Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 525/1992 Sb.Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností

Částka 105/1992
Platnost od 20.11.1992
Účinnost od 20.11.1992
Zrušeno k 05.06.1996 (154/1996 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

525

VYHLÁŠKA

ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 2. listopadu 1992

k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností

Ministerstvo hospodářství České republiky, ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstvo vnitra České republiky, ministerstvo zdravotnictví České republiky a ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), (dále jen "zákon"):


§ 1

Účel vyhlášky

Účelem této vyhlášky je stanovení obsahové náplně a způsobu provádění kvalifikační zkoušky,1) která nahrazuje odbornou způsobilost2) prokazovanou výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního oboru a doklady o vykonání stanovené délky praxe pro výkon živností řemeslných3) a v rozsahu stanoveném přílohami zákona též pro výkon živnosti vázané4) a koncesované.5)

§ 2

Kvalifikační zkouška

(1) Kvalifikační zkouškou (dále jen "zkouška") nelze nahradit u vázaných a koncesovaných živností odbornou způsobilost prokazovanou podle zvláštních předpisů, uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona.

(2) Zkouška se koná před zkušební komisí ve středních odborných školách6) a ve středních odborných učilištích7) (dále jen "vzdělávací zařízení"). Příslušný orgán státní správy, do jehož působnosti8) patří odvětví, v němž je živnost provozována, zajišťuje vždy pro školní rok uveřejnění vzdělávacího zařízení, ve kterém se zkouška koná, v Obchodním věstníku.9) Výběr vzdělávacího zařízení, pokud je přitom sám nespravuje, provede tento ústřední orgán státní správy. Seznam vzdělávacích zařízení pro uchazeče je k dispozici rovněž na příslušných živnostenských úřadech.10)

(3) Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč stanovenému vzdělávacímu zařízení. V přihlášce uvede:

a) název a adresu vzdělávacího zařízení;

b) jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, trvalý pobyt;

c) živnost (obor provozované živnosti);

d) datum vyhotovení, vlastnoruční podpis.

(4) V případech, kdy je ve specifickém obsahu zkoušky uvedeném v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky, požadováno absolvování speciálního kursu,11) předkládá uchazeč příslušný doklad o jeho absolvování zároveň s přihláškou.

(5) Vzdělávací zařízení stanoví nejméně dva termíny konání zkoušky za školní pololetí. Současně se stanovením termínu konání zkoušky oznámí vzdělávací zařízení výši úplaty za vykonání zkoušky, stanovenou podle příslušných cenových předpisů.

(6) Pozvánku ke zkoušce doručí vzdělávací zařízení uchazeči nejpozději jeden měsíc před termínem konání zkoušky. Spolu s pozvánkou obdrží uchazeč i okruh zkušebních otázek s určením pomůcek nebo prostředků ke zkoušce dovolených.

§ 3

Zkušební komise

(1) Členy zkušební komise12) (dále jen "komise") jmenuje ředitel vzdělávacího zařízení tak, že jedním členem je vždy jmenován zástupce z řad příslušného živnostenského úřadu na návrh tohoto úřadu a je-li zřízeno příslušné živnostenské společenstvo,13) další člen je jmenován na návrh tohoto společenstva.

(2) Předsedou komise je jmenován zástupce vzdělávacího zařízení, místopředsedou pracovník příslušného živnostenského úřadu. Odborníci pro jednotlivé části zkoušky jsou zpravidla jmenováni z pedagogických pracovníků14) vzdělávacího zařízení. Ředitel vzdělávacího zařízení nemůže být členem komise při vzdělávacím zařízení, které řídí.

(3) Komise jedná v počtu pěti členů a rozhoduje většinou hlasů svých členů.

§ 4

Obsahová náplň a způsob provádění zkoušky

(1) Obsahová náplň zkoušky vychází z osnov studijního nebo učebního oboru, který je shodný s příslušným oborem živnostenského podnikání (dále jen "živnost"). Pro živnost, která není shodná se studijním nebo učebním oborem, je obsahová náplň zkoušky stanovena ze studijního nebo učebního oboru příbuzného. Není-li pro jednotlivé živnosti obsahová náplň těmito způsoby stanovena, je určena specifickým obsahem zkoušky.

(2) Zkouškou pro jednotlivé živnosti se prokazují znalosti a dovednosti v rozsahu závěrečné zkoušky příslušného studijního nebo učebního oboru, uvedeného v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky, popřípadě v rozsahu specifického obsahu zkoušky, uvedeného v příloze č. 1.

(3) Zkouška se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části, která se provádí ústní a písemnou formou, prokazuje uchazeč souhrn odborných znalostí v příslušném oboru živnostenského podnikání, v praktické části zkoušky prokazuje uchazeč schopnost využívat teoretické poznatky při provozování živnosti.

(4) Teoretická část zkoušky trvá nejdéle 60 minut, praktická část zkoušky trvá nejdéle 240 minut.

§ 5

Oznámení výsledku zkoušky a vydání osvědčení

(1) Komise oznámí výsledek zkoušky uchazeči v den konání zkoušky.

(2) Vzdělávací zařízení vydá uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, nejpozději do 14 dnů od konání zkoušky osvědčení. Osvědčení musí obsahovat:

a) název a adresu vzdělávacího zařízení;

b) jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt uchazeče;

c) den konání zkoušky, den vydání osvědčení;

d) živnost, pro kterou je osvědčení vydáno;

e) razítko vzdělávacího zařízení a podpis předsedy zkušební komise.

(3) Osvědčení potvrzuje odbornou způsobilost pro jednotlivé živnosti v rozsahu stanoveném zákonem.

(4) Na průběh zkoušky a vydání osvědčení se nevztahuje správní řád.

§ 6

Zkušební řád

Způsob provádění zkoušky, její hodnocení, práva a povinnosti zkušební komise a uchazeče blíže upravuje zkušební řád uvedený v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

§ 7

Stanovení náhradního termínu a opakování zkoušky

(1) Uchazeči, který se ke zkoušce nemohl dostavit z vážných důvodů nebo svoji neúčast řádně omluvil, stanoví předseda komise po dohodě se vzdělávacím zařízením náhradní termín zkoušky v souladu s § 2 odst. 4 a 5.

(2) Uchazeč, který nevykonal úspěšně zkoušku, může podat novou přihlášku ke zkoušce podle § 2 odst. 3.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dyba v. r.

Dlouhý v. r.

Piťha v. r.

Ruml v. r.

Lom v. r.

Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 22 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona.

2) § 21 a 22 živnostenského zákona.

3) § 20, příloha č. 1 živnostenského zákona.

4) § 23, příloha č. 2, ve sloupci 2 uveden § 21, 22.

5) § 26, příloha č. 3, ve sloupci 2 uveden § 21, 22.

6) § 16 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

7) § 9 školského zákona.

8) Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 3 odst. 2 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 63/1992 Sb., o Obchodním věstníku.

10) Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

11) Příloha č. 1 této vyhlášky, skupina 302.

12) § 22 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona.

13) § 69 živnostenského zákona.

14) § 51 školského zákona.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/1992 Sb.

Obsahová náplň kvalifikační zkoušky pro jednotlivé živnosti podle § 4 vyhlášky č. 525/1992 Sb.

Obor (živnost)V rozsahu závěrečné zkoušky (dále jen „zkouška“) pro obor (kód, název oboru a zaměř.)Specifický obsah zkouškyPoznámka
ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI SKUPINA
101: Výroba kovů a kovových výrobků
Kovářství24-34-2Strojní kovář
Zámečnictví24-64-2Strojní mechanik
01stroje a zařízení
nebo
24-66-2Mechanik opravář
02stroje a zařízení
Výroba nástrojů24-23-2NástrojařČinnosti podle zaměření výrobcePro výrobu nožířského zboží je stanoven obor 24-74-2 Nožíř
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů24-67-2Úpravář kovůČinnosti zaměřené na broušení a leštění kovů
02pokovování
Kovoobrábění24-33-2Obráběč kovů
01univerzální obrábění
Galvanizace kovů24-67-2Úpravář kovů
02pokovování
Slévání železných i ne- železných obecných kovů24-01-2Slévač
Smaltování24-79-2Povrchová úpravaČinnosti zaměřené na smaltování
SKUPINA 102: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví
Stavba strojů s mechanickým pohonem24-64-2Strojní mechanik
01stroje a zařízení
SKUPINA 103: Výroba motorových a ostatních dopravních prostředků
Opravy motorových vozidel24-66-2Mechanik opravář
09silniční motorová vozidla
Výroba a opravy zemědělských strojů24-66-2Mechanik opravář
05zeměd. tech. RV
06zeměd. tech. ŽV
08renovaci ZT a kovář.
Opravy karoserií24-35-2KlempířČinnosti zaměřené na opravy karoserií
01strojírenskou výr.
SKUPINA 104: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin
Výroba teploměrů27-56-2Sklář
Výroba bandáží55-60-2Protetik
02bandáže
Výroba ortopedické obuvi32-74-2Obuvník
03ortopedickou obuv
Jemná mechanika24-61-2Mechanik optických přístrojů
Hodinářství24-63-2Hodinář
SKUPINA 106: Výroba a zpracování kameniva a zemin, keramika
Broušení a leptání skla27-83-2Brusič skla
Výroba cementového zboží a umělého kamene36-64-2ŽelezobetonářČinnosti zaměřené na betonové výrobky
a
36-65-2ŠtukatérČinnosti zaměřené na výrobu umělého kamene
Zpracování kamene36-72-2Kameník
SKUPINA 107: Výroba chemických výrobků
Výroba mýdla28-61-2Provozní chemikČinnosti zaměřené na výrobu mýdla
02výroba tuků a kosmetiky
Výroba kosmetických přípravků28-61-2Provozní chemikČinnosti zaměřené na výrobu kosmetických přípravků
02výroba tuků a kosmetiky
SKUPINA 108: Výroba potravin a nápojů
Řeznictví a uzenářství29-68-2Řezník-uzenář
Mlynářství29-61-2Mlynář
Výroba piva a sladu28-78-2 02Biochemik pro výrobu piva a sladu
nebo
29-71-2Sladovník
Výroba mléčných výrobků28-78-2Biochemik pro
01mlékárenskou výrobu
nebo
29-67-2Mlékař
SKUPINA 109: Výroba textilní a oděvní
Barvení látek a příze28-73-2Textilní chemik
02barvení textilií
SKUPINA 110: Výroba kůže, kožených výrobků (včetně obuvi), výroba pryžových výrobků a výrobků z plastických hmot
Koželužny28-74-2Koželužský chemik
Jirchárny28-74-2Koželužský chemik
Semišové činění koží28-74-2Koželužský chemik
01zpracování kůže
Barvení koží28-74-2Koželužský chemik
01zpracování kůže
Kožešnictví a barvení kožešin28-74-2Koželužský chemik zpracování kožešnických kožek
Vulkanizace28-66-2Gumař-plastikář
01zpracování kaučuku
SKUPINA 111: Výroba dřevařská, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků
Truhlářství33-55-2TruhlářZaměření oboru určit podle převažujících pracovních činností podnikatele
Stavba člunů a lodí, s výjimkou nemotorových sportovních lodí33-55-2TruhlářPro dřevěné lodě
Zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví85-45-2Zlatník a klenotník
SKUPINA 112: Výroba papírenská a polygrafická
Knihtisk34-53-4Tiskař na polygrafických strojíchČinnosti zaměřené na tisk z výšky
nebo
34-53-2Tiskař na polygrafických strojích
Kamenotisk34-53-4Tiskař na polygrafických strojíchČinnosti zaměřené na tisk z plochy
nebo
34-53-2Tiskař na polygrafických strojích
Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk34-53-4Tiskař na polygrafických strojíchČinnosti zaměřené na předmět podnikání
nebo
34-53-2Tiskař na polygrafických strojích
SKUPINA 113: Stavebnictví
Zednictví36-61-2Zedník
Tesařství36-63-2Tesař
Obkladačské práce36-61-2ZedníkČinnosti zaměřené na obkladačské práce
Pokrývačství36-77-2Pokrývač
Klempířství24-35-2Klempíř
02stavební výroba
Provádění tepelných a hlukových izolací36-76-2IzolatérČinnosti zaměřené na tepelné a hlukové izolace
Pozlacovačství33-64-2Rámař- pozlacovač
nebo
85-11-4Uměleckořemeslné pozlacování
Štukatérství36-65-2Štukatér
Podlahářství (kladení podlahovin)36-80-2Podlahář
Vodoinstalatérství36-78-2Instalatér
Čištění fasád a pomníků36-61-2ZedníkČinnosti zaměřené na čištění fasád a pomníků
a
36-72-2Kameník
SKUPINA 114: Ostatní
Oční optika - praxe 5 let (§ 21 odst. 1 živnostenského zákona)53-12-6Oční optik
Holičství64-56-2KadeřníkČinnosti zaměřené na holičství
Kadeřnictví64-56-2Kadeřník
Kosmetické služby64-46-4Kosmetička
nebo
64-46-2Kosmetička
Pedikura64-46-4KosmetičkaČinnosti zaměřené na pedikuru
nebo
64-46-2Kosmetička
Čištění textilu28-76-2Chemik prádelen a čistíren
Drogistická živnost64-60-2Prodavač
04drogistické zboží
VÁZANÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 201: Výroba kovů a kovových výrobků
Slévání drahých kovů85-45-2Zlatník a klenotníkČinnosti zaměřené na slévání drahých kovů
SKUPINA 203: Výroba motorových a ostatních dopravních prostředků
Výroba, instalace, opravy a výstroje elektrických trakčních vozidel26-83-2Elektromechanik
04stroje a zařízení
SKUPINA 205: Výroba elektrických přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů26-83-2Elektromechanik
04stroje a zařízení
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky26-80-2Mechanik
07administrativní techniku
nebo
26-72-4Mechanik elektronik
02organizační a výpočetní techniku
Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky26-86-2Mechanik elektronických zařízení
nebo
26-72-4Mechanik elektronik
07spotřební elektroniku
Výroba, instalace a opravy chladících zařízení26-80-2 03Mechanik chladící zařízení
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání36-78-2InstalatérČinnosti zaměřené na:
1) ústřední vytápění a ohřívání vody
2) teplovodní a nízkotlaké parní kotle
3) zabezpečovací zařízení
Výroba a opravy elektrických šicích strojů a elektrických přístrojů pro domácnost26-83-2ElektromechanikČinnosti zaměřené na šicí stroje
04stroje a zařízení
a
31-37-4Operátor oděvní výroby
02oděvní stroje a zařízení
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky26-80-2Mechanik
06měřicí přístroje a zařízení
nebo
26-72-4Mechanik elektronik
01automatizační techniku
SKUPINA 213: Stavebnictví
Elektroinstalatérství26-83-2Elektromechanik rozvodná zařízení
Plynoinstalatérství36-78-2Instalatér
Studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem1) Všeobecná část2) Čištění a údržba
- rozdělení a zatřídění studní3) Regenerace a oživování
- bezpečnostní předpisy pro výstavbu a údržbu4) Hloubení a kopání studní
- staveb. hmoty a strojní zařízení pro výstavbu5) Vrtání studní
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní24-23-2Nástrojař-puškařPřeprava, nákup, prodej, půjčování zbraní:1. Všeobecná část - bezpečnostní předpisy a zásady pro držení zbraně a bezpečnostní zásady
kurs organizovaný stř. odborným učilištěm pro obor 24-23-2 nástrojař-puškař se specifickým obsahem viz poznámka
2. Základy konstrukčního uspořádání zbraní, zkoušky, funkce jednotl. dílů
Vývoj, výroba, nákup, prodej, přeprava a znehodnocování střeliva24-23-2Nástrojař-puškařPřeprava, nákup, prodej
3. Střelivo
střeliva: kurs organizovaný stř. odborným učilištěm pro obor 24-23-2 nástrojař- -puškař se specifickým obsahem viz poznámka4. Balistika
5. Seřizování jednotlivých mechanismů
6. Základní údržba zbraní
7. Obchodní činnost
Zřizování a provoz střelnic24-23-2Nástrojař-puškař
SKUPINA 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin
Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb24-23-2NástrojařČinnosti zaměřené na výrobu nástrojů pro humánní a veterinární lékařstvíPro nástroje a přístroje
26-72-4Mechanik elektronikPro elektronické přístroje
10zdravotnickou elektroniku Ortopedicko protetický pracovníkPro ortopedicko pro- tetické kompenzační pomůcky
SKUPINA 305: Výroba elektrických přístrojů
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona26-72-4Mechanik elektronik
04telekomunikační zařízení
SKUPINA 307: Výroba chemických výrobků
Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení a uvádění výbušnin do oběhu28-61-2Provozní chemikČinnosti zaměřené na práci s výbušninami
01průmyslovou chemii
nebo
28-60-4Chemik operátorČinnosti zaměřené na práci s výbušninami
01průmyslovou chemii
SKUPINA 313: Stavebnictví
Zřizování poplašných zařízení26-83-2Elektromechanik
nebo
26-86-2Mechanik elektronických zařízení
SKUPINA 314: Ostatní
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy ** a výše a v kategoriích pension, chatová osada, kemp zařazených do třídy ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních, s výjimkou hostinských živností umístěných v kategoriích chatová osada a kemp64-90-2 03Kuchař-číšník pohostinství1) Zásady provozu ubytovacích a stravovacích zařízení včetně organizace řízení
2) Účetnictví
3) Základní zbožíznalectví potrav. výrobků včetně vlivů působících na zboží
4) Znalost právních předpisů souvisejících s podnikáním
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích64-90-2Kuchař-číšník
03pohostinství
Letecká doprava a letecké práce24-53-4Letecký mechanik
nebo
24-50-4Mechanik letadlových přístrojů
nebo
26-72-4Mechanik elektronik
Provozování drah s výjimkou celostátních [§ 3 odst. 2 písm. g) živnostenského zákona]37-43-6Železniční doprava a přeprava
Vnitrostátní zasílatelství37-47-6Zasílatelství

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/1992 Sb.

Zkušební řád k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živnosti

I. Práva a povinnosti komise a jejího předsedy

1. Komise

a) připravuje zkušební otázky pro ústní zkoušku a témata nebo text pro písemnou zkoušku;

b) seznámí uchazeče s jeho právy a povinnostmi, s organizací zkoušky a se způsobem jejího hodnocení;

c) před započetím každé části zkoušky sdělí uchazeči dobu stanovenou na její vykonání;

d) může vyloučit uchazeče, který v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo prostředky, případně jiným závažným způsobem naruší průběh zkoušky;

e) rozhoduje o všech sporných otázkách souvisejících s vykonáním zkoušky.

2. Předseda komise

a) ověřuje totožnost uchazeče podle osobních dokladů a podle přihlášky;

b) řídí jednání a práci komise, dbá na správný postup komise;

c) zabezpečuje protokolární záznam (dále jen "protokol") o průběhu a výsledku zkoušky, ve kterém uvede:

- název a adresu vzdělávacího zařízení, číslo jednací protokolu,

- jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt uchazeče,

- složení komise,

- živnost, pro kterou se zkouška konala,

- zadání a hodnocení jednotlivých částí zkoušky,

- celkové hodnocení zkoušky,

- datum vyhotovení protokolu, podpisy členů komise a razítko vzdělávacího zařízení.

Originál protokolu o průběhu a výsledku zkoušky se zakládá u vzdělávacího zařízení.

II. Způsob provádění zkoušky

a) zkouška se skládá ze dvou samostatně hodnocených částí, praktické a teoretické;

b) praktickou část zkoušky vykoná uchazeč vždy před teoretickou částí zkoušky, v případě neúspěšně konané praktické části zkoušky nekoná se již zkouška z části teoretické.

III. Hodnocení zkoušky

a) o výsledku zkoušky rozhodují členové komise;

b) výsledek zkoušky se hodnotí klasifikačním stupněm "prospěl" nebo "neprospěl";

c) klasifikačním stupněm "prospěl" se hodnotí uchazeč, který prokázal znalosti a dovednosti v rozsahu závěrečné zkoušky příslušného studijního nebo učebního oboru, popřípadě specifického obsahu zkoušky uvedeného v příloze č. 1;

d) klasifikačním stupněm "neprospěl" se hodnotí uchazeč, který neprokázal požadované znalosti v rozsahu závěrečné zkoušky příslušného studijního nebo učebního oboru, popřípadě specifického obsahu zkoušky uvedeného v příloze č. 1;

e) klasifikačním stupněm "neprospěl" se hodnotí rovněž uchazeč, který byl ze zkoušky vyloučen.

IV. Práva a povinnosti uchazeče

a) výběr vzdělávacího zařízení je na vůli uchazeče;

b) uchazeč, který úspěšně vykonal zkoušku, má právo na vydání osvědčení podle této vyhlášky;

c) neúčast na zkoušce pro vážné důvody (§ 7 odst. 1) je uchazeč povinen omluvit u vzdělávacího zařízení do 3 dnů ode dne stanoveného jako termín konání zkoušky.

Přesunout nahoru