Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 502/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou

Částka 100/1992
Platnost od 12.11.1992
Účinnost od 15.10.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

502

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 1991 byla v Paříži podepsána Smlouva o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 15. září 1992.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dnem 15. října 1992.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou

Česká a Slovenská Federativní Republika a Francouzská republika,

přejíce si navázat na tradiční svazky přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi,

potvrzujíce československo-francouzské prohlášeni ze dne 17. srpna 1944, v němž československá a francouzská vláda prohlásily, ze považují mnichovskou dohodu za neplatnou od samého počátku,

potvrzujíce svou oddanost všelidským hodnotám, demokracii, svobodě a spravedlnosti,

věrny svým závazkům, vyplývajícím z mezinárodního práva a zejména z Charty OSN,

potvrzujíce závazky, které převzaly v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, a vědomy si významu rozhodnutí, přijatých na Pařížské schůzce hlav států a vlád KBSE,

přesvědčeny o nutnosti definitivně překonat rozděleni Evropy zejména vytvářením mechanismu bezpečnosti a spolupráce na celém evropském kontinentě a vědomy si společné odpovědnosti za tento úkol,

berouce v úvahu pravomoce Evropských společenství a perspektivy jejich vývoje směrem k politické jednotě,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Česká a Slovenska Federativní Republika a Francouzská republika se zavazuji, že budou mezi sebou rozvíjet ve všech oblastech vztahy spolupráce založené na vzájemné shodě a důvěře. Budou podporovat porozuměni a přátelství mezi svými národy.

2. K prováděni ustanoveni této Smlouvy Strany budou podle potřeby uzavírat další dohody a ujednáni.

Článek 2

1. Česká a Slovenska Federativní Republika a Francouzská republika se budou podílet na vytvářeni mírové a solidární Evropy, v niž bude plně zabezpečena úcta k lidským právům, základním svobodám a zásadám demokracie a právního státu.

V tomto smyslu budou rozvíjet politickou a hospodářskou spolupráci na dvoustranném a mnohostranném základě. Budou jednat tak, aby se Evropa vyvíjela směrem k právnímu a demokratickému společenství, které by mohlo nabyt formy konfederace.

2. Francouzská republika se zavazuje, že bude podporovat rozvoj úzkých vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskými společenstvími.

Bude pomáhat úsilí České a Slovenské Federativní Republiky o vytváření předpokladů pro její plné začlenění do Evropských společenství.

3. Závazky, které vzala na sebe Francouzská republika ve dvoustranných československo-francouzských dohodách, respektují pravomoc Evropských společenství a ustanovení přijatá jejich institucemi.

Článek 3

Česká a Slovenská Federativní Republika a Francouzská republika budou spolupracovat při zachovávání míru a posilování bezpečnosti v Evropě. V rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě budou působit ke zvýšení stability na našem kontinentě, k dalšímu pokračovaní procesu konvenčního odzbrojení a zvyšování důvěry a otevřenosti založené na účinném uplatňování zásady dostatečnosti všemi státy, berouce v úvahu všechny podmínky bezpečnosti v Evropě. Budou podporovat zřizování struktur nebo institucionálních mechanismů způsobilých posilovat účinnost procesu KBSE a přispívat k zajištění podmínek skutečné bezpečnosti pro všechny evropské státy.

Článek 4

Česká a Slovenská Federativní Republika a Francouzská republika budou pořádat pravidelné konzultace na různých úrovních, aby tak zajistily rozvoj svých dvoustranných vztahů a co nejvíce sladily svá stanoviska k mezinárodním otázkám společného zájmu.

Za tím účelem se budou na základě dohody obou Stran konat setkání na nejvyšší úrovni.

Ministři zahraničních věcí, kteří sledují celkové provádění této Smlouvy, se budou scházet nejméně jednou ročně. Pracovní schůzky mezi představiteli obou ministerstev zahraničních věcí se budou konat nejmíně jednou ročně.

Konzultace mezi příslušnými ministry odpovědnými za spolupráci nebo mezi jejich představiteli se budou konat pravidelně.

Článek 5

Česká a Slovenská Federativní Republika a Francouzská republika budou rozvíjet a prohlubovat své styky na úseku vojenském a budou pravidelně konat na dvoustranném a mnohostranném základě výměny názorů o svých koncepcích v politické a vojenské oblasti. Za tím účelem budou podporovat společné kontakty ministerstev zahraničních věcí a obraný, jakož i generálních štábů obou států.

Článek 6

V případě, že zejména v Evropě vznikne situace, která podle mínění jedné ze Stran představuje ohrožení nebo poručení míru nebo může ohrozit její důležité bezpečnostní zájmy, může tato Strana požádat druhou Stranu, aby se bezodkladně konaly v této věci vzájemné konzultace. Strany budou usilovat o docílení společného stanoviska o prostředcích k vyřešení situace.

Článek 7

1. Česká a Slovenská Federativní Republika a Francouzská republika budou podporovat rozvoj vzájemné hospodářské a finanční spolupráce, zejména v oblastech, které mají přednostní význam pro jejich budoucnost a pro perspektivu vytváření evropského celku.

2. Strany budou podporovat navazovaní přímých styků mezi hospodářskými subjekty obou zemí a budou usilovat o zlepšování podmínek pro činnost podniků druhé strany na svém území. Budou zejména přijímat opatření ke vzájemné podpoře a ochraně investic. Zvláštní pozornost budou věnovat projektům spolupráce týkající se menších a středních podniků.

3. K usnadnění přechodu České a Slovenské Federativní Republiky k tržnímu hospodářství a k podpoře jejího hospodářského rozvoje budou Strany přikládat zvláštní význam navazování odpovídající spolupráce jak na dvoustranném, tak i mnohostranném základě. Tato spolupráce bude zahrnovat zejména vzdělávání činitelů hospodářského a společenského života.

4. Strany budou usilovat na dvoustranném základě i v evropském měřítku o rozvíjení veškerých infrastruktur, což bude napomáhat jejich sbližování a jejich spolupráci, zejména v oblasti dopravy, pošt, telekomunikací a energetiky.

5. Strany budou spolupracovat se zřetelem na své vzájemné zájmy a ve spojení s dalšími státy v rámci mnohostranných hospodářských a finančních institucí, zejména s Mezinárodním měnovým fondem, se Světovou bankou a s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

Článek 8

1. Česká a Slovenská Federativní Repulika a Francouzska republika, vedený přáním přispívat k rozkvětu evropské kultury a vzdělanosti otevřené všem národům kontinentu, budou posilovat svou spolupráci v oblasti vědy, výzkumu, techniky, výchovy a kultury. Budou usnadňovat přímý styk mezi výzkumnými pracovníky a laboratořemi obou států za účelem vypracování společných projektů, jakož i výměnu vědeckotechnických poznatků mezi oběma státy. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji spolupráce v oblasti zdravotnictví.

2. Strany budou podporovat rozvoj výuky francouzského jazyka v České a Slovenské Federativní Republice a českého a slovenského jazyka ve Francii. Zvláštní význam přikládají jazykovému vzdělávání, které je nezbytným předpokladem trvalé spolupráce, jakož i vzájemného poznávání kultury jejich národů.

3. Strany budou podporovat výměny mezi středními a vysokými školami jak na úrovni pedagogů, tak i studentů a vypracovávání společných vědeckých projektů se zřetelem na odpovídající evropské programy.

4. K zajištění lepšího poznávání mezi českým a slovenským lidem na jedné straně a francouzským na straně druhé, Strany budou podporovat rozvoj uměleckých výměn. Budou napomáhat spolupráci v oblasti sdělovacích prostředků, jakož i šíření knih a tisků partnerské země.

5. Strany budou usnadňovat přístup svých výzkumných pracovníků do archivů, knihoven a výzkumných ústavů spadajících do jejich pravomoci.

6. Každá Strana bude přispívat k činnosti kulturních institucí nebo středisek druhé Strany.

7. Strany budou spolupracovat při zajišťování ochrany evropského kulturního dědictví a při jeho udržování. Zvláštní pozornost budou věnovat historickým památkám a památným místům.

Článek 9

Vědomy si významu ochrany životního prostředí, Česká a Slovenská Federativní Republika a Francouzská republika budou usilovat o rozšíření spolupráce v této oblasti.

Článek 10

1. Česká a Slovenská Federativní Republika a Francouzská republika budou podporovat spolupráci mezi parlamenty a členy parlamentů obou států.

2. S přihlédnutím k ústavnímu uspořádání obou států budou Strany podporovat přímé styky a rozvoj spolupráce na všech úrovních, a pokud jde o Českou a Slovenskou Federativní Republiku, zejména na úrovni republik.

3. Strany budou ve stejném duchu usnadňovat spolupráci mezi politickými, společenskými a odborovými organizacemi obou zemí.

Článek 11

Česká a Slovenská Federativní Republika a Francouzská republika budou napomáhat stykům mezi občany obou států, zejména výměně mládeže.

Budou usilovat o přijetí opatření, která budou přispívat k rozvoji vzájemné turistiky.

Článek 12

1. Česká a Slovenská Federativní Republika a Francouzská republika budou rozvíjet spolupráci v oblasti práva a justice.

2. Strany budou spolupracovat v boji proti organizovaní zločinnosti, zejména proti terorismu, obchodu s drogami, jakož i proti nezákonné přepravě kulturních statků přes hranice.

Článek 13

Ustanovení teto Smlouvy se nikterak nedotýkají smluvních vztahů s třetími státy a nejsou namířený proti žádnému z nich.

Článek 14

1. Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost třicet dnů po výměně ratifikačních listin, k níž dojde v Praze.

2. Tato Smlouva je uzavřena na dobu deseti let. Její platnost bude mlčky prodlužována vždy o pět let, pokud jedna ze Stran písemně neoznámí druhé Straně při dodržení lhůty jednoho roku před uplynutím příslušné doby platnosti svoje rozhodnutí vypovědět tuto Smlouvu.

Dáno v Paříži dne 1. října 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za  Českou a Slovenskou Federativní Republiku:
Václav Havel v. r.
Jiři Dienstbier v. r.

Za Francouzskou republiku:
François Mitterrand v. r.
Edith Cresson v. r.
Roland Dumas v. r.

Přesunout nahoru