Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 509/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů

Částka 101/1992
Platnost od 30.10.1992
Účinnost od 26.07.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

509

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1992 bylo v Ulánbátaru podepsáno Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 odst. 2 dnem 26. července 1992. Tímto dnem pozbyly platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemných bezvízových cestách státních občanů Československé socialistické republiky a státních občanů Mongolské lidové republiky ze dne 20. prosince 1976 a Dodatkový protokol, vyhlášené č. 41/1977 Sb.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNÍ

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů

Vzhledem k tomu, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Mongolska (dále jen „smluvní strany") uznávají přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a jejich národy;

a vzhledem k tomu, že zrušení existující vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasu je povazováno za žádoucí pro další posílení spolupráce mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Mongolskem;

se smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek 1

Státní příslušníci smluvních stran, kteří jsou držiteli platných diplomatických nebo služebních pasů, mohou vstoupit na území druhé smluvní strany a pobývat zde tři měsíce bez víza.

Vstup a pobyt na území České republiky pro držitele platných mongolských služebních pasů bude s účinností od 1. září 2011 vyžadovat udělení víza.

Článek 2

1. Členové diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, a jejich rodinní příslušníci, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou vstoupit a pobývat na území druhé smluvní strany po dobu svého přidělení bez víz.

2. Výše uvedené právo se vztahuje též na občany s platnými diplomatickými a služebními pasy, kteří jsou představiteli mezinárodních organizací nacházejících se na území jedné ze smluvních stran, a na jejich rodinné příslušníky.

Článek 3

Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhé smluvní strany je nežádoucí.

Článek 4

1. Každá smluvní strana může z důvodu veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednaní.

2. Takovéto opatření a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Článek 5

Smluvní strany si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických a služebních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně 30 dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 6

1. Toto Ujednání se sjednává na neurčitou dobu.

2. Toto Ujednání vstoupí v platnost 30. dnem po podpisu. Tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemných bezvízových cestách státních občanů Československé socialistické republiky a státních občanů Mongolské lidové republiky z 20. prosince 1976 a Dodatkový protokol.

3. Jakýkoliv dodatek k tomuto Ujednání, na němž se obě smluvní strany dohodnou, nabude platnosti výměnou nót.

4. Toto Ujednaní může být vypovězeno jednou ze smluvních stran písemným oznámením daným druhé smluvní straně tři měsíce předem diplomatickou cestou.

Na důkaz tohoto níže podepsaní, k tomu náležitě zmocnění svými vládami, podepsali a stvrdili toto Ujednání.

Dáno v Ulánbátaru ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a mongolském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, dne 26. června 1992.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Dr. Jiří Šíma v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČSFR v Mongolsku

Za vládu Mongolska:
Badam ocir Doldzinceren v. r.
náměstek ministra zahraněních věcí Mongolska

Přesunout nahoru