Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 53/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o minimální mzdě

Částka 12/1992
Platnost od 11.02.1992
Účinnost od 11.02.1992
Zrušeno k 01.01.1996 (303/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 23. ledna 1992

o minimální mzdě

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:


§ 1

Rozsah platnosti

Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy zaměstnancům (pracovníkům) v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu (dále jen "zaměstnanec").

Výše minimální mzdy

§ 2

(1) Výše minimální mzdy činí

a) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 12 Kčs,

b) za mesiac 2200 Kčs pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

c) 75 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu, a mladistvého zaměstnance staršího než 16 let,

d) 50 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, invalidního zaměstnance mladšího než 18 let a zaměstnance mladšího než 16 let.

(2) Výše minimální mzdy uvedená v odstavci 1 písm. a) je stanovena pro týdenní pracovní dobu 42 1/2 hodiny; při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví.

(3) Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou (odměnou), který má sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu1) nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní dny, náleží minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době.

§ 3

(1) Nedosáhne-li mzda2) (odměna) zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, která mu náleží podle § 2, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí (dále jen "doplatek").

(2) Zaměstnanci, jehož mzda (odměna) nebo její část je splatná za delší než měsíční období, se doplatek poskytuje zálohově3) a zúčtuje se při výplatě uvedené mzdy (odměny) nebo její části za tři kalendářní měsíce předcházející dni této výplaty. V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu vydaném v dohodě s příslušným odborovým orgánem, lze dohodnout způsob zúčtování doplatku odchylně; u členů družstev lze takovou úpravu stanovit usnesením členské schůze.4)


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízení považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem.5)

§ 5

Do mzdy (odměny) podle § 3 odst. 1 se nezahrnují

a) mzda (odměna) za práci přesčas,

b) věrnostní stabilizační odměny poskytnuté za rok 1991 zaměstnancům ve vybraných okresech a místech České republiky podle zvláštních předpisů.

§ 6

Doplatek do výše minimální mzdy podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc leden 1992; mladistvým zaměstnancům, s výjimkou invalidních, se doplatek poskytne poprvé za měsíc únor 1992.

§ 7

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 99/1991 Sb., o stanovení minimální mzdy.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


v z. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 86 zákoníku práce.

2) § 111 odst. 2 zákoníku práce.
§ 4 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

3) § 121 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Sb.

4) § 21 zákona č. 1/1992 Sb.

5) § 114 zákoníku práce.
§ 16 zákona č. 1/1992 Sb.

Přesunout nahoru