Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 554/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 111/1992
Platnost od 09.12.1992
Účinnost od 30.07.1991
Zrušeno k 17.03.1994 (84/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

554

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. července 1991 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Ukrajinské sovětské socialistické republiky, dále jen smluvní strany,

uznávajíce veliký význam tradičních obchodně ekonomických vztahů,

snažíce se prohloubit dobré sousedské vztahy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou,

berouce na vědomí hluboké změny, probíhající v ekonomické oblasti obou republik,

řídící se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva

se dohodly takto:

Článek 1

Účastníci vnějších ekonomických vztahů smluvních stran, dále jen subjekty, provádějí zúčtování a platby ve volně směnitelných měnách, za běžné světové ceny a v souladu s principy uplatňovanými v mezinárodním obchodě a finanční praxi v celém komplexu obchodně ekonomických vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou.

Článek 2

S cílem uskutečnění obchodních a ekonomických vztahů nezbytných pro obě smluvní strany budou objemy a sortiment zboží a poskytovaných služeb v základním rozsahu stanoveny v indikativních seznamech dohodnutých dodávek zpravidla na každý rok.

Smluvní strany budou přijímat opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro uzavírání a realizaci smluv na dodávky zboží a poskytování služeb podle indikativních seznamů.

Sortiment a objem zboží a poskytovaných služeb na každý následující rok se budou odsouhlasovat a upřesňovat v indikativních seznamech nejpozději do 30. září běžného roku.

Nákup zboží a poskytování služeb podle indikativních seznamů bude prováděno subjekty jedné smluvní strany s úhradou této hodnoty z příjmů za vývoz zboží a poskytování služeb subjektům druhé smluvní strany v souladu s platební dohodou.

Článek 3

Dodávky zboží a poskytování služeb nad sortiment a objemy uvedené v indikativních seznamech mohou být rovněž uskutečňovány subjekty na základě příslušných dohod uzavřených v souladu se zákony obou států.

Článek 4

Československá obchodní banka a. s. a Národní banka Ukrajiny uzavřou nejpozději do dvou měsíců od podpisu této dohody mezibankovní ujednání o způsobu zúčtování plateb vyplývajícím z této dohody.

Článek 5

Zúčtování a platby za dodávky zboží a poskytování služeb, které se uskuteční na základě indikativních seznamů uvedených v článku 2 této dohody, budou vedeny na zvláštních bankovních účtech u Československé obchodní banky a. s. a Národní banky Ukrajiny.

Článek 6

Československá obchodní banka a. s. a Národní banka Ukrajiny nejméně dvakrát v roce (první pololetí, konec roku) potvrdí saldo plateb ve volně směnitelné měně, které se vytvoří na účtech uvedených v článku 5 této dohody a které bude vyrovnáno podle mezibankovního ujednání.

Článek 7

Subjekty smluvních stran budou po vzájemné dohodě uzavírat smlouvy, včetně dlouhodobých, zejména na dodávky zboží s dlouhým výrobním cyklem s tím, že ceny a další komerční podmínky budou sjednávány v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 8

Smluvní strany budou napomáhat prohlubování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude, kromě vzájemného obchodu, směřovat k rozšiřování kooperace výroby, zakládání společných podniků, sdružení a organizací, jakož i zavádění dalších progresivních forem spolupráce běžných ve světové ekonomice.

Článek 9

Zboží, které bude dodáváno v souladu s touto dohodou, může být reexportováno do třetích zemí pouze s písemným souhlasem vývozce.

Článek 10

Výsledky vědeckotechnických prací, získané společně československými a ukrajinskými subjekty, nemohou být předávány třetím osobám a zveřejňovány bez souhlasu těchto subjektů.

Článek 11

Pro účely posouzení průběhu plnění této dohody se budou střídavě v Praze a Kyjevě setkávat zplnomocnění představitelé smluvních stran a v případě nutnosti budou přijímat příslušná rozhodnutí.

Článek 12

Tato dohoda může být měněna nebo doplňována na základě souhlasu obou smluvních stran.

Článek 13

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran ji může nótou vypovědět. V takovém případě dohoda pozbývá platnosti po uplynutí 6 měsíců ode dne oznámení výpovědi.

Článek 14

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Dáno v Kyjevě, dne 30. července 1991 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky: R. Slánský v. r. mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČSFR

Za vládu Ukrajinské sovětské socialistické republiky: A. K. Minčenko v. r. ministr hospodářství Ukrajinské sovětské socialistické republiky

Přesunout nahoru