Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 575/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Částka 115/1992
Platnost od 16.12.1992
Účinnost od 19.09.1992
Zrušeno k 18.11.2009 (109/2009 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

575

Federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 1991 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské FederativníRepubliky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 19. září 1992.

České znění Dohody sse vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi

Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím

o podpoře a vzájemné ochraně investic

Preambule

Česká a Slovenská Federativní Republika a Dánské království, dále jen „smluvní strany",

vedeny přáním vytvořit výhodné podmínky pro investice v obou státech a posílit spolupráci mezi soukromými podniky s cílem podpory produktivního využití zdrojů,

uznávajíce, že spravedlivé a rovnoprávné zacházení s investicemi na základě vzájemnosti poslouží tomuto cíli,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účely této Dohody:

(1) Pojem „investice" zahrnuje všechny druhy majetkových hodnot investovaných investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souvislosti s ekonomickou aktivitou a získaných pro účely vytváření trvalých ekonomických vztahů ve formě společnosti nebo v jiné formě včetně společných podniků za podmínky, že investice byla uskutečněna v souladu se zákony a předpisy druhé smluvní strany a zahrnuje zejména:

(i) movitý a nemovitý majetek a všechna ostatní věcná práva jako jsou hypotéky, zástavní práva, záruky a obdobná práva;

(ii) akcie, obligace nebo jakékoli jiné formy účasti na společnostech;

(iii) reinvestované; výnosy, peněžní pohledávky nebo jiná práva vztahující se ke službám mající finanční hodnotu;

(iv) autorská práva, průmyslová vlastnická práva (jako jsou patenty, užitkové vzory, průmyslové obchodní názvy, označení původu), know-how a goodwill;

(v) obchodní koncese udělené na základě zákona nebo na základě smlouvy, povoluje-li to zákon, včetně koncesí k průzkumu, kultivaci, těžbě nebo využívání přírodních zdrojů;

(vi) zboží, které je na základě leasingové smlouvy dáno do dispozice nájemce na území jedné smluvní strany pronajímatelem, který je občanem druhé smluvní strany nebo právnickou osobou mající sídlo v této smluvní straně, bude považováno za investici.

(2) Pojem „výnosy" znamená částky, plynoucí z investice a zejména zahrnující zisk, úrok, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční a jiné poplatky.

Takové částky, a v případě reinvestic částky plynoucí z reinvestic, budou požívat stejné ochrany jako investice.

(3) Pojem „investor" znamená s ohledem na každou smluvní stranu:

a) Fyzické osoby mající statut občana jedné ze smluvních stran v souladu s jejím právním řádem.

b) Každý subjekt zřízený v souladu s právním řádem této smluvní strany a uznaný tímto právním řádem za právnickou osobu, jako společnosti, firmy, sdružení, rozvojové finanční instituce, nadace a obdobní subjekty bez ohledu na to, zda jejich odpovědnost je omezená a bez ohledu na to, zda jejich činnost je zaměřena na dosahování zisku.

(4) Pojem „území" znamená s ohledem na každou smluvní stranu území pod její svrchovaností a moře a podmořská území, nad kterými smluvní strana vykonává v souladu s mezinárodním právem svrchovanost, suverénní práva nebo jurisdikci.

S ohledem na článek 14 se tato Dohoda nebude vztahovat na Faerské ostrovy a Grónsko.

(5) Pojem „bez zdržení" bude považován za splněný, jestliže převod bude uskutečněn ve lhůtě, které je normálně požadována na základě mezinárodních finančních zvyklostí a v žádném případě ne později než za tři měsíce.

Článek 2

Podpora investic

Každá smluvní strana umožní v souladu se svými zákony a předpisy investice uskutečněné investorem druhé smluvní strany a bude takové investice všemožně podporovat včetně usnadnění zřizování zastupitelských kanceláří.

Článek 3

Ochrana investic

(1) Investicím uskutečněným investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany bude poskytnuto v každé době spravedlivé a rovnoprávné zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti. Žádná smluvní strana nebude jakýmkoli způsobem bezdůvodnými nebo diskriminačními opatřeními na svém území znemožňovat správu, udržování, užívání a požívání investic a nakládání s investicemi uskutečněnými investory druhé smluvní strany. Každá smluvní strana bude dodržovat všechny závazky, které jí ve vztahu k investicím uskutečněným investory druhé smluvní strany vzniknou.

(2) Žádná smluvní strana nebude na svém území podrobovat investice uskutečněné investory druhé smluvní strany, jakož i výnosy z takových investic, zacházení méně příznivému, než poskytuje investicím nebo výnosům z investic svých vlastních investorů nebo investorů kteréhokoli třetího státu, a to podle toho, které zacházení je z hlediska investora výhodnější.

(3) Žádná smluvní strana nebude na svém území podrobovat investory druhé smluvní strany, pokud jde o správu, udržování, užívání a požívání jejich investic a nakládání s jejich investicemi nebo s výnosy z nich, zacházení méně příznivému, než poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům kteréhokoli třetího státu, a to podle toho, které zacházení je z hlediska investora výhodnější.

Článek 4

Výjimky

(1) Ustanovení této Dohody upravující poskytnutí zacházení ne méně příznivého než je poskytováno investorům jedné smluvní strany nebo investorům z kteréhokoli třetího státu, nelze vykládat jako závazek jedné smluvní strany rozšířit na investory druhé smluvní strany prospěch vyplývající z jakéhokoli zacházení, výhody nebo výsady, které vyplývají:

a) z jakékoli existující nebo budoucí celní unie, regionální ekonomické organizace nebo podobné mezinárodní dohody, jejímž účastníkem se kterákoli smluvní strana stala nebo stane;

b) z jakékoli mezinárodní dohody nebo ujednání vztahujícího se výlučně nebo převážně ke zdanění.

(2) Ustanovení odstavce 1, článku 7 této Dohody nebudou na újmu právu kterékoli smluvní strany přijmout ochranná opatření vztahující se k pohybu kapitálu, pokud jsou taková opatření přijímána v souladu s mnohostrannými dohodami, jejichž účastníkem se kterékoli smluvní strana stala nebo stane.

Článek 5

Vyvlastnění a odškodnění

Investice uskutečněné investory jedné smluvní strany nebudou na území druhé smluvní strany znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením s účinkem podobným znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění"), s výjimkou případů zákonem stanoveného veřejného zájmu vztahujícího se na vnitřní potřeby vyvlastňující strany na principu nediskriminace a proti okamžitému, přiměřenému a účinnému odškodnění. Odškodnění bude odpovídat tržní hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před jejím vyvlastněním anebo před tím, něž budoucí vyvlastnění vešlo v obecnou známost, bude provedeno bez prodlení a bude zahrnovat úrok odpovídající běžné úrokové sazbě za období do data zaplacení, bude uskutečněno ve volně směnitelné měně a bude volně převoditelné. Ustanovení právních předpisů poskytnou dotčenému investorovi v souladu s principy stanovenými tímto článkem cestou řádného právního postupu platného na území smluvní strany, která provedla vyvlastnění, právo na okamžité přezkoumání zákonnosti opatření uskutečněného ve vztahu k investici, jakož i přezkoumání správnosti jejího ocenění.

Článek 6

Náhrada ztrát

Investorům jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí ztráty v důsledku války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, revoluce, výjimečného stavu, povstání, vzpoury nebo nepokojů na území druhé smluvní strany, poskytne druhá smluvní strana, pokud jde o náhradu, odškodnění, kompenzaci nebo jiné urovnání, zacházení ne méně příznivé, než poskytne svým vlastním investorům nebo investorům z kteréhokoli třetího státu, a to podle toho, které zacházení je z hlediska investora výhodnější. Platby vyplývající z kteréhokoli ustanovení tohoto článku budou volně převoditelné, budou uskutečněny bez prodlení a budou zahrnovat úrok odpovídající běžné úrokové míře za období do dne provedení platby a budou realizovatelné ve volně směnitelné měně.

Článek 7

Repatriace a transfer kapitálu a výnosů

(1) Každá smluvní strana umožní bez prodlení převod

a) vloženého kapitálu nebo výnosu úplné nebo částečné likvidace nebo zcizení investice;

b) realizovaných výnosů;

c) plateb uskutečňovaných za účelem splacení úvěrů vložených do investice, jako i splatných úroků;

d) potvrzené části výdělků cizích státních příslušníků, kterým bylo povoleno pracovat v investici uskutečněné investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany.

(2) Měnové převody podle článků 5 a 6 a odstavce 1 tohoto článku budou provedeny ve volně směnitelné měně, v níž byla investice uskutečněna, nebo, pokud s tím investor souhlasí, v jakékoli volně směnitelné měně oficiálním devizovým kursem platným v den převodu.

Článek 8

Postoupení práv

Jestliže jedna smluvní strana nebo jí zmocněná agentura provede na základě záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany platbu ve prospěch svého vlastního investora, druhá smluvní strana uzná:

a) postoupení každého práva nebo nároku investora na smluvní stranu, která platbu poskytla, bez ohledu na to, zda k postoupení došlo podle zákona nebo na základě právního jednání v této zemi, jakož i

b) skutečnost, že smluvní strana, která platbu poskytla, je z titulu postoupení práv oprávněna vykonat práva a uplatnit nároky uvedeného investora a převzít závazky vztahující se k investici.

Článek 9

Sporý mezi smluvní stranou a investorem

(1) Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude předmětem jednání mezi stranami ve sporu.

(2) Jestliže spor mezi investorem a jednou smluvní stranou bude trvat i po uplynutí doby tří měsíců, investor bude oprávněn předložit spor buď:

a) Mezinárodnímu středisku pro řešení investičních sporů s přihlédnutím k aplikovatelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů mezi státy a příslušníky států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C 18. března 1965 v případě, že se obě smluvní strany stanou stranami této Úmluvy; nebo

b) rozhodci nebo mezinárodnímu ad hoc rozhodčímu soudu, ustavenému podle Rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní. Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout odchylně od těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

Článek 10

Spory mezi smluvními stranami

(1) Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu a provádění této Dohody mohou být, pokud to bude možné, řešeny jednáními mezi smluvními stranami.

(2) Pokud spor nelze vyřešit ve lhůtě 3 měsíců od zahájení jednání, bude na žádost jedné smluvní strany předložen rozhodčímu soudu.

(3) Tento rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ takto:

Do tří měsíců od obdržení žádosti o provedení rozhodčího řízení každá smluvní strana určí jednoho člena tribunálu. Tito dva členové pak vyberou občana třetího státu, který po schválení smluvními stranami bude předsedou soudu. Předseda bude ustaven do 3 měsíců ode dne určení ostatních dvou členů.

(4) Pokud v některé ze zmíněných lhůt nebylo provedeno nezbytné jmenování, kterákoli smluvní strana může, v případě, že nebylo dohodnuto jinak, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytné jmenování. Jestliže je předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat toto pověření, pak o provedení nezbytného jmenování bude požádán nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem některé smluvní strany.

(5) Rozhodčí soud bude aplikovat ustanovení této Dohody, jiných dohod uzavřených mezi smluvními stranami a procesní pravidla uznávaná mezinárodním právem. Svá rozhodnutí přijímá většinou hlasů. Tato rozhodnutí jsou konečná a pro obě smluvní strany závazná. Rozhodčí soud si určí vlastní jednací pravidla.

(6) Každá smluvní strana uhradí náklady svého vlastního člena soudu a jeho působení v rozhodčím řízení. Náklady předsedy a ostatní náklady budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem.

Článek 11

Doplňky

V době vstupů této Dohody v platnost nebo kdykoli potom mohou být ustanovení této Dohody doplněna tak, jak bude dohodnuto mezi smluvními stranami. Tyto doplňky vstoupí v platnost, jakmile si smluvní strany vzájemně notifikují, že ústavní požadavky pro vstup v platnost byly splněny.

Článek 12

Konzultace

Každá smluvní strana může druhé smluvní straně navrhnout, aby byly projednány jakékoli záležitosti, ovlivňující plnění této Dohody. Tyto konzultace se uskuteční na návrh jedné ze smluvních stran v místě a v čase dohodnutém diplomatickou cestou.

Článek 13

Aplikovatelnost Dohody

Ustanovení této Dohody se použijí na investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany po 1. lednu 1950.

Článek 14

Územní působnost

V době vstupu této Dohody v platnost nebo kdykoli potom mohou být ustanovení této Dohody rozšířena na Faerské ostrovy a Grónsko, což může být dohodnuto výměnou nót mezi smluvními stranami.

Článek 15

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost 30 dní po datu výměny diplomatických nót potvrzujících, že ústavní požadavky pro vstup této Dohody v platnost byly splněny.

Článek 16

Trvání a ukončení platnosti

(1) Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu 10 let a platná zůstane i poté, pokud po uplynutí počátečního období 10 let jedna smluvní strana nesdělí písemnou notou druhé smluvní straně svůj záměr ukončit platnost této Dohody. Notifikace o ukončení nabude účinnosti po jednom roce poté, co ji druhá smluvní strana obdržela.

(2) Pro investice realizované před datem, kdy notifikace o ukončení platnosti této Dohody nabyla účinnosti, zůstanou ustanovení článků 1 až 10 v platnosti na období dalších 10 let od tohoto data.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocnění vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Praze dne 6. března 1991 v českém, dánském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě odchylek v interpretaci bude rozhodné anglické znění.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku:
Jiří Dienstbier v. r.
místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí

Za Dánské království:
Uffe Ellemann-Jensen v. r. v. r.
ministr zahraničních věcí Dánského království

Přesunout nahoru