Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 55/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží

Částka 12/1992
Platnost od 11.02.1992
Účinnost od 15.12.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 1982 byla v Ženevě přijata Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží.

Listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Mezinárodní úmluvě o sladění hraničních kontrol zboží byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře úmluvy, dne 6. září 1991.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dnem 15. října 1985. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila úmluva v platnost v souladu se svým článkem 17 odst. 2 dnem 6. prosince 1991.

Koordinací činností celních orgánů a kontrolních služeb, na něž se úmluva vztahuje, je pověřeno federální ministerstvo zahraničního obchodu - Ústřední celní správa.

Český překlad úmluvy se vyhlašuje současně.

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA

o sladění hraničních kontrol zboží

Preambule

Smluvní strany,

přejíce si zlepšit mezinárodní oběh zboží,

považujíce za nezbytné usnadnit přechod zboží přes hranice,

konstatujíce, že kontrolní opatření na hranicích jsou prováděna různými kontrolními složkami,

uznávajíce, že podmínky výkonu těchto kontrol mohou být do značné míry sladěny bez ujmy na jejich konečném výsledku, na jejich řádném provádění a na jejich účinnosti,

domnívajíce se, že sladění hraničních kontrol představuje jeden z důležitých prostředků k dosažení těchto cílů

se dohodly takto:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely této úmluvy se rozumí:

a) pod pojmem „celní správa" správní orgány pověřené prováděním celního zákonodárství a vybíráním dovozních a vývozních cel a poplatků a pověřené rovněž prováděním dalších zákonů a nařízení, vztahujících se mezi jiným na dovoz, průvoz a vývoz zboží,

b) pod pojmem „celní kontrola" souhrn opatření, učiněných za účelem dodržovaní zákonů a nařízení, za jejichž provádění je zodpovědní celní správa,

c) pod pojmem „lékařsko-zdravotní prohlídka" prohlídka prováděná za účelem ochrany života a zdraví lidí s výjimkou veterinární prohlídky,

d) pod pojmem „veterinární prohlídka" zdravotní prohlídka provádění u zvířat a u živočišných výrobků za účelem ochrany života a zdraví osob a zvířat a kontrola takových předmětů nebo zboží, které by mohly být zdrojem nakažlivých nemocí zvířat,

e) pod pojmem „rostlinolékařská prohlídka" prohlídka prováděná za účelem zabránění rozšíření a vniknutí škůdců rostlin a výrobků rostlinného původu přes národní hranice,

f) pod pojmem „kontrola dodržování technických norem" kontrola, mající za účel zjistit, zda zboží odpovídá minimálním požadavkům mezinárodních a národních norem, stanovených příslušnými zákony a nařízeními,

g) pod pojmem „kontrola jakosti" jakákoliv jiná kontrola, lišící se od výše uvedených kontrol, mající za účel zjistit, zda zboží odpovídá minimálním mezinárodním nebo národním ukazatelům jakosti, které jsou stanoveny příslušnými zákony a nařízeními,

h) pod pojmem „kontrolní služba" jakákoliv služba, které je uložena povinnost provádět v plném rozsahu nebo částečně výše uvedené kontroly nebo jiné normálně prováděné kontroly v dovozu, ve vývozu nebo v tranzitu zboží.

Článek 2

Předmět úmluvy

Za účelem usnadnění mezinárodního oběhu zboží má tato úmluva za úkol snížit požadavky na dodržování celních formalit, jakož i počet a délku kontrol, zejména cestou sladění národních a mezinárodních kontrolních procedur a jejich způsobů provádění.

Článek 3

Rozsah platnosti

1. Tato úmluva se vztahuje na veškerý pohyb zboží v dovozu, vývozu nebo průvozu, dopravovaného přes jednu nebo více námořních, vzdušných nebo pozemních hranic.

2. Tato úmluva se vztahuje na všechny kontrolní služby smluvních stran.

KAPITOLA II

SLADĚNÍ PROCEDUR

Článek 4

Koordinace kontrol

Smluvní strany se zavazují v největší možné míře slaďovat práci celních orgánů a ostatních kontrolních služeb.

Článek 5

Prostředky služeb

K zabezpečení řádné činnosti kontrolních služeb dbají smluvní strany v největší možné míře a v rámci národního zákonodárství na poskytovaní:

a) kvalifikovaného personálu v dostatečném množství z hlediska požadavků provozu,

b) materiálu a zařízení, odpovídajících kontrole z hlediska dopravních prostředku, kontrolovaného zboží a požadavků provozu,

c) úředních předpisů, určených pro příslušníky těchto služeb, kteří mají jednat shodně s platnými mezinárodními smlouvami a dohodami a národními předpisy.

Článek 6

Mezinárodní spolupráce

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a v případě potřeby vyhledat spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi za účelem dosažení cílů, stanovených touto úmluvou a dále v případě potřeby se snažit o uzavření nových mnohostranných nebo dvoustranných smluv nebo dohod.

Článek 7

Spolupráce mezi sousedními zeměmi

Při překračování společné hranice učiní zainteresované smluvní strany vždy, kdy to bude možné, příslušná opatření za účelem usnadnění přechodu zboží a zejména:

a) se vynasnaží zavést společné kontroly zboží a dokladů vybudováním společných zařízení,

b) se vynasnaží zajistit návaznost

- pracovních dob hraničních přechodů,

- kontrolních služeb, které tam vykonávají svou činnost,

- kategorií zboží, druhů doprav a mezinárodních režimů celního tranzitu, které mohou být v těchto zemích přijaty nebo používány.

Článek 8

Výměna informací

Smluvní strany si vzájemně na žádost sdělují informace, potřebné k provádění této úmluvy shodně s podmínkami, uvedenými v přílohách.

Článek 9

Doklady

1. Smluvní strany se vynasnaží ve vzájemném styku a ve styku s příslušnými mezinárodními organizacemi rozšiřovat použití dokladů, vyhotovených v souladu s Jednotným dokladem Spojených národů.

2. Smluvní strany budou přijímat doklady, vyhotovené všemi vhodnými technickými způsoby za podmínky, že budou odpovídat úředním předpisům pro jejich vyhotovovaní, věrohodnost a osvědčování, a že budou čitelné a srozumitelné.

3. Smluvní strany budou dbát na to, aby byly potřebné doklady vyhotovovány a ověřovány plně v souladu s odpovídajícími právními předpisy.

KAPITOLA III

USTANOVENÍ O TRANZITU

Článek 10

Provážené zboží

1. Smluvní strany budou povolovat, dle možnosti, jednoduché a rychlé projednávání zboží v tranzitu a zejména takového, které je přepravováno na základě mezinárodního celního tranzitního režimu, a budou omezovat jeho kontrolu pouze na případy, ve kterých ji okolnosti nebo skutečná rizika odůvodňují. Kromě toho budou brát v úvahu situaci v zemích, které nemají přístup k moři. Vynasnaží se zajistit rozšířenou pracovní dobu a oprávněnost stávajících celních odboček, provádějících celní řízení u zboží, přepravovaného na základě některého z mezinárodních celních tranzitních režimů.

2. Smluvní strany se vynasnaží maximálně usnadnit průvoz zboží, přepravovaného v kontejnerech nebo v jiných nákladových jednotkách, poskytujících dostatečnou bezpečnost.

KAPITOLA IV

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Veřejný pořádek

1. Žádné ustanovení této úmluvy nezabraňuje provádění zákazů a omezení v dovozu, vývozu nebo v průvozu, uplatňovaných z důvodu veřejného pořádku a zejména veřejné bezpečnosti, morálky a zdraví nebo ochrany životního prostředí, kulturního dědictví nebo průmyslového, obchodního a duševního vlastnictví.

2. Přitom vždy, kdy to bude možné a bez újmy na účinnosti kontrol, se smluvní strany vynasnaží provádět při kontrolách, vázaných na provádění opatření, obsazených ve výše uvedeném odstavci 1, ustanovení této úmluvy a zejména těch, které jsou předmětem článků 6-9.

Článek 12

Mimořádná opatření

1. Mimořádná opatření, která mohou smluvní strany učinit z důvodu zvláštních okolností, by měla odpovídat případům, z důvodu kterých byla učiněna a být pozastavena nebo zrušena, jestliže takové důvody pominuly.

2. Vždy, kdy to bude možné bez újmy na účinnosti opatření, zveřejní smluvní strany ustanovení o takových opatřeních.

Článek 13

Přílohy

1. Přílohy k této úmluvě tvoří nedílnou součást.

2. Nové přílohy, týkající se dalších druhů kontroly, mohou být připojeny k této úmluvě v souladu s postupem, určeným v dále uvedených článcích 22 nebo 24.

Článek 14

Vztah k jiným smlouvám

Bez újmy na ustanoveních článku 6, nebraní tato úmluva v provádění práv a povinností, vyplývajících ze smluv, které smluvní strany této úmluvy uzavřely předtím, než se staly smluvními stranami.

Článek 15

Tato úmluva nebraní ve využívání větších výhod, které si dvě nebo více smluvních stran přejí navzájem poskytovat, ani v právu oblastních ekonomických integračních organizací, uvedených v článku 16, které jsou smluvními stranami, postupovat podle vlastních zákonů při kontrolách na jejich vnitřních hranicích pod podmínkou, že to žádným způsobem neomezuje výhody, plynoucí z této úmluvy.

Článek 16

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup

1. Tato úmluva, uložení u generálního tajemníka Organizace spojených národů, je otevřena k účasti všech států a oblastních ekonomických integračních organizací, ustavených suverénními státy, majícími právo jednat, uzavírat a provádět mezinárodní smlouvy o otázkách, obsažených v této úmluvě.

2. Oblastní ekonomické integrační organizace uvedení v odstavci 1 budou moci v otázkách, které vyplývají z jejich kompetence, vykonávat jejich jménem práva a plnit povinnosti, které tato úmluva dává jejich členským státům, které jsou smluvními stranami této úmluvy. V takovém případě nebudou členské státy těchto organizací oprávněny vykonávat jednotlivá tato práva, včetně hlasovacího práva.

3. Státy a oblastní ekonomická integrační organizace, uvedené výše, se mohou stát smluvními stranami této úmluvy:

a) uložením ratifikačních listin, listin o přijetí nebo schválení po jejich podpisu, nebo

b) uložením listin o přístupu.

4. Tato úmluva bude otevřena k podpisu všem státům a oblastním ekonomickým integračním organizacím uvedeným v odstavci 1 od 1. dubna 1983 do 31. března 1984 vřetně v úřadovně Spojených národů v Ženevě.

5. Od 1. dubna 1983 bude rovněž otevřena k jejich přístupu.

6. Ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 17

Vstup v platnost

1. Tato úmluva vstoupí v platnost po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy pět států uložilo jejich ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo listiny o přístupu.

2. Poté, kdy pět států uložilo jejich ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo listiny o přístupu, tato úmluva vstoupí v platnost pro všechny nové smluvní strany po uplynutí tří měsíců od data uložení jejich ratifikačních listin, listin o přijetí, schválení nebo listin o přístupu.

3. Každá ratifikační listina, listina o přijetí, schválení nebo listina o přístupu, uložení po nabytí platnosti doplňku k této úmluvě, bude považována za vztahující se na doplněný text této úmluvy.

4. Každá taková listina, uložení po přijetí doplňku v souladu s postupem, uvedeným v článku 22, avšak před jeho vstupem v platnost, bude považována za vztahující se na pozměněný text této úmluvy k datu vstupu v platnost doplňku.

Článek 18

Výpověď

1. Každá smluvní strana bude moci vypovědět tuto úmluvu oznámením, zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

2. Výpověď vstoupí v platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy generální tajemník obdržel oznámení.

Článek 19

Pozbytí platnosti

Jestliže po vstupu v platnost této úmluvy poklesne počet států, které jsou smluvními stranami, na méně než pět v kterémkoli období trvajícím dvanáct měsíců, pozbývá tato úmluva platnost koncem této dvanáctiměsíční lhůty.

Článek 20

Řešení sporů

1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami o výklad nebo provádění této úmluvy bude podle možnosti řešen jednáním mezi stranami sporu nebo jinými způsoby.

2. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami o vyklad nebo o provádění této úmluvy, který nelze řešit způsobem, uvedeným v odstavci 1 tohoto článku, bude předložen na žádost jedné z nich rozhodčímu soudu, složenému takto: každá strana sporu jmenuje jednoho rozhodce a tito rozhodci určí rozhodce, který bude předsedou. Jestliže po uplynutí tří měsíců po dojití žádosti některé ze stran nejmenuje rozhodce nebo rozhodci nemohli určit předsedu, bude moci kterákoliv z těchto stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby jmenoval rozhodce nebo předsedu rozhodčího soudu.

3. Rozhodnutí rozhodčího soudu, ustaveného podle ustanovení odstavce 2, bude konečné a pro strany sporu závazné.

4. Rozhodčí soud stanoví svůj jednací řád.

5. Rozhodčí soud bude rozhodovat většinou hlasů a na základě existujících smluv mezi stranami sporu a všeobecnými pravidly mezinárodního práva.

6. Jakýkoliv spor, který by mohl vzniknout mezi stranami sporu ve věci výkladu a výkonu rozhodčího nálezu, bude moci být kteroukoli stranou předložen rozhodčímu soudu, který nález vynesl.

7. Každá strana sporu ponese náklady svého rozhodce a svých zástupců při rozhodčím řízení; náklady spojené s předsednictvím a ostatní náklady jsou neseny stranami sporu stejným dílem.

Článek 21

Výhrady

1. Každá smluvní strana bude moci při podpisu, ratifikaci, přijetí nebo schválení této úmluvy nebo při přístupu k ní učinit prohlášení, že se necítí vázána odstavci 2-7 článku 20 této úmluvy. Ostatní smluvní strany nebudou těmito odstavci vázány vůči smluvní straně, která takovou výhradu učinila.

2. Každá smluvní strana, která učinila výhradu podle odstavce 1 tohoto článku, ji bude moci kdykoli zrušit oznámením, zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

3. S výjimkou výhrad, uvedených v odstavci 1 tohoto článku, nebude žádná výhrada k této úmluvě připuštěna.

Článek 22

Postup při doplňcích či změně této úmluvy

1. Tato úmluva včetně jejích příloh bude moci být doplňována či měněna na návrh smluvní strany podle postupu stanoveného tímto článkem.

2. Každý navržený doplněk či změnu této úmluvy přezkoumá Správní výbor, složený ze všech smluvních stran podle jednacího řádu, stanoveného v příloze 7. Každý takový doplněk či změna, které byly přezkoumány nebo vypracovány na zasedání Správního výboru a přijaté tímto výborem, budou oznámeny generálním tajemníkem Organizace spojených národů smluvním stranám k přijetí.

3. Každý navržený doplněk či změna, oznámené podle ustanovení předchozího odstavce, vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany tři měsíce po uplynutí období dvanácti měsíců ode dne, kdy oznámení bylo učiněno, jestliže během tohoto období nebyla generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů oznámena proti navrcenému doplňku či změně žádná námitka státem, který je smluvní stranou, nebo oblastní integrační ekonomickou organizací, která je smluvní stranou a postupuje za podmínek, stanoveny ch v odstavci 2 článku 16 této úmluvy.

4. Jestliže byla proti navrženému doplňku či změně podle ustanovení odstavce 3 tohoto článku oznámená námitka, považují se doplněk či změna za nepřijaté a nebudou mít žádný účinek.

Článek 23

Žádosti, oznámení a námitky

Generální tajemník Organizace spojených národů uvědomuje všechny smluvní strany a všechny státy o každé žádosti, oznámení nebo námitce, podané podle ustanovení výše uvedeného článku 22, a o dni, kterým doplněk či změna vstupují v platnost.

Článek 24

Konference o revizi

Po pětileté době platnosti této úmluvy bude moci každí smluvní strana požádat, sdělením generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, o svolání konference za účelem revize této úmluvy s uvedením návrhů k projednání touto konferencí. V takovém případe:

i) generální tajemník Organizace spojených národů sdělí tuto žádost všem smluvním straním a vyzve je k předložení jejich připomínek k návrhům ve lhůtě tří měsíců a rovněž k předložení ostatních návrhů, které by chtěly projednat na konferenci;

ii) generální tajemník Organizace spojených národů oznámí rovněž všem smluvním straním znění ostatních v úvahu připadajících návrhů a svolí konferenci o revizi v případě, že ve lhůtě šesti měsíců ode dne zaslání tohoto oznámení mu sdělí nejméně třetina stran jejich souhlas se svoláním konference;

iii) jestliže se však generální tajemník Organizace spojených národů domnívá, že návrh na revizi je spíše návrhem na doplněk či změnu ve smyslu odstavce 1 článku 22, bude moci po dohodě se smluvní stranou, která předložila návrh, zahájit postup při změně uvedený v článku 22 místo postupu o revizi.

Článek 25

Sdělení

Kromě sdělení a oznámení, uvedených v článcích 23 a 24 sděluje generální tajemník Organizace spojených národů všem státům:

a) podpisy, ratifikace, přijetí, schválení a přístupy podle článku 16;

b) dny vstupu v platnost této úmluvy podle článku 17;

c) výpovědi podle článku 18;

d) pozbytí platnosti této úmluvy podle článku 19;

e) výhrady učiněné podle článku 21.

Článek 26

Ověřené opisy

Po 31. březnu 1984 bude prvopis teto úmluvy uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který zašle jeho ověřený opis všem smluvním stranám a všem státům, které nejsou smluvními stranami.

DÁNO v Ženevě dne 21. října 1982 v jediném vyhotovení, které v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském má stejnou platnost.

NA DŮKAZ TOHO, podepsaní zplnomocněnci, řádně k tomu zmocnění, tuto úmluvu podepsali.

Příloha 1

SLAĎOVÁNÍ CELNÍCH A OSTATNÍCH KONTROL

Článek 1

Zásady

1. Vzhledem k tomu, že celní správa je přítomna na všech hranicích a vzhledem k všeobecnému charakteru její práce, jsou ostatní kontroly v možné míře organizovány a prováděny v souladu s celní kontrolou.

2. Při plnění této zásady je však možno kontroly zcela nebo zčásti provádět jinde než na hranicích za podmínky, že používané postupy přispívají k usnadnění mezinárodního oběhu zboží.

Článek 2

1. Celní správa bude přesně informována o právních předpisech nebo nařízeních, která mohou vést k uskutečnění jiných než celních kontrol.

2. Jestliže je nutno provést jiné druhy kontroly, celní správa dbá na to, aby o tom byly uvědoměny příslušné služby a spolupracuje s nimi.

Článek 3

Organizace kontrol

1. Jestliže má být prováděno více kontrol na stej ném místě, učiní příslušné služby všechna opatření za účelem jejich uskutečnění pokud možno najednou nebo v co nejkratším čase. Příslušné služby se vynasnaží sjednotit jejich požadavky z hlediska dokladů a informací.

2. Příslušné služby učiní všechna nezbytná opatření zejména k tomu, aby v místech, kde se provádějí kontroly, bylo dostatečné personální zajištění a potřebná zařízení.

3. Celní správa bude moci na základě výslovného pověření příslušných služeb provádět za ně zcela nebo zčásti kontroly, kterými jsou pověřeny. V tomto případě příslušné služby dbají na to, aby byly celní správě dodány všechny potřebné prosředky.

Článek 4

Výsledky kontrol

1. Z hlediska všech otázek, uvedených v této úmluvě, si kontrolní služby a celní správa vymění všechny užitečné informace v nejkratší možné době za účelem zajištění účinnosti kontrol.

2. Na základě výsledků provedených kontrol rozhodne příslušná služba o tom, jak bude naloženo se zbožím, a je-li to nutné, informuje o tom příslušné služby, které provádějí ostatní kontroly. Na základě tohoto rozhodnutí podrobí celní správa zboží příslušnému celnímu režimu.

Příloha 2

LÉKAŘSKO-ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

Článek 1

Zásady

Lékařsko-zdravotní prohlídka se provádí, bez ohledu na místo, na kterém je vykonávána, v souladu se zásadami, stanovenými touto úmluvou a zejména její přílohou 1.

Článek 2

Informace

Každá smluvní strana zajistí, aby bylo možno informace o níže uvedených bodech snadno obdržet všemi zájemci:

- o zboží, podléhajícím lékařsko-zdravotní prohlídce,

- o místech, kde může být toto zboží předvedeno k prohlídce,

- o zákonné úpravě a předpisech, týkajících se lékařsko-zdravotní prohlídky, jakož i o jejich všeobecně prováděných postupech.

Článek 3

Organizace kontrol

1. Kontrolní služby dbají na to, aby pohraniční místa, kde se provádí lékařsko-zdravotní prohlídka, byla vybavena nezbytným zařízením.

2. Lékařsko-zdravotní prohlídka se bude moci též provádět ve vnitrozemí, je-li prokázáno z předložených důkazů a z techniky použité dopravy, že se zboží nemůže zkazit a nebo být zdrojem nákazy po dobu jeho přepravy.

3. V rámci platných smluv se smluvní strany vynasnaží co nejvíce snížit provádění fyzických kontrol zboží podléhajícího rychlé zkáze v průběhu dopravy.

4. V případech, kdy je nutno zboží uskladnit do doby obdržení výsledků lékařsko-zdravotní prohlídky, příslušné kontrolní služby smluvních stran učiní vše pro to, aby se uskladnění uskutečnilo v podmínkách, umožňujících uchování zboží při minimálních celních formalitách.

Článek 4

Zboží v průvozu

V rámci platných smluv upustí smluvní strany vždy, kdy to bude možné, od lékařsko-zdravotní prohlídky zboží v průvozu v případech, kdy nebude hrozit nákaza.

Článek 5

Spolupráce

1. Služby lékařsko-zdravotní prohlídky spolupracují s odpovídajícími službami ostatních smluvních stran za účelem urychlení přechodu zboží podléhajícího rychlé zkáze, při lékařsko-zdravotní prohlídce, zejména formou výměny potřebných informací.

2. Jestliže je zásilka zboží podléhajícího rychlé zkáze pozastavena v průběhu lékařsko-zdravotní prohlídky, příslušná služba se vynasnaží o tom informovat odpovídající službu země vývozu v nejkratší možné době s uvedením důvodu pozastavení zásilky a učiněných opatřeních, týkajících se zboží.

Příloha 3

VETERINÁRNÍ PROHLÍDKA

Článek 1

Zásady

Veterinární prohlídka se provádí, bez ohledu na místo, na kterém je vykonávána, v souladu se zásadami, stanovenými touto úmluvou a zejména její přílohou 1.

Článek 2

Definice

Veterinární prohlídka, definovaná v článku 1 písm. d) této úmluvy, zahrnuje kontrolu dopravních prostředků a dopravních podmínek zvířat a původních živočišných výrobků. Může rovněž zahrnovat kontrolu jakosti, norem a vztahovat se na různé předpisy, týkající se např. kontroly ochrany ohrožených druhů, která je z důvodu účinnosti často přidružována k veterinární prohlídce.

Článek 3

Informace

Každá smluvní strana zajistí, aby bylo možno informace o níže uvedených bodech obdržet snadno všemi zájemci:

- o zboží, podléhajícím veterinární prohlídce,

- o místech, na kterých může být zboží předvedeno k prohlídce,

- o nemocech, jejichž oznamování je povinné,

- o zákonné úpravě a pravidlech, týkajících se veterinární prohlídky, jakož i o jejich všeobecně prováděných postupech.

Článek 4

Organizace kontrol

1. Smluvní strany se vynasnaží:

- zřídit, v případě potřeby a možnosti, místa veterinární prohlídky, jejichž náplň by odpovídala požadavkům provozu,

- usnadnit oběh zboží, zejména cestou sladění pracovní doby veterinárních služeb a pracovišť celnic a umožněním výkonu výše uvedených formalit mimo normální pracovní dobu, pokud byl příjezd zboží předem oznámen.

2. Veterinární prohlídka výrobků živočišného původu bude moci být rovněž prováděna ve vnitrozemí, je-li prokázáno z předložených důkazů a použitými dopravními prostředky, že výrobky nemohou být zdrojem nákazy po dobu jejich přepravy.

3. V rámci platných smluv se smluvní strany vynasnaží co nejvíce snížit provádění fyzických kontrol zkazitelného zboží v průběhu dopravy.

4. V případech, kdy je nutno zboží uskladnit do doby obdržení výsledků veterinární prohlídky, příslušné kontrolní služby smluvních stran učiní vše pro to, aby se uskladnění uskutečnilo při minimálních celních formalitách v podmínkách, zaručujících karanténní bezpečnost a uchování nákladu.

Článek 5

Zboží v průvozu

V rámci platných smluv upustí v průvozu smluvní strany vždy, kdy to bude možné, od veterinární prohlídky zboží živočišného původu v případech, kdy nebude hrozit nákaza.

Článek 6

Spolupráce

1. Služby veterinární prohlídky spolupracují s příslušnými službami ostatních smluvních stran za účelem urychlení přechodu zboží, podléhajícího veterinární prohlídce, zejména formou výměny užitečných informací.

2. Jestliže je zásilka zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo živých zvířat pozastavena při provádění veterinární prohlídky, příslušná služba se vynasnaží o tom informovat odpovídající službu země vývozu v nejkratší možné době s uvedením důvodu pozastavení zásilky, a o opatřeních, která byla učiněna u zboží.

Příloha 4

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA

Článek 1

Zásady

Rostlinolékařská prohlídka se provádí, bez ohledu na místo, na kterém je vykonávána, v souladu se zásadami, stanovenými touto úmluvou a zejména její přílohou 1.

Článek 2

Definice

Rostlinolékařská prohlídka, definovaná v článku 1 písm. e) této úmluvy, se vztahuje rovněž na kontrolu dopravních prostředků a dopravních podmínek rostlin a jejich výrobků. Může se rovněž vztahovat na opatření, uskutečňovaná za účelem uchování živočišných druhů, ohrožených vyhynutím.

Článek 3

Informace

Každá smluvní strana zajistí, aby bylo možno informace o níže uvedených bodech obdržet snadno všemi zájemci:

- o zboží, podléhajícím speciálním rostlinolékařským podmínkám,

- o místech, na kterých mohou být některé rostliny nebo rostlinné výrobky předvedeny k prohlídce,

- o seznamu škůdců rostlin a rostlinných výrobků, na které se vztahují zákazy nebo omezení,

- o zákonné úpravě a předpisech, týkajících se rostlinolékařské prohlídky, jakož i o jejich všeobecně prováděných postupech.

Článek 4

Organizace kontrol

1. Smluvní strany se vynasnaží:

- zřídit, v případě potřeby a tam kde je to možné, dostatečná zařízení pro rostlinolékařské prohlídky, skladování, desinsekci a desinfekci, která by odpovídala požadavkům provozu;

- usnadnit pohyb zboží, zejména cestou sladění pracovní doby rostlinolékařských služeb a pracovišť celnic s umožněním výkonu formalit u zboží, podléhajícího rychlé zkáze, mimo normální úřední hodiny, pokud příjezd zboží byl předem oznámen.

2. Rostlinolékařská prohlídka rostlin a výrobků rostlinného původu může být rovněž prováděna ve vnitrozemí, je-li prokázáno předloženými důkazy a použitými dopravními prostředky, že výrobky nemohou být zdrojem nákazy po dobu jejich přepravy.

3. V rámci platných smluv se smluvní strany vynasnaží co nejvíce snížit provádění fyzických kontrol rostlin a výrobků z nich podléhajících rychlé zkáze v průběhu jejich přepravy.

4. V případech, kdy je nutno zboží uskladnit do doby obdržení výsledků rostlinolékařské prohlídky, příslušné kontrolní služby smluvních stran učiní vše pro to, aby se uskladnění uskutečnilo v podmínkách, umožňujících karanténní bezpečnost a uchování nákladu při minimálních celních formalitách.

Článek 5

Zboží v průvozu

V rámci platných smluv upustí smluvní strany vždy, kdy to bude možné, od rostlinolékařských prohlídek zboží v průvozu s výjimkou učinění nezbytných opatření za účelem ochrany jejich vlastních rostlin.

Článek 6

Spolupráce

1. Rostlinolékařské služby spolupracují s příslušnými službami ostatních smluvních stran za účelem urychlení přechodu rostlin a výrobků rostlinného původu, podléhajících rostlinolékařské prohlídce, zejména výměnou užitečných informací.

2. Jestliže je pozastavena zásilka rostlin nebo výrobků rostlinného původu při provádění rostlinolékařské prohlídky, příslušná služba se vynasnaží o tom informovat odpovídající službu země vývozu v nejkratší možné době s uvedením důvodu pozastavení zásilky a o opatřeních, která byla učiněna u zboží.

Příloha 5

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ TECHNICKÝCH NOREM

Článek 1

Zásady

Kontrola dodržování technických norem u zboží, uvedená v této úmluvě, se provádí bez ohledu na místo, na kterém je vykonávána, v souladu se zásadami, stanovenými touto úmluvou a zejména její přílohou 1.

Článek 2

Informace

Každá smluvní strana zajistí, aby všichni zájemci měli možnost získat snadno informace v níže uvedených bodech:

- o jí užívaných normách,

- o místech, na kterých může být zboží předvedeno k prohlídce,

- o zákonné úpravě a předpisech, týkajících se kontroly dodržování technických norem, jakož i o jejich všeobecně prováděných postupech.

Článek 3

Sladění norem

V případě, že neexistují mezinárodní normy, smluvní strany, používající národní normy, se vynasnaží je sladit cestou uzavírání mezinárodních smluv.

Článek 4

Organizace kontrol

1. Smluvní strany se vynasnaží:

- zřídit, v případě potřeby a tam, kde to je možné, místa kontrol dodržování technických norem, která by odpovídala požadavkům provozu;

- usnadnit pohyb zboží, zejména cestou sladění pracovní doby služeb, pověřených kontrolou dodržování technických norem a pracovišť celnic a s umožněním výkonu formalit u zboží podléhajícího rychlé zkáze mimo normální úřední hodiny, pokud příjezd zboží byl předem oznámen.

2. Kontrola dodržování technických norem bude moci být rovněž prováděna ve vnitrozemí, je-li prokázáno předloženými důkazy a použitými dopravními prostředky, že se výrobky a zvláště výrobky podléhající rychlé zkáze nemohou zkazit po dobu jejich přepravy.

3. V rámci platných smluv se smluvní strany vynasnaží co nejvíce snížit provádění fyzických kontrol zboží, podléhajícího rychlé zkáze, u kterého je prováděna kontrola dodržování technických norem v průběhu jeho přepravy.

4. Smluvní strany budou organizovat kontrolu dodržování technických norem a vždy, kdy je to možné, budou slaďovat příslušné postupy služeb odpovědných za tyto kontroly a popřípadě příslušných služeb pro ostatní kontroly a prohlídky.

5. V případě zboží, podléhajícího rychlé zkáze, pozastaveného z důvodu výsledků kontrol dodržení technických norem, příslušné kontrolní služby budou dbát na to, aby uskladnění zboží a nebo stání dopravních prostředků bylo uskutečněno v podmínkách, umožňujících uchování zboží při minimálních celních formalitách.

Článek 5

Zboží v průvozu

Kontrola dodržování technických norem se běžně neprovádí u zboží v přímém průvozu.

Článek 6

Spolupráce

1. Služby, odpovědné za dodržování technických norem, spolupracují s příslušnými službami ostatních smluvních stran s cílem urychlit pohyb zboží, podléhajícího rychlé zkáze, u kterého je prováděna kontrola dodržování technických norem, zejména výměnou užitečných informací.

2. Jestliže je pozastavena zásilka zboží podléhajícího rychlé zkáze při provádění kontroly dodržování technických norem, příslušná služba se vynasnaží o tom informovat odpovídající službu země vývozu v nejkratší možné době s uvedením důvodu pozastavení zásilky a o opatřeních, která byla učiněna u zboží.

Příloha 6

KONTROLA JAKOSTI

Článek 1

Zásady

Kontrola jakosti zboží uvedeného v této úmluvě se provádí bez ohledu na místo, na kterém je vykonávána, v souladu se zásadami, stanovenými v této úmluvě a zejména její přílohou 1.

Článek 2

Informace

Každá smluvní strana zajistí, aby bylo možno informace o níže uvedených bodech snadno obdržet všemi zájemci:

- o místech, na kterých může být zboží předvedeno k prohlídce,

- o zákonné úpravě a předpisech, týkajích se kontroly jakosti, jakož i o jejich všeobecně prováděných postupech.

Článek 3

Organizace kontrol

1. Smluvní strany se vynasnaží:

- zřídit v případě potřeby a tam, kde je to možné, místa kontroly jakosti, která by odpovídala požadavkům provozu,

- usnadnit pohyb zboží, zejména cestou sladění pracovní doby služby, pověřené kontrolou jakosti a pracovišť celnic a s umožněním výkonu formalit u zboží podléhajícího rychlé zkáze mimo normální úřední hodiny, pokud příjezd zboží byl předem oznámen.

2. Kontrola jakosti může být rovněž prováděna ve vnitrozemí za předpokladu, že používané postupy přispějí k usnadnění mezinárodní přepravy zboží.

3. V rámci platných smluv se smluvní strany vynasnaží co nejvíce snížit provádění fyzických kontrol v průběhu přepravy zboží, podléhajícího rychlé zkáze, předloženého ke kontrole jakosti.

4. Smluvní strany budou organizovat kontroly jakosti, slaďující vždy, kdy to bude možné, postupy služeb, odpovídajících za tyto kontroly a případně služeb, příslušných k provádění ostatních kontrol a prohlídek.

Článek 4

Zboží v průvozu

Kontrola jakosti zboží se neprovádí běžně u zboží v přímém průvozu.

Článek 5

Spolupráce

1. Služby kontroly jakosti budou spolupracovat s příslušnými službami ostatních smluvních stran za účelem urychlení přechodu zboží, podléhajícího rychlé zkáze a předloženého ke kontrole jakosti, zejména formou výměny užitečných informací.

2. Jestliže je zásilka zboží podléhajícího rychlé zkáze pozastavena v průběhu kontroly jakosti, příslušná služba se vynasnaží o tom informovat příslušnou službu země vývozu v nejkratší možné době s uvedením důvodu pozastavení zásilky a o opatřeních, která byla učiněna u zboží.

Příloha 7

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍHO VÝBORU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 22 TÉTO ÚMLUVY

Článek 1

Členové

Členové správního výboru jsou smluvní strany této úmluvy.

Článek 2

Pozorovatelé

1. Správní výbor může rozhodnout pozvat příslušné správy států, které nejsou smluvními stranami, nebo zástupce mezinárodních organizací, které nejsou smluvními stranami k projednání otázek, dotýkajících se jejich zájmů, za účelem jejich účasti na těchto zasedáních jako pozorovatelé.

2. Mezinárodní organizace, uvedené v odstavci 1, příslušné k otázkám, obsaženým v přílohách této úmluvy mají právo účastnit se prací Správního výboru bez újmy na článku 1 této úmluvy jako pozorovatelé.

Článek 3

Sekretariát

Sekretářské služby poskytuje výboru Výkonný tajemník Evropské hospodářské komise.

Článek 4

Svolávání

Výkonný tajemník Evropské hospodářské komise svolává výbor:

i) za dva roky po vstupu úmluvy v platnost;

ii) dále k datu stanovenému výborem, avšak nejméně jedenkrát za pět let;

iii) na žádost příslušných správ nejméně pěti států, které jsou smluvními stranami.

Článek 5

Funkcionáři

Výbor volí na každém svém zasedání předsedu a místopředsedu.

Článek 6

Kvorum

Pro přijetí rozhodnutí je nezbytné kvorum, představující nejméně třetinu států, které jsou smluvními stranami.

Článek 7

Rozhodnutí

i) O návrzích se hlasuje.

ii) Každý stát, který je smluvní stranou zastoupenou na zasedání, má právo jednoho hlasu.

iii) V případě provádění odstavce 2 článku 16 této úmluvy mají oblastní ekonomické integrační organizace, které jsou smluvními stranami této úmluvy, v případě hlasování stejný počet hlasů odpovídající součtu hlasů příslušejících jejich členským státům, které jsou rovněž smluvními stranami této úmluvy. V tomto posledním případě jejich členské státy neuplatňují své právo volit.

iv) S výhradou ustanovení níže uvedeného bodu v) jsou návrhy přijímány prostou většinou přítomných a hlasujících členů v souladu s podmínkami, stanovenýmive výše uvedených bodech ii) a iii)

v) Doplňky této úmluvy jsou přijímány dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů v souladu s podmínkami, stanovenými ve výše uvedených bodech ii) a iii).

Článek 8

Zpráva

Před ukončením svého zasedání schvaluje výbor zprávu.

Článek 9

Dodatečná ustanovení

Pokud nejsou v této příloze obsažena příslušná ustanovení a pokud výbor nerozhodne jinak, bude použit jednací řád Evropské hospodářské komise.

PŘÍLOHA 8

USNADNĚNÍ POSTUPŮ PRO PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC PRO MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVU

Článek 1

Zásady

K doplnění ustanovení této úmluvy, a zejména ustanovení přílohy 1, je účelem této přílohy stanovit opatření, která musí být přijata, aby bylo možno usnadnit postupy pro překračování hranic pro mezinárodní silniční dopravu.

Článek 2

Usnadnění postupů pro udělování víz řidičům z povolání

1. Smluvní strany by měly usilovat o to, aby v souladu s jejich osvědčenými postupy pro všechny žadatele o víza, vnitrostátními imigračními pravidly, jakož i mezinárodními závazky byly usnadněny postupy pro udělování víz řidičům z povolání činným v mezinárodní silniční dopravě.

2. Smluvní strany se dohodly, že si budou pravidelně vyměňovat informace o osvědčených postupech s cílem usnadnit postupy pro udělování víz řidičům z povolání.

Článek 3

Provozování mezinárodní silniční dopravy

1. V zájmu usnadnění mezinárodního pohybu zboží informují smluvní strany pravidelně a jednotným a koordinovaným způsobem všechny osoby zapojené do provozování mezinárodní silniční dopravy o platných nebo plánovaných požadavcích na hraniční kontroly pro mezinárodní silniční dopravu a o aktuální situaci na hranicích.

2. Smluvní strany budou usilovat o to, aby v co nejširším rozsahu, a ne pouze v rámci tranzitní přepravy, převedly všechny nezbytné kontrolní postupy na místa původu a určení zboží přepravovaného po silnici, aby se zmírnilo přetížení na hraničních přechodech.

3. Zejména s ohledem na článek 7 této úmluvy by měly být přednostně odbavovány spěšné zásilky, jako jsou živá zvířata a zboží podléhající rychlé zkáze. Příslušné orgány na hraničních přechodech by měly zejména:

i) přijmout nezbytná opatření, aby byly čekací doby vozidel schválených podle ATP přepravujících zkazitelné potraviny nebo živá zvířata od příjezdu na hranici až do kontroly příslušnými orgány a správní, celní a hygienické kontroly co nejkratší,

ii) zajistit co nejrychlejší provedení požadovaných kontrol,

iii) nakolik je to možné, umožnit vozidlům přepravujícím zkazitelné potraviny provoz potřebných chladicích jednotek během překračování hranic, není-li to nemožné z důvodu požadovaného kontrolního postupu,

iv) spolupracovat s orgány jiných smluvních stran, především prostřednictvím předběžné výměny informací, aby bylo možné zrychlit postupy při překračování hranic pro zboží podléhající rychlé zkáze a živá zvířata, pokud tyto náklady podléhají hygienické kontrole.

Článek 4

Kontrola vozidel

1. Smluvní strany, které dosud nejsou smluvními stranami Dohody o přijetí jednotných podmínek pro pravidelné technické prohlídky kolových vozidel a o vzájemném uznávání těchto prohlídek (1997), by měly usilovat o to, aby v souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy usnadnily překračování hranic silničním vozidlům přijetím mezinárodního osvědčení o technické prohlídce stanoveného v uvedené dohodě. Osvědčení o technické prohlídce, které je součástí uvedené dohody ode dne 1. ledna 2002, je obsaženo v dodatku 1 této přílohy.

2. Za účelem identifikace vozidel schválených podle ATP, která přepravují zkazitelné potraviny, mohou smluvní strany používat rozlišovací označení připevněná k dotyčnému zařízení a osvědčení ATP nebo certifikační štítek podle Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (1970).

Článek 5

Mezinárodní vážní osvědčení vozidla

1. V zájmu zrychlení překračování hranic by smluvní strany měly v souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy usilovat o to, aby se na hraničních přechodech zamezilo opakovanému vážení vozidel tím, že přijmou a budou vzájemně uznávat mezinárodní vážní osvědčení vozidla obsažené v dodatku 2 této přílohy. Jestliže smluvní strany přijmou tato osvědčení, nebudou prováděla žádná další vážení, s výjimkou namátkových kontrol v případě podezření na nesrovnalosti. Vážení vozidel zaznamenaná v těchto osvědčeních budou prováděna pouze v zemi původu mezinárodní dopravy. Výsledky vážení budou v osvědčeních řádně zaznamenány a potvrzeny.

2. Každá smluvní strana, která přijme mezinárodní vážní osvědčení vozidla, zajistí zveřejnění seznamu všech vážních stanic ve své zemi schválených podle mezinárodních zásad, jakož i každou změnu v tomto seznamu. Tento seznam a všechny změny vněm provedené se předávají Výkonnému tajemníkovi Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), který je rozešle každé smluvní straně a mezinárodním organizacím uvedeným v příloze 7 článku 2 této úmluvy.

3. Minimální požadavky na schválené vážní stanice, zásady pro udělování povolení a základní vlastnosti používaných postupů vážení jsou uvedeny v dodatku 2 této přílohy.

Článek 6

Hraniční přechody

Pro zjednodušení a zrychlení požadovaných formalit na hraničních přechodech dodržují smluvní strany co nejlépe tyto minimální požadavky pro hraniční přechody, jež jsou otevřeny pro mezinárodní dopravu zboží:

i) zařízení umožňující společnou kontrolu mezi sousedními státy (technologie jedné zastávky) 24 hodin denně, kdykoli je tato kontrola zdůvodnitelná potřebami obchodu a v souladu s předpisy o silniční dopravě,

ii) oddělení dopravy různých typů na obou stranách hranice, které umožní přednostní odbavení vozidel s platnými mezinárodními tranzitními celními doklady (TIR, T) nebo vozidel přepravujících živá zvířata či zkazitelné potraviny,

iii) kontrolní plochy mimo příjezdové pásy pro namátkovou kontrolu nákladu a vozidel,

iv) vhodná parkovací a terminálová zařízení,

v) řádná hygienická, sociální a telekomunikační zařízení pro řidiče,

vi) pomoc při zřizování speditérských firem poskytnutím vhodných zařízení na hraničních přechodech nabízejících služby provozovatelům dopravy na konkurenčním základě.

Článek 7

Mechanismus hlášení

S ohledem na články 1 až 6 této přílohy provádí Výkonný tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) každý druhý rok mezi smluvními stranami průzkum týkající se dosaženého pokroku při zlepšování postupů překračování hranic v jejich zemích.

Dodatek 1 přílohy 8 této úmluvy

MEZINÁRODNÍ OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE

v souladu s Dohodou o přijetí jednotných podmínek pro pravidelné technické prohlídky kolových vozidel a o vzájemném uznávání těchto prohlídek (1997), která vstoupila v platnost dne 27. ledna 2001.

1. Akreditovaná centra pro provádění technických prohlídek odpovídají za provádění kontrolních testů, udělování osvědčení o splnění požadavků prohlídky podle příslušných pravidel připojených k Vídeňské dohodě z roku 1997 a určování nejzazšího termínu další prohlídky, který bude uveden v řádku 12,5 mezinárodního osvědčení o technické prohlídce, jehož vzor je uveden níže.

2. Mezinárodní osvědčení o technické prohlídce obsahuje níže uvedené informace. Mezinárodní osvědčení o technické prohlídce může být brožurka ve formátu A6 (148 × 105 mm) se zelenými deskami a bílými vnitřními stranami nebo zelený či bílý list ve formátu A4 (210 × 197) složený do formátu A6 tak, aby část obsahující rozlišovací značku státu nebo Organizace spojených národů tvořila horní část složeného osvědčení.

3. Položky osvědčení a jejich obsah budou vytištěny v úředním jazyce vydávající smluvní strany a budou zachovávat číslování.

4. Jako alternativa se mohou používat zprávy o pravidelných prohlídkách, které jsou běžné v zemích, jež jsou smluvními stranami dohody. Jejich vzor se předá generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který o nich informuje smluvní strany.

5. Položky v mezinárodním osvědčení o technické prohlídce psané ručně nebo psacím strojem nebo tištěné počítačem, které smějí vyplňovat výhradně příslušné orgány, se píší latinkou.

OBSAH MEZINÁRODNÍHO OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE

OBSAH MEZINÁRODNÍHO OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Dodatek 2 přílohy 8 této úmluvy

MEZINÁRODNÍ VÁŽNÍ OSVĚDČENÍ VOZIDLA

1. Účelem mezinárodního vážního osvědčení vozidla (IVWC) je usnadnit postupy pro překračování hranic, zejména zamezit opakovanému vážení nákladních silničních vozidel během cesty v zemích smluvních stran. Údaje v řádně vyplněných osvědčeních přijatých smluvními stranami přijmou příslušné orgány smluvních stran jako platné údaje o vážení. Příslušné orgány nevyžadují nová vážení, s výjimkou namátkových kontrol v případě podezření na nesrovnalosti.

2. Mezinárodní vážní osvědčení vozidla, které odpovídá vzoru uvedenému níže v tomto dodatku, se vydává a používá pod dohledem určeného státního orgánu v každé smluvní straně (přijímající tato osvědčení) v souladu s postupem popsaným v přiloženém osvědčení.

3. Použití osvědčení dopravci je nepovinné.

4. Smluvní strany přijímající tato osvědčení schválí povolené vážní stanice, které budou společně s dopravcem/řidičem nákladního silničního vozidla vyplňovat mezinárodní vážní osvědčení vozidla v souladu s těmito minimálními požadavky:

Vážní stanice jsou vybaveny certifikovaným i váhami. Pro vážení mohou smluvní strany přijímající osvědčení zvolit metodu a nástroje, které považují za vhodné. Smluvní strany přijímající osvědčení zajistí způsobilost vážních stanic například na základě akreditace nebo hodnocením, použití vhodných vah, odborného personálu, doložených systémů kvality a testovacích postupů.

Vážní stanice a jejich váhy musí být udržovány v dobrém stavu. Váhy musí být pravidelně ověřovány a cejchovány příslušnými orgány zodpovědnými za váhy a míry. Váhy, jejich maximální povolené odchylky a použití musí odpovídat doporučením stanoveným Mezinárodní organizací pro legální metrologii (OIML).

Vážní stanice jsou vybaveny váhami, které odpovídají buď:

- doporučení OIML R 76 „Váhy s neautomatickou činností“, třída přesnosti III nebo vyšší;

- návrhu doporučení OIML „Automatické váhy pro vážení silničních vozidel za jízdy“, třída přesnosti 0,5,1, 2 nebo vyšší, které umožňují maximální povolené odchylky ± 2%, 1% a 0,5% nebo nižší.

Vyšší hodnoty odchylek se mohou použít při měřeních zatížení na jednotlivé nápravy.

5. Ve výjimečných případech, zejména v případě podezření na nesrovnalosti nebo na základě žádosti dopravce/řidiče příslušného silničního vozidla, mohou příslušné orgány vozidlo převážit. V případě, že se vážní stanice dopustí několika chybných měření, které kontrolní orgány v zemi smluvní strany přijímající osvědčení zjistí, přijmou příslušné orgány země vážní stanice vhodná opatření, jejichž cílem bude zajistit, aby se tyto chyby již neopakovaly.

6. Vzor osvědčení může být vyhotoven ve kterémkoli jazyce smluvních stran přijímajících osvědčení za předpokladu, že bude zachována úprava osvědčení a že umístění položek osvědčení nebude změněno.

7. Každá smluvní strana, která přijímá osvědčení, zveřejní seznam všech vážních stanic ve své zemi, které jsou schválené podle mezinárodních zásad, jakož i každou změnu v tomto seznamu. Tento seznam a všechny změny v něm provedené se předávají Výkonnému tajemníkovi Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), který je rozešle každé smluvní straně a mezinárodním organizacím uvedeným v příloze 7 článku 2 této úmluvy.

8. (Přechodné ustanovení) Jelikož je v současné době pouze málo vážních stanic vybaveno váhami, kterými lze měřit zatížení na jednotlivé nápravy nebo na skupinu náprav, dohodly se smluvní strany přijímající osvědčení, že během přechodného období, které skončí dvanáct měsíců po vstupu této přílohy v platnost, budou dostačující měření celkové hmotnosti vozidla podle bodu 7.3 mezinárodního vážního osvědčení vozidla a příslušné vnitrostátní orgány je budou přijímat.

MEZINÁRODNÍ VÁŽNÍ OSVĚDČENÍ VOZIDLA (IVWC)

Příloha 1

SMLUVNÍ STRANY DOHODY O MEZINÁRODNÍCH PŘEPRAVÁCH ZKAZITELNÝCH POTRAVIN A O SPECIALIZOVANÝCH PROSTŘEDCÍCH URČENÝCH PRO TYTO PŘEPRAVY (ATP)

(1. září 1970)

Ázerbájdžán
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Jugoslávie
Kazachstán
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Maroko
Monako
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Ruská federace
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Spojené státy americké
Španělsko
Švédsko
Uzbekistán

Příloha 2

SMLUVNÍ STRANY DOHODY O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TĚCHTO PROHLÍDEK

(13. listopadu 1997)

Estonsko
Finsko
Maďarsko
Nizozemsko
Rumunsko
Ruská federace

PŘÍLOHA 9

USNADNĚNÍ POSTUPŮ PRO PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU

Článek 1

Zásady

1. Tato příloha, která doplňuje ustanovení úmluvy, má stanovit opatření, jež musí být přijata, aby bylo možno usnadnit a urychlit postupy pro překračování hranic pro mezinárodní silniční dopravu.

2. Smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat s cílem standardizovat co nejvíce formality a požadavky týkající se dokladů a postupů ve všech oblastech spojených s přepravou zboží po železnici.

Článek 2

Definice

„Hraniční (výměnnou) stanicí“ se rozumí železniční stanice, v níž jsou prováděny provozní nebo správní postupy s cílem umožnit železniční nákladní dopravě překročení hranice. Tato železniční stanice se může nacházet na hranici či v její blízkosti.

Článek 3

Překračování hranic úředníky a ostatními osobami podílejícími se na mezinárodní železniční dopravě

1. Smluvní strany budou usilovat o to, aby byly v souladu s jejich osvědčenými postupy pro všechny žadatele o víza usnadněny postupy pro udělování víz posádkám lokomotiv, chladírenských vagónů, osobám doprovázejícím nákladní zásilky a pracovníkům hraničních (výměnných) stanic podílejícím se na mezinárodní železniční dopravě.

2. Postup pro překračování hranic v případě osob uvedených v odstavci 1, včetně úředních dokladů potvrzujících jejich postavení, se stanoví na základě dvoustranných dohod.

3. Při provádění společné kontroly překračují úředníci pohraničních, celních a ostatních orgánů, kteří při výkonu svých úředních povinností provádějí kontroly v hraničních (výměnných) stanicích, státní hranici s pomocí dokladů, které smluvní strany stanoví pro své státní příslušníky.

Článek 4

Požadavky na hraniční (výměnné) stanice

V zájmu racionalizace a urychlení potřebných formalit v hraničních (výměnných) stanicích dodržují smluvní strany tyto minimální požadavky vztahující se na hraniční (výměnné) stanice, které jsou otevřeny mezinárodní železniční nákladní dopravě:

1. hraniční (výměnné) stanice mají stavby (prostory), budovy, zařízení a technické vybavení, jež jim umožňuje provádět kontroly 24 hodin denně, je-li to opodstatněné a přiměřené vzhledem k objemu nákladní dopravy;

2. hraniční (výměnné) stanice, v nichž jsou prováděny rostlinolékařské, veterinární a jiné kontroly, mají k dispozici potřebné technické vybavení;

3. přepravní a provozní kapacita hraničních (výměnných) stanic a přilehlých tratí musí být přiměřená vzhledem k objemu dopravy;

4. musí být k dispozici inspekční prostory a rovněž sklady pro dočasné uskladňování zboží, jež je předmětem celní kontroly či jiných forem kontroly;

5. musí být k dispozici vybavení, zařízení, informační technologie a komunikační systémy, jež umožňují předchozí výměnu informací, včetně informací o zboží blížícím se do hraničních (výměnných) stanic, jež jsou obsaženy v železničním nákladním listu a celním prohlášení;

6. v hraničních (výměnných) stanicích musí být k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků železničních, celních, pohraničních a jiných orgánů, aby bylo možno zvládnout příslušný objem nákladní dopravy;

7. hraniční (výměnné) stanice musí mít technické vybavení, zařízení, informační technologie a komunikační systémy, aby byly schopny před příjezdem kolejového vozidla na hranice přijmout a použít údaje týkající se technického schválení a technických kontrol kolejového vozidla, které provedly orgány a železnice v rámci své pravomoci, nezavedou-li smluvní strany za účelem plnění těchto funkcí jiná ujednání.

Článek 5

Spolupráce mezi sousedními zeměmi v hraničních (výměnných) stanicích

V souladu s článkem 7 úmluvy smluvní strany koordinují opatření s ohledem na kontroly kolejových vozidel, kontejnerů, návěsů pro kombinovanou dopravu a zboží, jakož i vyřizování přepravních a průvodních dokladů a usilují o to, aby na základě dvoustranných dohod zajistily všechny formy společných kontrol.

Článek 6

Kontroly Smluvní strany:

1. stanoví mechanismus pro vzájemné uznávání veškerých forem kontroly kolejových vozidel, kontejnerů, návěsů pro kombinovanou dopravu a zboží, jestliže jsou jejich cíle shodné;

2. provádějí celní kontroly podle zásady výběru na základě posouzení a řízení rizik. Obecně platí, že pokud byly poskytnuty požadované informace o zboží a je-li zboží uloženo v řádně uzavřeném a zapečetěném kolejovém vozidle, kontejneru, návěsu pro kombinovanou dopravu nebo vagónu, neprovádí se fyzická prohlídka;

3. provádějí v hraničních (výměnných) stanicích zjednodušené kontroly a pokud možno přesunou určité formy kontroly na výchozí stanice a do místa určení;

4. aniž je dotčen článek 10 úmluvy, článek 4 přílohy 2, článek 5 přílohy 3 a článek 5 přílohy 4, provádějí kontroly zboží v tranzitu pouze tehdy, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti nebo rizika.

Článek 7

Lhůty

1. Smluvní strany zajistí dodržování lhůt stanovených v dvoustranných dohodách pro technické operace zahrnující příjem a předání vlaků v hraničních (výměnných) stanicích, včetně všech druhů kontrol, a vynasnaží se tyto lhůty zkracovat zlepšením používané technologie a vybavení. Smluvní strany se zavazují, že v nadcházejících letech dosáhnou maximálního zkrácení lhůt.

2. Smluvní strany zaznamenávají prostoje vlaků nebo vagónů v hraničních (výměnných) stanicích a předávají informace dotčeným stranám, které provádějí následnou analýzu a navrhují opatření ke zkrácení prostojů.

Článek 8

Dokumentace

1. Smluvní strany zajistí, aby byly přepravní a průvodní doklady náležitě vyhotoveny v souladu s právními předpisy dovážejících a tranzitních zemí.

2. Ve svých vzájemných vztazích se smluvní strany vynasnaží omezit papírové doklady a zjednodušit dokumentační postupy používáním elektronických systémů pro výměnu informací odpovídajících údajům obsaženým v železničních nákladních listech a celních prohlášeních připojených ke zboží, jež byly vyhotoveny v souladu s právními předpisy smluvních stran.

3. Smluvní strany se vynasnaží poskytnout celním orgánům předem informace o zboží přicházejícím do hraničních (výměnných) stanic, jak jsou obsaženy v železničním nákladním listu a celním prohlášení. Formát, postup a lhůty pro poskytnutí informací stanoví smluvní strany.

Článek 9

Používání železničního nákladního listu CIM/SMGS

Smluvní strany mohou namísto jiných přepravních dokladů, jež jsou v současnosti stanoveny v mezinárodních smlouvách, používat železniční nákladní list CIM/SMGS, jenž může být současně celním dokladem.

Přesunout nahoru