Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 521/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci

Částka 104/1992
Platnost od 13.11.1992
Účinnost od 14.09.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

521

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. února 1992 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a předseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky v zastoupení prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bonnu dne 14. září 1992.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 35 odst. 2 dnem 14. září 1992.

Český text Smlouvy a dopisů k ní přináležejících se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spoluprací

Česká a Slovenská Federativní Republika a Spolková republika Německo

rozhodnuty navázat na staleté plodné tradice společných dějin a na výsledky dosavadní spolupráce, jakož i postavit své vzájemné vztahy v duchu dobrého sousedství a přátelské spolupráce na základ zaměřený na budoucnost,

vědomy si četných obětí, které si vyžádalo panování násilí, válka a vyhnáni, a těžkého utrpění, které bylo způsobeno mnohým nevinným lidem,

v pevné vůli skoncovat jednou provždy s použitím síly, bezprávím a odplatou bezpráví novou nespravedlností a společným úsilím překonat následky strastiplných kapitol společných dějin v tomto stoletá,

přesvědčeny, že naplnění touhy jejich národu po porozumění a usmířeni významně přispává k upevnění míru v Evropě,

hhluboce přesvědčeny o nutnosti definitivně překonat rozdělení Evropy a vytvořit spravedlivé a trvalé evropské mírové uspořádáni, včetně kooperativních struktur bezpečnosti,

vědomy si společné odpovědnosti, jakožto sousedé ve středu Evropy, za vybudováni teto nové Evropy, spojené společným dědictvím a společnými hodnotami,

uznávajíce skutečnost, že československy stát od roku 1918 nikdy nepřestal existovat,

potvrzujíce Smlouvu ze dne 11. prosince 1973 o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa také ohledně nulity mnichovské dohody z 29. záři 1938,

majíce na paměti významný přinos, který znamenají demokratické přeměny v České a Slovenské Federativní Republice a završeni sjednoceni Německa pro sjednocenou demokratickou Evropu,

oceňujíce Smlouvu ze dne 12. záři 1990 o konečném uspořádáni ve vztahu k Německu,

vědomy si významu, který má členství Spolkové republiky Německo v Evropském společenství a zintenzívněni spolupráce mezi Evropskými společenstvími a Českou a Slovenskou Federativní Republikou pro jejich budoucí vztahy, a oceňujíce členství obou států v Radě Evropy,

majíce na paměti tvůrci přínos svých národů ke společnému kulturnímu dědictví Evropy a hluboké vzájemné obohacováni svých kultur, jakož i význam kulturní výměny pro vzájemné porozumění,

přesvědčeny, že mladé generaci případně zvláštní úloha v novém utváření vztahů a spolupráce mezi jejich národy,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou utvářet své vztahy v duchu dobrého sousedství a přátelství. Budou usilovat o rozsáhlou mírovou a partnerskou spolupráci ve všech oblastech. Budou dále rozšiřovat a prohlubovat dialog v ovzduší vzájemné důvěry.

(2) Budou usilovat o vytvořeni takové Evropy, v niž budou respektována lidská práva a základní svobody, jakož i zásady demokracie a právního státu a v niž hranice ztratí povahu dělící čáry na základě vzájemného porozumění a odstraňováním hospodářských a sociálních rozdílů.

Článek 2

Smluvní strany se při utvářeni svých vztahů a v otázkách míru, bezpečnosti a spolupráce v Evropě a ve světe budou řádit zejména těmito zásadami:

Nejvyšším cílem jejich politiky je zachovat a upevňovat mír, jakož i účinně zabraňovat ozbrojeným konfliktům a všem druhům válek.

Těžištěm jejich politiky je člověk, jeho důstojnost a práva, starost o přežiti lidstva a zachováni životního prostředí.

Jednají v souladu s mezinárodním právem, zejména s Chartou Organizace spojených národů, a své mezinárodněprávní závazky plní svědomitě a v dobré víře. Řádí se helsinským Závěrečným aktem ze dne 1. srpna 1975 a později přijatými dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, zejména Pařížskou chartou pro novou Evropu ze dne 21. listopadu 1990.

Vzájemně respektuji svou svrchovanou rovnost, uzemni celistvost, neporušitelnost svých hranic, svou politickou nezávislost, jakož i zásadu nevměšováni do vnitřních záležitosti a zásadu zákazu hrozby silou nebo použiti sily.

Potvrzuji právo všech národů určovat svůj osud svobodně a bez vnějšího vměšování a uspořádat svůj politicky, hospodářsky, sociální a kulturní rozvoj podle vlastního přání.

Článek 3

(1) Smluvní strany potvrzuji mezi nimi existující státní hranice. Potvrzuji, že nemají vůči sobě žádné územní nároky a nebudou takové nároky vznášet ani v budoucnu.

(2) Zavazuji se neomezeně respektovat svrchovanost a územní celistvost druhé Smluvní strany.

(3) Uzavřou smlouvu o zjištěni průběhu, upřesněni, vyměřeni, vyznačeni a udržováni společných státnich hranic na základě společné kartografické dokumentace, jakož i o zřízeni stálé smíšené hraniční komise.

Článek 4

(1) Smluvní strany potvrzuji, že se zdrži hrozby silou nebo použiti síly namířené proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti druhé Smluvní strany nebo jakýmkoliv jiným způsobem neslučitelným s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů nebo helsinským Závěrečným aktem.

(2) Všechny své spory budou řešit výlučně mírovými prostředky a nikdy nepoužiji zbraně s výjimkou individuální nebo kolektivní sebeobrany. Nikdy a za žádných okolnosti nepoužiji proti sobě ozbrojené sily jako první.

Článek 5

(1) Smluvní strany budou podporovat proces bezpečnosti a spolupráce v Evropě na základě helsinského Závěrečného aktu a následujících dokumentů Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, zejména Pařížské charty pro novou Evropu, a budou jej za spolupůsobeni všech členských států dále posilovat a rozvíjet, zvláště využíváním a vhodným rozšiřováním nově vytvořených instituci.

(2) Cílem těchto snah je upevňováni míru, stability a bezpečnosti a sjednocováni Evropy v jednotný prostor lidských práv, demokracie a právního státu.

Článek 6

Smluvní strany budou všestranně napomáhat upevňováni bezpečnosti a vytvářeni celoevropských kooperativních bezpečnostních struktur. Za tímto účelem budou podporovat zřizováni a činnost stálých instituci a orgánů. Budou zejména spolupracovat při využívání nových možnosti pro společné úsilí v oblasti bezpečnosti.

Článek 7

V případě, že vznikne situace, která podle míněni jedné ze Smluvních stran představuje ohroženi nebo porušeni míru nebo může vyvolat nebezpečné mezinárodni komplikace, budou obě Smluvní strany spolupracovat v rámci KBSE, jakož i OSN. Naváží spolu neprodleně spojeni a budou usilovat o koordinaci svých pozic a docíleni shody o opatřeních vhodných ke zlepšení nebo zvládnuti situace.

Článek 8

Smluvní strany se budou zasazovat o to, aby byly cestou závazných a účinně kontrolovatelných dohod snížený stavy ozbrojených sil a výzbroje na co možná nejnižší úroveň dostatečnou pro obranu, avšak neumožňující útok. Budou se také společně zasazovat o mnohostranné a dvoustranné rozšiřování opatřeni k posíleni důvěry a stability, jakož i jiných politických opatřeni kontroly zbrojeni, která upevňuji stabilitu a důvěru a povedou k větší otevřenosti.

Článek 9

Smluvní strany se shoduji v tom, že proces hospodářských přeměn zahájeny v České a Slovenské Federativní Republice má být podporován mezinárodni spoluprací. Spolková republika Německo je připravena působit jak bilaterálně, tak i multilaterálně ve prospěch podpory hospodářského rozvoje v České a Slovenské Federativní Republice v rámci plně rozvinutého sociálního tržního hospodářství. Tím mají být také vytvořeny podmínky pro podstatné sníženi rozdílů v hospodářském a sociálním rozvoji v Evropě.

Článek 10

(1) Uzavřením dohody o přidruženi mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskými společenstvími se vytváří Evropskými společenstvími, jeho členskými státy a Českou a Slovenskou Federativní Republikou základ pro politické a hospodářské zapojeni České a Slovenské Federativní Republiky do Evropských společenství.

(2) Spolková republika Německo bude podporovat úsilí České a Slovenské Federativní Republiky o vytvořeni podmínek pro její plné začleněni do Evropských společenství.

Článek 11

(1) Smluvní strany budou pořádat pravidelné konzultace na různých úrovních s cílem zabezpečeni dalšiho rozvoje a prohloubeni svých dvoustranných vztahů a koordinace stanovisek k mezinárodním otázkám.

(2) Konzultace na úrovni předsedů vlád se budou konat tak často, jak bude zapotřebí, nejméně jednou ročně.

(3) Ministři zahraničních věci budou sledovat celkové prováděni této Smlouvy. Alespoň jednou ročně se sejdou ke konzultacím. Vedoucí pracovnici obou ministerstev zahraničních věci, zodpovídající za politické, hospodářské a kulturní záležitosti, se budou pravidelně scházet ke konzultacím alespoň jednou ročně.

(4) Ostatní ministři, včetně ministrů obrany, budou pravidelně uskutečňovat konzultace. Totéž platí o vedoucích pracovnicích jejich ministerstev.

(5) Již existující společné komise budou podle možnosti svou činnost zintenzivňovat. Nové smíšené komise budou vytvořeny podle potřeby na základě vzájemné dohody.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat styky a výměnu zkušenosti mezi parlamenty za účelem rozvoje dvoustranných vztahů a posílení spolupráce v Evropě.

Článek 13

(1) Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat spolupráci mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a zeměmi Spolkové republiky Německo na straně druhé, jakož i dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci mezi regiony a jinými územními útvary, zejména v pohraničí.

(2) Za tím účelem bude vytvořena Smíšená komise, již se zúčastni zejména představitelé regionálních a komunálních zastupitelstev v blízkosti hranic, jakož i nestátních organizaci.

(3) Podrobnosti této spolupráce, zejména složeni a vytýčeni úkolů Smíšené komise, budou upraveny zvláštní dohodou, vycházející z mezinárodních zkušenosti, zejména z praxe Rady Evropy.

(4) Smluvní strany budou napomáhat partnerské spolupráci a přímým stykům mezi městy a obcemi.

Článek 14

Smluvní strany budou prohlubovat svou spolupráci v rámci mezinárodních organizaci, zejména evropských. Budou si navzájem pomáhat při rozvíjení spolupráce s mezinárodními, zejména evropskými organizacemi a institucemi, jichž je jedna ze Smluvních stran členem, projeví-li o to zájem druhá Smluvní strana.

Článek 15

(1) Smluvní strany budou nadále ve všech oblastech rozvíjet vzájemnou hospodářskou a finanční spolupráci. V rámci svého zákonodárství a svých závazků na základě mezinárodních smluv, včetně závazků Spolkové republiky Německo, vyplývajících z jejího členství v Evropském společenství, budou fyzickým a právnickým osobám vytvářet nejpříznivější rámcové podmínky, zejména ve finanční, právní a organizační oblasti pro podnikatelskou a hospodářskou činnost.

(2) Smluvní strany, s přihlédnutím ke svým oboustranným zájmům a ke spolupráci s dalšími státy, potvrzuji svou ochotu spolupracovat v rámci multilaterálních finančních instituci, zejména Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

(3) Smluvní strany budou napomáhat zejména rozvoji spolupráce k podpoře a vzájemné ochraně investic, jakož i průmyslové kooperace podniků při plném využiti všech použitelných prostředků. Zvláštní pozornost budou věnovat spolupráci mezi menšími a středními firmami a podniky.

(4) Budou kromě toho podporovat a podstatně rozšiřovat spolupráci při přípravě k povoláni a dalšímu vzděláváni odborníků a vedoucích hospodářských pracovníků.

Článek 16

(1) Smluvní strany budou na základě uzavřených ujednáni rozšiřovat spolupráci při využíváni možnosti moderní vědy a techniky pro blaho lidi a pro zajištěni míru.

(2) Budou podporovat iniciativy vědců a výzkumných zařízeni zaměřené k těmto cílům.

(3) Budou usnadňovat přístup do archivů, knihoven, výzkumných ústavů a podobných zařízeni.

Článek 17

(1) Smluvní strany se shoduji v tom, že preventivná obrana před nebezpečími, jež hrozí životnímu prostředí, a trvalé zachováni přirozených základů života jsou nezbytnými předpoklady pro zdárný ekonomicky a společensky rozvoj. Potvrzuji svou odhodlanost pokračovat ve spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí na základě existujících ujednáni a také ji dále smluvně rozšiřovat.

(2) Zvláštní pozornost budou věnovat ochraně životního prostředí v pohraničních oblastech, jakož i ochraně životního prostředí přesahující hranice.

(3) Dále se budou zasazovat o rozvíjení koordinovaných strategii mezinárodní a regionální ochrany životního prostředí, která si klade za cil trvalý a pro životní prostředí přijatelný rozvoj v celé Evropě.

(4) Budou si vzájemně poskytovat pomoc při katastrofách a těžkých nehodách.

Článek 18

(1) Smluvní strany budou usilovat o rozšířeni vzájemniho dopravního spojeni v letecké, železniční, námořní, říční a silniční, jakož i potrubní dopravě, s využitím nejmodernějších technologii.

(2) V souladu se zásadami dobrého sousedství budou usilovat na společných hranicích o zřizována a výstavbu co největšího počtu hraničních přechodů pro železniční a silniční dopravu a pro pěší. Přitom budou mít také na zřeteli hlediska ochrany životního prostředí a místního plánovaní dopravy.

(3) Budou usilovat o zdokonaleni a zrychleni celního a pasového odbavováni, jakož i o další rozvíjení spolupráce celních a pasových orgánů.

(4) Přijmou vhodná opatřeni za účelem podpory a usnadňováni cestovního ruchu a turistiky.

(5) Budou usilovat také o rozšíření, zlepšení a harmonizaci komunikačních spojení mezi oběma zeměmi s přihlédnutím k mezinárodnímu, zejména evropskému rozvoji v oblasti norem a technologii. To platí zejména pro telefonní a dálnopisné spojení, jakož i pro spojení pro elektronicky přenos dat.

Článek 19

Smluvní strany se shoduji v tom, že ve sjednocující se Evropě je koordinace politiky územního plánovaná, zejména mezi bezprostředně sousedícími státy, nutná. Budou proto spolupracovat na všech úrovních při přípravě územních prognóz a územních plánů, zejména v otázkách, které svou povahou přesahuji hranice států.

Článek 20

(1) Smluvní strany plni minimálně politické závazky zakotvené v dokumentech KBSE, zejména v dokumentu Kodaňské schůzky o lidské dimenzi KBSE ze dne 29. června 1990 jako závazky právního charakteru.

(2) Proto příslušnici Německé menšiny v České a Slovenské Federativní Republice, to znamená osoby mající československé státní občanství, které mají německy původ nebo se hlásí k německému jazyku, kultuře nebo tradici, mají zejména právo - jednotlivě nebo ve společenství s jinými členy své skupiny - na svobodu projevu, zachováni a rozvíjení své etnické, kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti bez jakýchkoliv pokusů o asymilaci proti jejich vůli. Maji právo vykonávat svá lidská práva a základná svobody plně a účinně bez jakékoliv diskriminace a v plné rovnosti před zákonem.

(3) Příslušnost k německé menšině v České a Slovenské Federativní Republice je záležitosti osobního rozhodnutá každého člověka, které s sebou pro něj nesmi přinést žádné znevýhodněni.

(4) Každý příslušník německé menšiny v České a Slovenské Federativní Republice je v souladu s výše uvedenými ustanoveními povinen chovat se jako každý státní občan tak, že se řídi povinnostmi, které vyplývají ze zákonů tohoto státu.

(5) Česka a Slovenská Federativní Republika umožňuje a ulehčuje v rámci svých platných zákonů Spolkové republice Německo podporující opatřeni ve prospěch německé menšiny nebo jejich organizaci.

Článek 21

(1) Osoby českého nebo slovenského původu ve Spolkové republice Německo mají právo - jednotlivě nebo ve společenství s jinými členy své skupiny - zachovávat a svobodně rozvíjet svou etnickou, kulturní, jazykovou a náboženskou svébytnost. Mají právo vykonávat svá lidská práva a základní svobody plně a účinně bez jakékoliv diskriminace a v plné rovnosti před zákonem.

(2) Využívání práv uvedených v odstavci 1 je záležitostí osobního rozhodnutí každého člověka, které s sebou pro něj nesmí přinést žádné znevýhodnění.

(3) Spolková republika Německo umožňuje a ulehčuje v rámci svých platných zákonů České a Slovenské Federativní' Republice podporující opatření ve prospěch osob uvedených v odstavci 1 nebo jejich organizací.

Článek 22

(1) Smluvní strany budou, zejména na základě mezi nimi existujících dohod a programů, zintenzivňovat a rozšiřovat kulturní výměnu ve všech oblastech a na všech úrovních a tím současně přispívat k evropské kulturní identitě.

(2) Existující Smáčena komise se bude v budoucnu scházet alespoň jednou ročně, aby přezkoumala stav kulturní výměny ve všech oblastech a dohodla se na dalších plánech.

(3) Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi kulturními institucemi a organizacemi a uměleckými svazy, jakož i přímé styky mezi umělci obou zemí.

Článek 23

Smluvní strany budou plně využívat dohodu o vzájemném zřizování a činnosti kulturních a informačních středisek pro všestrannou činnost těchto institucí.

Článek 24

(1) Smluvní strany budou spolupracovat při udržování evropského kulturního dědictví a při péči o něj. Zvláštní pozornost budou věnovat péči o památky.

(2) V duchu porozumění a usmíření budou uskutečňovat společné iniciativy v této oblasti.

(3) Budou pečovat zejména o místa a kulturní památky, nacházející se na jejich území, připomínající dějinné události, kulturní a vědecká díla a tradice druhé strany a umožní k nim svobodný a neručený přístup. Uvedená místa a kulturní památky jsou zákonem chráněny.

Článek 25

(1) Smluvní strany potvrzuji svou ochotu umožňovat všem osobám, které o to projeví zájem, široký přistup k jazykům a kultuře druhé země a budou podporovat příslušné státní a soukromé instituce a iniciativy.

(2) Vynaloží veškeré úsilí, aby rozšířily výuku jazyka druhé země na školách a jiných vzdělávacích institucích. Budou také podporovat podněty k zakládáni škol, v nichž bude výuka prováděna v obou jazycích. Budou usilovat o to, aby na svých vysokých školách rozšiřovaly možnosti studia kultury, literatury a jazyků druhé země, to jest bohemistiky a slovakistiky respektive germanistiky.

(3) Budou spolupracovat při vysáláni vysokoškolských lektorů, přípravě a dalším vzděláváni učitelů, jakož i při přípravě a poskytováni učebních materiálů, včetně využíváni televizní, rozhlasové, audiovizuální a počítačové techniky.

Článek 26

(1) Smluvní strany budou prohlubovat spolupráci v oblasti školství. Budou rozšiřovat vysílaní učitelů, jakož i výměnu žáků a učitelů a podporovat navazováni partnerských vztahů mezi školami.

(2) Budou usilovat o značně rozšiřováni vědecké spolupráce na všech úrovních a mezi příslušnými institucemi obou stran. Budou napomáhat bezprostřední spolupráci mezi vysokými školami a vědeckými výzkumnými zařízeními a nadále ji rozšiřovat, a to jak formou výměny studentů a vědeckých a pedagogických pracovníků, tak i formou společných akci.

(3) Smluvní strany přikládají velký význam spolupráci při odborném vzděláváni a budou ji proto podstatně rozšiřovat a prohlubovat.

Článek 27

Smluvní strany budou podporovat všechny aktivity přispívající ke společnému pochopeni československo-německých dějin, především tohoto stoletá. K tomu patři také práce společné komise historiků a nezávislých československo-německých konferenci o školních učebnicích.

Článek 28

(1) Smluvní strany budou podporovat všestranní styky mezi svými občany, zejména jejich osobni setkáni, která považuji za nezbytný předpoklad pro vzájemné poznávaní a prohloubeni porozuměni mezi jejich národy.

(2) Budou podporovat úzkou spolupráci mezi politickými stranami, odbory, církvemi, náboženskými společenstvími, nadacemi, sportovními organizacemi, sociálními institucemi, organizacemi žen, organizacemi pro ochranu životního prostředí a jinými společenskými organizacemi a svazy.

Článek 29

Smluvní strany jsou přesvědčeny o tom, že na vzájemném porozumění a aktivní účasti mladé generace do značné míry závisí budoucí uspořádání vzájemných vztahů. Z toho důvodu se budou zasazovat za všestranné a úzké kontakty české a slovenské mládeže s německou mládeží. Proto budou podporovat a napomáhat setkáním, výměně a spolupráci mládeže.

Článek 30

(1) Smluvní strany prohlašuji, že československé a německé hroby, nacházející se na jejich území, budou stejným způsobem uctívány a chráněny; péče o ně bude umožněna.

(2) Hroby československých, respektive německých oběti válek a panovaná násilí, nacházející se na jejich území, požívají právní ochrany a jsou zachovávány; jejich registrace a péče o ně bude umožněna.

(3) Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi organizacemi, příslušnými pro péči o tyto hroby.

Článek 31

(1) Smluvní strany budou v souladu se svými právními předpisy a s přihlédnutím k příslušným mnohostranným smlouvám dále rozvíjet spolupráci při poskytováni právní pomoci ve věcech občanských a trestních, jakož i správních. Ve prospěch svých občanů ji budou zjednodušovat a zintenzivňovat.

(2) Budou spolupracovat v boji proti kriminalitě, zejména organizované zločinnosti, mezinárodnímu terorismu, nepovolenému vstupu či průjezdu osob a nedovolenému obchodu s narkotiky a uměleckými díly.

Článek 32

(1) Smluvní strany budou rozšiřovat a prohlubovat spolupráci v oblasti sociálního zabezpečeni, pracovní a sociální politiky.

(2) Budou usilovat o co nejrozsáhlejší spolupráci v oblasti zdravotnictví. Zvláštní pozornost budou věnovat obraně proti nakažlivým chorobám a jiným nemocem.

Článek 33

Tato Smlouva není namířena proti nikomu. Nedotýká se práv a závazků vyplývajících z platných dvoustranných a mnohostranných smluv uzavřených Smluvními stranami s jinými státy.

Článek 34

Při odlišnostech v názoru na výklad a prováděni této Smlouvy budou Smluvní strany, bez újmy na ustanoveni článku 11, uplatňovat postup popsaný ve Zprávě o schůzce expertů KBSE v La Vallettě o mírovém řešeni sporů ze dne 8. února 1991.

Článek 35

(1) Tato Smlouva podléhá ratifikaci, ratifikační listiny budou vyměněny co možná nejdříve v Bonnu.

(2) Tato Smlouva vstoupá v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

(3) Tato Smlouva platí po dobu deseti let. Poté se její platnost bude prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud jedna ze Smluvních stran Smlouvu písemně nevypoví jeden rok před uplynutím příslušní doby platnosti.

Na důkaz toho zmocněnci obou Smluvních stran tuto Smlouvu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Dáno v Praze dne 27. února 1992 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě zněni mají stejnou platnost.

Václav Havel v. r.
Jiří Dienstbier v. r.
Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku

Helmut Kohl v. r.
Hans-Dietrich Genscher v. r.
Za Spolkovou republiku Německo

V Praze dne 27. února 1992

Vážený pane ministře,

v souvislosti s dnešním podpisem Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci bych chtěl vzpomenout, že během jednání byla učiněna následující prohlášení:

1) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky prohlašuje, že perspektiva plného začlenění České a Slovenské Federativní Republiky do Evropských společenství, uvedena v článku 10, bude vzrůstající mírou vytvářet možnost, aby také občané Spolkové republiky Německo se mohli usazovat v České a Slovenské Federativní Republice.

2) Obě strany shodně prohlašují: Tato Smlouva se nezabývá majetkovými otázkami.

Dovolte mi, ráženy pane ministře, ujistit Vás mou nejvyšší úctou.

Jiří Dienstbier v. r.
místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí

Jeho Excelence
Hans-Dietrich Genscher 
spolkový ministr zahraničí a vicekancléř
Bonn

V Praze dne 27. února 1992

Vážený pane ministře,

v souvislosti s dnešním podpisem Smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o dobrém sousedství a přátelské spolupráci bych chtěl vzpomenout, že během jednání byla učiněna následující prohlášení:

1) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky prohlašuje, že perspektiva plného začlenění České a Slovenské Federativní Republiky do Evropských společenství, uvedená v článku 10, bude vzrůstající měrou vytvářet možnost, aby také občané Spolkové republiky Německo se mohli usazovat v České a Slovenské Federativní Republice.

2) Obě strany prohlašují: Tato Smlouva se nezabývá majetkovými otázkami.

Dovolte mi, vážený pane ministře, ujistit Vás mou nejvyšší úctou.

Hans-Dietrich Genscher v. r.
spolkový ministr zahraničí

Jeho Excelence
Jiří Dienstbier
místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí
Praha

Přesunout nahoru