Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 544/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 110/1992
Platnost od 08.12.1992
Účinnost od 08.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

544

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb.,*) se mění a doplňuje takto:

1. § 10 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní:

"(4) Na schvalování privatizačních projektů se nevztahuje správní řád.".

2. § 15 odst. 3 zní:

"(3) K přechodu závazku se nevyžaduje souhlas věřitele, fond však ručí až do výše získané hodnoty privatizovaného majetku svým majetkem za splnění závazku nabyvatelem privatizovaného majetku, a to po dobu jednoho roku od okamžiku přechodu závazku na nabyvatele privatizovaného majetku.".

3. § 23 odst. 1 písm. a) zní:

"a) jméno, rodné číslo a místo trvalého pobytu občana,".

4. § 23 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Vydavatelem kupónů je příslušný orgán státní správy republiky.

(3) Čistý výnos z prodeje kupónů se převede na příslušný fond republiky.".

5. § 24 zní:

"§ 24

Česká národní rada a Slovenská národní rada1b) upraví svými zákony nabývání kupónů, které lze použít na území dané republiky.".

Poznámka č. 1b) zní:

"1b) Národní rada Slovenské republiky podle čl. 154 odst. 1 Ústavy Slovenské republiky č. 460/1992 Sb.".

6. § 25 odst. 1 až 3 zní:

"(1) Kupóny příslušné emise lze použít:

a) na koupi akcií kterékoliv akciové společnosti, jejímž akcionářem je fond příslušné republiky, zařazené pro tento účel do republikového seznamu privatizačních projektů,

b) na koupi akcií kterékoliv akciové společnosti, jejímž akcionářem je pozemkový fond příslušné republiky, zařazené pro tento účel do republikového seznamu privatizačních projektů,

c) k získání účasti na akciových společnostech pro tento účel v příslušné republice zvlášť založených a zapsaných v obchodním rejstříku vedeném na území příslušné republiky,

pokud občan uplatní svůj nárok ve lhůtě stanovené na základě obecně závazného právního předpisu.

(2) Způsoby uvedené v odstavci 1 lze použít souběžně.

(3) Koupě akcií za kupóny nebo získání účasti na akciových společnostech podle odstavce 1 se uskutečňuje odděleně na území každé republiky.".

7. § 26 se vypouští.

8. V § 45 odst. 3 se vypouštějí slova "po dni 28. února 1992.".

9. § 45 odst. 5 zní:

"(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na právnické osoby uvedené v § 1 odst. 2. Na rozpočtové a příspěvkové organizace se ustanovení odstavců 1 a 2 vztahují, jen pokud jde o úplatné převody majetku s výjimkou pozemků. Rozpočtové a příspěvkové organizace postupují při bezúplatných převodech majetku a při úplatných převodech pozemků podle zvláštních předpisů.10a)". Poznámka č. 10a) zní:

"10a) § 14 odst. 4 a 8 a § 35 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.".

10. § 46 odst. 2 zní:

"(2) Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky stanoví svými nařízeními způsob vydávání kupónů, nabývací cenu kupónů, způsob vyjádření rozsahu nároku na akcie a způsob použití kupónů.".

11. V § 47b se slova "ve veřejné dražbě" nahrazují slovy "v dražbě provedené příslušnými orgány republik".

Čl. II

Ustanovení čl. I bodů 3, 4, 5, 6, 7 a 10 se nevztahují na první vlnu kupónové privatizace.10b)

Poznámka č. 10b) zní:

"10b) § 11 nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydání a použití investičních kupónů.".

Čl. III

V § 32 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, se na konci věty vypouštějí slova "a o převodech vlastnictví národního majetku".


Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Stráský v. r.
Kováč v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 264/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Přesunout nahoru