Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 518/1992 Sb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

Částka 104/1992
Platnost od 13.11.1992
Účinnost od 13.11.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

518

ZÁKON

Národnej rady Slovenskej republiky

z 5. novembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 48 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

"(5) Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky,11a) nastupuje náhradník. Na nástup náhradníka sa vzťahuje postup podľa odseku 1.".

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

2. V § 48 odsek 6 znie:

"(6) Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom mandát poslanca zanikol, alebo kedy nastala skutočnosť podľa odseku 5. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom a od ktorého dňa; náhradníkovi podľa odseku 5 sa v osvedčení uvedie aj to, že jeho mandát poslanca trvá len počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil ako náhradník (odsek 5). Po zániku mandátu náhradníka (odsek 5) zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí.".

3. V celom texte zákona sa slová "Predsedníctvo Slovenskej národnej rady" nahrádzajú slovami "predseda Národnej rady Slovenskej republiky".


ČI. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čarou

11a) Čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Přesunout nahoru