Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 508/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael

Částka 101/1992
Platnost od 30.10.1992
Účinnost od 20.05.1992
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

508

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. listopadu 1991 byla v Jeruzalémě podepsána Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dnem 20. května 1992. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

o obchodní a ekonomické spolupráci mezi

vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Státu Izrael (dále „smluvní strany"),

přejíce si podporovat a rozšiřovat obchod a hospodářské styky mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a k vzájemnému prospěchu,

uznávajíce prospěch vyplývající pro smluvní strany z užší spolupráce na ekonomickém poli,

se dohodly jak nesleduje:

Článek 1

Smluvní strany přijmou v rámci jejich právního řádu odpovídající opatření k podpoře a usnadnění obchodu a ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi.

Článek 2

S úmyslem podporovat a usnadňovat obchod mezi oběma zeměmi, smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení podle doložky nejvyšších výhod v souladu s GATT a jeho uznanými výjimkami.

Článek 3

1. Obě smluvní strany si poskytnou nejvyšší možnou míru liberalizace na dovozy výrobků pocházející z druhé země tak, jak je všeobecně aplikováno na dovozy ze třetích zemí.

2. Jestliže některý výrobek bude v obchodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Státem Izrael dovážen v tak velkém množství a za takových podmínek, že by způsobil nebo hrozil způsobit vážnou škodu domácím výrobcům shodných nebo obdobných výrobku, obě smluvní strany uskuteční příslušné konzultace vedoucí k nalezení okamžitého řešení vyskytnuvších se problémů. Za výjimečných kritických okolností, kde prodlení by mohlo způsobit škodu, kterou by bylo obtížné napravit, mohou být vůči uvedeným dovozům přijatá opatření v souladu s čl. 19 GATTu.

Článek 4

Dovoz a vyvoz zboží a služeb mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat na základě kontraktů a dlouhodobých kontraktů, které budou uzavírány mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí v souladu s ustanoveními této Dohody a právním řádem platným v každé z obou zemí.

Článek 5

Všechny platby vyplývající z této Dohody budou uskutečňovány ve volně směnitelné měně v souladu s právním řádem každé z obou zemí.

Článek 6

Každá smluvní strana v rámci své působnosti a v souladu se svým právním řádem bude napomáhat spolupráci, mezi jiným v následujících oblastech: průmysl, obchod se zbožím a službami, finance, zemědělství, turistika, doprava a spoje, technologie a společné akce ve třetích zemích a ostatní činnosti mající vztah k obchodu.

Článek 7

Spolupráce v oblastech uvedených v článku 6, bude mimo jiné uskutečňována prostřednictvím:

a) výměny disponibilních informací o obchodě a ekonomickém rozvoji v obou zemích;

b) vzájemné výměny obchodních a technických zástupců skupin, delegací a obchodníků;

c) ustavení a rozvoje joint-ventures;

d) výměny expertu, poradců a učňů;

e) výměny konzultačních služeb;

f) pořádání výstav a veletrhu;

g) jakékoli další formy spolupráce, která může být dohodnuta.

Článek 8

V souladu se svým právním řádem a se smlouvami, jimiž je každí smluvní strana vázána, smluvní strany osvobodí od cel, daní a jiných poplatku ukládaných při dovozu a vývozu následující zboží:

- vzorky a propagační materiály bez komerční hodnoty; nářadí a předměty potřebné pro montáž nebo opravy za podmínky, že takové nářadí a předměty nebudou prodány, nebo jinak s nimi disponováno;

- zboží pro stalé nebo dočasné veletrhy a výstavy, za podmínky, že takové zboží bude zpětně vyvezeno;

- specielní kontejnery a obaly typu používaného v mezinárodním obchodě na základě vratnosti.

Článek 9

Smluvní strany si, v souladu se svým právním řádem, poskytnou příslušnou ochranu proti všem formám nekalých obchodních praktik a vynasnaží se vyloučit takové označování vyváženého nebo dováženého zboží, které by mohlo vyvolat omyl pokud jde o zemi původu, suroviny, geneticky původ nebo jakost tohoto zboží.

Článek 10

V zajmu rozvíjejících se vzájemných obchodních vztahu každá smluvní strana bude příznivě posuzovat účast na mezinárodních veletrzích ve druhé zemi a podporovat a usnadňovat účast podniku a firem své země na takových veletrzích v druhé zemi.

Článek 11

1. S cílem napomoci provádění této Dohody se smluvní strany dohodly na zřízení Společného výboru složeného z představitelů obou zemí.

2. Činnost Společného výboru bude mimo jiné zahrnovat:

a) sledovaní plnění této Dohody;

b) zkoumání možností zvyšovaní a rozšiřování obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi;

c) studování a předkládání návrhu na dynamicky rozvoj obchodních a hospodářských vztahů včetně uzavření Dohody o zóně volného obchodu.

Společný výbor se bude scházet v zásadě jednou za rok střídavě v Jeruzalémě a v Praze.

Článek 12

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o nových mezinárodních dohodách, které uzavřely a které by se mohly týkat druhé strany.

Článek 13

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany vzájemně notifikují splnění všech právních podmínek ke vstupu dohody v platnost.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let a zůstane platnou i po této době pokud některá ze smluvních stran nevyrozumí písemně 6 měsíců předem druhou stranu o svém úmyslu platnost dohody ukončit.

Článek 14

Transakce uzavřené během platnosti této Dohody, uvedené v článku 4, které nebyly zcela realizovány do doby ukončení platnosti teto Dohody, budou splněny podle ustanovení této Dohody.

Článek 15

Tato Dohoda muže být revidována vzájemnou dohodou na základě písemné žádosti jedné ze smluvních stran. Jakákoli revize nebo skončení platnosti této Dohody nebude mít důsledky na práva a povinnosti vyplývající z této Dohody a vzniklé před datem takové revize nebo ukončení platnosti.

Vyhotoveno a podepsáno v Jeruzalémě dne 19. listopadu 1991, což odpovídá 12. Kislev 5752 ve třech vyhotoveních v jazyce českém, hebrejském a anglickém, přičemž všechny mají stejnou platnost. V případě nejasného výkladu bude rozhodovat anglický text.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Jozef Bakšay v. r.

Za vládu Státu Izrael:
David Levy v. r.

Přesunout nahoru