Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 571/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou

Částka 114/1992
Platnost od 14.12.1992
Účinnost od 06.10.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

571

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. dubna 1992 byla v Sofii podepsána Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a předseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky v zastoupení prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 6. října 1992.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dnem 6. října 1992. Tímto dnem pozbyla platnosti Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1968, vyhlášená č. 91/1969 Sb.

Český text Smlouvy a dopisů k ní přináležejících se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou

Česká a Slovenská Federativní Republika a Bulharská republika (dále jen „Smluvní strany"),

navazujíce na historické kořeny a tradice přátelských vztahů mezi oběma státy a zachovávajíce všechny kladné výsledky své vzájemné spolupráce,

vycházejíce z hlubokých politických a ekonomických přeměn, k nimž došlo v poslední době v obou státech, Evropě a ve světě,

pevně odhodlány přispívat k přeměně Evropy v jednotný kontinent míru a prosperity, jakož i k budování celoevropských struktur bezpečnosti a spolupráce, jež by zajistily stejnou bezpečnost a územní celistvost všech států kontinentu,

zdůrazňujíce své rozhodnutí přispívat k rozvoji integračních procesu na kontinentě ve všech oblastech a pokládajíce svou vzájemnou spolupráci za jejich neoddělitelnou součást,

potvrzujíce svou oddanost všelidským hodnotám míru, svobody, demokracie a solidarity, lidským právům a základním svobodám a považujíce je za základ spravedlivého a trvalého mírového uspořádání v Evropě,

řídíce se pravidly mezinárodního práva, cíli a zásadami Charty OSN, Závěrečného aktu a dalších dokumentů KBSE, zejména Pařížské charty pro novou Evropu,

rozhodly se rozvíjet sví přátelské vztahy a spolupráci na kvalitativně novém základě a za tím účelem se dohodly uzavřít tuto Smlouvu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet své vztahy jako spřátelené státy na základě vzájemné úcty, důvěry a spolupráce.

Budou se důsledně řídit zásadami svrchované rovnosti a respektování práv vyplývajících ze svrchovanosti států, nepoužití síly nebo hrozby silou, neporušitelnosti hranic, územní celistvosti států, mírového řešení sporů, nevměšování do vnitřních záležitostí, respektování lidských práv a základních svobod, včetně svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání a přesvědčení, rovnoprávnosti a sebeurčení národů, spolupráce mezi státy a plnění závazků podle mezinárodního práva v dobré víře.

Článek 2

Smluvní strany se zdrží hrozby silou nebo použití síly v mezinárodních vztazích, jakož i jakéhokoliv jiného jednaní neslučitelného s cíli a zásadami Charty OSN, Závěrečného aktu a dalších dokumentů KBSE. Všechny své spory budou řešit výlučně mírovými prostředky. Budou podporovat opatření kolektivní bezpečnosti, přijata podle Charty OSN.

Článek 3

Smluvní strany budou napomáhat upevňování bezpečnosti a rozvoji všestranné spolupráce v Evropě. V zájmu toho se budou zasazovat o vytvoření účinného celoevropského systému bezpečnosti a spolupráce a budou podporovat zřizování a činnost stálých struktur a mechanismů KBSE.

Budou působit k upevnění stability a posilovaní důvěry v Evropě na mnohostranném a dvoustranném základě. Budou se zasazovat o to, aby byly cestou závažných a účinně kontrolovatelných dohod sníženy stavy ozbrojených sil a výzbroje v Evropě na co možná nejnižší úroveň dostatečnou pro obranu, avšak neumožňující útok.

Článek 4

Jestliže jedna ze Smluvních stran bude mít za to, že vznikla situace, která může ohrozit nebo narušit její suverenitu, územní celistvost nebo jiné životně důležité bezpečnostní zájmy, obě strany zahájí neodkladně konzultace o nejúčinnějším způsobu odvrácení hrozby v souladu s Chartou OSN, Závěrečným aktem a mechanismy KBSE.

Článek 5

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemné vztahy prostřednictvím styků na všech úrovních a ve všech oblastech. Shodují se v tom, že při plnění této Smlouvy zvlášť významné místo bude zaujímat spolupráce a osobní styky nejvyšších představitelů zákonodárných a výkonných orgánů.

Budou podporovat spolupráci na úrovní České republiky a Slovenské republiky.

Zvláštní pozornost budou věnovat rozšiřování kontaktů mezi parlamenty obou států.

Článek 6

Smluvní strany budou pořádat konzultace s cílem dalšího rozvoje a prohlubování svých vzájemných vztahů a koordinace stanovisek k mezinárodním otázkám a postupu v mezinárodních organizacích.

Ministři zahraničních věcí obou zemí se budou scházet pravidelně, nejméně jednou za rok ke konzultacím o aktuálních otázkách dvoustranné spolupráce a mezinárodní situace.

Ostatní ministři a vedoucí pracovníci ministerstev, včetně ministerstva obrany, se budou rovněž scházet ke konzultacím k zajištění efektivní spolupráce.

Článek 7

Smluvní strany se budou zasazovat o vytváření takových podmínek, které by zamezily novému rozdělení Evropy podle stupně hospodářského a sociálního rozvoje.

Budou spolupracovat zejména ve strukturách a institucích KBSE v zájmu vytváření jednotného prostoru evropské spolupráce v hospodářské, ekologické, dopravní a jiných oblastech.

Článek 8

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemně výhodnou hospodářskou spolupráci, včetně spolupráce na regionální a podnikové úrovni. V rámci svého zákonodárství budou vytvářet co možná nejpříznivější podmínky pro podnikatelskou, obchodní a jinou hospodářskou činnost fyzických a právnických osob druhé strany na svém území.

Budou napomáhat rozvoji různých forem průmyslové kooperace, přímých vztahů, výměny informací a zkušeností mezi podniky, firmami a dalšími hospodářskými subjekty obou zemí a zřizování smíšených podniků a bankovních ústavů i s účastí partnerů z třetích zemí.

Budou podporovat vzájemné investice a zajišťovat jejich ochranu. Nebudou uplatňovat žádná diskriminační opatření ve svých vzájemných ekonomických vztazích.

Budou podporovat rozšiřování turistické výměny mezi oběma státy, jakož i rozvoj vhodných forem spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Článek 9

Smluvní strany budou rozšiřovat vzájemně výhodnou spolupráci v oblasti vědy a techniky. Budou napomáhat vytváření předpokladů k efektivní spolupráci v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, k udržování přímých styků a realizaci společných iniciativ vědců a výzkumných pracovníků.

Budou usnadňovat přístup do vědeckovýzkumnných pracovišť, knihoven, archivů a dalších podobných institucí.

Článek 10

Smluvní strany budou na základě příslušných dohod rozvíjet spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

Budou se podílet na vytvoření a provádění koordinované strategie a koncepce ochrany životního prostředí v regionálním a evropském měřítku. Budou na dvoustranném a mnohostranném základě spolupracovat při přípravě a realizace projektů založených na ekologicky čistých technologiích.

Článek 11

Smluvní strany pokládají regionální spolupráci za významnou součást zajištění prosperity národů v Evropě. Budou podporovat přípravu a provádění regionálních projektů, zejména s účastí podunajských států.

Společně s ostatními podunajskými státy budou spolupracovat při omezování a odvracení znečišťování vod řeky Dunaje a Černého moře, jakož i za účelem zajištění a zdokonalování plavby na Dunaji.

Článek 12

Smluvní strany budou mezi sebou a společně s jinými podunajskými státy spolupracovat při rozšiřování a zdokonalování služeb v oblasti dopravy, telekomunikací a pošty.

Bulharská republika zajistí České a Slovenské Federativní Republice přístup k Černému moři a s ním související svobodu tranzitu.

Článek 13

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, zdravotnictví, sociálních věcí a sportu.

Budou na základě příslušných dohod a programů rozšiřovat kulturní výměnu ve všech oblastech a na všech úrovních. Budou podporovat spolupráci mezi kulturními institucemi, uměleckými svazy, nakladatelstvími, sdělovacími prostředky, jakož i přímé styky mezi umělci a kulturními činiteli obou států.

Budou rozvíjet spolupráci v oblasti školství a styky mezi vzdělávacími zařízeními.

Budou napomáhat rozvoji bulharistiky v České a Slovenské Federativní Republice a bohemistiky a slovakistiky v Bulharské republice.

Budou vzájemně podporovat činnost kulturních a informačních středisek v obou zemích.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat každé úsilí směřující k objektivnímu vzájemnému poznávání a porozumění mezi lidem obou států.

Budou všestranně podporovat rozvoj styků a přímou spolupráci mezi oblastmi, městy a obcemi.

Budou napomáhat rozšiřování styků mezi občany obou zemí, rozvíjení spolupráce mezi odbory, ženskými, mládežnickými, sportovními a dalšími spolky, církvemi a náboženskými organizacemi, nadacemi, politickými stranami a hnutími. Zvláštní pozornost budou věnovat podpoře výměny mládeže.

Článek 15

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v právní a konzulární oblasti. Budou vytvářet příznivé podmínky pro cestování, návštěvy a pobyt svých občanů a řešení hmunitárních problémů.

Budou na základě dvoustranných a mnohostranných smluv spolupracovat v boji proti organizované zlo činnosti, zejména terorismu, nedovolenému obchodování s narkotiky a nezákonnému přepravování zbraní, kulturních a historických hodnot přes hranice.

Budou zdokonalovat právní základnu svých vzájemných vztahů v souladu s vývojem svého politického, ekonomického, sociálního a právního systému a s obecnými vývojovými tendencemi v Evropě.

Článek 16

Smluvní strany budou spolupracovat v zájmu zvýšení úlohy a efektivity činnosti OSN při udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.

Zvláštní pozornost budou věnovat opatřením směřujícím k upevnění bezpečnosti středních a malých států.

Článek 17

Tato Smlouva není namířena proti třetím státům. Nedotýká se práv a závazků vyplývajících z platných dvoustranných a mnohostranných smluv a dohod uzavřených Smluvními stranami s jinými státy.

Článek 18

Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

Tímto dnem pozbývá platnosti Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o přátelství, spoluprací a vzájemné pomoci, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1968.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 10 let. Poté se bude její platnost prodlužovat vždy na každé následující pětiletí období, pokud ji jedna ze Smluvních stran nevypoví písemně nejpozději jeden rok před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Sofii dne 6. dubna 1992 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku: '
Václav Havel v. r.

Za Bulharskou republiku:
Želju Želev v. r.

V Praze dne 3. dubna 1992

Vážený pane místopředsedo vlády,

v souvislosti s dnešním podpisem Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci mám čest znovu potvrdit shodu obou států o tom, že mnichovská dohoda z 29. 9. 1938 byla od samého počátku neplatná.

Přijmete, pane místopředsedo vlády, projev mé hluboké úcty.

Jiří Dienstbier v. r.

Vážený pan
Stojan Ganev
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí
Bulharské republiky

Sofia

Sofie, 6. dubna 1992

Vážený pane ministře,

v souvislosti s dnešním podpisem Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci mám čest znovu potvrdit shodu obou států o tom, že mnichovská dohoda z 29. září 1938 byla od samého počátku neplatná.

Přijmete, pane ministře, projev mé hluboké úcty.

Ministr:
Stojan Ganev

Vážený pan
Jiří Dienstbier
ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

Přesunout nahoru