Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 567/1992 Sb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

Částka 113/1992
Platnost od 11.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

567

ZÁKON

Národnej rady Slovenskej republiky

zo 17. novembra 1992

o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Tento zákon upravuje postavenie, funkciu a zostavenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len "štátny rozpočet") a štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky (ďalej len "štátny záverečný účet"), postavenie rozpačtov obcí1) a použitie ich prostriedkov. Určuje zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a jeho kontrolu.

(2) Tento zákon ďalej ustanovuje druhy príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí a upravuje zriaďovanie a zásady hospodárenia štátnych účelových fondov Slovenskej republiky (ďalej len "štátne fondy").

DRUHÁ ČASŤ ŠTÁTNY ROZPOČET

§ 2

(1) Štátny rozpočet je základným ekonomickým nástrojom finančnej politiky.

(2) Finančné hospodárenie Slovenskej republiky sa spravuje jej štátnym rozpočtom, ktorý sa zostavuje na každý rozpočtový rok.

(3) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

(4) Výšku príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu schvaľuje na rozpočtový rok Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada") zákonom o štátnom rozpočte. Prílohou zákona o štátnom rozpočte sú údaje o príjmoch a výdavkoch jednotlivých kapitol.

(5) V štátnom rozpočte, v rozpočtoch štátnych fondov a rozpočtoch obcí sa uplatňuje jednotné triedenie príjmov a výdavkov, ako aj jednotný spôsob evidencie o ich plnení podľa osobitného predpisu.

§ 3

Obsah štátneho rozpočtu

Štátny rozpočet obsahuje:

a) príjmy a výdavky Slovenskej republiky, okrem príjmov a výdavkov, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,

b) finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám,

c) rozpočtové rezervy.

§ 4

Príjmy štátneho rozpočtu

(1) Príjmy štátneho rozpočtu sú

a) dane a poplatky od právnických osôb, ktorých sídlo je na území Slovenskej republiky, okrem príjmov, ktoré sú podľa tohto alebo iného zákona národnej rady príjmom rozpočtov štátnych fondov, rozpočtov obcí alebo osobitných právnických osôb zriadených zákonom na financovanie sociálnych a zdravotníckych potrieb (ďalej len "národná poisťovňa"),

b) dane a poplatky od fyzických osôb, ktoré majú bydlisko na území Slovenskej republiky, okrem príjmov, ktoré sú podľa tohto alebo iného zákona národnej rady príjmom rozpočtov štátnych fondov, rozpočtov obcí alebo národnej poisťovne,

c) dane a poplatky od právnických a fyzických osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je mimo územia Slovenskej republiky a ktoré vykonávajú činnosť alebo majú príjmy z iného zdroja2) na území Slovenskej republiky okrem príjmov rozpočtov štátnych fondov, rozpočtov obcí alebo národnej poisťovne,

d) clá, dovozné alebo vývozné prirážky, vyrovnávajúce dávky z dovozu,

e) splátky vládnych úverov poskytnutých Slovenskou republikou do zahraničia a zákonom národnej rady určené podiely na splátkach vládnych úverov poskytnutých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou do zahraničia a na odvode náhrad za účasť na vládnych úveroch,

f) zákonom národnej rady určené podiely na splátkach návratných finančných výpomocí poskytnutých zo štátneho rozpočtu federácie,

g) príjmy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ďalších štátnych orgánov a právnických osôb, ktoré majú pre účely tohto zákona postavenie ústredných orgánov Slovenskej republiky (ďalej len "ústredné orgány"), ako aj príjmy rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,

h) vratky návratných finančných výpomocí poskytnutých zo štátneho rozpočtu a náhrada ušlého zisku,

ch) vratky príspevkov a dotácií po zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,

i) výnosy z cenných papierov nadobudnutých od iných emitentov alebo prostriedky získané predajom štátnych cenných papierov emitovaných v súlade so zákonom národnej rady,

j) výnosy z predaja majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, ak osobitný predpis neustanoví inak,

k) odvody a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny, pokiaľ nie sú príjmom rozpočtu obce alebo štátneho fondu,

l) ďalšie príjmy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Na úhradu finančných potrieb štátneho rozpočtu sa môžu so súhlasom národnej rady použiť štátne finančné aktíva Slovenskej republiky alebo inak získané prostriedky.

§ 5

Výdavky štátneho rozpočtu

(1) Zo štátneho rozpočtu sa uhradzujú najmä

a) výdavky na činnosť ústredných orgánov a ich prostredníctvom výdavky na činnosť rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám v ich pôsobnosti, ako aj ostatné výdavky ustanovené zákonom o štátnom rozpočte alebo osobitnými predpismi,

b) výdavky na zabezpečenie spoločných potrieb Slovenskej republiky a Českej republiky v rozsahu ustanovenom v zákone o štátnom rozpočte,

c) výdavky na sociálne a zdravotné poistenie,

d) výdavky na krytie štátnych objednávok a náhrady ujmy spôsobenej štátom,

e) výdavky na štátny dlh Slovenskej republiky, na emisiu cenných papierov a na úhradu výnosov ich majiteľom a na ich splácanie, ako aj výdavky na nákup cenných papierov od iných subjektov,

f) splátky úverov a úroky z prijatých úverov, ako aj splátky nesplatených úverov, za ktoré prevzal štát záruky,

g) vládne úvery,

h) štátne príspevky na volebné náklady politickým stranám a hnutiam.3)

(2) Zo štátneho rozpočtu sa môžu poskytovať

a) dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým osobám a podnikateľom,

b) dotácie a návratné finančné výpomoci obciam,

c) dotácie štátnym fondom,

d) príspevky fyzickým osobám podľa osobitných predpisov.4)

(3) Dotácie sa poskytujú na konkrétne akcie alebo na vopred určené okruhy potrieb podľa zákona o štátnom rozpočte. Môžu byť použité len na určené účely a za podmienok ustanovených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií"). Podliehajú ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

(4) Ak v priebehu rozpočtového roka prechádza výkon štátnej správy z orgánu štátnej správy na obce, prevedie ústredný orgán štátnej správy zodpovedajúci objem prostriedkov do rozpočtov obcí.

(5) Spôsob zúčtovania príspevkov a dotácií zo štátneho rozpočtu určí každoročne ministerstvo financií.

(6) Podrobnosti o krytí štátnych objednávok upraví vláda nariadením.

§ 6

Rozpočtové provizórium

(1) Ak nebude zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schválený pred 1. januárom rozpočtového roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do vyhlásenia zákona o štátnom rozpočte na tento rok rozpočtovým provizóriom podľa návrhu štátneho rozpočtu predloženého vládou Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") národnej rade.

(2) Ak vláda nepredloží návrh štátneho rozpočtu do 1. januára rozpočtového roka, urobí do tohto termínu s predchádzajúcim súhlasom národnej rady nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie hospodárenia v dobe rozpočtového provizória, ktoré schvaľuje národná rada.

(3) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú so štátnym rozpočtom po jeho vyhlásení.

TRETIA ČASŤ ROZPOČTOVÝ PROCES A PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

§ 7

Návrh štátneho rozpočtu

(1) Ministerstvo financií vypracúva návrh štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok v súčinnosti s ústrednými orgánmi, obcami a správcami štátnych fondov a predkladá ho vláde. Prílohu návrhu štátneho rozpočtu tvoria návrhy rozpočtov štátnych fondov a vybrané údaje rozpočtov obcí.

(2) Vláda predkladá návrh štátneho rozpočtu na schválenie národnej rade v ňou určenom termíne.

(3) Ministerstvo financií riadi práce na vypracúvaní návrhu štátneho rozpočtu a usmerňuje vypracovanie rozpočtov ústredných orgánov a štátnych fondov.

(4) Ústredné orgány, obce, štátne fondy, národná poisťovňa, subjekty, ktorým sa poskytujú prostriedky zo štátneho rozpočtu podľa § 5 tohto zákona, a ďalšie subjekty, za ktoré štátny rozpočet preberá záruky za úvery, sú povinné predkladať ministerstvu financií požadované údaje o hospodárení a stave majetku pre potreby zostavenia štátneho rozpočtu, štátneho záverečného účtu a hodnotenia plnenia štátneho rozpočtu.

§ 8

Rozpočty ústredných orgánov

(1) Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu sa členia na kapitoly zodpovedajúce pôsobnosti jednotlivých ústredných orgánov (ďalej len "rozpočty ústredných orgánov"). Tieto príjmy a výdavky štátneho rozpočtu, ktoré majú všeobecný charakter a nepatria do pôsobnosti žiadneho ústredného orgánu, tvoria rozpočtovú kapitolu Všeobecná pokladničná správa, ktorú spravuje minister financií Slovenskej republiky (ďalej len "minister financií"). Výdavky spojené so správou štátneho dlhu tvoria rozpočtovú kapitolu Štátny dlh, ktorú spravuje minister financií, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(2) Rozpočty ústredných orgánov obsahujú

a) príjmy a výdavky ústredných orgánov,

b) príjmy a výdavky rozpočtových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov,

c) príspevky príspevkovým organizáciám a odvody príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov,

d) dotácie zo štátneho rozpočtu na úlohy a činnosti, ktoré sú v pôsobnosti ústredných orgánov.

(3) Vedúci ústredných orgánov prerokujú návrhy svojich rozpočtov v príslušných orgánoch národnej rady. Návrh rozpočtu kapitol Všeobecná pokladničná správa a Štátny dlh prerokúva v príslušných orgánoch národnej rady minister financií.

§ 9

Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky môžu byť použité iba do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli štátnym rozpočtom určené.

(2) Vedúci ústredného orgánu alebo inej právnickej osoby alebo fyzická osoba zodpovedá za hospodárne a efektívne používanie rozpočtových prostriedkov.

(3) Všeobecne záväzný právny predpis upraví podrobnosti o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu a ustanoví podmienky odchýlok od časového a účelového použitia rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie plynulého hospodárenia a riadneho plnenia záväzkov.

§ 10

Úhrada rozpočtovo nezabezpečených potrieb

Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte ústredného orgánu alebo rozpočtovej organizácie zabezpečená, možno úhradu realizovať

a) v právomoci ústredného orgánu alebo rozpočtovej organizácie v rámci ich rozpočtu hospodárnejším vykonávaním iných úloh alebo odsunutím, prípadne obmedzením iného, menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore s riadnou činnosťou ústredného orgánu alebo rozpočtovej organizácie,

b) použitím vlastných mimorozpočtových zdrojov,

c) rozpočtovým opatrením v právomoci nadriadeného orgánu,

d) z rezerv štátneho rozpočtu.

§ 11

Rozpočtové opatrenia

(1) Rozpočtové opatrenia sú presuny rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie rozpočtu a viazanie rozpočtových prostriedkov.

(2) Rozsah rozpočtových opatrení, ktoré môže vláda vykonať, ustanoví zákon o štátnom rozpočte.

§ 12

Sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny

(1) Subjekty, ktoré neoprávnene použijú alebo zadržia prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov, sú povinné vrátiť finančné prostriedky v rovnakej výške štátnemu rozpočtu alebo štátnemu fondu. Zároveň sú povinné zaplatiť penále vo výške 0,5 % zo zadržanej alebo neoprávnene použitej sumy za každý deň omeškania s vrátením alebo za každý deň neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov, najviac do výšky dvojnásobku tejto sumy a najmenej 1000 Kčs.

(2) Pri hospodárení s prostriedkami rozpočtu obcí sa postupuje podľa odseku 1; vrátené sumy a výnos penále sú príjmom rozpočtu obce.

(3) Ak sa porušenie rozpočtovej disciplíny podľa odsekov 1 a 2 zistilo vnútornou kontrolou, znižuje sa penále na polovicu.

(4) Penále nemožno vymáhať po uplynutí desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k porušeniu rozpočtovej disciplíny podľa odsekov 1 a 2.

(5) Ministerstvo financií môže povoliť z dôvodu zamedzenia tvrdosti úľavy z odsekov 1 a 3 a obec z odsekov 2 a 3.

§ 13

Zodpovednosť za hospodárenie

(1) Vláda zodpovedá národnej rade za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a podáva jej štvrťročne správu o plnení štátneho rozpočtu.

(2) Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami ústredných orgánov, rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych fondov zodpovedajú ich vedúci. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v kapitolách Všeobecná pokladničná správa a Štátny dlh zodpovedá minister financií. Správy o plnení svojich rozpočtov prerokúvajú vedúci ústredných orgánov v príslušných orgánoch národnej rady.

(3) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže v rozsahu a za podmienok určených zákonom národnej rady o štátnom rozpočte povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre hospodárstvo Slovenskej republiky a nezabezpečeného v štátnom rozpočte, ak sa nedá pokryť z rozpočtu ústredného orgánu, ak zabezpečí jeho úhradu vyššími príjmami alebo úsporami na iných výdavkoch štátneho rozpočtu alebo odsunutím, prípadne obmedzením iného, menej naliehavého výdavku, prípadne z rezerv štátneho rozpočtu.

(4) Vláda môže v závažných prípadoch v priebehu roka viazať prostriedky štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky možno uvoľniť iba s jej súhlasom.

§ 14

Rozpočtové rezervy

(1) Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia, na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov a na krytie úbytku alebo zníženia rozpočtových príjmov sa vytvárajú v štátnom rozpočte rezervy.

(2) Rozpočtové rezervy tvoria

a) rozpočtová rezerva vlády,

b) rezerva na garancie národnej poisťovni,

c) rezerva na štátne záruky na úvery podnikateľom.

(3) Výšku rozpočtových rezerv a ich použitie schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte. S rozpočtovými rezervami disponuje vláda a v ňou určenom rozsahu minister financií.

(4) O hospodárení s rozpočtovými rezervami podáva vláda správu národnej rade v rámci správ o plnení štátneho rozpočtu alebo na žiadosť národnej rady.

ŠTVRTÁ ČASŤ ŠTÁTNY ZÁVEREČNÝ ÚČET A ŠTÁTNE FINANČNÉ AKTÍVA A PASÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 15

Štátny záverečný účet

(1) Štátny záverečný účet zahŕňa výsledky hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu za príslušný rozpočtový rok. Prílohou štátneho záverečného účtu sú záverečné účty štátnych fondov, vybrané údaje hospodárenia obcí a zhodnotenie poskytnutých záruk za úvery a návratných finančných výpomocí.

(2) Ústredné orgány zostavujú o výsledkoch svojho ročného rozpočtového hospodárenia záverečný účet a prerokúvajú ho v príslušných orgánoch národnej rady. Záverečný účet kapitoly Všeobecná pokladničná správa a Štátny dlh predkladá minister financií.

(3) Návrh štátneho záverečného účtu zostavuje ministerstvo financií v súčinnosti s ústrednými orgánmi a obcami a predkladá ho vláde spolu s návrhom na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia alebo na úhradu jeho schodku. Vláda po prerokovaní predkladá návrh štátneho záverečného účtu na schválenie národnej rade najneskôr do 6 mesiacov po ukončení rozpočtového roka. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky alebo o spôsobe úhrady schodku rozhoduje národná rada na návrh vlády.

(4) Ministerstvo financií riadi práce na zostavení štátneho záverečného účtu a usmerňuje práce na zostavení záverečných účtov štátnych fondov.

§ 16

Štátne finančné aktíva a pasíva Slovenskej republiky

(1) Štátne finančné aktíva Slovenskej republiky sú prostriedky Slovenskej republiky vytvorené z výsledkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov a ďalších finančných operácií Slovenskej republiky. Štátne finančné pasíva sú záväzky Slovenskej republiky z minulých rokov.

(2) Evidenciu štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky vedie ministerstvo financií, pokiaľ osobitný predpis neustanoví inak.

(3) Ministerstvo financií predkladá vláde prehľad o štátnych finančných aktívach a pasívach Slovenskej republiky.

(4) Vláda podáva národnej rade spolu so štátnym záverečným účtom prehľad o štátnych finančných aktívach a pasívach Slovenskej republiky.

(5) Štátne finančné aktíva z výsledkov rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky z minulých rokov sa môžu použiť iba so súhlasom národnej rady. Štátne finančné aktíva z ďalších finančných operácií Slovenskej republiky sa môžu použiť iba so súhlasom vlády.

PIATA ČASŤ KONTROLA ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

§ 17

Kontrolná pôsobnosť vlády

Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu kontroluje vláda.

§ 18

Kontrolná pôsobnosť ministerstva financií

(1) Ministerstvo financií priebežne hodnotí plnenie štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov a správy o výsledkoch podáva vláde.

(2) Ministerstvo financií vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu v ústredných orgánoch a v štátnych fondoch.

(3) Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu v rozpočtových a príspevkových organizáciách a čerpanie a využitie prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých obciam a ostatným právnickym alebo fyzickým osobám kontrolujú územné finančné orgány.5) V prípade potreby môže kontrolu vykonať ministerstvo financií.

(4) Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti kontroly čerpania a použitia prostriedkov štátneho rozpočtu.

ŠIESTA ČASŤ ŠTÁTNE FONDY

§ 19

(1) Štátny fond je právnická osoba, ktorá sa zriaďuje zákonom národnej rady na financovanie osobitne určených úloh, pokiaľ je ich financovanie týmto spôsobom opodstatnené.

(2) Správu štátneho fondu vykonáva z prostriedkov svojho rozpočtu ústredný orgán ustanovený zákonom, ktorý tiež predkladá ministerstvu financií na každý rozpočtový rok návrh rozpočtu, prehľad pohľadávok a záväzkov a záverečný účet štátneho fondu.

(3) Rozpočet štátneho fondu je zapojený na štátny rozpočet finančnými vzťahmi.

(4) Zdrojom štátneho fondu sú vlastné príjmy a príjmy z jeho ekonomických aktivít. Ako doplnkový zdroj štátneho fondu môže byť použitá dotácia zo štátneho rozpočtu v rozsahu schválenom zákonom národnej rady o štátnom rozpočte. Zdroje štátneho fondu a okruh použitia jeho prostriedkov vymedzí zákon, ktorým sa štátny fond zriaďuje.

(5) Slovenská republika neručí za záväzky štátneho fondu a štátny fond neručí za záväzky Slovenskej republiky.

SIEDMA ČASŤ ROZPOČTY OBCÍ

§ 20

(1) Finančné hospodárenie obcí sa riadi schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov.

(2) Rozpočty obcí vyjadrujú ekonomickú samostatnosť samosprávnych území. Obsahujú finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území. Zahŕňajú tiež finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

§ 21

Príjmy rozpočtu obce

(1) Príjmy rozpočtu obce sú

a) výnosy z majetku obce a majetku vo vlastníctve štátu a v správe obce,

b) dane a poplatky od právnických a fyzických osôb podľa osobitných predpisov,

c) príjmy rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií zriadených obcou,

d) výnosy z činnosti obce a právnických osôb založených obcou,

e) výnosy pokút za priestupky podľa osobitných predpisov,

f) odvody a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny, pokiaľ nie sú príjmom štátneho rozpočtu,

g) príjmy z obecných cenných papierov a výnosy z finančných investícií obce,

h) prostriedky prevedené z mimorozpočtových peňažných fondov obce,

ch) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,

i) prijaté úvery,

j) dotácie zo štátnych fondov,

k) návratné finančné výpomoci,

l) vratky návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce a úhrada ušlého zisku,

m) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

(2) Ďalšie príjmy rozpočtu obce tvoria

a) dotácie zo štátneho rozpočtu na účely vymedzené týmto zákonom alebo zákonom o štátnom rozpočte,

b) podiely na príjmoch štátneho rozpočtu ustanovené zákonom o štátnom rozpočte.

§ 22

Výdavky rozpočtu obce

Z rozpočtu obce sa uhradzujú najmä

a) výdavky na činnosť obce a na činnosť právnických osôb založených alebo zriadených obcou,

b) dotácie a návratné finančné výpomoci fyzickým osobám a právnickým osobám podnikajúcim na spravovanom území,

c) vratky návratných finančných výpomocí, vrátane náhrady ušlého zisku,

d) výdavky na emisiu obecných cenných papierov a na úhradu výnosov ich majiteľom a na ich splácanie, ako aj výdavky na finančné investície,

e) príspevky na zriaďovanie regionálnych alebo záujmových fondov obcí a na združovanie prostriedkov,

f) výdavky na investičné a rozvojové potreby,

g) splátky prijatých úverov a úroky,

h) výdavky na sociálnu výpomoc občanom obce,

ch) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

ÔSMA ČASŤ FINANČNÉ HOSPODÁRENIE OBCE

§ 23

Hospodárenie podľa rozpočtu obce

(1) Obec kryje svoje potreby predovšetkým vlastnými rozpočtovými príjmami; v prípadoch nedostatku vlastných zdrojov na financovanie preukázateľne nutných potrieb obce môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu.

(2) Obec si sama zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári.6) Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

(3) Obec je povinná na účely zostavenia návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu poskytovať informácie a vybrané údaje o svojom hospodárení. Rozsah údajov a spôsob ich predkladania určí ministerstvo financií.

(4) Pre hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami obce platia obdobne ustanovenia § 9, 10 a 11 tohto zákona.

§ 24

Finančné usporiadanie

(1) Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom.

(2) Prebytky hospodárenia rozpočtu obce po skončení roka neprepadajú a sú zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok svojho hospodárenia vyrovná obec predovšetkým z rezervy svojho schváleného rozpočtu alebo z mimorozpočtových peňažných fondov.

§ 25

Peňažné fondy obcí

(1) Obec vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Tvorí ich zo zostatkov týchto fondov z minulých rokov a z prebytkov hospodárenia bežného roka. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O druhoch a spôsobe tvorby a použitia jednotlivých peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(2) Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec v zásade vždy prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a prípadov, keď prostriedky peňažných fondov slúžia len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka a na poskytnutie návratných finančných výpomocí.

(3) Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom; minimálny ročný prídel do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

§ 26

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.

DEVIATA ČASŤ ZÁSADY HOSPODÁRENIA ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

§ 27

Rozpočtové a príspevkové organizácie

(1) Rozpočtové organizácie sú právnické osoby štátu alebo obce, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na štátny rozpočet alebo rozpočet obce. Hospodária samostatne podľa schválených rozpočtov s prostriedkami, ktoré im určí ústredný orgán alebo obec v rámci svojho rozpočtu.

(2) Príspevkové organizácie sú právnické osoby štátu alebo obce, ktoré sú na štátny rozpočet alebo rozpočet obce zapojené príspevkom alebo odvodom. Platia pre ne finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci ich rozpočtov.

Zriaďovanie, zmena a zrušenie rozpočtových a príspevkových organizácií

§ 28

(1) Rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu možno zriadiť

a) zákonom,

b) rozhodnutím ústredného orgánu alebo obce (ďalej len "zriaďovateľ"), pokiaľ osobitný predpis neustanoví inak.

(2) Ak rozpočtová alebo príspevková organizácia vznikla na základe zákona, zriaďovateľskú funkciu k nej vykonáva orgán, na ktorého rozpočet je zapojená finančnými vzťahmi.

(3) Zriaďovateľ môže zriadiť na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu. Zriaďovateľ nemôže zriadiť rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu na plnenie tých úloh, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov.7)

(4) Rozpočtové a príspevkové organizácie môžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia.

§ 29

(1) Rozpočtové a príspevkové organizácie sa zriaďujú na plnenie úloh štátu a obcí, a to na plnenie ich základných verejných funkcií alebo na verejnoprospešné činnosti, ktoré sú na základe osobitných predpisov alebo rozhodnutia príslušných orgánov úplne alebo čiastočne financované zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce. Pokiaľ rozpočtové a príspevkové organizácie vykonávajú podľa tohto alebo osobitného zákona podnikateľskú činnosť, registrujú sa podľa osobitných predpisov.8) Podrobnosti o vykonávaní ich podnikateľskej činnosti upraví všeobecne záväzný právny predpis.

(2) Rozpočtová organizácia môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak tak ustanoví osobitný predpis.9)

(3) Príspevková organizácia je nezisková právnická osoba, ktorá svoje príjmy používa na financovanie vlastnej činnosti. Na doplnenie zdrojov sa jej poskytuje zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce príspevok. So súhlasom zriaďovateľa môže príspevková organizácia vykonávať aj podnikateľské činnosti nad rámec svojej hlavnej činnosti.

§ 30

(1) Pokiaľ rozpočtová alebo príspevková organizácia nebola zriadená zákonom, zriaďovateľ alebo orgán vykonávajúci funkciu zriaďovateľa vydá o zriadení rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu. Podrobnosti o zriaďovaní rozpočtových a príspevkových organizácií a o ich hospodárení upraví všeobecne záväzný právny predpis.

(2) Ústredný orgán môže zriadiť alebo zrušiť rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu a meniť ich podriadenosť alebo spôsob financovania od 1. januára nasledujúceho roku. V odôvodnených prípadoch môže minister financií povoliť iný termín. Ak zriadením alebo činnosťou organizácie vznikajú nové požiadavky na štátny rozpočet, je na zriadenie potrebný súhlas ministra financií.

(3) Ak k zániku rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie dochádza rozdelením, zlúčením alebo splynutím, zriaďovateľ určí v rozhodnutí termín a rozsah práv a záväzkov, ktoré prechádzajú na nové, prípadne preberajúce organizácie. Ak organizácia zaniká zrušením bez určenia právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.

(4) Ústredný orgán je povinný zabezpečiť oznámenie o zriadení, zmene alebo zrušení organizácie v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky. Obec túto povinnosť zabezpečuje spôsobom v mieste obvyklým.

§ 31

Zásady hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií

(1) Rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné plniť určené úlohy a dosahovať určené príjmy. Rozpočtové výdavky môžu používať len na určené účely, hospodárne a efektívne do výšky ustanovenej v rozpočte, a to v rozsahu schválených rozpočtových úloh a limitov.

(2) Pri svojom hospodárení nemôže rozpočtová a príspevková organizácia robiť opatrenia, ktoré nie sú kryté rozpočtom, ak ich úhrada nie je vopred krytá rozpočtovým opatrením.

(3) Príspevkové organizácie môžu tvoriť osobitné fondy; zostatky fondov koncom roka neprepadajú. Rozsah a podmienky tvorby a použitia osobitných fondov upraví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 32

Osobitosti v rozpočtovej sfére obcí

(1) Obec môže určiť, že niektoré jej vnútorné organizačné jednotky budú hospodáriť osobitne len so zvereným preddavkom. Zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje. Obec je povinná zúčtovať príjmy a výdavky týchto vnútorných organizačných jednotiek najneskôr do konca rozpočtového roka.

(2) Ak obec nezaloží z obecného podniku podnikateľský subjekt podľa osobitných predpisov,8) hospodári tento ako príspevková organizácia podľa tohto zákona.


DESIATA ČASŤ VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov právnych predpisov a iných opatrení

(1) Pri návrhoch všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlády, opatrení ústredných orgánov a štátnych fondov musia byť uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na štátny rozpočet, a to nielen na bežný rok; ale i na nasledujúce roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo úhradu úbytku príjmov štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obcí.

(2) Navrhovatelia sú povinní prerokovať rozpočtové dôsledky navrhovaných opatrení vopred s ministerstvom financií.

§ 34

(1) Penále a pokuty vyrubené daňovými úradmi a Ústredným daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov10) sú príjmom osobitného účtu štátneho rozpočtu.

(2) Prostriedky osobitného účtu štátneho rozpočtu sa použijú na krytie výdavkov spojených so správou daní a poplatkov. Podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 35

Neštátna právnická osoba, ktorá vznikla na základe zákona a je na štátny rozpočet republiky zapojená finančnými vzťahmi, hospodári ako príspevková organizácia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

§ 36

Splnomocňovacie ustanovenia

(1) Ministerstvo financií vydá na vykonanie § 9 ods. 3, § 29, § 30 ods. 1 a § 31 ods. 3 tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy.

(2) Minister financií môže

a) upravovať v priebehu roka objemy príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v nadväznosti na rozhodnutie vlády v rozsahu a za podmienok určených zákonom o štátnom rozpočte,

b) schvaľovať až do výšky určenej vládou štátne záruky za bankové úvery, poskytovať zo štátneho rozpočtu návratné finančné výpomoci právnickým osobám a podnikateľom a určiť výšku úhrady za ich poskytnutie,

c) uskutočniť opatrenia potrebné na preklenutie prechodných schodkov vyplývajúcich z ročného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu.

§ 37

Prechodné ustanovenie

Ústredný orgán vykonávajúci správu štátneho fondu je povinný do 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona zosúladiť spôsob hospodárenia štátneho fondu s ustanoveniami tohto zákona.

§ 38

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 574/1991 Zb.

§ 39

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2) § 22 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

3) Zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 104/1992 Zb. (úplné znenie č. 179/1992 Zb.).
Zákon SNR č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

4) Napr. zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.

5) Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch v znení zákona SNR č. 136/1992 Zb.

6) § 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) Napr. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

8) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb.

9) Napr. zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

10) § 16 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach.
§ 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty.
§ 23 zákona SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
§ 62 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

Přesunout nahoru