Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1992 Sb.Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování mezi bankami

Částka 11/1992
Platnost od 31.01.1992
Účinnost od 01.02.1992
Zrušeno k 01.03.2004 (62/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 22. ledna 1992

o platebním styku a zúčtování mezi bankami

Státní banka československá stanoví podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje vzájemný platební styk a zúčtování mezi Státní bankou československou a bankami1) (dále jen "banka") uskutečňované na území České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "mezibankovní platební styk").

(2) Platební styk a zúčtování bank se zahraničím se řídí zvláštními předpisy2) a vzájemnými dohodami.

Zřizování, vedení a rušení účtů

§ 2

Banky provádějí mezibankovní platební styk výlučně prostřednictvím zúčtovacího centra Státní banky československé (dále jen "zúčtovací centrum").

§ 3

(1) Zúčtovací centrum zřídí každé bance účet platebního styku v československých korunách a v těchto cizích měnách: americký dolar (USD), anglická libra (GBP), jednotka Evropského společenství (ECU), francouzský frank (FRF), německá marka (DEM), rakouský šilink (ATS), švýcarský frank (CHF) (dále jen "účet platebního styku"). Zúčtovací centrum může zřídit účty platebního styku i v jiných cizích měnách.

(2) Před zřízením účtu platebního styku jsou banky povinny zúčtovacímu centru

a) předložit výpis z obchodního rejstříku,

b) předložit podpisový vzor osob oprávněných podepisovat písemné příkazy k zúčtování a smlouvy se zúčtovacím centrem (§ 6); podpisový vzor musí být podepsán statutárním orgánem banky,

c) sdělit zvláštní kódy přístupu k účtům platebního styku.

§ 4

Banky jsou povinny oznamovat zúčtovacímu centru bez odkladu všechny změny údajů předaných mu při zřízení účtu platebního styku (zejména změnu názvu, sídla banky, osob oprávněných disponovat s účtem platebního styku, ustavení likvidátora).

§ 5

Zanikne-li banka nebo ukončí-li výkon platebního styku a zúčtování, zruší zúčtovací centrum její účty platebního styku.

§ 6

Před zřízením účtu platebního styku nebo současně s ním uzavře zúčtovací centrum s bankou písemnou smlouvu o předávání dat platebního styku, která musí obsahovat:

a) místo, způsob a čas předávání dat platebního styku,

b) náležitosti, formát a strukturu dat platebního styku,

c) jmenovité určení osob odpovědných v bance a v zúčtovacím centru za úplnost a správnost předaných dat platebního styku,

d) podmínky úročení účtů platebního styku, nebylo-li od úročení upuštěno,

e) stanovení odměn za provádění mezibankovního platebního styku a způsob jejich vybírání.

Mezibankovní platební styk

§ 7

Banky vedou ve svém účetnictví účty odpovídající účtům platebního styku (zrcadlové účty). Na těchto účtech jsou banky povinny účtovat v časovém i hodnotovém souladu s účtováním na účtech platebního styku.

§ 8

(1) Banky předávají zúčtovacímu centru data platebního styku prostřednictvím technických nosičů dat nebo dálkového přenosu dat. Na tiskopisech předávají banky pouze příkazy k vzájemným převodům peněžních prostředků (bankovní převody).

(2) Náležitosti, formát a strukturu dat platebního styku stanoví Státní banka československá.

(3) Data platebního styku předávaná zúčtovacímu centru prostřednictvím technických nosičů dat nebo dálkového přenosu dat musí být zajištěna proti zneužití v souladu s technikou předávání dat platebního styku. Tiskopisy předávané zúčtovacímu centru musí být opatřeny dvěma podpisy osob uvedených v podpisovém vzoru banky.

(4) Banky jsou povinny předávat zúčtovacímu centru ke zpracování data platebního styku, která lze jednoznačně rozlišit podle údaje identifikace prvotního dokladu (ID).

§ 9

Mezibankovní platební styk se uskutečňuje formou:

a) příkazu k úhradě,

b) příkazu k inkasu (§ 10),

c) příkazu z třetí strany za podmínek stanovených Státní bankou československou.

§ 10

Příkaz k inkasu jsou banky oprávněny provést:

a) na základě příkazu k inkasu převzatého od svého klienta, byl-li inkasní způsob placení dohodnut mezi plátcem a jeho bankou nebo stanoven zvláštními předpisy;3) oprávněnost použití příkazu k inkasu ověřuje banka plátce,

b) byl-li tento způsob mezi bankami předem písemně dohodnut,

c) na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušných státních orgánů.

§ 11

Zúčtovací centrum provádí pouze formální kontrolu a zkoumá úplnost předávaných dat platebního styku. Zúčtovací centrum nezkoumá zejména:

a) oprávněnost použití příkazu k inkasu,

b) splatnost předávaných dat,

c) správnost bankovního spojení (§ 12) a dalších zúčtovacích údajů.

§ 12

(1) Bankovním spojením se pro účely této vyhlášky rozumí číslo účtu a identifikační kód banky, popřípadě označení klienta a identifikační kód banky.

(2) Čísla účtů používaných v mezibankovním platebním styku obsahují nejvíce 16 číselných znaků v členění na část obsahující nejvíce 6 číselných znaků a část obsahující nejvíce 10 číselných znaků; tyto části jsou samostatně zajišťovány kontrolní číslicí na modulo 11.

§ 13

(1) Zúčtovací centrum odpovídá za to, že budou zúčtovány pouze platby kryté zůstatkem na účtě platebního styku.

(2) Zúčtovací centrum zúčtovává data platebního styku předaná bankou do výše kreditního zůstatku účtu platebního styku, popřípadě do výše limitu debetního zůstatku povoleného Státní bankou československou.

§ 14

(1) Banky jsou povinny zajišťovat na svých účtech platebního styku dostatek peněžních prostředků k vyrovnávání svých závazků.

(2) Zjistí-li zúčtovací centrum, že na účtě platebního styku není dostatek peněžních prostředků, vyzve banku, aby si opatřila peněžní prostředky potřebné k vyrovnání svých závazků. Zúčtovací centrum současně přestane provádět platby k tíži účtu platebního styku, a to až do doby vyrovnání nedostatku prostředků; platby ve prospěch tohoto účtu běžně provádí.

(3) Nemá-li banka dostatek peněžních prostředků na účtě platebního styku v době denní účetní uzávěrky (§ 18 odst. 1), vrátí zúčtovací centrum bance příkazy k zúčtování bez jejich provedení.

§ 15

(1) Banka může se zúčtovacím centrem dohodnout, že se při nedostatku peněžních prostředků na účtě platebního styku převedou peněžní prostředky automaticky na tento účet z jiného účtu téže nebo jiné banky, vedeného u Státní banky československé. Banka je oprávněna dohodnout se zúčtovacím centrem minimální výši takového převodu peněžních prostředků.

(2) Banka může se zúčtovacím centrem dohodnout, že se kreditní zůstatek účtu platebního styku nebo jeho část převádí automaticky po skončení denní účetní uzávěrky na jiný účet téže nebo jiné banky, vedený u Státní banky československé.

§ 16

Zúčtovací centrum neprovádí převody peněžních prostředků mezi účty platebního styku v různých měnách ani konverzi z jedné měny do druhé.

§ 17

(1) Zúčtovací centrum zúčtuje přijaté jednotlivé položky na účtech platebního styku. Zpracované položky předává zúčtovací centrum bankám, které vedou účty příjemců plateb.

(2) Data platebního styku, která mají být zúčtována k tíži účtu druhé banky, předává pořizující banka neúčetním způsobem. Přejímající banka zúčtuje tato data platebního styku jako prvotní zúčtování (operace na novo).

§ 18

(1) Banky mohou předávat data platebního styku zúčtovacímu centru v průběhu jeho provozní doby. Denní účetní uzávěrka na účtech platebního styku se provádí v dohodnutém čase (§ 6), data platebního styku předaná po této době jsou zúčtovacím centrem zpracována jako data předaná následující pracovní den. K datu disponibility prostředků na účtě (valutě) uvedené v položce zúčtovací centrum nepřihlíží.

(2) Banky předávají zúčtovacímu centru data platebního styku nejpozději následující pracovní den po jejich zúčtování ve svém účetnictví. Zúčtovací centrum provádí zúčtování na účtech platebního styku týž den bez ohledu na splatnost příkazů k zúčtování. Banky zúčtují data platebního styku ve svém účetnictví nejpozději následující pracovní den po jejich zúčtování v zúčtovacím centru.

§ 19

(1) Dokumentaci k platbám předávaným zúčtovacímu centru vede banka, která převzala podnět k zúčtování.

(2) Předávající banka uschovává soubory předaných dat platebního styku nejméně patnáct pracovních dnů ode dne jejich zúčtování zúčtovacím centrem. Zúčtovací centrum uschovává soubory předaných dat platebního styku po dobu šesti měsíců ode dne jejich zúčtování zúčtovacím centrem. V případě závady v zúčtování jsou v těchto lhůtách povinny předávající banka nebo zúčtovací centrum na žádost předaná data doložit.

§ 20

Data platebního styku, která mají být zúčtována v předchozím roce, mohou banky předávat zúčtovacímu centru v dodatkovém období do 15. ledna běžného roku označená jako "dodatky" společně s daty běžného roku. Zúčtovací centrum tato data zpracovává jako data běžného roku.

Účetní odsouhlasení předaných dat platebního styku a oznámení závad

§ 21

Úplnost dat platebního styku předávaných mezi bankami a zúčtovacím centrem je zajišťována kontrolním součtem. Neúplná nebo nesprávná data platebního styku nesmí být zúčtovacím centrem ani bankou zpracována. Zúčtovací centrum i banka vrátí s odůvodněním taková data bez provedení.

§ 22

(1) Banky jsou povinny ve vztahu k zúčtovacímu centru účetně odsouhlasit úplnost a správnost zúčtování v rámci jednoho dne, a to na základě zprávy o zúčtování (§ 24).

(2) Závady zjištěné při zúčtování v zúčtovacím centru jsou banky povinny oznamovat zúčtovacímu centru ve lhůtě do pěti pracovních dnů po obdržení zprávy o zúčtování.

§ 23

(1) Jestliže je v příkazu k zúčtování uvedeno neexistující bankovní spojení, uvědomí přejímající banka předávající banku o náhradním zúčtování, a to ve lhůtě do tří pracovních dnů od převzetí účetních dat platebního styku ze zúčtovacího centra.

(2) Předávající banka může požádat přejímající banku o provedení účetní opravy položky směrované na neexistující bankovní spojení. Do provedení účetní opravy peněžní prostředky volně využívá přejímající banka, pokud není mezi bankami dohodnuto jinak.

Zprávy o zúčtování

§ 24

(1) Zúčtovací centrum je povinno seznamovat banky se stavem prostředků a s pohyby na jejich účtech platebního styku zprávou o zúčtování.

(2) Zprávy o zúčtování na účtech vedených v československých korunách a na účtech vedených v cizí měně, na nichž došlo příslušný den k pohybu, předává zúčtovací centrum bance nejméně jednou denně.

(3) Banka může požádat zúčtovací centrum kdykoliv v průběhu jeho provozní doby o informaci o stavu prostředků na svém účtě platebního styku a zúčtovací centrum je povinno tuto informaci bance poskytnout.

§ 25

Banka je povinna kontrolovat ve zprávě o zúčtování návaznost pořadových čísel, zůstatku z předchozího dne a obratů příslušného dne. Zjištěné závady banka oznamuje zúčtovacímu centru ve lhůtě stanovené v § 22 odst. 2.


Závěrečné ustanovení

§ 26

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1992.


Předseda Státní banky československé:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

2) Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
Devizový zákon č. 528/1990 Sb.

3) Např. vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích.

Přesunout nahoru