Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 568/1992 Sb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou se ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Částka 113/1992
Platnost od 11.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

568

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. novembra 1992,

o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa mení takto:

1. § 22 ods. 2 znie:

"(2) Tuzemské motorové vozidlo vrátane motorových vozidiel so zvláštnou štátnou poznávacou značkou:

  Ročné poistné Kčs
a)jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým objemom valcov 
1. do 50 cm3 vrátane204
2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane408
3. nad 350 cm3576
b)osobný automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg 
1. so zdvihovým objemom valcov do 2000 cm3 vrátane, alebo na elektrický pohon624
2. so zdvihovým objemom valcov nad 2000 cm31992
c)ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj so štátnou poznávacou značkou
1. do celkovej hmotnosti 3500 kg vrátane4128
2. od celkovej hmotnosti 3500 kg do 12 000 kg vrátane6120
 3. nad celkovú hmotnosť 12 000 kg8940
d)poľnohospodársky alebo lesný traktor so štátnou poznávacou značkou, pojazdný pracovný stroj bez štátnej poznávacej značky alebo vysokozdvižný vozík180
e)motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor, ktorému sa štátna poznávacia značka neprideľuje60
f)autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej doprave a trolejbus 
1. autobus2880
2. trolejbus1440
g)ostatné autobusy 
1. do celkovej hmotnosti 5000 kg vrátane6288
2. nad celkovú hmotnosť 5000 kg9624
h)prípojné vozidlo 
1. určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motorových vozidiel uvedených v písmenách a) a e) 
- s celkovou hmotnosťou do 750 kg vrátane60
- s celkovou hmotnosťou nad 750 kg120
2. poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písmenách a) a e) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto vozidlá 
ch)za motorové vozidlo taxislužby alebo motorové vozidlo určené na požičiavani sa platí poistné vo výške jedenapolnásobe ku príslušnej sadzby poistného podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až h).“. 

2. § 22 ods. 3 znie:

"(3) Cudzozemské motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť poistné podľa § 20:

  Mesačné poistné za každý
i začatý mesiac pobytu Kčs
a)jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka2300
b)osobný automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg vrátane6900
c)ostatné motorové vozidlá nezahrnuté pod písmenom a) alebo b)11 500
d)poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými
v písmenách a) až c) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá.“.
 

3. § 27 znie:

"§ 27

Ak poistený zaplatil poistné za zákonné poistenie na rok 1993 pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa doterajšej právnej úpravy, je povinný ho do konca februára 1993 doplatiť do výšky ustanovenej touto vyhláškou.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Minister:
Tóth v. r.

Přesunout nahoru