Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 529/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984

Částka 107/1992
Platnost od 27.11.1992
Účinnost od 01.07.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

529

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 12. července 1991 přijaty změny Prováděcího předpisu ke shora uvedené Smlouvě.

Tyto změny vstoupily v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dnem 1. července 1992 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

Český překlad změn Prováděcího předpisu se vyhlašuje současně.

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

ČÁST A

ÚVODNÍ PRAVIDLA

Pravidlo 1

Zkrácené výrazy

(beze změny)

Pravidlo 2

Výklad některých slov

2.1. (beze změny)

2.2. „Zástupce“

Kdykoliv je použito slova „zástupce“, znamená to zástupce stanoveného podle ustanovení pravidla 90.1, pokud něco jiného jasně nevyplývá ze znění nebo povahy ustanovení, nebo z textové souvislosti, ve kterých je slovo použito.

2.2bis „Společný zmocněnec“

Kdykoliv je použito výrazu „společný zmocněnec“, znamená to přihlašovatele, který je stanoven jako, nebo považován, za společného zmocněnce podle ustanovení pravidla 90.2.

2.3. (beze změny)

ČÁST B

PRAVIDLA, KTERÁ SE TÝKAJÍ HLAVY I SMLOUVY

Pravidlo 3

Žádost (Forma)

3.1. Formulář žádosti

Žádost se podává na tištěném formuláři nebo jako počítačový výtisk.

3.2. (beze změny)

3.3. Kontrolní seznam

(a) Žádost obsahuje seznam, který udává:

(i) (beze změny)

(ii) (beze změny)

(iii) číslo obrázku výkresů, které by podle návrhu přihlašovatele měl být zveřejněn spolu s anotací; ve výjimečných případech může přihlašovatel navrhnout více než jeden obrázek.

(b) Seznam vyplní přihlašovatel, a neučiní-li tak, uvede potřebné údaje kromě čísla obrázku podle odstavce (a) (iii) přijímací úřad.

3.4. Podrobnosti

S výhradou ustanovení pravidla 3.3 upraví podrobnosti tištěného formuláře žádosti a žádosti podávané jako počítačový výtisk Administrativní směrnice.

Pravidlo 4

Žádost (Obsah)

4.1. Povinný a fakultativní obsah; podpis

(a) (beze změny)

(b) Žádost případně obsahuje:

(i) (beze změny)

(ii) (beze změny)

(iii) (beze změny)

(iv) údaj, že přihlašovatel si přeje získat regionální patent

(v) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

4.2. (beze změny)

4.3. (beze změny)

4.4. Jména a adresy

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) Adresy se udávají tak, aby tím byly splněny obvyklé požadavky na rychlé poštovní doručení na udanou adresu, a v každém případě obsahují všechny důležité správní jednotky včetně čísla domu, pokud připadá v úvahu. V těch případech, kde národní zákonodárství určeného státu nepožaduje uvedení čísla domu, nebude mít opomenutí uvést takové číslo, v tomto státě žádný následek. Aby se umožnilo rychlé spojení s přihlašovatelem, doporučuje se uvést adresu dálnopisu, číslo telefonu a faxu, nebo odpovídající údaje jiných podobných komunikačních prostředků přihlašovatele, nebo případně zástupce či společného zmocněnce.

(d) (beze změny)

4.5. Přihlašovatel

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) V žádosti smí být uvedeni, pro různé určené státy, různí přihlašovatelé. V takovém případě se v žádosti uvede přihlašovatel nebo přihlašovatelé pro každý určený stát nebo skupinu určených států.

4.6. (beze změny)

4.7. (beze změny)

4.8. Společný zmocněnec

Jestliže byl určen společný zmocněnec, musí být tento údaj v žádosti uveden.

4.9. Určení států

(a) Smluvní státy musí být v žádosti určeny:

(i) v případě určení pro účely získání národních patentů - označením každého státu, kterého se to týká;

(ii) v případě určení pro účely získání regionálního patentu - údajem o tom, že je požadován regionální patent pro všechny smluvní státy, které jsou členy příslušné smlouvy o regionálním patentu, nebo pouze pro ty smluvní státy, které jsou přesně určeny.

(b) Žádost smí obsahovat údaj o tom, že všechna určení, která by byla podle smlouvy dovolena, jiná než ta, která jsou provedena podle odstavce (a), jsou také provedena, za předpokladu že:

(i) alespoň jeden smluvní stát je určen podle odstavce (a), a

(ii) žádost obsahuje také prohlášení, že každé určení podle tohoto odstavce je podrobeno stvrzení podle odstavce (c), a že určení, které nebude takto stvrzeno před uplynutím lhůty 15 měsíců od data priority, bude považováno za vzaté zpět přihlašovatelem při uplynutí této lhůty.

(c) Stvrzení každého určení, provedené podle odstavce (b), vstoupí v platnost

(i) podáním písemné zprávy u přijímacího úřadu, obsahující údaj podle odstavce (a) (i) nebo (ii), a

(ii) zaplacením poplatku za určení a stvrzovacího poplatku přijímacímu úřadu podle ustanovení pravidla 15.5. ve lhůtě podle odstavce (b) (ii).

4.10. Uplatnění priority

(a) (beze změny)

(b) Jestliže žádost neobsahuje současně

(i) název země, kde byla podána dřívější přihláška, nejde-li o regionální nebo mezinárodní přihlášku; název alespoň jedné země, pro kterou byla podána dřívější přihláška, jde-li o regionální nebo mezinárodní přihlášku, a

(ii) datum podání dřívější přihlášky, má se pro účely řízení podle smlouvy za to, že priorita nebyla uplatněna. Avšak, jestliže v důsledku zjevného omylu je údaj o zmíněné zemi nebo datu chybný, nebo schází, může přijímací úřad, na žádost přihlašovatele, provést potřebnou opravu. Omyl se považuje za zjevný omyl, kdykoliv oprava je zřejmá na základě porovnání s dřívější přihláškou. Jestliže chyba spočívá v opomenutí uvést zmíněné datum, může být oprava provedena pouze před předáním archivního vyhotovení Mezinárodnímu úřadu. V případě každé jiné chyby, týkající se zmíněného data nebo země, může být oprava provedena pouze před uplynutím lhůty podle ustanovení pravidla 17.1 (a), počítáno od správného data priority.

(c) (beze změny)

(d) beze změny)

(e) (beze změny)

4.11. (beze změny)

4.12. (beze změny)

4.13. (beze změny)

4.14. (beze změny)

4.15. Podpis

(a) S výhradou odstavce (b) musí být žádost podepsána přihlašovatelem nebo, jestliže je více než jeden přihlašovatel, všemi přihlašovateli.

(b) Jestliže dva nebo více přihlašovatelů podají mezinárodní přihlášku, ve které je určen stát, jehož národní zákonodárství požaduje, aby národní přihláška byla podána vynálezcem a když přihlašovatel pro tento určený stát, který je vynálezcem, odmítne žádost podepsat nebo nemůže být nalezen, nebo, není dosažitelný ani po vynaložení značného úsilí, žádost nemusí být podepsána tímto přihlašovatelem, jestliže je podepsána alespoň jedním přihlašovatelem, přičemž je poskytnuto přijímacímu úřadu uspokojivé vysvětlení týkající se chybějícího podpisu.

4.16. (beze změny)

4.17. (beze změny)

Pravidlo 5

Popis

5.1. Způsob popisu

(a) Popis musí začínat názvem vynálezu uvedeného v žádosti a musí:

(i) (beze změny)

(ii) (beze změny)

(iii) (beze změny)

(iv) (beze změny)

(v) (beze změny)

(vi) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

5.2. Sekvence nukleotidů a/ nebo amino-kyselin

Jestliže mezinárodní přihláška obsahuje vyjádření sekvence nukleotidů a/ nebo amino-kyselin, musí popis obsahovat výpis sekvence, který vyhovuje normě předepsané Administrativní směrnicí.

Pravidlo 6

Nároky

6.1.(beze změny)

6.2. (beze změny)

6.3. (beze změny)

6.4. Závislé nároky

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

6.5. (beze změny)

Pravidlo 7

Výkresy

(beze změny)

Pravidlo 8

Anotace

(beze změny)

Pravidlo 9

Výrazy, apod., kterých se nesmí použít

(beze změny)

Pravidlo 10

Terminologie a značky

(beze změny)

Pravidlo 11

Požadavky na vnější úpravu mezinárodní přihlášky

11. 1. (beze změny)

11. 2. (beze změny)

11. 3. (beze změny)

11. 4. (beze změny)

11. 5. (beze změny)

11. 6. Okraje

(a) Minimální okraje listů obsahující popis, nároky a anotaci jsou tyto:

- horní okraj: 2 cm

- levý okraj: 2,5 cm

- pravý okraj: 2 cm

- spodní okraj: 2 cm

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

(e) S výhradou odstavce (f) a ustanovení pravidla 11.8 (b) okraje předložené mezinárodní přihlášky musí být úplně prázdné.

(f) Horní okraj může obsahovat v levém rohu značku přihlašovatele, s podmínkou, že značka nebude níž než 1,5 cm od horního okraje listu. Počet písmen ve značce přihlašovatele nesmí překročit maximum, které je uvedeno v Administrativní směrnici.

11.7. Číslování listů

(a) (beze změny)

(b) Čísla musí být umístěna ve středu horního nebo spodního okraje listu, ale nesmí být umístěna v okraji.

11. 8. Číslování řádků

(a) (beze změny)

(b) Čísla by měla být uvedena v pravé polovině levého okraje.

11.9. (beze změny)

11. 10. Výkresy, vzorce a tabulky v textové části

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

11.11. (beze změny)

11.12. (beze změny)

11.13. (beze změny)

11.14. (beze změny)

Pravidlo 12

Jazyk mezinárodní přihlášky

12.1. Přípustné jazyky

(a) (beze změny)

(b) Bez ohledu na ustanovení odstavce (a), žádost, texty na výkresech a anotace nemusí být ve stejném jazyce jako ostatní části mezinárodní přihlášky, pod podmínkou, že:

(i) žádost je v jazyce přípustném podle odstavce (a) nebo v jazyce, ve kterém má být mezinárodní přihláška zveřejněna;

(ii) texty na výkresech jsou v jazyce, ve kterém má být mezinárodní přihláška zveřejněna;

(iii) anotace je v jazyce, ve kterém má být mezinárodní přihláška zveřejněna.

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

12.2. (beze změny)

Pravidlo 13

Jednotnost vynálezu

13.1. (beze změny)

13.2. Okolnosti, za kterých je požadavek jednotnosti vynálezu považován za splněný

Jestliže je v jedné a téže mezinárodní přihlášce nárokována skupina vynálezů, je požadavek jednotnosti vynálezu, podle ustanovení pravidla 13.1 splněn pouze tehdy, jestliže existuje technický vztah mezi těmito vynálezy, spočívající na jednom nebo více shodných nebo odpovídajících zvláštních technických znacích. Výraz „zvláštní technické znaky“ znamená takové technické znaky, které vymezují účinek, kterým každý z uplatňovaných vynálezů, považovaných za celek, překračuje známý stav techniky.

13.3. Stanovení jednotnosti vynálezu neovlivněné způsobem sestavení nároků

Určení, zda je skupina vynálezů vzájemně spojena tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku, musí být provedeno bez ohledu na to, zda jsou vynálezy uplatňovány v oddělených nárocích, nebo alternativně v jednom nároku.

13.4. (beze změny)

13.5. (beze změny)

Pravidlo 13bis

Mikrobiologické vynálezy

(beze změny)

Pravidlo 13ter

Výpisy sekvencí nukleotidů a/ nebo aminokyselin

13ter. 1. Výpis sekvence pro mezinárodní orgány

(a) Jestliže orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že výpis sekvencí nukleotidů a/ nebo aminokyselin neodpovídá normě předepsané Administrativní směrnicí podle pravidla 5.2 a/ nebo není ve strojně čitelné formě touto směrnicí dovolené, může vyzvat přihlašovatele, aby mu ve lhůtě stanovené ve výzvě:

(i) předložil výpis sekvence, vyhovující předepsané normě, a/ nebo poskytl výpis sekvence ve strojně čitelné formě, dovolené Administrativní směrnicí nebo, jestliže je tento orgán připraven do takové formy výpis sekvence přepsat, aby zaplatil náklady takového přepisu.

(b) Každý výpis sekvence, předložený podle odstavce (a), musí být doprovázen prohlášením v tom smyslu, že výpis neobsahuje předmět, který jde nad rámec podstaty mezinárodní přihlášky, tak jak byla podána.

(c) Jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě ve stanovené lhůtě, orgán pro mezinárodní rešerši není povinen provést rešerši mezinárodní přihlášky, pokud toto nevyhovění má za následek, že nemůže být provedena řádná rešerše.

(d) Jestliže se orgán pro mezinárodní rešerši rozhodne podle odstavce (a) (ii) přepsat výpis sekvence do strojně čitelné formy, zašle výtisk takového přepisu ve strojně čitelné formě přihlašovateli.

(e) Orgán pro mezinárodní rešerši musí na základě žádosti zpřístupnit orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum výtisk každého výpisu sekvence, který mu byl předložen, nebo který sám přepsal podle odstavce (a).

(f) Výpis sekvence, předložený orgánu pro mezinárodní rešerši, nebo přepsaný tímto orgánem podle odstavce (a), netvoří součást mezinárodní přihlášky.

13ter.2. Výpis sekvence pro určený úřad

(a) Jakmile bylo zahájeno řízení o mezinárodní přihlášce u určeného úřadu, může tento úřad požadovat, aby mu přihlašovatel poskytl výtisk výpisu sekvence, předložený orgánu pro mezinárodní rešerši, nebo přepsaný tímto orgánem podle ustanovení pravidla 13ter.l (a).

(b) Jestliže určený úřad zjistí, že výpis sekvence nukleotidů a/ nebo aminokyselin nevyhovuje normě předepsané Administrativní směrnicí podle ustanovení pravidla 5.2, a/ nebo není ve strojně čitelné formě touto směrnicí dovolené, a/ nebo orgánu pro mezinárodní rešerši nebyl předložen žádný výpis sekvence, nebo nebyl tímto orgánem přepsán podle ustanovení pravidla 13ter.l (a), tento úřad může požadovat, aby mu přihlašovatel:

(i) poskytl výpis sekvence vyhovující předepsané normě, a/ nebo

(ii) předložil výpis sekvence ve strojně čitelné formě dovolené Administrativní směrnicí nebo, jestliže je tento úřad připraven výpis sekvence do takové formy přepsat, aby zaplatil náklady takového přepisu.

Pravidlo 14

Předávací poplatek

(beze změny)

Pravidlo 15

Mezinárodní poplatek

15.1. Základní poplatek a poplatek za určení

Každá mezinárodní přihláška podléhá poplatku u přijímacího úřadu ve prospěch Mezinárodního úřadu („mezinárodní poplatek“), který se skládá:

(i) ze „základního poplatku“ a

(ii) z tolika „poplatků za určení“, kolik je národních patentů a regionálních patentů požadovaných podle ustanovení pravidla 4.9 (a) přihlašovatelem v mezinárodní přihlášce, ledaže na určení se aplikuje ustanovení článku 44 a za toto určení se platí pouze jeden poplatek za určení.

15.2. (beze změny)

15.3. (beze změny)

15.4. Splatnost

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (zrušeno)

15.5. Poplatky podle pravidla 4.9 (c)

(a) Bez ohledu na pravidlo 15.4 (b), stvrzení každého určení podle pravidla 4.9 (c) provedené podle ustanovení pravidla 4.9 (b), je předmětem zaplacení přijímacímu úřadu tolika poplatků za určení (ve prospěch Mezinárodního úřadu), kolik národních patentů a regionálních patentů přihlašovatel na základě stvrzení požaduje, a stvrzovacího poplatku (ve prospěch přijímacího úřadu), jak je stanoveno v Sazebníku poplatků.

(b) Jestliže částka zaplacená přihlašovatelem ve lhůtě podle ustanovení pravidla 4.9 (b) (ii) není postačující, aby pokryla poplatky podle odstavce (a), musí přijímací úřad přidělit částku tak jak stanovil přihlašovatel nebo jestliže taková specifikace od přihlašovatele schází podle toho jak je předepsáno v Administrativní směrnici.

15.6. Vrácení poplatku

Přijímací úřad vrátí mezinárodní poplatek přihlašovateli:

(i) jestliže je zjištění podle ustanovení článku 11 záporné, nebo

(ii) jestliže, před předáním archivního vyhotovení Mezinárodnímu úřadu je mezinárodní přihláška vzata zpět nebo je považována za vzatou zpět.

Pravidlo 16

Rešeršní poplatek

16.1. (beze změny)

16.2. Vrácení poplatku

Přijímací úřad vrátí rešerní poplatek přihlašovateli:

(i) jestliže je zjištění podle ustanovení článku 11(1) záporné, nebo

(ii) jestliže před předáním rešerního vyhotovení orgánu pro mezinárodní rešerši je mezinárodní přihláška vzata zpět nebo je považována za vzatou zpět.

16.3. (beze změny)

Pravidlo 16bis

Prodloužení lhůt k placení poplatků

16bis.l Výzva přijímacího úřadu

(a) Jestliže, v okamžiku splatnosti podle ustanovení pravidla 14.1 (b), pravidla 15.4 (a) a pravidla 16.1 (f) přijímací úřad zjistí, že za mezinárodní přihlášku mu nebyly přihlašovatelem zaplaceny žádné poplatky, nebo že částka, tomuto úřadu zaplacená přihlašovatelem, je menší než je nutné ke krytí předávacího poplatku, základního poplatku a rešerního poplatku, vyzve přijímací úřad přihlašovatele, aby mu zaplatil částku požadovanou ke krytí těchto poplatků, spolu s případným poplatkem za pozdní placení podle pravidla 16bis.2, ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(b) Jestliže v okamžiku splatnosti podle pravidla 15.4 (b) zjistí přijímací úřad, že platba provedená přihlašovatelem za mezinárodní přihlášku nepostačuje ke krytí poplatků za určení, které jsou nutné k úhradě všech určení podle pravidla 4.9 (a), vyzve přijímací úřad přihlašovatele, aby mu zaplatil částku požadovanou ke krytí těchto poplatků, spolu s případným poplatkem za pozdní placení podle pravidla 16bis.2, ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(c) Jestliže přijímací úřad zaslal přihlašovateli výzvu podle odstavce (a) nebo (b) a přihlašovatel ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy nezaplatil celou splatnou částku, včetně případného poplatku za pozdní placení podle pravidla 16bis.2, přijímací úřad:

(i) přidělí zaplacenou částku podle určení přihlašovatele, nebo v případě, že taková specifikace schází, podle předpisu Administrativní směrnice;

(ii) vydá případné usnesení podle článku 14(3), a

(iii) postupuje jak je uvedeno v pravidlu 29.

16bis. 2 Poplatek za pozdní placení

(a) Placení poplatků jako odezva na výzvu podle pravidla 16bis. 1 (a) nebo (b) může být přijímacím úřadem podrobeno zaplacení poplatku za pozdní placení. Tento poplatek se platí přijímacímu úřadu. Výše tohoto poplatku činí:

(i) 50 % částky nezaplacených poplatků, stanovené ve výzvě, nebo

(ii) jestliže je částka vypočítaná podle bodu (i) menší než činí předávací poplatek částku rovnající se předávacímu poplatku.

(b) Výše poplatku za pozdní placení však nesmí překročit částku základního poplatku.

(c) (zrušeno)

Pravidlo 17

Prioritní doklad

17.1. (beze změny)

17.2. Předkládání kopií

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) Jestliže byla mezinárodní přihláška zveřejněna podle článku 21, Mezinárodní úřad poskytne kopii prioritního dokladu na požádání každému, za úhradu nákladů, pokud před zveřejněním:

(i) nebyla mezinárodní přihláška vzata zpět

(ii) nebylo uplatnění priority vzato zpět, nebo podle pravidla 4.10 (b) se má za to, že priorita nebyla uplatněna, nebo

(iii) nebylo prohlášení podle článku 8(1) zrušeno podle pravidla 4.10 (d).

(d) Odstavce (a) až (c) budou použity také na každou dřívější mezinárodní přihlášku, jejíž priorita je uplatňována v pozdější mezinárodní přihlášce.

Pravidlo 18

Přihlašovatel

18.1. (beze změny)

18.2. (beze změny)

18.3. Dva nebo více přihlašovatelů

Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů, je možno podat mezinárodní přihlášku, jestliže alespoň jeden z nich je oprávněn podat mezinárodní přihlášku podle článku 9.

18.4. Informace o požadavcích národního zákonodárství, pokud jde o přihlašovatele

(a) (zrušeno)

(b) (zrušeno)

(c) (beze změny)

Pravidlo 19

Příslušný přijímací úřad

19.1. Kde se podávají přihlášky

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

19.2. Dva nebo více přihlašovatelů

Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů, považují se požadavky pravidla 19.1 za splněné, když národní úřad, u kterého byla mezinárodní přihláška podána, je národním úřadem smluvního státu nebo úřadem činným pro smluvní stát, jehož občanství má alespoň jeden z přihlašovatelů nebo alespoň jeden z přihlašovatelů má v tomto státě sídlo.

19.3. (beze změny)

Pravidlo 20

Příjem mezinárodní přihlášky

20.1. Datum a číslo

(a) Jakmile dojdou písemnosti za účelem podání mezinárodní přihlášky, vyznačí přijímací úřad nesmazatelně na žádosti každého přijatého vyhotovení datum, kdy tyto písemnosti skutečně došly a na každém listu každého přijatého vyhotovení číslo mezinárodní přihlášky.

(b) (beze změny)

20.2. Příjem v různých dnech

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

20.3. (beze změny)

20.3bis (zrušeno)

20.4. Zjištění podle článku 11 (1)

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) Pro účely ustanovení článku 11 (1) (ii) bude postačující, jestliže náležitosti, uvedené v článku 11 (1) (iii) (d) a (e) budou v jazyce uznaném podle pravidla 12.1 (a) nebo (c).

(d) Jestliže k datu 12. července 1991 není odstavec (c) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebude odstavec (c) aplikován na tento přijímací úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, a jestliže zmíněný úřad o tom informuje Mezinárodní úřad do 31. prosince 1991. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

20.5. Kladné zjištění

(a) Jestliže je zjištění podle článku 11 (1) kladné, přijímací úřad orazítkuje žádost názvem přijímacího úřadu a slovy „PCT International Application“ nebo „Demande internationale PCT“. Když není oficiálním jazykem přijímacího úřadu ani angličtina, ani francouzština, mohou být slova „International Application“ nebo „Demande internationale“ doprovázena překladem těchto slov do oficiálního jazyka přijímacího úřadu.

(b) Vyhotovení, jehož žádost byla takto orazítkována, bude archivním vyhotovením mezinárodní přihlášky.

(c) (beze změny)

20.6. (beze změny)

20.7. (beze změny)

20.8. (beze změny)

20.9. (beze změny)

Pravidlo 21

Příprava vyhotovení

(beze změny)

Pravidlo 22

Předání archivního vyhotovení

(beze změny)

Pravidlo 23

Předání rešeršního vyhotovení

23.1. Postup

(a) Rešeršní vyhotovení předá přijímací úřad orgánu pro mezinárodní rešerši nejpozději téhož dne, kdy předá archivní vyhotovení Mezinárodnímu úřadu, pokud byl zaplacen rešeršní poplatek. V opačném případě je rešeršní vyhotovení předáno ihned po zaplacení rešeršního poplatku.

(b) (zrušeno)

Pravidlo 24

Příjem archivního vyhotovení Mezinárodním úřadem

24.1. (zůstává zrušeno)

24.2. Oznámení o přijetí archivního vyhotovení

(a) Mezinárodní úřad oznámí ihned:

(i) přihlašovateli,

(ii) přijímacímu úřadu, a

(iii) orgánu pro mezinárodní rešerši (pokud tento neoznámil Mezinárodnímu úřadu, že si nepřeje být takto informován), že přijal archivní vyhotovení a datum tohoto přijetí. V oznámení musí být označena mezinárodní přihláška číslem, datem mezinárodního podání a jménem přihlašovatele a musí obsahovat i datum podání dřívější přihlášky, z níž se uplatňuje priorita. Oznámení zasílané přihlašovateli musí také obsahovat seznam států určených podle pravidla 4.9 (a) a, případně těch států, jejichž určení byla stvrzena podle pravidla 4.9 (c).

(b) Každý určený úřad, který oznámil Mezinárodnímu úřadu, že si přeje dostávat oznámení podle odstavce (a) před postoupením podle pravidla 47.1, musí být Mezinárodním úřadem informován:

(i) jestliže příslušné určení bylo provedeno podle pravidla 4.9 (a), ihned po přijetí archivního vyhotovení;

(ii) jestliže příslušné určení bylo provedeno podle pravidla 4.9 (b), ihned poté, co byl Mezinárodní úřad informován přijímacím úřadem o stvrzení tohoto určení.

(c) Jestliže bylo archivní vyhotovení přijato po uplynutí lhůty uvedené v pravidle 22.3, musí Mezinárodní úřad ihned informovat přihlašovatele, přijímací úřad a orgán pro mezinárodní rešerši.

Pravidlo 25

Příjem rešeršního vyhotovení orgánem pro mezinárodní rešerši

(beze změny)

Pravidlo 26

Přezkoumání a oprava některých částí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem

26.1. (beze změny)

26.2. (beze změny)

26.3. (beze změny)

26.3bis (beze změny)

26.3ter Výzva k opravě nedostatků podle článku 3 (4) (i)

(a) Jestliže některá část mezinárodní přihlášky, jiná než ty, které jsou uvedeny v článku 11(1) (iii) (d) a (e), není v souladu s pravidlem 12.1, musí přijímací úřad vyzvat přihlašovatele k předložení požadované opravy. Pravidla 26.1 (a), 26.2, 26.5 a 29.1 se použijí přiměřeně.

(b) Jestliže k datu 12. července 1991 není odstavec (a) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebude odstavec (a) aplikován na tento přijímací úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, a jestliže zmíněný úřad o tom informuje Mezinárodní úřad do 31. prosince 1991. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

26.4. (beze změny)

26.5. (beze změny)

26.6. (beze změny)

Pravidlo 27

Nezaplacení poplatků

27.1. Poplatky

(a) Pro účely ustanovení článku 14(3) (a) se pod pojmem „poplatky předepsané podle článku 3(4) (iv)“ rozumí: předávací poplatek (pravidlo 14), základní poplatek jako část mezinárodního poplatku [pravidlo 15.1 (i)], rešeršní poplatek (pravidlo 16) a poplatek za pozdní placení, pokud se vyžaduje (pravidlo 16bis.2).

(b) Pro účely ustanovení článku 14(3) (a) a (b) se pod pojmem „poplatky předepsané podle článku 4(2)“ rozumí poplatek za určení jako část mezinárodního poplatku [pravidlo 15.1 (ii)] a poplatek za pozdní placení, pokud se vyžaduje (pravidlo 16bis.2).

Pravidlo 28

Nedostatky zjištěné Mezinárodním úřadem

(beze změny)

Pravidlo 29

Mezinárodní přihlášky nebo určení, které se považují za vzaté zpět podle článku 14(1), (3) nebo (4)

29.1. Zjištění přijímacího úřadu

(a) Vydá-li přijímací úřad podle ustanovení článku 14(1) (b) a pravidla 26.5 (opomenutí opravy určitých nedostatků), nebo podle článku 14(3) (a) [nezaplacení poplatků podle pravidla 27.1 (a)], nebo podle článku 14(4) [pozdější zjištění, že nebyly splněny požadavky podle bodů (i) až (iii) článku 11(1)] usnesení, že se mezinárodní přihláška považuje za vzatou zpět:

(i) (beze změny)

(ii) přijímací úřad toto usnesení ihned oznámí jak přihlašovateli, tak Mezinárodnímu úřadu, a Mezinárodní úřad to oznámí každému určenému státu, který byl již vyrozuměn o svém určení;

(iii) (beze změny)

(iv) (beze změny)

(b) Vydá-li přijímací úřad podle ustanovení článku 14(3) (b) [nezaplacení předepsaného poplatku za určení podle pravidla 27.1 (b)] usnesení, že určení určitého státu se považuje za vzaté zpět, přijímací úřad toto usnesení ihned oznámí jak přihlašovateli, tak Mezinárodnímu úřadu. Mezinárodní úřad to oznámí každému určenému úřadu, který byl již vyrozuměn o svém určení.

29.2. (beze změny)

29.3. (beze změny)

29.4. (beze změny)

Pravidlo 30

Lhůta podle článku 14(4)

(beze změny)

Pravidlo 31

Vyhotovení požadovaná podle článku 13

(beze změny)

Pravidlo 32

(vyškrtnuto)

Pravidlo 32bis

(vyškrtnuto)

Pravidlo 33

Relevantní známý stav techniky pro mezinárodní rešerši

33.1. Relevantní známý stav techniky pro mezinárodní rešerši

(a) (beze změny)

(b) Odkazuje-li písemný materiál na ústní sdělení, využití, předvedení nebo na jiný způsob, kterým byl obsah písemného materiálu zpřístupněn veřejnosti, a došlo-li k takovému zpřístupnění před datem mezinárodního podání, bude ve zprávě o mezinárodní rešerši uvedena tato skutečnost zvlášť a zvlášť se uvede i datum, kdy k tomu došlo, jestliže ke zpřístupnění písemného materiálu došlo k datu, které je stejné nebo pozdější než je datum mezinárodního podání.

(c) Každá zveřejněná přihláška nebo patent, jejichž datum zveřejnění je stejné nebo pozdější než datum podání, nebo případně datum uplatněné priority je dřívější než je datum mezinárodního podání mezinárodní přihlášky, která je předmětem rešerše, a které by patřily k relevantnímu známému stavu techniky pro účely ustanovení článku 15(2) zveřejněním před datem mezinárodního podání, budou uvedeny ve zprávě o mezinárodní rešerši zvlášť.

33.2. (beze změny)

33.3. (beze změny)

Pravidlo 34

Minimální dokumentace

(beze změny)

Pravidlo 35

Orgán příslušný pro mezinárodní rešerši

(beze změny)

Pravidlo 36

Minimální požadavky na orgán pro mezinárodní rešerši

36.1. Vymezení minimálních požadavků

Minimální požadavky podle ustanovení článku 16(3) (c) jsou tyto:

(i) (beze změny)

(ii) tento úřad nebo organizace musí vlastnit, nebo mít přístup alespoň k minimální dokumentaci podle ustanovení pravidla 34, řádně uspořádanou pro účely rešerše, v papírové formě nebo v mikrozáznamu nebo uloženou na elektronickém nosiči.

(iii) (beze změny)

Pravidlo 37

Chybějící nebo vadný název

(beze změny)

Pravidlo 38

Chybějící nebo vadná anotace

38.1. (beze změny)

38.2. Pořízení anotace

(a) Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje anotaci a orgán pro mezinárodní rešerši neobdržel oznámení od přijímacího úřadu v tom smyslu, že přihlašovatel byl vyzván, aby anotaci předložil, nebo když uvedený orgán zjistí, že anotace nevyhovuje ustanovení pravidla 8, pořídí anotaci sám (v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška zveřejněna).

(b) Přihlašovatel smí, do jednoho měsíce od data podání zprávy o mezinárodní rešerši poštou, zaslat připomínky k anotaci pořízené orgánem pro mezinárodní rešerši. Jestliže tento orgán změní anotaci, kterou pořídil, oznámí změnu Mezinárodnímu úřadu.

Pravidlo 39

Předmět podle článku 17(2) (a) (i)

(beze změny)

Pravidlo 40

Nedostatek jednotnosti vynálezu (mezinárodní rešerše)

40.1. (beze změny)

40.2. Dodatečné poplatky

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

(e) Jestliže přihlašovatel, podle ustanovení odstavce (c), zaplatil dodatečný poplatek se stížností, smí orgán pro mezinárodní rešerši, poté co přezkoumal oprávněnost výzvy zaplatit dodatečný poplatek, požadovat, aby přihlašovatel zaplatil poplatek za přezkoumání stížnosti („poplatek za stížnost“). Poplatek za stížnost musí být zaplacen do jednoho měsíce od data oznámení výsledku přezkoumání přihlašovateli. Pokud není poplatek za stížnost v této lhůtě zaplacen, považuje se stížnost za vzatou zpět. Poplatek za stížnost se vrátí přihlašovateli, jestliže tříčlenná komise, zvláštní stolice nebo vyšší orgán, uvedené v odstavci (c) zjistí, že stížnost byla zcela oprávněná.

40.3. (beze změny)

Pravidlo 41

Dřívější rešerše, jiná než mezinárodní rešerše

(beze změny)

Pravidlo 42

Lhůta pro mezinárodní rešerši

(beze změny)

Pravidlo 43

Mezinárodní rešeršní zpráva

43.1. Označení

V mezinárodní rešeršní zprávě musí být označen orgán pro mezinárodní rešerši, který ji provedl uvedením názvu tohoto orgánu, a mezinárodní přihláška uvedením čísla mezinárodní přihlášky, jména přihlašovatele a data mezinárodního podání.

43.2. Data

Mezinárodní rešeršní zpráva musí být opatřena datem a musí uvádět datum, kdy byla mezinárodní rešerše skutečně dokončena. Musí v ní být uvedeno datum podání dřívější přihlášky, z níž se uplatňuje priorita, nebo jestliže je uplatňovaná priorita z více než jedné dřívější přihlášky datum podání té přihlášky, která byla z časového hlediska podána jako první.

43.3. (beze změny)

43.4. (beze změny)

43.5. Citace

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

(e) Jsou-li relevantní nebo částečně relevantní jenom některá místa citovaného materiálu, uvedou se například označením stránky, sloupce nebo řádků, kde tato místa jsou. Je-li relevantní celý materiál, ale některá místa jsou částečně relevantní, budou taková místa označena, pokud je takové označení možné.

43.6. Obory, v nichž byla rešerše provedena

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) Jestliže byla mezinárodní rešerše založena, nebo rozšířena na elektronickou bázi dat, může mezinárodní rešeršní zpráva uvádět název databáze, a je-li to považováno pro jiné za užitečné a za proveditelné, použité rešeršní výrazy.

43.7. Poznámky týkající se jednotnosti vynálezu

Zaplatil-li přihlašovatel dodatečné poplatky za mezinárodní rešerši, uvede se to v mezinárodní rešeršní zprávě. Dále, byla-li mezinárodní rešerše provedena pouze na hlavní vynález nebo na méně než celý vynález [článek 17(3) (a)], musí mezinárodní rešeršní zpráva uvádět, pro které části mezinárodní přihlášky byla provedena rešerše a pro které nikoli.

43.8. Zmocněný úředník

V mezinárodní rešeršní zprávě se uvede jméno úředníka orgánu pro mezinárodní rešerši, který je odpovědný za tuto zprávu.

43.9. Dodatkové údaje

Mezinárodní rešeršní zpráva nesmí obsahovat nic jiného než to, co je obsaženo v pravidlech 33.1 (b) a (c), 43.1 až 43.3, 43.5 až 43.8, a 44.2 (a), a údaje podle ustanovení článku 17(2) (b), přičemž Administrativní směrnice mohou dovolit začlenění dodatkových údajů do mezinárodní rešeršní zprávy, zvlášť v Administrativní směrnici uvedených. Mezinárodní rešeršní zpráva nesmí obsahovat a Administrativní směrnice nemohou dovolit začlenění žádného vyjádření názoru, zdůvodnění, argumentů nebo vysvětlení.

43.10. (beze změny)

Pravidlo 44

Předání mezinárodní rešeršní zprávy, atd.

44.1. (beze změny)

44.2. Název nebo anotace

(a) Mezinárodní rešeršní zpráva musí buď udávat, že orgán pro mezinárodní rešerši schvaluje název a anotaci tak, jak byly předloženy přihlašovatelem, nebo se k ní přiloží text názvu a/ nebo anotace tak, jak byl pořízen orgánem pro mezinárodní rešerši podle ustanovení pravidel 37 a 38.

(b) (zrušeno)

(c) (zrušeno)

44.3. Kopie citovaných materiálů

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (zrušeno)

(d) Každý orgán pro mezinárodní rešerši může svoje povinnosti, podle ustanovení odstavců (a) a (b) vykonávat prostřednictvím jiné úřadovny, která vůči němu nese odpovědnost.

Pravidlo 45

Překlad mezinárodní rešeršní zprávy

(beze změny)

Pravidlo 46

Úprava nároků v řízení před Mezinárodním úřadem

46.1. (beze změny)

46.2. Místo podání

Změny provedené podle ustanovení článku 19 musí být podány přímo u Mezinárodního úřadu.

46.3. (beze změny)

46.4. (beze změny)

46.5. (beze změny)

Pravidlo 47

Postoupení určeným úřadům

47.1. Postup

(a) (beze změny)

(a-bis) Mezinárodní úřad musí oznámit každému určenému úřadu při postoupení podle článku 20 skutečnost přijetí archivního vyhotovení a datum tohoto přijetí, a skutečnost přijetí prioritního dokladu a datum tohoto přijetí. Toto oznámení musí být také zasláno každému určenému úřadu, který se vzdal práva na postoupení podle ustanovení článku 20, pokud se takový úřad také nevzdal práva na oznámení o svém určení.

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

(e) (beze změny)

47.2. (beze změny)

47.3. (beze změny)

47.4. Výslovná žádost podle článku 23(2)

V případě podání výslovné žádost přihlašovatele u určeného úřadu podle ustanovení článku 23(2), předtím než došlo k postoupení podle ustanovení článku 20, musí Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele nebo určeného úřadu, ihned uskutečnit toto postoupení tomuto úřadu.

Pravidlo 48

Mezinárodní zveřejnění

48.1. (beze změny)

48.2. Obsah

(a) Brožura musí obsahovat

(i) (beze změny)

(ii) (beze změny)

(iii) (beze změny)

(iv) (beze změny)

(v) (beze změny)

(vi) (beze změny)

(vii) (beze změny s výjimkou toho, že tečka je nahrazena čárkou)

(viii) všechny údaje, týkající se uloženého mikroorganismu, předložené podle ustanovení pravidla 13bis odděleně od popisu, spolu s uvedením data, kdy Mezinárodní úřad takové údaje obdržel.

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

(e) (beze změny)

(f) (beze změny)

(g) (beze změny)

(h) (beze změny)

(i) (beze změny)

48.3. (beze změny)

48.4. (beze změny)

48.5. (beze změny)

48.6. Ohlášení určitých skutečností

(a) (beze změny)

(b) (zrušeno)

(c) Jestliže jsou mezinárodní přihláška, určení některého určeného státu nebo uplatněné priority odvolány podle ustanovení pravidla 90bis, poté co byly ukončeny přípravy k mezinárodnímu zveřejnění, je publikováno ve Věstníku oznámení o vzetí zpět.

Pravidlo 49

Vyhotovení, překlad a poplatky podle článku 22

49.1. (beze změny)

49.2. (beze změny)

49.3. (beze změny)

49.4. (beze změny)

49.5. Obsah překladu a požadavky na jeho vnější formu

(a) Pro účely ustanovení článku 22 se překlad mezinárodní přihlášky týká popisu, nároků, textů na výkresech a anotace. Žádá-li o to určený úřad, překlad se s výhradou odstavců (b), (c-bis) a (e):

(i) (beze změny)

(ii) (beze změny)

(iii) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(c-bis) Jestliže přihlašovatel předloží určenému úřadu, který požaduje podle odstavce (a) (ii) překlad jak nároků tak jak byly podány, tak upravených nároků, jenom jeden ze dvou požadovaných překladů, nemusí tento určený úřad brát v úvahu nároky, jejichž překlad nebyl předložen, nebo může vyzvat přihlašovatele, aby předložil chybějící překlad v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě. Jestliže určený úřad vyzve přihlašovatele, aby předložil chybějící překlad, a tento není předložen ve lhůtě stanovené ve výzvě, nemusí určený úřad brát v úvahu ty nároky, jejichž překlad nebyl předložen, nebo může považovat mezinárodní přihlášku za vzatou zpět.

(d) (beze změny)

(e) Určený úřad, který požaduje podle odstavce (a) předložení kopie výkresů musí vyzvat přihlašovatele, jestliže přihlašovatel ji opomenul předložit ve lhůtě podle ustanovení článku 22, aby předložil tuto kopii v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě.

(f) (beze změny)

(g) (beze změny)

(h) Jestliže přihlašovatel nepředložil překlad anotace nebo překlad některého údaje podle ustanovení pravidla 13bis.4, určený úřad vyzve přihlašovatele, aby takový překlad, považuje-li to za nutné, předložil v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě.

(i) (beze změny)

(j) (beze změny)

(k) Jestliže byl název stanoven orgánem pro mezinárodní rešerši podle ustanovení pravidla 37.2, musí překlad obsahovat takto stanovený název.

(l) Jestliže k datu 12. července 1991 není odstavec (c-bis) nebo odstavec (k) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebude příslušný odstavec aplikován na tento přijímací úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, a jestliže zmíněný úřad o tom informuje Mezinárodní úřad do 31. prosince 1991. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

Pravidlo 50

Oprávnění podle článku 22.3

(beze změny)

Pravidlo 51

Přezkoumání určenými úřady

51.1. Lhůta pro podání žádosti o zaslání kopií

Lhůta uvedená v článku 25(1) (c) činí dva měsíce od data oznámení zaslaného přihlašovateli podle ustanovení pravidel 20.7 (i), 24.2 (c), 29.1 (a) (ii) nebo 29.1 (b).

51.2. (beze změny)

51.3. (beze změny)

Pravidlo 51bis

Některé národní požadavky přípustné podle článku 27(1), (2), (6) a (7)

51bis.l. Některé přípustné národní požadavky

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

51.bis.2. Příležitost splnit národní požadavky

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (zrušeno)

Pravidlo 52

Úprava nároků, popisu a výkresů u určených úřadů

(beze změny)

ČÁST C

PRAVIDLA, KTERÁ SE TÝKAJÍ HLAVY II SMLOUVY

Pravidlo 53

Návrh

53.1. Forma

(a) Návrh se podává na tištěném formuláři nebo jako počítačový výtisk. Podrobnosti tištěného formuláře a návrhu podávaného jako počítačový výtisk, upraví Administrativní směrnice.

(b) Vyhotovení tištěného formuláře návrhu poskytne bezplatně přijímací úřad nebo orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

(c) (zrušeno)

53.2. Obsah

(a) Návrh musí obsahovat:

(i) (beze změny)

(ii) (beze změny)

(iii) (beze změny)

(iv) (beze změny s výjimkou toho, že tečka je nahrazena čárkou)

(v) popřípadě prohlášení týkající se úprav

(b) (beze změny)

53.3. (beze změny)

53.4. Přihlašovatel

Pokud jde o údaje, týkající se přihlašovatele, platí pravidla 4.4 a 4.16, a pravidlo 4.5 platí přiměřeně. Požaduje se, aby v návrhu byli uvedeni pouze přihlašovatelé pro zvolené státy.

53.5. Zástupce nebo společný zmocněnec

Jestliže byl ustanoven zástupce nebo společný zmocněnec, musí to být uvedeno v návrhu. Platí pravidla 4.4 a 4.16, a pravidlo 4.7 platí přiměřeně.

53.6. Údaje o mezinárodní přihlášce

Mezinárodní přihláška se uvede jménem a adresou přihlašovatele, názvem vynálezu, datem mezinárodního podání (je-li toto datum známo přihlašovateli) a číslem mezinárodní přihlášky nebo, jestliže toto číslo není přihlašovateli známo, názvem přijímacího úřadu, u kterého byla mezinárodní přihláška podána.

53.7. Volba států

(a) V návrhu se z určených států, které jsou vázány hlavou II Smlouvy („státy přicházející v úvahu“) uvede alespoň jeden smluvní stát jako zvolený stát.

(b) Volba smluvních států se v návrhu provede:

(i) uvedením, že jsou zvoleny všechny státy přicházející v úvahu, nebo

(ii) v případě států, které byly určeny za účelem získání národních patentů uvedením těchto států přicházejících v úvahu, které jsou zvoleny, a v případě států, které byly určeny za účelem získání regionálního patentu uvedením příslušného regionálního patentu spolu s údajem, že buď všechny státy přicházející v úvahu, které jsou členskými státy smlouvy o příslušném regionálním patentu jsou zvoleny, nebo uvedením těch ze zmíněných států, které jsou zvoleny.

53.8. Podpis

(a) S výhradou odstavce (b) musí být návrh podepsán přihlašovatelem nebo, jestliže je více než jeden přihlašovatel, všemi přihlašovateli, kteří návrh vypracovali.

(b) Jestliže dva nebo více přihlašovatelů podalo návrh, ve kterém je zvolen stát, jehož národní zákonodárství požaduje, aby národní přihlášky byly podány vynálezcem, a jestliže přihlašovatel pro tento zvolený stát, který je vynálezcem, odmítl podepsat návrh nebo nemůže být nalezen nebo dosažen ani po vynaložení značného úsilí, návrh nemusí být podepsán tímto přihlašovatelem („dotyčným přihlašovatelem“), jestliže je podepsán alespoň jedním přihlašovatelem a

(i) orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum je předloženo uspokojivé vysvětlení týkající se chybějícího podpisu dotyčného přihlašovatele, nebo

(ii) dotyčný přihlašovatel nepodepsal žádost, ale požadavkům pravidla 4.15 (b) bylo vyhověno.

53.9. Prohlášení týkající se úprav

(a) Jestliže byly provedeny úpravy podle ustanovení článku 19, musí být v prohlášení týkajícím se úprav uvedeno, zda si pro účely mezinárodního předběžného průzkumu přihlašovatel přeje, aby tyto úpravy

(i) byly vzaty v úvahu, přičemž v tomto případě musí být přednostně předložena, spolu s návrhem i kopie úprav, nebo

(ii) byly považovány byly považovány za zrušené úpravou podle ustanovení článku 34.

(b) Jestliže nebyly podle článku 19 provedeny žádné úpravy a lhůta pro podání takových úprav dosud neuplynula, může být v prohlášení uvedeno, že si přihlašovatel přeje, aby zahájení mezinárodního předběžného průzkumu bylo odloženo podle ustanovení pravidla 69.1 (d).

(c) Jestliže jsou podle ustanovení článku 34 předloženy úpravy spolu s návrhem, musí to být v prohlášení uvedeno.

Pravidlo 54

Přihlašovatel oprávněný k podání návrhu

54.1. (beze změny)

54.2. Dva nebo více přihlašovatelů

Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů, může být podán návrh podle ustanovení článku 31(2), jestliže alespoň jeden z přihlašovatelů, který podal návrh je

(i) občanem smluvního státu, který je vázán hlavou II Smlouvy nebo má v tomto státě sídlo, a mezinárodní přihláška byla podána u přijímacího úřadu smluvního státu vázaného hlavou II Smlouvy nebo u úřadu činného pro tento stát, nebo

(ii) (beze změny)

54.3. (zrušeno)

54.4. Přihlašovatel, který není oprávněn podat návrh

(a) Jestliže přihlašovatel nemá právo podat návrh, nebo v případě dvou nebo více přihlašovatelů, kteří nemají právo podat návrh podle ustanovení pravidla 54.2, má se za to, že návrh nebyl předložen.

(b) (zrušeno)

Pravidlo 55

Jazyky (mezinárodní předběžný průzkum)

(beze změny)

Pravidlo 56

Pozdější volba

56.1. Volby předložené později než návrh

(a) Volba států, poté co byl předložen návrh („pozdější volba“), se provede oznámením předloženým Mezinárodnímu úřadu. V oznámení musí být uvedeny mezinárodní přihláška a návrh, a musí v něm být uveden údaj podle ustanovení pravidla 53.7 (b) (ii).

(b) S výhradou odstavce (c), musí být oznámení podle odstavce (a) podepsáno přihlašovatelem pro příslušné zvolené státy nebo, jestliže je více než jeden přihlašovatel pro tyto státy, všemi přihlašovateli.

(c) Podají-li dva nebo více přihlašovatelů oznámení o pozdější volbě státu, jehož národní zákonodárství požaduje, aby byly národní přihlášky podávány vynálezcem, a jestliže přihlašovatel pro tento zvolený stát, který je vynálezcem, odmítl podepsat oznámení, nebo nemohl být nalezen nebo dosažen ani po vynaložení značného úsilí, oznámení nemusí být podepsáno tímto přihlašovatelem („dotyčným přihlašovatelem“) jestliže je podepsáno alespoň jedním přihlašovatelem a jestliže

(i) je Mezinárodnímu úřadu předloženo uspokojivé vysvětlení týkající se chybějícího podpisu dotyčného přihlašovatele, nebo

(ii) dotyčný přihlašovatel nepodepsal žádost, ale požadavkům pravidla 4.15(b) bylo vyhověno, nebo nepodepsal návrh, ale požadavkům ustanovení pravidla 53.8 (b) bylo vyhověno.

(d) Přihlašovatel pro stát zvolený pozdější volbou nemusí být uveden jako přihlašovatel v návrhu.

(e) Jestliže oznámení o pozdější volbě je předloženo po uplynutí 19 měsíců od data priority, Mezinárodní úřad oznámí přihlašovateli, že volba nemá účinek stanovený v článku 39 (1) (a), a že pokud jde o dotyčný zvolený úřad, úkony podle ustanovení článku 22 musí být provedeny ve lhůtě podle článku 22.

(f) Bez ohledu na ustanovení odstavce (a) předloží-li přihlašovatel oznámení týkající se pozdější volby raději orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum než Mezinárodnímu úřadu, potom tento orgán vyznačí datum přijetí tohoto oznámení a doručí jej ihned Mezinárodnímu úřadu. V takovém případě se má za to, že oznámení bylo předloženo Mezinárodnímu úřadu podle uvedeného data.

56.2. (beze změny)

56.3. (beze změny)

56.4. Forma pozdější volby

Oznámení o pozdější volbě se doporučuje formulovat takto: „V souvislosti s mezinárodní přihláškou podanou u ..., (dne) ... pod číslem ... přihlašovatelem ... a v souvislosti s návrhem na mezinárodní předběžný průzkum předloženým (dne) ..., (orgánu ...,) volí podepsaný tyto další státy (stát) podle článku 31 Smlouvy o patentové spolupráci: ....“

56.5. (beze změny)

Pravidlo 57

Jednací poplatek

57.1. Poplatková povinnost

(a) (beze změny)

(b) (zrušeno)

57.2. Výše poplatku

(a) výše jednacího poplatku je stanovena sazebníkem poplatků

(b) (zrušeno)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

(e) (beze změny)

57.3. Datum a způsob placení

(a) (beze změny)

(b) (zrušeno)

(c) (beze změny)

(d) (zrušeno)

57.4. Nezaplacení

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

57.5. (zrušeno)

57.6. Vrácení poplatku

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vrátí jednací poplatek přihlašovateli:

(i) jestliže je návrh vzat zpět předtím, než byl zaslán tímto orgánem Mezinárodnímu úřadu nebo

(ii) jestliže se má podle ustanovení pravidla 54.4 (a) za to, že návrh nebyl předložen.

Pravidlo 58

Poplatek za předběžný průzkum

(beze změny)

Pravidlo 59

Orgán příslušný pro mezinárodní předběžný průzkum

59.1. Návrhy podle článku 31(2) (a)

Pro návrhy podle ustanovení článku 31(2) (a) musí každý přijímací úřad smluvního státu, vázaného ustanoveními hlavy II Smlouvy, nebo úřad činný pro takovýto smluvní stát, podle podmínek příslušné dohody podle článku 32(2) a (3), oznámit Mezinárodnímu úřadu, který orgán pro mezinárodní předběžný průzkum je příslušný k provádění mezinárodního předběžného průzkumu mezinárodních přihlášek, které byly u něho podány. Mezinárodní úřad tuto informaci bez odkladu zveřejní. Je-li příslušných orgánů pro mezinárodní předběžný průzkum několik, platí ustanovení pravidla 35.2 přiměřeně.

59.2. (beze změny)

Pravidlo 60

Některé nedostatky návrhu nebo volby

60.1. Nedostatky návrhu

(a) Jestliže návrh nevyhovuje požadavkům uvedeným v pravidlech 53.1, 53.2 (a) (i) až (iv), 53.2 (b), 53.3 až 53.8 a 55, vyzve orgán pro mezinárodní předběžný průzkum přihlašovatele, aby nedostatky v přiměřené lhůtě opravil. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být kdykoliv orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum před rozhodnutím prodloužena.

(b) Jestliže přihlašovatel vyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (a), má se za to, že návrh došel s původním datem podání pod podmínkou, že návrh při předložení obsahoval alespoň jednu volbu a umožňoval identifikaci mezinárodní přihlášky; jinak se má za to, že návrh došel dnem, kdy orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdržel opravu.

(c) S výhradou odstavce (d), jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (a), má se za to, že návrh nebyl předložen.

(d) Jestliže po uplynutí lhůty podle odstavce (a) schází podpis podle pravidla 53.8, nebo předepsaný údaj týkající se přihlašovatele pro určitý zvolený stát, má se za to, že volba tohoto státu nebyla provedena.

(e) Jestliže byl nedostatek zjištěn mezinárodním úřadem, upozorní tento úřad na nedostatek orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, který potom postupuje podle odstavců (a) až (d).

(f) Jestliže návrh neobsahuje prohlášení týkající se úprav, bude orgán pro mezinárodní předběžný průzkum postupovat podle pravidel 66.1 a 69.1 (a) nebo (b).

(g) Jestliže prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že úpravy podle článku 34 jsou předkládány s návrhem [pravidlo 53.9 (c)], avšak žádné úpravy ve skutečnosti předloženy nebyly, vyzve orgán pro mezinárodní předběžný průzkum přihlašovatele, aby úpravy předložil ve lhůtě stanovené ve výzvě, a bude postupovat podle pravidla 69.1 (e).

60.2. Nedostatky pozdější volby

(a) Jestliže oznámení o pozdější volbě nevyhovuje požadavkům pravidla 56, vyzve Mezinárodní úřad přihlašovatele, aby opravil nedostatky v přiměřené lhůtě. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být kdykoliv Mezinárodním úřadem před rozhodnutím prodloužena.

(b) Jestliže přihlašovatel vyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (a) má se za to, že oznámení došlo s původním datem podání pod podmínkou, že oznámení při předložení obsahovalo alespoň jednu volbu a umožňovalo identifikaci mezinárodní přihlášky; jinak se má za to, že oznámení došlo dnem, kdy mezinárodní úřad obdržel opravu.

(c) S výhradou odstavce (d), jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavec (a), má se za to, že oznámení nebylo předloženo.

(d) Schází-li po uplynutí lhůty podle odstavce (a) pokud jde o přihlašovatele pro určitý zvolený stát podpis požadovaný podle pravidla 56.1 (b) a (c), nebo jméno, nebo adresa, má se za to, že volba tohoto státu nebyla provedena.

Pravidlo 61

Oznámení návrhu a voleb

61.1. Oznámení Mezinárodnímu úřadu a přihlašovateli

(a) (beze změny)

(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ihned písemně informuje přihlašovatele o datu přijetí návrhu. Jestliže má za to, podle pravidel 54.4 (a), 57.4 (c), 58.2 (c) nebo 60.1 (c), že návrh nebyl předložen, nebo když má za to, že volba podle pravidla 60.1 (d) nebyla provedena, bude o tom orgán pro mezinárodní předběžný průzkum informovat přihlašovatele a Mezinárodní úřad.

(c) Mezinárodní úřad musí ihned oznámit přihlašovateli příjem a datum přijetí oznámení o pozdější volbě. Datem, je buď datum skutečného přijetí Mezinárodním úřadem, nebo případně datum podle pravidla 56.1 (f) nebo 60.2 (b). Jestliže se má podle pravidla 60.2 (c) za to, že oznámení nebylo předloženo nebo když podle pravidla 60.2 (d) se pozdější volba považuje za neprovedenou, oznámí to Mezinárodní úřad přihlašovateli.

61.2. Zpráva zvoleným úřadům

(a) (beze změny)

(b) Ve zprávě musí být uvedeno číslo a datum podání mezinárodní přihlášky, jméno přihlašovatele, datum podání přihlášky, jejíž priorita se uplatňuje (je-li priorita uplatňována), datum přijetí návrhu orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, a v případě pozdější volby datum přijetí oznámení o pozdější volbě. Toto datum musí být skutečným datem přijetí Mezinárodním úřadem, nebo případně datem podle ustanovení pravidla 56.1 (f) nebo 60.2 (b).

(c) Zpráva musí být zaslána zvolenému úřadu spolu s postoupením podle článku 20. Volby provedené po tomto postoupení musí být oznámeny ihned poté, co byly uskutečněny.

(d) Jestliže přihlašovatel výslovně požádá zvolený úřad podle ustanovení článku 40 (2), před tím, než došlo k postoupení podle článku 20, musí Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele nebo zvoleného úřadu ihned uskutečnit postoupení tomuto úřadu.

61.3. Informace pro přihlašovatele

Mezinárodní úřad písemně informuje přihlašovatele o zprávě podle pravidla 61.2 a o zvolených úřadech oznámených podle článku 31(7).

61.4. Zveřejnění ve Věstníku

Jestliže byl návrh podán před uplynutím 19 měsíců od data priority, zveřejní Mezinárodní úřad tuto skutečnost oznámením ve Věstníku ihned po podání návrhu, avšak nikoliv před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky. Ve sdělení se uvedou všechny určené státy, vázané hlavou II Smlouvy, které nebyly zvoleny.

Pravidlo 62

Kopie úprav podle článku 19 pro orgán pro mezinárodní předběžný průzkum

62.1 Úpravy provedené před podáním návrhu

Při přijetí návrhu od orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum zašle Mezinárodní úřad neprodleně kopii úprav podle ustanovení článku 19 tomuto orgánu, pokud tento orgán neuvedl, že už tuto kopii obdržel.

62.2. Úpravy provedené po podání návrhu

(a) Jestliže v době podání úprav podle článku 19 byl již návrh předložen, musí přihlašovatel raději současně s podáním úprav u Mezinárodního úřadu, podat také kopii těchto úprav u orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum. V každém případě musí Mezinárodní úřad ihned zaslat vyhotovení těchto úprav tomuto orgánu.

(b) (zrušeno)

Pravidlo 63

Minimální požadavky na orgány pro mezinárodní předběžný průzkum

(beze změny)

Pravidlo 64

Známý stav techniky pro mezinárodní předběžný průzkum

64.1. (beze změny)

64.2. Nepísemné zveřejnění

V případech, kdy ke zpřístupnění veřejnosti došlo ústním sdělením, použitím, předvedením nebo jinými nepísemnými způsoby („nepísemné zveřejnění“), před rozhodným datem podle pravidla 64.1 (b), a datum takového nepísemného zveřejnění je uvedeno v písemném zveřejnění, které bylo zpřístupněno veřejnosti k datu, které je stejné nebo pozdější než rozhodné datum, se nepísemné zveřejnění nepovažuje za součást známého stavu techniky pro účely článku 33(2) a (3). Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu však přesto na takové nepísemné zveřejnění upozorní, způsobem stanoveným v pravidlu 70.9.

64.3. Některé zveřejněné doklady

V případech, kdy přihláška nebo patent, která by představovala známý stav techniky pro účely článku 33(2) a (3), kdyby byla zveřejněna před rozhodným datem podle pravidla 64.1, byla zveřejněna k datu, které je stejné nebo pozdější než rozhodné datum, ale podaná před rozhodným datem, nebo uplatňovala-li se v ní priorita z dřívější přihlášky, která byla podána před rozhodným datem, nepovažuje se taková zveřejněná přihláška nebo patent za součást známého stavu techniky pro účely článku 33(2) a (3). Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu však přesto na takovou přihlášku nebo patent upozorní, způsobem stanoveným v pravidlu 70.10.

Pravidlo 65

Tvůrčí řešení nebo řešení, které není nasnadě

(beze změny)

Pravidlo 66

Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

66.1. Podklad mezinárodního předběžného průzkumu

(a) S výhradou odstavců (b) až (d) musí být mezinárodní předběžný průzkum založen na mezinárodní přihlášce, tak jak byla podána.

(b) Přihlašovatel může předložit úpravy podle ustanovení článku 34 v době podání návrhu, nebo s výhradou pravidla 66.4bis předtím, než byla vyhotovena zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu.

(c) Úpravy podle článku 19, provedené předtím, než byl návrh podán, musí být vzaty v úvahu pro účely mezinárodního předběžného průzkumu, pokud nejsou nahrazeny nebo zrušeny úpravou podle ustanovení článku 34.

(d) Úpravy podle článku 19, provedené předtím, než byl návrh podán a úpravy podle článku 34 předložené orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, musí být, s výhradou pravidla 66.4bis pro účely mezinárodního předběžného průzkumu vzaty v úvahu.

(e) Návrhy týkající se vynálezů, ve vztahu k nimž nebyla vyhotovena žádná mezinárodní rešeršní zpráva, nemusí být předmětem mezinárodního předběžného průzkumu.

66.2. První písemný posudek orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum

(a) Jestliže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum

(i) má za to, že existuje situace podle článku 34(4)

(ii) (beze změny)

(iii) (beze změny)

(iv) má za to, že některá úprava přesahuje rozsah podstaty mezinárodní přihlášky, tak jak byla podána

(v) (beze změny)

(vi) má za to, že nárok se týká vynálezu, ve vztahu k němuž nebyla žádná mezinárodní rešeršní zpráva pořizována, a rozhodl se neprovádět mezinárodní předběžný průzkum pokud jde o tento nárok, nebo

(vii) má za to, že výpis sekvence nukleotidů a/ nebo amino-kyselin nemá k dispozici v takové formě, aby mohl být proveden řádný mezinárodní předběžný průzkum, zmíněný orgán to písemně sdělí přihlašovateli. Jestliže národní zákonodárství národního úřadu činného jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nedovoluje, aby vícenásobně závislé nároky byly sestaveny způsobem odlišným od toho, který je uveden ve druhé a třetí větě pravidla 6.4 (a), může orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, v případě, že není použit tento způsob sestavení nároků, uplatnit článek 34(4) (b). V takovém případě to tento orgán písemně sdělí přihlašovateli.

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) Sdělení musí stanovit lhůtu pro odpověď. Lhůta musí být přiměřená okolnostem. Je obvykle dvouměsíční od data sdělení. V žádném případě nesmí být kratší než jeden měsíc od uvedeného data. Je alespoň dvouměsíční od uvedeného data, jestliže zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu je odesílána zároveň se sdělením. Nesmí být delší než tři měsíce od uvedeného data, ale může být na žádost přihlašovatele podanou před uplynutím lhůty, prodloužena.

66.3. (beze změny)

66.4. Dodatečná možnost předložit úpravy nebo důvody

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

66.4bis Zvažování úprav a důvodů

Úpravy nebo důvody nemusí být brány orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum v úvahu pro účely písemného posudku nebo zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu, jestliže byly přijaty poté, co tento orgán začal sestavovat posudek nebo zprávu.

66.5. (beze změny)

66.6. (beze změny)

66.7. (beze změny)

66.8. Forma úprav

(a) Přihlašovatel bude požádán, aby předložil náhradní list za každý list mezinárodní přihlášky, který se v důsledku úpravy liší od listu, který byl původně podán. Dopis, kterým jsou doprovázeny náhradní listy, musí upozornit na rozdíly mezi nahrazovanými listy a náhradními listy. Jestliže některá úprava spočívá ve vyškrtnutí částí, nebo v menších úpravách nebo dodatcích, smí být provedena na vyhotovení relevantního listu mezinárodní přihlášky, za podmínky, že nebudou nepříznivě ovlivněny čistota a způsobilost přímé reprodukce tohoto listu. Pokud některá úprava spočívá ve zrušení celého listu, sdělí se taková úprava dopisem.

(b) (zůstává zrušeno)

66.9. (beze změny)

Pravidlo 67

Předmět podle článku 34 (4) (a) (i)

(beze změny)

Pravidlo 68

Nedostatek jednotnosti vynálezu (mezinárodní předběžný průzkum)

68.1. Bez výzvy k omezení nebo zaplacení

Jestliže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zjistí, že požadavek jednotnosti vynálezu není splněn, a nevyzve-li přihlašovatele k omezení nároků nebo k zaplacení dodatečných poplatků, provede mezinárodní předběžný průzkum s výhradou článku 34(4) (b) a pravidla 66.1 (e) na mezinárodní přihlášku jako celek, ale uvede v písemném posudku a ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu, že má za to, že požadavek jednotnosti vynálezu nebyl splněn a udá pro tento svůj názor důvody.

68.2. (beze změny)

68.3. Dodatečné poplatky

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

(e) Jestliže přihlašovatel zaplatil podle odstavce (c) dodatečný poplatek se stížností, může orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, poté co předem přezkoumal oprávněnost výzvy zaplatit dodatečný poplatek, požádat přihlašovatele, aby zaplatil poplatek za přezkoušení stížnosti („poplatek za stížnost“). Poplatek za stížnost musí být zaplacen do jednoho měsíce od data oznámení výsledku přezkoumání přihlašovateli. Není-li poplatek za stížnost takto zaplacen, bude stížnost považována za odvolanou. Poplatek za stížnost bude navrácen přihlašovateli, jestliže tříčlenná komise, zvláštní stolice nebo vyšší orgán, zmíněné v ustanovení odstavce (c), zjistí, že stížnost byla zcela oprávněná.

68.4. (beze změny)

68.5. (beze změny)

Pravidlo 69

Zahájení a lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum

69.1. Zahájení mezinárodního předběžného průzkumu

(a) S výhradou odstavců (b) až (e) zahájí orgán pro mezinárodní předběžný průzkum mezinárodní předběžný průzkum, má-li k dispozici jak návrh, tak mezinárodní rešeršní zprávu, nebo sdělení o rozhodnutí orgánu pro mezinárodní rešerši podle článku 17(2) (a), že mezinárodní rešeršní zpráva zpracována nebude.

(b) Jestliže příslušný orgán pro mezinárodní předběžný průzkum je součástí téhož národního úřadu nebo mezivládní organizace, jako příslušný orgán pro mezinárodní rešerši, může mezinárodní předběžný průzkum, jestliže si to orgán pro mezinárodní předběžný průzkum přeje a s výhradou odstavce (d), být zahájen zároveň s mezinárodní rešerší.

(c) Jestliže prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že mají být vzaty v úvahu úpravy podle článku 19 [pravidlo 53.9 (a) (i)], orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nezahájí mezinárodní předběžný průzkum dříve, dokud neobdrží kopii dotyčných úprav.

(d) Jestliže prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že zahájení mezinárodního předběžného průzkumu bylo odloženo [pravidlo 53.9. (b)], orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nezahájí mezinárodní předběžný průzkum před

(i) obdržením kopie úprav podle článku 19,

(ii) obdržením oznámení od přihlašovatele, že nehodlá provést úpravy podle článku 19, nebo

(iii) uplynutím 20 měsíců od data priority, podle toho, k čemu dojde dřív.

(e) Jestliže prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že úpravy podle článku 34 jsou předkládány s návrhem [pravidlo 53.9. (c)], avšak ve skutečnosti nebyly takové úpravy předloženy, nezahájí orgán pro mezinárodní předběžný průzkum mezinárodní předběžný průzkum předtím, než obdrží úpravy nebo před uplynutím lhůty stanovené ve výzvě podle pravidla 60.1. (g), podle toho, k čemu dojde dříve.

69.2. Lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum

Lhůta pro zpracování zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu je:

(i) 28 měsíců od data priority, jestliže byl návrh podán před uplynutím 19 měsíců od data priority;

(ii) devět měsíců od zahájení mezinárodního předběžného průzkumu, jestliže byl návrh podán po uplynutí 19 měsíců pod data priority.

Pravidlo 70

Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu

70.1. (beze změny)

70.2. Podklad zprávy

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) Jestliže se nároky vztahují k vynálezům, na které nebyla zpracována mezinárodní rešeršní zpráva, a nebyly proto předmětem mezinárodního předběžného průzkumu, musí to být ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu uvedeno.

70.3. Označení

Ve zprávě musí být označen orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, který ji zpracoval, uvedením názvu tohoto orgánu, a mezinárodní přihláška uvedením jejího čísla, jména přihlašovatele a data mezinárodního podání.

70.4. (beze změny)

70.5. (beze změny)

70.6. (beze změny)

70.7. (beze změny)

70.8. (beze změny)

70.9. (beze změny)

70.10. (beze změny)

70.11. (beze změny)

70.12. Zmínka o určitých nedostatcích a jiných věcech

Jestliže má orgán pro mezinárodní předběžný průzkum za to, že v době vypracování zprávy:

(i) (beze změny)

(ii) (beze změny kromě toho, že tečka je nahrazena středníkem);

(iii) existuje některá ze situací podle článku 34(4), uvede tento názor a odůvodnění k němu ve zprávě;

(iv) není k dispozici výpis sekvence nukleotidů a/ nebo amino-kyselin v takové formě, aby mohl být proveden řádný mezinárodní předběžný průzkum, uvede to ve zprávě.

70.13. Poznámky týkající se jednotnosti vynálezu

Jestliže přihlašovatel zaplatil dodatečné poplatky za mezinárodní předběžný průzkum, nebo jestliže byla mezinárodní přihláška nebo mezinárodní předběžný průzkum omezeny podle článku 34(3), uvede se to ve zprávě. Tam, kde byl mezinárodní předběžný průzkum proveden na omezené nároky [článek 34(3) (a)], nebo pouze na hlavní vynález [článek 34(3) (c)], uvede se ve zprávě, které části mezinárodní přihlášky byly, a které části mezinárodní přihlášky nebyly předmětem mezinárodního předběžného průzkumu. Zpráva musí obsahovat údaje podle pravidla 68.1, jestliže orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nevyzval přihlašovatele k omezení nároků nebo k zaplacení dodatečných poplatků.

70.14. Zmocněný úředník

Ve zprávě se uvede jméno úředníka orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, který je zodpovědný za tuto zprávu.

70.15. (beze změny)

70.16. Přílohy ke zprávě

Každý náhradní list podle pravidla 66.8. (a) a každý náhradní list obsahující úpravy podle článku 19 musí být - pokud nejsou nahrazeny později předloženými listy - přiloženy ke zprávě. Úpravy podle článku 19, které jsou považovány za zrušené úpravou podle článku 34 a dopisy podle pravidla 66.8 (a) se nepřikládají.

Pravidlo 71

Předání zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu

71.1. (beze změny)

71.2. Kopie citovaných materiálů

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (zrušeno)

(d) Každý orgán pro mezinárodní předběžný průzkum může vykonávat své povinnosti podle odstavců (a) a (b) prostřednictvím jiné úřadovny, která vůči němu nese odpovědnost.

Pravidlo 72

Překlad zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu

72.1. Jazyky

(a) Každý zvolený stát může požadovat, aby zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu, zpracovaná v jazyce jiném než je úřední jazyk, nebo jeden z úředních jazyků jeho národního úřadu, byla přeložena do angličtiny.

(b) (beze změny)

72.2. Kopie překladu pro přihlašovatele

Mezinárodní úřad předá kopii překladu podle pravidla 72.1. (a) zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu přihlašovateli, zároveň s postoupením tohoto překladu příslušnému zvolenému úřadu nebo úřadům.

72.3. (beze změny)

Pravidlo 73

Předání zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu

73.1. (beze změny)

73.2. Lhůta pro předání

Předání podle článku 36(3) (a) se provede co nejdříve jak je to možné, avšak ne dřív než předání podle článku 20.

Pravidlo 74

Překlad příloh ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a jeho předložení

(beze změny)

Pravidlo 75

(zrušeno)

Pravidlo 76

Vyhotovení, překlad a poplatek podle článku 39(1); překlad prioritního dokladu

76.1. (zůstává zrušeno)

76.2. (zůstává zrušeno)

76.3. (zůstává zrušeno)

76.4. (beze změny)

76.5. Použití pravidel 22.1 (g), 49 a 51 bis

Pravidla 22.1 (g), 49 a 51bis se použijí s podmínkou, že:

(i) (beze změny)

(ii) každý odkaz v uvedených pravidlech na článek 22 nebo článek 24(2) bude považován za odkaz na článek 39(1) nebo článek 39(3);

(iii) (beze změny, kromě toho, že tečka je nahrazena středníkem);

(iv) pro účely článku 39(1), jestliže byla zpracována zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu, bude překlad každé úpravy podle článku 19 požadován pouze tehdy, jestliže je tato úprava přiložena ke zprávě.

76.6. Přechodné ustanovení

Jestliže k datu 12. července 1991 není ustanovení pravidla 76.5 (iv) slučitelné s národním zákonodárstvím zvoleného úřadu, pokud jde o upravené nároky podle ustanovení článku 19, nebude pravidlo 76.5 (iv) aplikováno v tomto ohledu na tento zvolený úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat, a jestliže zmíněný úřad o tom informuje Mezinárodní úřad do 31. prosince 1991. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku.

Pravidlo 77

Oprávnění podle článku 39 (1) (b)

(beze změny)

Pravidlo 78

Úprava nároků, popisu a výkresů u zvolených úřadů

78.1. Lhůta, v případě došlo-li k volbě před uplynutím 19 měsíců od data priority

(a) Došlo-li k volbě smluvního státu před uplynutím 19 měsíců od data priority, vykoná přihlašovatel, pokud si to přeje, své právo podle článku 41 na úpravu nároků, popisu a výkresů u dotyčného zvoleného úřadu do jednoho měsíce od splnění požadavků podle článku 39 (1) (a), s podmínkou, že nedošlo-li k předání zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu podle článku 36 (1) před uplynutím lhůty podle článku 39, musí vykonat své právo nejpozději do čtyř měsíců po této lhůtě. V každém případě může přihlašovatel vykonat své právo kdykoliv, jestliže to dovoluje národní zákonodárství příslušného státu.

(b) V každém zvoleném státě, ve kterém národní zákonodárství stanoví, že průzkum se zahajuje pouze na zvláštní žádost, může národní zákonodárství stanovit, že lhůta nebo doba, ve které může přihlašovatel vykonat právo podle článku 41, bude, jestliže je volba smluvního státu uskutečněna před uplynutím 19 měsíců od data priority, stejná jako dovoluje národní zákonodárství k předložení úprav v případě průzkumu národních přihlášek na zvláštní žádost, s podmínkou, že tato lhůta neuplyne před, nebo tato doba nenastane před uplynutím lhůty podle odstavce (a).

78.2. (beze změny)

78.3. (beze změny)

ČÁST D

PRAVIDLA, KTERÁ SE TÝKAJÍ HLAVY III SMLOUVY

Pravidlo 79

Kalendář

(beze změny)

Pravidlo 80

Počítání lhůt

80.1 (beze změny)

80.2. (beze změny)

80.3. (beze změny)

80.4. (beze změny)

80.5. (beze změny)

80.6. (beze změny)

80.7. Konec pracovního dne

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (zrušeno)

Pravidlo 81

Změna lhůt stanovených Smlouvou

(beze změny)

Pravidlo 82

Nepravidelnosti v poštovním styku

82.1. Zpoždění nebo ztráta poštovní zásilky

(a) (beze změny)

(b) Jestliže bylo národnímu úřadu nebo mezinárodní organizaci, jimž byla zásilka adresována uspokojivě prokázáno podání zásilky k poštovní přepravě, bude opoždění přijetí prominuto; jestliže se doklad nebo dopis ztratily v průběhu poštovní přepravy, dovolí uvedené orgány, aby jim bylo předloženo nové vyhotovení, s podmínkou, že zainteresovaná strana jim uspokojivě prokáže, že doklad nebo dopis, nabízený jako náhrada, jsou totožné se ztraceným dokladem nebo dopisem.

(c) (beze změny)

(d) Každý národní úřad nebo mezinárodní organizace, které oznámily mezinárodnímu úřadu, že budou k přepravě dokladů nebo dopisů používat dodávací služby, jiné než jsou poštovní orgány, musí aplikovat ustanovení odstavců (a) až (c), jako kdyby dodávací službou byl poštovní orgán. V takovém případě nebude použita z odstavce (a) poslední věta, ale může být pouze nabídnout důkaz, jestliže byly dodávací službou zaznamenány podrobnosti podání v době podání. Oznámení může obsahovat údaj, o tom, že se vztahuje pouze na přepravu určitými dodávacími službami nebo dodávacími službami, které vyhovují určitým kritériím. Tuto informaci zveřejní Mezinárodní úřad ve Věstníku.

(e) Každý národní úřad nebo mezinárodní organizace mohou postupovat podle odstavce (d):

(i) i když případně použité dodávací služby nepatří mezi takto specifikované nebo nevyhovují stanovenými kriteriím v oznámení podle odstavce (d), nebo

(ii) i když tento úřad nebo organizace nezaslaly Mezinárodnímu úřadu oznámení podle odstavce (d).

82.2. Přerušení poštovního styku

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

Pravidlo 82bis

Omluva nedodržení lhůty určeným nebo zvoleným státem

(beze změny)

Pravidlo 82ter

Oprava chyb přijímacího úřadu nebo Mezinárodního úřadu

(beze změny)

Pravidlo 83

Právo vystupovat před mezinárodními orgány

(beze změny)

ČÁST E

PRAVIDLA, KTERÁ SE TÝKAJÍ HLAVY V SMLOUVY

Pravidlo 84

Výlohy delegací

(beze změny)

Pravidlo 85

Nepřítomnost usnášeníschopné většiny na Shromáždění

(beze změny)

Pravidlo 86

Věstník

86.1. (beze změny)

86.2. (beze změny)

86.3. Vydávací období

Vydávací období Věstníku stanoví Generální ředitel.

86.4. Prodej

Předplatné a jiné prodejní ceny Věstníku stanoví Generální ředitel.

86.5. Název

Název Věstníku stanoví Generální ředitel.

86.6. (beze změny)

Pravidlo 87

Výtisky publikací

87.1. (beze změny)

87.2. Národní úřady

(a) (beze změny)

(b) Publikace uvedené v odstavci (a) budou zaslány na zvláštní žádost. Je-li některá publikace dostupná v několika jazycích, uvede se v žádosti jazyk nebo jazyky, ve kterých se tato publikace požaduje.

Pravidlo 88

Změna Prováděcího předpisu

88.1. Požadavek jednomyslnosti

Změna dále uvedených ustanovení tohoto Prováděcího předpisu vyžaduje, aby žádný stát, který má právo hlasovat ve Shromážděni, nehlasoval proti navrhované změně:

(i) (beze změny)

(ii) (zrušeno)

(iii) (beze změny)

(iv) (beze změny)

(v) (beze změny)

(vi) (beze změny)

(vii) (beze změny)

88.2. (zůstává zrušeno)

88.3. (beze změny)

88.4. (beze změny)

Pravidlo 89

Administrativní směrnice

89.1. (beze změny)

89.2. Pravomoc

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

89.3. (beze změny).

ČÁST F

PRAVIDLA, KTERÁ SE TÝKAJÍ NĚKOLIKA HLAV SMLOUVY

Pravidlo 90

Zástupci a společní zmocněnci

90.1. Ustanovení zástupce

(a) Osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem, u kterého jsou podávány mezinárodní přihlášky, smí být ustanovena přihlašovatelem jako jeho zástupce, k zastupování před tímto úřadem, jako přijímacím úřadem a před Mezinárodním úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

(b) Osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem nebo před mezinárodní organizací, která působí jako orgán pro mezinárodní rešerši, smí být ustanovena přihlašovatelem jako jeho zástupce k zastupování zvláště před tímto orgánem.

(c) Osoba, která má právo vystupovat před národním úřadem nebo před mezinárodní organizací, která působí jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, smí být ustanovena přihlašovatelem jako jeho zástupce k zastupování zvláště před tímto orgánem.

(d) Zástupce ustanovený podle odstavce (a) může, není-li něco jiného uvedené v dokumentu, kterým byl ustanoven, stanovit dalšího nebo několik dalších zástupců, aby zastupovali přihlašovatele jako zástupci přihlašovatele:

(i) před přijímacím úřadem, Mezinárodním úřadem, orgánem pro mezinárodní rešerši a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum s podmínkou, že osoba takto ustanovená jako další zástupce má právo vystupovat před národním úřadem, u kterého byla mezinárodní přihláška podána;

(ii) zvláště před orgánem pro mezinárodní rešerši nebo před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, s podmínkou, že osoba takto ustanovená jako další zástupce má právo vystupovat před národním úřadem nebo mezivládní organizací, která působí jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebo orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

90.2. Společný zmocněnec

(a) jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů a přihlašovatelé neustanovili zástupce, který by je všechny zastupoval („společný zástupce“) podle pravidla 90.1 (a), smí být jeden z přihlašovatelů, který je oprávněn podat mezinárodní přihlášku podle článku 9, ustanoven ostatními přihlašovateli jako jejich společný zmocněnec.

(b) Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů a všichni přihlašovatelé neustanovili společného zástupce podle pravidla 90.1 (a) nebo společného zmocněnce podle odstavce (a), bude první přihlašovatel uvedený v žádosti, který je oprávněn podle pravidla 19.1 podat mezinárodní přihlášku u přijímacího úřadu, považován za společného zmocněnce všech přihlašovatelů.

90.3. Účinky úkonů zástupců a společných zmocněnců nebo vůči zástupcům a společným zmocněncům

(a) Každý úkon zástupce nebo vůči zástupci má účinek úkonu přihlašovatele nebo přihlašovatelů nebo vůči dotyčnému přihlašovateli či přihlašovatelům.

(b) Jestliže jsou dva nebo více zástupců, kteří zastupují stejného přihlašovatele nebo stejné přihlašovatele, bude mít každý úkon těchto zástupců, nebo úkon vůči nim účinek úkonu přihlašovatele nebo přihlašovatelů nebo vůči zmíněnému přihlašovateli nebo přihlašovatelům.

(c) S výhradou pravidla 90bis5 (a), druhá věta, má každý úkon společného zmocněnce nebo jeho zástupce, nebo úkon vůči nim, účinek úkonu všech přihlašovatelů nebo účinek úkonu vůči nim.

90.4. Způsob ustanovení zástupce nebo společného zmocněnce

(a) Ustanovení zástupce provede přihlašovatel podepsáním žádosti, návrhu nebo plné moci. Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů, provede se ustanovení společného zástupce nebo společného zmocněnce podpisem žádosti, návrhu nebo plné moci každého přihlašovatele, podle jeho volby.

(b) S výhradou pravidla 90.5., plná moc se předloží buď přijímacímu úřadu, nebo Mezinárodnímu úřadu, s podmínkou, že je-li plnou mocí ustanoven zástupce podle pravidla 90.1 (b), (c) nebo (d) (ii), bude plná moc předložena orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

(c) Jestliže není plná moc podepsána, nebo když se požadovaná plná moc ztratila, nebo když údaj týkající se jména nebo adresy ustanovené osoby nevyhovuje pravidlu 4.4, má se za to, že plná moc neexistuje, pokud nebude nedostatek odstraněn.

90.5. Všeobecná plná moc

(a) Ustanovení zástupce, pokud jde o jednotlivou mezinárodní přihlášku, může být provedeno v žádosti, návrhu nebo v odděleném oznámení s odkazem na existující plnou moc, ustanovující tohoto zástupce, aby zastupoval přihlašovatele, pokud jde o jakoukoliv mezinárodní přihlášku, kterou smí přihlašovatel podat (tzn. „všeobecná plná moc“), s podmínkou, že:

(i) všeobecná plná moc byla uložena podle odstavce (b), a

(ii) její kopie je připojena k žádosti, návrhu nebo k oddělenému oznámení; tato kopie nemusí být podepsána.

(b) Všeobecná plná moc se uloží u přijímacího úřadu, s podmínkou, že ustanovuje-li se zástupce podle pravidla 90.1 (b), (c) nebo (d) (ii), bude uložena u orgánu pro mezinárodní rešerši nebo u orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

90.6. Odvolání a zřeknutí se

(a) Ustanovení zástupce nebo společného zmocněnce může být odvoláno osobami, které je provedly, nebo jejich právními nástupci, přičemž v takovém případě bude ustanovení dalšího zástupce podle pravidla 90.1 (d) tímto zástupcem také považováno za odvolané. Každé ustanovení dalšího zástupce podle pravidla 90.1 (d) může být také odvoláno přihlašovatelem.

(b) Ustanovení zástupce podle pravidla 90.1 (a) bude mít, pokud není uvedeno něco jiného, za následek odvolání každého dřívějšího ustanovení zástupce provedeného podle tohoto pravidla.

(c) Ustanovení společného zmocněnce bude mít, pokud není uvedeno něco jiného, za následek odvolání každého dřívějšího ustanovení společného zmocněnce.

(d) Zástupce nebo společný zmocněnec se může zřeknout svého ustanovení oznámením, které podepíše.

(e) Pravidlo 90.4 (b) a (c) platí přiměřeně i pro listinu obsahující odvolání nebo zřeknutí se podle tohoto pravidla.

Pravidlo 90bis

Vzetí zpět

90bis.1 Vzetí zpět mezinárodní přihlášky

(a) Přihlašovatel může vzít mezinárodní přihlášku zpět kdykoliv před uplynutím 20 měsíců od data priority nebo při použití článku 39(1) před uplynutím 30 měsíců od data priority.

(b) Vzetí zpět nabude účinnosti přijetím oznámení přihlašovatele adresovaného podle jeho volby mezinárodnímu úřadu, přijímacímu úřadu nebo při použití článku 39(1) orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

(c) Mezinárodní zveřejnění mezinárodní přihlášky se neprovede, jestliže oznámení o vzetí zpět, zaslané přihlašovatelem nebo předané přijímacím úřadem nebo orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum, dojde do Mezinárodního úřadu před ukončením technických příprav mezinárodního zveřejnění.

90bis. 2 Vzetí zpět určení

(a) Přihlašovatel může vzít určení každého určeného státu zpět, kdykoliv před uplynutím 20 měsíců od data priority, nebo při použití článku 39(1) pokud se týče tohoto státu před uplynutím 30 měsíců od data priority. Vzetí zpět určení států, které byly zvoleny, bude mít za následek vzetí zpět odpovídající volby podle pravidla 90bis.4.

(b) Jestliže byl určen stát pro účely získání jak národního patentu, tak i regionálního patentu, bude vzetí zpět určení tohoto státu znamenat jenom vzetí zpět určení pro účely získání národního patentu, s výjimkou případu, kdy bylo uvedeno něco jiného.

(c) Vzetí zpět určení všech určených států bude považováno za vzetí zpět mezinárodní přihlášky podle pravidla 90bis.l.

(d) Vzetí zpět nabude účinnosti přijetím oznámení přihlašovatele adresovaného podle jeho volby Mezinárodnímu úřadu, přijímacímu úřadu nebo při použití článku 39(1) orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

(e) Mezinárodní zveřejnění mezinárodní přihlášky nebude provedeno, když oznámení o vzetí zpět zaslané přihlašovatelem nebo předané přijímacím úřadem nebo orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum dojde do Mezinárodního úřadu před ukončením technických příprav mezinárodního zveřejnění.

90bis.3. Vzetí zpět uplatněné priority

(a) Přihlašovatel může vzít prioritu, kterou uplatnil podle článku 8/1 v mezinárodní přihlášce, zpět, kdykoliv před uplynutím 20 měsíců od data priority, nebo při použití článku 39(1) 30 měsíců od data priority.

(b) Byla-li v mezinárodní přihlášce uplatněna více než jedna priorita, může přihlašovatel použít svého práva podle odstavce (a) pokud jde o jednu, několik, nebo všechny uplatňované priority.

(c) Vzetí zpět nabude účinnosti přijetím oznámení přihlašovatele adresovaného podle jeho volby Mezinárodnímu úřadu, přijímacímu úřadu nebo při použití článku 39(1) orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

(d) Jestliže vzetí zpět uplatněné priority způsobí změnu data priority, potom každá lhůta, počítaná od původního data priority, která dosud neuplynula s výhradou odstavce (e), bude počítána od data priority, které je výsledkem této změny.

(e) V případě lhůty podle článku 21(2) (a) může nicméně Mezinárodní úřad pokračovat v mezinárodním zveřejnění na základě zmíněné lhůty počítané od původního data podání, jestliže vzetí zpět zaslané přihlašovatelem nebo předané přijímacím úřadem nebo orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum obdrží Mezinárodní úřad po ukončení technických příprav mezinárodního zveřejnění.

90bis.4. Vzetí zpět návrhu nebo volby

(a) Přihlašovatel může vzít návrh nebo některou či všechny volby zpět kdykoliv zpět kdykoliv před uplynutím 30 měsíců od data priority.

(b) Vzetí zpět nabude účinnosti přijetím oznámení adresovaného přihlašovatelem Mezinárodnímu úřadu.

(c) Jestliže je oznámení o vzetí zpět předloženo přihlašovatelem orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, vyznačí tento orgán datum přijetí na oznámení a postoupí jej ihned Mezinárodnímu úřadu. Má se za to, že oznámení bylo předloženo Mezinárodnímu úřadu v termínu podle vyznačeného data.

90bis.5 Podpis

(a) Každé oznámení o vzetí zpět podle pravidel 90bis.1 až 90bis.4 musí být s výhradou odstavce (b) podepsáno přihlašovatelem. Jestliže je jeden z přihlašovatelů považován za společného zmocněnce podle pravidla 90.2 (b), bude na tomto oznámení, s výhradou odstavce (b) požadován podpis všech přihlašovatelů.

(b) Jestliže dva nebo více přihlašovatelů podají mezinárodní přihlášku, kterou se určuje stát, jehož národní zákonodárství požaduje, aby byly národní přihlášky podávány vynálezci, a jestliže přihlašovatel pro tento určený stát, který je vynálezcem nemůže být nalezen či dosažen po vynaložení značného úsilí, nemusí být oznámení o vzetí zpět podle pravidel 90bis.1 až 90bis.4 podepsáno tímto přihlašovatelem („dotyčným přihlašovatelem“), jestliže je podepsáno aspoň jedním přihlašovatelem a

(i) je poskytnuto přijímacímu úřadu, Mezinárodnímu úřadu nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum uspokojivé vysvětlení týkající se chybějícího podpisu dotyčného přihlašovatele, nebo

(ii) v případě oznámení o vzetí zpět podle pravidla 90bis.1 (b), 90bis.2 (d) nebo 90bis.3 (c) dotyčný přihlašovatel nepodepsal žádost, ale požadavkům podle pravidla 4.15 (b) bylo vyhověno, nebo

(iii) v případě oznámení o vzetí zpět podle pravidla 90bis.4 (b) dotyčný přihlašovatel nepodepsal návrh, ale požadavkům podle pravidla 53.8 (b) bylo vyhověno, nebo nepodepsal dotyčnou pozdější volbu, ale požadavkům podle pravidla 56.1 (c) bylo vyhověno.

90bis.6 Účinek vzetí zpět

(a) Vzetí zpět podle pravidla 90bis mezinárodní přihlášky, určení, uplatnění priority, návrhu, nebo volby nemá žádný účinek v určeném nebo zvoleném úřadě, jestliže průzkum mezinárodní přihlášky podle článku 23(2) nebo článku 40(2) byl již zahájen.

(b) Jestliže byla mezinárodní přihláška vzata zpět podle pravidla 90bis.1, bude mezinárodní řízení o mezinárodní přihlášce přerušeno.

(c) Jestliže byl návrh nebo všechny volby vzaty zpět podle pravidla 90bis.4, bude řízení o mezinárodní přihlášce orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum přerušeno.

90bis.7 Oprávnění podle článku 37(4) (b)

(a) Každý smluvní stát, jehož národní zákonodárství umožňuje co je popsáno ve druhé části článku 37(4) (b), musí o tom písemně informovat mezinárodní úřad.

(b) Oznámení podle odstavce (a) musí být ihned mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku, a bude platit pro mezinárodní přihlášky podané více jak jeden měsíc po datu tohoto zveřejnění.

Pravidlo 91

Zjevné omyly v dokladech

91.1. Náprava

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

(d) (beze změny)

(e) Žádná náprava se neprovede bez výslovného schválení

(i) (beze změny)

(ii) (beze změny)

(iii) (beze změny)

(iv) (beze změny)

(f) (beze změny)

(g) (beze změny)

(g-bis) (beze změny)

(g-ter) (beze změny)

(g-quater) (beze změny)

Pravidlo 92

Korespondence

92.1. Požadavky týkající se průvodního dopisu a podpisu

(a) (beze změny)

(b) (beze změny)

(c) (beze změny)

92.2. Jazyky

(a) S výhradou pravidel 55.1 a 66.9, a odstavce (c) tohoto pravidla musí být každý dopis nebo doklad předložený přihlašovatelem orgánu pro mezinárodní rešerši, nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum v témže jazyce jako mezinárodní přihláška, ke které se tento dopis, či doklad vztahují. Jestliže byla mezinárodní přihláška podle pravidla 12.1 (c) přeložena, musí být použit jazyk tohoto překladu.

(b) (beze změny)

(c) (zůstává zrušeno)

(d) (beze změny)

(e) (beze změny)

92.3. Poštovní zásilky od národních úřadů a mezivládních organizací

Každý doklad nebo dopis pocházející od nebo předávaný národním úřadem nebo mezivládní organizací a zakládající skutečnost, od jejíhož data začíná běžet lhůta podle Smlouvy nebo podle tohoto Prováděcího předpisu, musí být odeslán leteckou poštou, s podmínkou, že pozemní pošty smí být použito místo letecké v těch případech, kdy obvykle pozemní pošta dojde do místa určení do dvou dnů od podání, nebo tam, kde služby letecké pošty nejsou k dispozici.

92.4. Použití telegrafu, dálnopisu, faxu atd.

(a) Doklad tvořící mezinárodní přihlášku a každý pozdější doklad nebo korespondence vztahující se k ní, smí bez ohledu na ustanovení pravidel 11.14 a 92.1 (a), ale s výhradou odstavce (h) být předávány, pokud je to možné telegraficky, dálnopisem, faxem nebo jinými komunikačními prostředky, jejichž výstupem je psaný dokument.

(b) Podpis, uváděný na dokladu předávaném faxem, bude uznáván pro účely Smlouvy a tohoto Prováděcího předpisu jako vlastní podpis.

(c) Jestliže se přihlašovatel pokusil předat doklad některým jiným prostředkem než tím, který je uveden v odstavci (a), ale část nebo celý přijatý doklad je nečitelný, nebo část dokladu nedošla, bude se mít za to jakoby doklad nedošel pokud je přijatý doklad nečitelný nebo pokus o předání neuspěl. Národní orgán nebo mezivládní organizace bude ihned informovat přihlašovatele.

(d) Každý národní úřad nebo mezivládní organizace mohou požadovat, aby originál dokladu, předkládaného kterýmkoliv z prostředků podle odstavce (a) a doprovázející dopis identifikující toto dřívější podání, byly poskytnuty do 14 dnů od data předložení, s podmínkou, že tento požadavek byl oznámen Mezinárodnímu úřadu a Mezinárodní úřad tuto informaci zveřejnil ve Věstníku. V oznámení musí být uvedeno, zda se tento požadavek týká všech nebo jenom určitých druhů dokladů.

(e) Jestliže přihlašovatel opomene předložit originál dokladu, jak je požadováno v odstavci (d), může dotyčný národní úřad nebo mezivládní organizace, v závislosti na druhu předkládaného dokladu, a s ohledem na pravidla 11 a 26.3,

(i) vzdát se požadavku podle odstavce (d), nebo

(ii) vyzvat přihlašovatele, aby předložil v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě, originál předkládaného dokumentu, s podmínkou, že když předkládaný doklad obsahuje vady, nebo ukazuje, že originál obsahuje vady, ve vztahu k nimž může národní úřad nebo mezivládní organizace vydat výzvu k opravě, tento úřad nebo organizace mohou takovou výzvu vydat navíc, nebo místo postupu podle položky (i) nebo (ii).

(f) Jestliže není požadováno podle odstavce (d) předložení originálu dokladu, ale národní úřad nebo mezivládní organizace považují za nezbytné, aby obdržely originál uvedeného dokumentu, mohou vydat výzvu podle odstavce (e) (ii).

(g) Jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě podle odstavce (e) (ii) nebo (f):

(i) když je uvedeným dokumentem mezinárodní přihláška, bude tato považována za vzatou zpět a přijímací úřad o tom vydá prohlášení;

(ii) když je uvedeným dokumentem doklad následující za mezinárodní přihláškou, bude se mít za to, že tento doklad nebyl předložen.

(h) Žádný národní úřad nebo mezivládní organizace nemusí přijmout doklad předložený prostředky podle odstavce (a), pokud neoznámil Mezinárodnímu úřadu, že je připraven takové dokumenty přijímat těmito prostředky, a Mezinárodní úřad tuto informaci nezveřejnil ve Věstníku.

Pravidlo 92bis

Záznam změn určitých údajů v žádosti nebo v návrhu

(beze změny)

Pravidlo 93

Uchovávání záznamů a spisů

(beze změny)

Pravidlo 94

Dodávky kopií od Mezinárodního úřadu a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum

(beze změny)

Pravidlo 95

Dostupnost překladů

(beze změny)

Pravidlo 96

Sazebník poplatků

(beze změny)

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Poplatek Částka
1. Základní poplatek
[Pravidlo 15.2 (a)]
(a) jestliže mezinárodní přihláška nemá víc než 30 listů762 švýcarských franků
(b) jestliže mezinárodní přihláška má víc než 30 listů762 švýcarských franků plus 15 švýcarských franků za každý list nad 30 listů
2.Poplatek za určení
[Pravidlo 15.2 (a)]
(a) za určení provedené podle pravidla 4.9 (a)185 švýcarských franků za jedno určení, s podmínkou, že každé určení podle pravidla 4.9 (a) nad 10 nevyžaduje placení poplatků za určení
(b) za určení provedené podle pravidla 4.9 (b) a stvrzené podle pravidla 4.9 (c)185 švýcarských franků za jedno určení
3.Stvrzovací poplatek:50 % částky poplatků za určení splatné podle položky 2 (b)
4.Jednací poplatek: [Pravidlo 57.2 (a)]233 švýcarských franků
Přesunout nahoru