Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 530/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic

Částka 107/1992
Platnost od 27.11.1992
Účinnost od 06.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

530

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 1991 byla v Oslo podepsána Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XI dnem 6. srpna 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic

Česká a Slovenská Federativní Republika a Království Norska, dále jen „smluvní strany"

vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spoluprací mezi oběma státy;

v zájmu podpory a vytvořeni příznivých podmínek pro investice investora jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany na základě rovnoprávnosti a vzájemného prospěchu;

vědomy si, že vzájemná podpora a ochrana investic v souladu s touto Dohodou povede k povzbuzení iniciativy v této oblasti;

majíce na zřeteli závěrečný akt Konference o evropské bezpečnosti a spolupráci, se dohodly na následujícím:

Článek I

Definice

Pro Účely teto Dohody:

1. Pojem „investice" označuje každou majetkovou hodnotu investovanou investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, za předpokladu, ze investice byla uskutečněna v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména:

(I) Movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna vlastnická práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;

(II) Akcie, dlužní úpisy nebo všechny ostatní formy účasti na společnostech;

(III) Pohledávky, které byly použity k vytvoření hospodářské hodnoty nebo nároky na plnění podle smlouvy, mající hospodářskou hodnotu;

(IV) Autorská práva, průmyslová práva (jako jsou patenty, užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, obchodní známky nebo známky služeb, obchodní jména, označení původu), know-how a good-will;

(V) Obchodní koncese vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy v souladu se zákonem, včetně koncesí k průzkumu, kultivaci, těžbě a využití přírodních zdrojů.

2. Pojem „výnosy" znamená zákonné částky plynoucí z investice jako je zisk, úrok, licenční poplatky, poplatky, dividendy a jiné zákonné výnosy plynoucí z investic.

3. Pojem „investor" označuje u každé smluvní strany:

A) Fyzickou osobu mající občanství této smluvní strany v souladu s jejím právním řadem;

B) Každou společnost, firmu, podnik a sdružení zapsané nebo zřízené podle platného právního řadu na území této smluvní strany, se sídlem na jejím území.

4. Pojem „území" znamená u každé smluvní strany:

Území České a Slovenské Federativní Republiky a území Království Norska včetně teritoriálních vod a včetně kontinentálního šelfu, ve kterých vykonává Království Norska v souladu s mezinárodním právem svrchovaná práva za účelem zkoumání a využívání přírodních zdrojů těchto oblastí.

Článek II

Podpora a ochrana investic

Kazda smluvní strana bude podporovat a povzbuzovat na svém území investice investorů druhé smluvní strany a bude povolovat takové investice v souladu se svým právním řádem a bude jim poskytovat rovnoprávné a spravedlivé zacházení a ochranu.

Článek III

Doložka nejvyšších výhod

1. Investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, jakož i výnosy z nich, budou požívat zacházení ne méně výhodné než jaké je přiznáváno investicím uskutečněným investory kteréhokoli třetího státu.

2. Zacházení přiznané podle tohoto článku se nebude vztahovat na:

- jakoukoli výhodu poskytnutou druhou smluvní stranou investorům ze třetího státu, která je založena na existující nebo budoucí celní nebo hospodářské unii, dohodě o zřízení oblasti volného obchodu nebo na obdobní mezinárodní dohodě, jejímž členem kterákoli smluvní strana je, nebo se může stát;

- jakoukoli výhodu poskytnutou druhou smluvní stranou investorům ze třetího státu podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo podle jiných dohod tykajících se daňových záležitostí nebo na zaklade vnitrostátních právních předpisu v oblasti zdanění.

Článek IV

Náhrada škod

S investory jedné smluvní strany, jejichž investice utrpí na území druhé smluvní strany škody následkem války, revoluce, jiného ozbrojeného konfliktu, stavu národního ohrození nebo následkem jiné obdobné události, bude zacházeno ne méně výhodné než s investory kteréhokoli třetího státu, pokud jde o restituci, náhradu škody, narovnání nebo jiné nahrazení majetku.

Článek V

Vyvlastnění a odškodněni

1. Investice uskutečnění investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany nemohou být vyvlastněny, znárodněny nebo podrobeny jiným opatřením majícím obdobný účinek (dále jen „vyvlastnění") s výjimkou splnění následujících podmínek:

(I) vyvlastnění bude učiněno ve veřejném zajmu a v souladu s právním řádem dané smluvní strany;

(II) nebude diskriminační;

(III) bude provedeno pouze proti odškodnění.

2. Takové odškodnění bude odpovídat tržní hodnotě investice bezprostředně před datem vyvlastnění a bude vyplaceno bez prodlení. Odškodnění bude zahrnovat úrok, vypočteny od prvního dne následující po datu vyvlastnění do data výplaty. Výše úroku bude vypočtena na základě sazby LIBOR. Platba takového odškodnění bude efektivně uskutečnitelná a volně převoditelná ve směnitelné měně.

Článek VI

Převody

1. Každá smluvní strana zaručuje s ohledem a v rozsahu umožněném svým právní řádem investorům druhé smluvní strany ve vztahu k jejich investicím bez zbytečného prodlení převod:

(I) Výnosů, licenčních poplatků a dalších příjmů z investic;

(II) Investovaného kapitálu nebo výtěžků z celkové nebo částečné likvidace nebo prodeje investice;

(III) Částek na splacení půjček uskutečněných v souvislosti s investicí a příslušného úroku;

(IV) Kapitálu a dodatečných částek k udržování nebo rozšíření investice;

(V) Výdělků občanů druhé smluvní strany, kteří pracují v rámci investice.

2. Převody peněžních prostředků podle odstavce 1 tohoto článku budou uskutečňovány bez prodlení v té směnitelné měně, ve které byla uskutečněna investice nebo v jakékoli jiné směnitelné měně, pokud s tím investor souhlasí, v úředním směnném kursu platném v den převodu.

Článek VII

Postoupeni práv

Smluvní strana nebo jí zmocněná instituce, která poskytla platbu jednomu ze svých investorů na základě poskytnuté záruky na investici uskutečněnou na území druhé smluvní strany, je na základě postoupení práv oprávněna vykonávat práva a činnosti, stejně jako přebírat závazky uvedeného investora. Vstup do práv a závazků pojištěného investora zahrnuje rovněž práva na převody uvedena v článku VI této Dohody. Smluvní strana provádějící platbu nemůže nabýt více práv nebo převzít více závazků, než kolik jich měl pojištěný investor.

Článek VIII

Spory mezi smluvní stranou a investorem

Jakýkoli právní spor mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany týkající se investice tohoto investora na území druhé smluvní strany, který nebyl vyřešen přátelsky během tří měsíců od písemného oznámení nároku, může být na žádost investora ve sporu předložen k vyřízení buď:

A) Místně příslušnému soudu smluvní strany kteréhokoli stupně;

B) Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic k použití rozhodčího řízení upraveného Úmluvou o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, otevřenou k podpisu ve Washingtonu D.C. dne 18. března 1965, pokud se obě smluvní strany stanou členem této úmluvy; nebo

C) Mezinárodnímu rozhodčímu soudu ad hoc zřízenému podle rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní. Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změně těchto pravidel. Rozhodčí nález bude uznán a vykonán smluvními stranami v souladu s Úmluvou o uznávání a výkonu cizích rozhodcích nálezů, New York, 1958.

Článek IX

Spory mezi smluvními stranami

1. Zástupci smluvních stran se setkají kdykoli to bude třeba, aby posoudili provádění této Dohody. Tato setkání se uskuteční na návrh jedné smluvní strany na místě a v termínu dohodnutím diplomatickou cestou.

2. Spory mezi smluvními stranami tykající se výkladu nebo použití této Dohody, budou pokud možno urovnány jednáním mezi smluvními stranami.

3. Není-li možno spor mezi smluvními stranami vyřešit jednáním do šesti měsíců od začátku jednání, bude na žádost jedné smluvní strany předložen rozhodčímu soudu.

4. Takový rozhodčí soud bude pro každý jednotlivý případ ustaven takto:

Během tří měsíců od přijetí žádosti o rozhodčí řízení jmenuje každá smluvní strana jednoho člena rozhodčího soudu. Tito dva členové poté zvolí občana třetího státu, který bude po schválení oběma smluvními stranami jmenován předsedou rozhodčího soudu. Předseda bude jmenován do dvou měsíců od data jmenování dalších dvou členů.

5. Jestliže nebude potřebné jmenovaní učiněno ve lhůtě uvedené v odstavci (4) tohoto článku, může každá smluvní strana, pokud nebude dosaženo jiné dohody, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, by učinil potřebná jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo má-li jakoukoli překážku ve výkonu této funkce, bude o potřebná jmenování požádán místopředseda. Je-li místopředseda občanem některé smluvní strany nebo má-li i on překážky ve výkonu této funkce, bude požádán o potřebná jmenování další služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

6. Rozhodčí soud sám stanoví svá procesní pravidla. Soud rozhoduje na základě ustanovení této Dohody a na základě obecných zásad a pravidel mezinárodního práva. Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů. Takové rozhodnutí je konečné a závazné pro obě smluvní strany.

7. Každá smluvní strana nese výlohy svého vlastního člena soudu a jeho vystupování v rozhodčím řízení; výlohy předsedy a zbývající výlohy ponesou smluvní strany rovným dílem.

Článek X

Použití Dohody

Tato Dohoda se bude vztahovat na investice uskutečněné po 1. lednu 1950 na území smluvní strany v souladu s jejím právním řadem.

Článek XI

Vstup v platnost

Kazda smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění náležitostí požadovaných svým právním řádem pro vstup této Dohody v platnost. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po obdržení pozdějšího oznámení.

Článek XII

Trváni a ukončení platnosti

1. Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Její platnost bude mlčky prodloužena na dalších deset let, pokud nebude písemně vypovězena jednou smluvní stranou nejméně jeden rok před ukončením platnosti.

2. Na investice uskutečněné před přijetím oznámení o ukončení platnosti se budou vztahovat ustanovení článku I až X této Dohody ještě deset let od data přijetí oznámení o ukončení platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, k tomu náležitě zmocnění svými vládami, podepsali tutu Dohodu.

Dáno v Oslo dne 21. května 1991 ve dvou původních vyhotoveních, v českém, norském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě nejasnosti je rozhodující anglické znění.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku:
Ing. Václav Valeš v. r.
místopředseda vlády ČSFR

Za Království Norska:
Eldrid Nordbø v. r.
ministryně obchodu a námořní plavby Království Norska

Přesunout nahoru