Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 522/1992 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.

Částka 105/1992
Platnost od 20.11.1992
Účinnost od 20.11.1992
Zrušeno k 01.01.2013 (428/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

522

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 1992,

kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

(1) Stát poskytuje podle dalších ustanovení tohoto zákona registrovaným1) církvím a náboženským společnostem stanovenou2) úhradu osobních požitků duchovních, působících jako zaměstnanci církví a náboženských společností v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních, jestliže o to církev nebo náboženská společnost požádá.

(2) Tuto povinnost nemají církve a náboženské společnosti, jejichž duchovním byly osobní požitky státem poskytovány ke dni 31. 12. 1989.

(3) Celkový rozsah úhrady podle odstavců 1 a 2 stanoví státní rozpočty České republiky a Slovenské republiky.".

2. V § 8 odst. 1 se před slovo "církvím" vkládá slovo "registrovaným1)".

3. § 10 se zrušuje.


Čl. II

Zrušují se

1. vládní nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve římsko-katolické státem,

2. vládní nařízení č. 220/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve československé státem,

3. vládní nařízení č. 221/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem,

4. vládní nařízení č. 222/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem,

5. vládní nařízení č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem,

6. vládní nařízení č. 70/1968 Sb., o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Stráský v. r.
Kováč v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 4 a § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

2) Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

Přesunout nahoru