Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 570/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska

Částka 114/1992
Platnost od 14.12.1992
Účinnost od 17.10.1992
Zrušeno k 30.06.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

570

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. dubna 1992 byla v Tokiu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem 17. října 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Japonska přejíce si upevnit a rozvinout obchodní vztahy mezi těmito dvěma zeměmi na základě rovnosti a vzájemné prospěšnosti, a tím dále podpořit přátelské vztahy existující mezi těmito dvěma zeměmi,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Obě vlády budou usnadňovat obchod mezi těmito dvěma zeměmi v souladu s platnými zákony a předpisy příslušných zemí.

Článek 2

Vlády obou zemí budou poskytovat výrobkům druhé země doložku nejvyšších výhod v souladu s právy a závazky, které každá země mí nebo může mít jakožto smluvní strana GATT, vzhledem ke clům, celním formalitám, vydáváním dovozních licencí a dalším opatřením ovlivňujícím dovoz a vývoz.

Článek 3

Obchod mezi těmito dvěma zeměmi bude veden v souladu s kontrakty uzavřenými mezi právnickými nebo fyzickými osobami těchto dvou zemí, v souladu s příslušnými zákony a předpisy příslušných zemí.

Článek 4

Všechny platby mezi těmito dvěma zeměmi budou prováděny v konvertibilní měně v souladu s příslušnými zákony a předpisy příslušných zemí.

Článek 5

Následující zboží bude podle příslušných zákonů a předpisů obou zemí vyjmuto z povinnosti platit dovozní a vývozní cla:

a) vzorky a materiály určené k propagaci a podpoře obchodu, které nemají obchodní hodnotu;

b) katalogy, letáky a další materiály tohoto druhu určené k použití na veletrzích a obchodních výstavách;

c) zboží určené na výstavy a veletrhy s podmínkou, že bude vráceno zpět.

Článek 6

Vlády obou zemí zaručí, v souladu s příslušnými zákony a předpisy dané země, nezbytné prostory pro pořádání veletrhů a výstav zboží jedné země na území druhé země.

Článek 7

Obě vlády budou navzájem konzultovat plnění této Dohody, kdykoli o to požádá druhá strana a vyměňovat informace prospěšné pro rozvoj obchodu mezi oběma zeměmi.

Článek 8

Ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na plnění jakýchkoliv kontraktů uzavřených mezi právnickými nebo fyzickými osobami obou zemí v době platnosti této Dohody. Obě vlády souhlasí, že splnění takových kontraktu po ukončení platnosti této Dohody bude založeno na jejich principech, v souladu s příslušnými zákony a předpisy těchto zemí.

Článek 9

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost 17. října 1992.

2. Tato Dohoda bude platná na dobu jednoho roku a její platnost bude automaticky prodlužována na další jednoleté období, pokud vláda jedné země neoznámí písemně vládě druhé země minimálně 3 měsíce předem záměr ukončit platnost Dohody.

Dáno ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce v Tokiu dne 24. dubna 1992.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Jozef Bakšay v. r.
ministr zahraničního obchodu

Za vládu Japonska:
Michio Watanabe v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru