Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 528/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitrozemské plavbě

Částka 106/1992
Platnost od 24.11.1992
Účinnost od 01.06.1992
Zrušeno k 30.04.2004 (111/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

528

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. října 1991 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitrozemské plavbě. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 1 dnem 1. června 1992. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitrozemské plavbě

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a

vláda Nizozemského království (dále jen „strany"),

pamětlivý dohody, mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království z 19. listopadu 1975 o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci;

vedeny přáním upravit dopravu osob a nákladu v rámci vnitrozemské plavby na vodních cestách obou stran a vnitrozemskou plavbu obou zemí dále rozvíjet, a

ve snaze respektovat též oboustranné zájmy po otevření kanálu Mohan-Dunaj,

dohodly se takto:

Článek 1

1. Ve smyslu táto Dohody jsou:

a) „lodě": vnitrozemské lodě, které

- jsou úředně zapsány v československém rejstříku vnitrozemských lodí a jimiž může být prováděna doprava osob a/ nebo nákladu,

- jsou úředně zapsány v nizozemském rejstříku vnitrozemských lodí, pro které bylo vydáno osvědčení o příslušnosti k rýnské plavbě a jimiž může být prováděna doprava osob a/ nebo nákladu;

b) „plavební podniky": plavbu provozující podniky nebo podnikatelé

- kteří mají stálé sídlo své firmy nebo své trvalé bydliště na území České a Slovenské Federativní Republiky,

- jejichž lodě jsou úředně zapsány v nizozemském rejstříku vnitrozemských lodí a pro které bylo vydáno osvědčení o příslušnosti k rýnské plavbě;

c) „příslušné úřady": ministr dopravy České a Slovenská Federativní Republiky a ministr dopravy a veřejných prací Nizozemského království, pokud si vzájemně nesdělí jiné úřady nebo místa jako příslušná;

d) „přístavy": námořní a vnitrozemské přístavy, místa nakládky a vykládky, úředně povolená překladiště a místa, kde cestující v rámci osobní lodní dopravy nastupují a vystupují.

2. Ve smyslu této Dohody je:

a) „tranzitní přeprava": přeprava, při níž se na lodích jedné strany přepravují osoby a/ nebo náklady přes výsostné území druhé strany, aniž jsou tyto osoby, resp. náklady, na loď přijímány a aniž loď opouštějí;

b) „vzájemná přeprava": přeprava mezi přístavy obou stran loděmi obou stran, při níž na lodě nastupují a z lodí vystupují osoby a/ nebo je na ně nakládán nebo z nich vykládán náklad;

c) „přeprava třetí stranou": přeprava mezi přístavy obou stran uskutečňována loděmi třetího státu, přičemž na lodě nastupují a z lodí vystupují osoby a/ nebo je na ně nakládán, resp. z nich vykládán náklad;

d) „přeprava přes třetí zemi": přeprava na lodích jedné strany mezi přístavy druhé strany a třetího státu, přičemž na lodě nastupují a z nich vystupují osoby a/ nebo je na ně nakládán resp. z nich vykládán náklad;

e) „kabotáž": přeprava mezi dvěma přístavy druhé strany, přičemž na lodě nastupují a z lodí vystupují osoby a/ nebo je na ně nakládán resp. z nich vykládán náklad; přeprava je na území druhé strany započata a ukončena.

Článek 2

Lodě jedné strany mohou v souvislosti s přepravami podle ustanovení čl. 3 až 7 plout po vnitrozemských vodních cestách druhé strany, jakož i používat přístavy a úředně povolena překladiště a úvaziště. To platí přiměřeně též pro přepravu plovoucích zařízení a plovoucích těles, jakož i pro převážení novostaveb lodí.

Členek 3

Lodě jedné strany mohou přepravovat osoby a náklady v tranzitní dopravě přes výsostné území druhé strany.

Článek 4

1. Lodě obou stran mohou přepravovat osoby a náklady ve vzájemné přepravě mezi přístavy obou stran.

2. Ve vzájemné přepravě se plavební podniky obou stran budou podílet na objemu přeprav bez stanovení podání.

3. Na žádost příslušných úřadu jedné strany se na návrh Smíšeného výboru dohodnou hospodářsky výhodné směrné ceny pro přepravní výkony a případné vedlejší podmínky ve vzájemné přepravě.

Článek 5

Přeprava třetí stranou je přípustná pouze v těch případech, na kterých se dohodnou příslušné úřady na návrh Smíšeného výboru.

Článek 6

Přeprava přes třetí zemi je přípustná pouze v těch případech, na kterých se dohodnou příslušné úřady na návrh Smíšeného výboru.

Článek 7

Kabotáž je povolena pouze na základě zvláštního povolení příslušných úřadů.

Článek 8

Plavba se řádí právními předpisy té strany, po jejíchž vnitrozemských vodních cestách se uskutečňuje.

K tomu se obě strany dohodly:

a) Pokud doklady a osvědčení vztahující se na loď, její posádku, vedení lodi a náklad, vydané na území jedné strany, odpovídají předpisům platným na území druhé strany, budou vzájemně uznávány.

b) Lodě mohou přepravovat nebezpečné náklady pouze tehdy, mají-li pro to platné osvědčení předepsaná pro danou vodná cestu.

Článek 9

Obě strany budou nakládat stejně s loděmi jedné i druhé strany při uplatňování přepravních práv poskytovaných jim podle článků 2 až 7; to platí zejména

a) při vybíraní plavebních a přístavních poplatků;

b) při používáni plavebních komor, přístavních zařízení, úvazišť a jiných plavebních zařízení;

c) při odbavování příslušnými úřady;

d) při zásobování pohonnými hmotami a mazadly.

Článek 10

Obě strany budou nakládat stejně s loděmi jedné i druhé strany, pokud jde o celná odbavování zásob potravin a lodních zásob vezených na palubě. Totéž platí pro pohonné a mazací hmoty určené pro spotřebu nebo potřebu na lodích.

Článek 11

1. Plavební podniky obou stran mohou na výsostném území druhé strany při respektovaná jejího vnitrostátního práva zřizovat zastoupená a provádět akvizici (samostatné získávání přepravních zakázek pro vodná dopravu), jen pokud je to na základě vzájemnosti na výsostném území druhé strany povoleno.

2. Plavební podniky obou stran mohou ke zvýšení hospodárnosti svého provozu mezi sebou sjednávat ujednám o provozní, technické a komerční spolupráci.

Článek 12

1. Každá strana poskytne plavebním podnikům druhé strany právo, aby své příjmy vzniklé z provádění této Dohody volně převedly na výsostné území své strany ve volně směnitelné měně.

2. Převod se provede na základě úředních směnárenských kursů, a to v obvyklé lhůtě. Jestliže jsou měny obou států volně směnitelné, budou takovéto převody prováděny na podkladě devizových tržních kursů platných pro běžné platby; převody budou podřízeny výlučně devizovým ustanovením platným pro všechny země se srovnatelnými poměry. Za převod peněž budou vybírány pouze bankovní poplatky obvykle při takovýchto transakcích.

Článek 13

1. Členové posádek lodí obou stran, jakož i osoby cestující na lodích, potřebují k přechodu státních hranic platný cestovní doklad a pokud je to vyžadováno, též povolení k pobytu.

2. Na osobních a nákladních lodích mohou spolu se cleny posudky cestovat též jejich manželky a jejich svobodné nezletilé děti, pokud mají dokumenty uvedené v odstavci 1. Děti mladší 15 let mohou být zapsány též do cestovních dokladů jednoho z rodičů.

3. Členové posudek lodí obou stran a osoby uvedené v odstavci 2 musí být zapsány v seznamu posádky.

4. Obě strany si vymění vzory dokumentů uvedených v odstavci 1.

Článek 14

V případě havárie, úrazu, těžké nemoci osoby na palubě nebo z jiných důvodů, jako je pohyb ledových ker, které znemožňují pokračování v plavbě nebo plavbu zpět domů, vytvoří příslušné úřady možnost, aby byla lodím a osobám zúčastněným na takovéto příhodě poskytnuta potřebná pomoc včetně lékařských služeb pro všechny osoby na lodích druhé strany, které jsou takovýmito událostmi postiženy.

Článek 15

1. K plnění a dohledu na provádění této Dohody se zřizuje Smíšený výbor. Do Smíšeného výboru jmenují příslušné úřady tři členy. K jednáním Smíšeného výboru mohou být přizváni experti. Smíšeny výbor  si stanoví jednací řád. Smíšenému výboru předsedá vždy střídavě zástupce příslušného úřadu.

2. Smíšeny výbor  má za úkol zejména:

a) statisticky podchytit provoz lodí obou stran, která dopravují osoby a/ nebo náklady;

b) předkládat příslušným úřadům návrhy na stanovení směrných cen pro přepravní výkony a případných vedlejších podmínek ve vzájemné přepravě (článek 4, odst. 3);

c) předkládat příslušným úřadům návrhy na ujednáni o přepravě třetí stranou (článek 5) a o přepravě přes třetí zemi (článek 6).

3. Příslušné úřady si vzájemně potvrdí souhlas s návrhy Smíšeného výboru do dvou týdnů po zasedání Smíšeného výboru.

4. Nemůže-li být ve Smíšeném výboru dosazeno dohody, sejdou se na návrh jedné strany zástupci příslušných úřadů v průběhu čtyř týdnů ke konzultacím.

5. Smíšený výbor  má dále za úkol předkládat příslušným úřadům návrhy na přizpůsobení této Dohody vývoji vnitrozemské plavby a na řešení všech otázek, které vyplynou z aplikace této Dohody.

Článek 16

Příslušné úřady budou Smíšenému výboru na jeho žádost předávat podklady, které potřebuje k plnění svých úkolů podle článku 15 odst. 2.

Článek 17

Sportovní a rekreační plavidla jedné strany mohou používat vnitrozemských vodních cest druhé strany při respektovaná tam platného práva.

Článek 18

Názorové rozdíly týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se budou řešit cestou přímých jednáni mezi příslušnými úřady. Pokud nebude možno dospět k dohodě, urovnají se názorové rozdíly diplomatickou cestou.

Článek 19

Ustanoveni této Dohody platí pro Nizozemské království pouze na výsostném území Říše v Evropě.

Článek 20

Výsostní práva a povinnosti obou stran vyplývající z existujících multilaterálních a bilaterálních smluv zůstávají nedotčena.

Článek 21

1. Tato Dohoda vstoupá v platnost první den druhého měsíce po dni, kdy si obě strany vzájemně písemně diplomatickou cestou sdělí, že byly splněny potřebné vnitrostátní předpoklady pro vstup Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

3. Tato Dohoda může být kteroukoli stranou ve lhůtě šesti měsíců písemně diplomatickou cestou vypovezena. V tomto případě pozbývá Dohoda platnost uplynutím této výpovědní lhůty.

Dáno v Praze dne 30. října 1991 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, nizozemském a německém, přičemž všechny texty jsou autentické. V případě rozdílného výkladu je rozhodující německý text.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Jiři Nezval v. r.

Za vládu Nizozemského království:
J. R. H. May - Weggen v. r.
H. J. Heinemann v. r.

Podpisový protokol

U příležitosti podpisu Dohody mezi vládami České a Slovenské Federativní Republiky a Nizozemského království o vnitrozemské plavbě dohodli se zmocnění zástupci obou smluvních stran na těchto ustanoveních doplňujících dohodu:

Multilaterálními smlouvami uvedenými v článku 20 jsou myšlena zejména Revidovaná akta rýnské plavby z roku 1868 a smlouva EHS z roku 1957, jakož i Bělehradská konvence z roku 1948, vždy v právě platných zněních.

Dáno v Praze dne 30. října 1991 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, nizozemském a německém, přičemž všechny texty jsou autentické. V případě rozdílného výkladu je rozhodující německý text.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Jiří Nezval v. r.

Za vládu Nizozemského království:
J. R. H. May - Weggen v. r.
H. J. Heinemann v. r.

Přesunout nahoru