Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 576/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 115/1992
Platnost od 16.12.1992
Účinnost od 26.04.1991
Zrušeno k 08.02.1994 (56/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

576

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věci sděluje, že dne 26. dubna 1991 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Běloruské sovětské socialistické republiky, dále jen smluvní strany,

uznávajíce veliký význam tradičních obchodně ekonomických vztahů,

vycházejíce z článku 1 Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o obchodně ekonomických vztazích v roce 1991 ze dne 17. prosince 1990,

snažíce se rozvíjet vztahy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Běloruskou sovětskou socialistickou republikou a berouce na vědomí změny, probíhající v ekonomické oblasti obou republik, řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva, se dohodly takto:

Článek 1

Účastníci vnějších ekonomických vztahů smluvních stran, dále jen subjekty, přecházejí od 1. ledna 1991 na zúčtování a platby ve volně směnitelných měnách, na běžné světové ceny a pravidla používaná v mezinárodním obchodě a finanční praxi v celém komplexu obchodně ekonomických vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Běloruskou sovětskou socialistickou republikou.

Článek 2

S cílem uskutečnění obchodních a ekonomických vztahů nezbytných pro obě smluvní strany budou objemy a sortiment zboží a poskytovaných služeb v základním rozsahu stanoveny v indikativních seznamech dohodnutých dodávek.

Sortiment a objem zboží a poskytovaných služeb na každý následující rok se budou odsouhlasovat a upřesňovat v indikativních seznamech nejpozději do 30. září běžného roku.

Smluvní strany budou přijímat opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro uzavírání a realizaci smluv na dodávky zboží a poskytování služeb podle odsouhlasených indikativních seznamů.

Nákup zboží a poskytování služeb dle indikativních seznamů bude prováděno subjekty jedné smluvní strany s úhradou této hodnoty z příjmů za vývoz zboží a poskytování služeb subjektům druhé smluvní strany včetně využití technického volnoměnového clearingu při dodržení běžných světových cen.

Článek 3

Obchodně ekonomické vztahy v oblasti dodávek zboží a poskytování služeb nad sortiment a objemy uvedené v indikativních seznamech mohou být rovněž uskutečňovány subjekty na základě příslušných dohod.

Článek 4

Československá obchodní banka a. s. a Běloruská republiková banka Banky pro zahraniční obchod SSSR nejpozději do dvou měsíců od podpisu této dohody uzavřou mezibankovní ujednání o způsobu zúčtování plateb vyplývajícím z této dohody.

Po dohodě kompetentních orgánů smluvních stran budou v jednotlivých případech posuzovány možnosti provádění plateb mezi subjekty v jejich národních měnách, pokud tyto operace nebudou v rozporu s právním řádem smluvních stran.

Článek 5

Zúčtování a platby za dodávky zboží a poskytování služeb, které se uskuteční na základě indikativních seznamů uvedených v článku 2 této dohody, budou vedeny na zvláštních bankovních účtech u Československé obchodní banky a. s. a Běloruské republikové banky Banky pro zahraniční obchod SSSR.

Článek 6

Saldo plateb vykázané ve volně směnitelné měně, které vznikne na účtech uvedených v článku 5 této dohody ke konci každého zúčtovacího ročního období, bude vyrovnáno po dohodě smluvních stran dodávkami zboží nebo úhradou ve volně směnitelné měně.

Článek 7

Všechny platby neobchodní povahy se budou provádět ve volně směnitelných měnách. Po dohodě kompetentních orgánů smluvních stran budou posuzovány možnosti využití národních měn při zúčtování jednotlivých druhů plateb neobchodního charakteru.

Článek 8

Subjekty smluvních stran budou po vzájemné dohodě uzavírat smlouvy včetně dlouhodobých zejména na dodávky zboží s dlouhým výrobním cyklem s tím, že ceny a další komerční podmínky budou sjednány v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 9

Smluvní strany budou napomáhat prohlubování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu směřovat k rozšiřování kooperace výroby, zakládání společných podniků, mezinárodních sdružení a organizací, rozvoji cestovního ruchu, jakož i zavádění dalších progresivních forem spolupráce běžných ve světové ekonomice včetně bártrových obchodů.

Článek 10

Zboží, které bude dodáváno v souladu s touto dohodou, může být reexportováno do třetích zemí pouze s předchozím písemným souhlasem vývozce.

Článek 11

Výsledky vědeckotechnických prací, získané společně subjekty smluvních stran, nemohou být předávány třetím osobám a zveřejňovány bez souhlasu těchto subjektů.

Článek 12

Pro účely posouzení průběhu plnění této dohody se budou pravidelně setkávat zplnomocnění představitelé smluvních stran a v případě nutnosti budou přijímat odpovídající rozhodnutí a doporučení.

Článek 13

Tato dohoda může být měněna nebo doplňována na základě dohody obou smluvních stran.

Článek 14

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran ji může notou vypovědět. V takovém případě dohoda pozbývá platnosti po uplynutí 6 měsíců ode dne oznámení výpovědi.

Článek 15

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Dáno v Praze, dne 26. dubna 1991 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky: Ing. Václav Valeš v., r. místopředseda vlády ČSFR

Za vládu Běloruské sovětské socialistické republiky: V. Zalamaj v. r. místopředseda vlády Běloruské sovětské socialistické republiky

Přesunout nahoru