uvedeného v článku 8.

2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně a nabude účinnosti okamžitě po tomto oznámení.

Článek 11

Státní občané obou smluvních stran jsou povinni při pobytu na území druhého smluvního státu dodržovat jeho právní předpisy.

Článek 12

1. Smluvní strany si diplomatickou cestou vymění vzory platných cestovních dokladů uvedených v příloze této dohody.

2. V případě změny platných nebo zavedení nových druhů cestovních dokladů si smluvní strany diplomatickou cestou vymění vzory nových cestovních dokladů spolu s údaji o jejich použitelnosti nejpozději 30 dnů před jejich výměnou nebo zavedením.

Článek 13

Tato dohoda se uzavírá na dobu neomezenou. Pozbude platnosti uplynutím 90 dnů ode dne obdržení písemného oznámení jedné smluvní strany o jejím úmyslu vypovědět tuto dohodu.

Příloha

k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti

Ve smyslu dohody jsou platnými cestovními doklady a náhradními cestovními průkazy:

1. pro občany České a Slovenské Federativní Republiky

a) diplomatický pas,

b) služební pas,

c) cestovní pas,

d) námořní knížka,

e) cestovní průkaz.

2. pro občany Litevské republiky

a) diplomatický pas,

b) cestovní pas,

c) pas námořníka.

Jestliže návrh obsažený v této nótě je přijatelný pro vládu Litevské republiky, bude tato nóta a odpověď váženého ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky tvořit Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti, která vstoupí v platnost třicátý den po výměně nót.

Federální ministerstvo zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 20. října 1992

RNDr. Jaroslav Suchánek v. r.

I. náměstek ministra zahraničních věcí ČSFR

Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky

Vilnius

Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky projevuje nejhlubší úctu federálnímu ministerstvu zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a má čest, ve jménu vlády Litevské republiky, oznámit, že přijímá návrh vlády České a Slovenské Federativní Republiky uzavřít smlouvu mezi vládou Litevské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti tohoto znění:

Článek 1

Státní občané smluvních stran, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů, které jsou uvedeny v příloze Dohody, mohou vstupovat za účelem pobytu, který neslouží výdělečné činnosti, na území druhé smluvní strany a tam se zdržovat do 90 dnů bez víz.

Článek 2

1. Státní občané obou smluvních stran, kteří jsou držiteli platného diplomatického a služebního pasu své země a pracují na diplomatické misi, konzulárním úřadu mající sídlo na území druhé smluvní strany mohou vstupovat a pobývat na území této strany po dobu výkonu své funkce bez víza.

2. Ustanovení tohoto článku se vztahují i na rodinné příslušníky těchto osob žijících ve společné domácnosti s těmito osobami, pokud jsou držiteli platného diplomatického a služebního pasu.

Článek 3

Státní občané jedné smluvní strany, kteří vstupují na území druhé smluvní strany za účelem dlouhodobého nebo trvalého pobytu nebo výdělečné činnosti, musí mít vízum této země.

Článek 4

Státní občané jedné smluvní strany vstupují na území druhé smluvní strany na mezinárodních hraničních přechodech.

Článek 5

Smluvní strany se budou předem vzájemně informovat diplomatickou cestou o změnách v podmínkách vstupu, pobytu a vycestování z jejich území.

Článek 6

Dohoda se nedotýká práva smluvních států odepřít vstup nebo pobyt na svém území osobám označeným za nežádoucí.

Článek 7

Tato Dohoda neomezuje právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt občanům druhého smluvního státu, kteří by mohli ohrozit bezpečnost státu nebo veřejný pořádek nebo kteří nedisponují dostatečnými prostředky k zabezpečení svého pobytu.

Článek 8

Smluvní strany se zavazují přijímat na své území bez dalších formalit své státní občany.

Článek 9

Státní občané jedné smluvní strany, kteří ztratili cestovní doklad na území druhé smluvní strany, vyjíždějí ze státu pobytu na cestovní doklad vydaný diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem svého státu.

Článek 10

1. Každá smluvní strana může dočasně pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti z důvodu zdraví, veřejného pořádku nebo jiných závažných důvodů kromě případu uvedeného v článku 8.

2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně a nabude účinnosti okamžitě po tomto oznámení.

Článek 11

Státní občané obou smluvních stran jsou povinni při pobytu na území druhého smluvního státu dodržovat jeho právní předpisy.

Článek 12

1. Smluvní strany si diplomatickou cestou vymění vzory platných cestovních dokladů uvedených v příloze této dohody.

2. V případě změny platných nebo zavedení nových druhů cestovních dokladů si smluvní strany diplomatickou cestou vymění vzory nových cestovních dokladů spolu s údaji o jejich použitelnosti nejpozději 30 dnů před jejich výměnou nebo zavedením.

Článek 13

Tato dohoda se uzavírá na dobu neomezenou. Pozbude platnosti uplynutím 90 dnů ode dne obdržení písemného oznámení jedné smluvní strany o jejím úmyslu vypovědět tuto dohodu.

Příloha

k Dohodě mezi vládou Litevské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti

Ve smyslu dohody jsou platnými cestovními doklady a náhradními cestovními průkazy:

1. pro občany Litevské republiky

a) diplomatický pas,

b) cestovní pas,

c) pas námořníka.

2. pro občany České a Slovenské Federativní Republiky

a) diplomatický pas,

b) služební pas,

c) cestovní pas,

d) námořní knížka,

e) cestovní průkaz.

Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky, ve jménu své vlády, má čest ujistit, že navržený text nóty obsahující výklad smlouvy, je pro vládu Litevské republiky přijatelný. Proto Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky, předložením této odvetné nóty federálnímu ministerstvu zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky, ujišťuje, že tato smlouva mezi vládou Litevské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky vstoupí v platnost třicátý den po předání této nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky využívá této příležitosti, aby ještě jednou ujistilo federální ministerstvo zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky ve své nejhlubší úctě.

Ve Vilniusu dne 20. října 1992

Ing. Valdemaras Katkus v. r.

I. náměstek ministra zahraničních věcí

Litevské republiky

Federálnímu ministerstvu zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

Přesunout nahoru