Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 535/1992 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování

Částka 108/1992
Platnost od 03.12.1992
Účinnost od 03.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

535

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 2. listopadu 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví podle § 16 odst. 1 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, a § 61a zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 302/1992 Sb., v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy:


Čl. I

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování, se mění a doplňuje takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo "okresních" vkládají slova "a obecních".

2. V § 1 odst. 1 se za slovo "úřadů" vkládají slova "jakož i obecních úřadů v oblasti přenesené působnosti".

3. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Povinnost podrobit se ověření může prominout pracovníkovi, jemuž do dvou let ode dne, do kterého je nejpozději povinen podat přihlášku ke zkoušce (§ 3 odst. 1), vznikne nárok na starobní důchod, přednosta okresního úřadu, jde-li o pracovníka okresního úřadu, a tajemník obecního úřadu, jde-li o pracovníka obecního úřadu, popřípadě starosta obce, není-li tajemník obecního úřadu ustanoven nebo má-li se ověření podrobit tajemník obecního úřadu.".

4. V § 2 odst. 3 se slova "okresní úřad, u něhož je pracovník v pracovním poměru (dále jen "příslušný okresní úřad")" nahrazují slovy "okresní úřad nebo obec, u nichž je pracovník v pracovním poměru (dále jen "příslušný úřad")".

5. V § 3 odst. 1 se vypouští slovo "okresního".

6. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Náplň zkoušky

(1) Ústřední orgán státní správy, který řídí výkon státní správy na úseku, do kterého činnost patří (dále jen "příslušný ústřední orgán státní správy"), vymezí problematiku, z jejíž znalosti se provede zkouška, a toto vymezení předá Institutu. Vymezení problematiky a seznam literatury zašle Institut pracovníkovi do 30 dnů ode dne doručení přihlášky ke zkoušce.

(2) Formu provádění zkoušky určí Institut po projednání s určeným pracovníkem příslušného ústředního orgánu státní správy.".

7. V § 5 odst. 1 se vypouští slovo "okresním".

8. V § 5 odst. 2 se vypouští věta za středníkem.

9. V § 6 se vypouští poslední věta.

10. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Členy zkušebních komisí jmenuje ministr vnitra České republiky z řad pracovníků příslušných ústředních orgánů státní správy a z dalších odborníků z oborů činností zahrnutých do obsahu zvláštní odborné způsobilosti.".

11. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Zkušební komise jednají a rozhodují nejméně v tříčlenném složení, které stanoví pro jednotlivé úseky výkonu státní správy ředitel Institutu tak, aby alespoň dvěma členy zkušební komise byli vždy odborní pracovníci navržení příslušným ústředním orgánem státní správy; přitom jednoho z členů zkušební komise pověří jejím předsednictvím. Zkušební komise se usnáší většinou hlasů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas jejího předsedy. Ředitel Institutu jmenuje z řad pracovníků Institutu tajemníka zkušební komise, který má hlas poradní.".

12. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Součinnost příslušných ústředních orgánů státní správy

(1) Příslušné ústřední orgány státní správy navrhují za členy zkušebních komisí své odborné pracovníky ovládající problematiku, která je předmětem ověřování; obdobně vybírají vhodné lektory pro potřeby výuky v Institutu.

(2) Nad úrovní provádění výuky a zkoušek dohlíží ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy.".

13. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti

(1) Zkušební komise oznámí výsledek zkoušky pracovníkovi v den vykonání zkoušky.

(2) Pracovníkovi, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"); kopii osvědčení zašle příslušnému úřadu.

(3) Osvědčení obsahuje činnost, kterou může pracovník na základě osvědčení vykonávat, datum vydání osvědčení, razítko ministerstva vnitra a podpisy předsedy a tajemníka zkušební komise.

(4) O zkoušce a jejím výsledku pořídí tajemník zkušební komise zápis, který se ukládá u Institutu.".

14. V § 9 odst. 1 se za slovo "úřadů" vkládají slova "a obecních úřadů".

15. V § 9 odst. 2 se vypouští slovo "okresní".

16. V § 9 odst. 3 se vypouští slovo "okresní".

17. V § 10 se na konci připojují slova "nebo obec".

18. § 13 zní:

"§ 13

(1) Na žádost obce se v Institutu ověřuje též zvláštní odborná způsobilost člena zvláštního orgánu, popřípadě komise, zřízené obecní radou, je-li pro výkon jeho činnosti stanovena jako nezbytný požadavek.3)

(2) Zkouška o prokázání znalostí k vedení matrik, kterou je pracovník povinen složit podle zvláštních předpisů,4) nahrazuje ověření zvláštní odborné způsobilosti podle části I bodu 2 přílohy č. 1 této vyhlášky.". Poznámka č. 3 pod čarou zní:

"3) § 53 odst. 5 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích".

19. Příloha č. 1 zní: "Určení okruhu pracovníků a obsah zvláštní odborné způsobilosti

I. Ověřování zvláštní odborné způsobilosti se vztahuje na pracovníky uskutečňující výkon státní správy na úseku

1.přestupkové agendy ve věcech veřejného pořádku, ve věcech občanského soužití a ve věcech majetkových,
2.matrik a státního občanství,
3.finančního hospodaření,
4.místních daní a poplatků,
5.silničního hospodářství,
6.silniční a městské dopravy,
7.zdravotnictví,
8.zemědělství,
9.myslivosti,
10.kultury,
11.sociální péče,
12.územního plánování,
13.územního řízení a stavebního řádu,
14.vodoprávního řízení a vodohospodářského dozoru,
15.lesního hospodářství,
16.ochrany přírody a krajiny,
17.ochrany zemědělského půdního fondu,
18.ochrany ovzduší,
19.odpadového hodpodářství,
20.posuzování vlivů na životní prostředí,
21.plnění funkce živnostenských úřadů,
22.plnění funkce pozemkových úřadů,
23.zabezpečování obrany a řešení krizových situací.
  

II. Pro všechny pracovníky uvedené v části I jsou obecnými předpoklady zvláštní odborné způsobilosti znalost

- právní úpravy lidských práv a svobod,5)

- právní úpravy o obcích a okresních úřadech,6)

- právní úpravy správního řízení,7)

- právní úpravy projednávání přestupků,8)

- právní úpravy vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů,9)

- právní úpravy petic,10)

- právní úpravy zabezpečování obrany a řešení krizových situací.11)

III. Obsah zvláštní odborné způsobilosti pro výkon jednotlivých druhů pracovních činností uvedených v části II je vymezen v okruhu otázek zasílaných pracovníkovi Institutem podle § 4 této vyhlášky.".

20. V příloze č. 2 se v části I bodu 1 vypouští písmeno b) a dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

21. V příloze č. 2 se v části I bodu 2 vypouštějí písmena a) a e) a dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

22. V příloze č. 2 se v části I připojuje nový bod 3, který zní:

"3. Tajemník zkušební komise

a) seznámí pracovníky s organizací a průběhem zkoušky, s jejich právy a povinnostmi a se způsobem hodnocení zkoušky,

b) ověřuje totožnost pracovníků podle osobních dokladů a podle přihlášky,

c) pořizuje zápis o průběhu a výsledku zkoušky a zabezpečuje vyhotovení osvědčení.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

5) Zejména ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

6) Zejména zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

8) Zejména zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

9) Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

10) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

11) Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky.
Nařízení vlády ČSFR č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.

Přesunout nahoru