Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole

Částka 11/1992
Platnost od 31.01.1992
Účinnost od 31.01.1992
Zrušeno k 27.02.1997 (21/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 18. prosince 1991,

kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 37 zákona č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Kontrolnímu režimu podle § 2 podléhá vývoz zboží a technologií (dále jen "kontrolované zboží") uvedené v přílohách 1 a 1a této vyhlášky.

(2) Kontrolnímu režimu podle § 2 zákona podléhá rovněž zboží dovážené do České a Slovenské Federativní Republiky, jehož vývoz podléhá ve státě prodávajícího kontrolnímu režimu.

(3) Kontrolnímu režimu podléhá každý výrobek, při jehož výrobě byly použity suroviny, polotovary, součásti nebo komponenty podléhající kontrolnímu režimu.

§ 2

(1) Žádost o povolení dovozu, vývozu nebo jiného nakládání kontrolovaným zbožím předkládá žadatel federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu.

(2) Žádost o povolení k dovozu předkládá československá právnická nebo fyzická osoba, která zboží dováží (dále jen "dovozce").

(3) Žádost o povolení k vývozu předkládá československá právnická nebo fyzická osoba, která zboží vyváží (dále jen "vývozce").

(4) Žádost o povolení k jinému nakládání s kontrolovaným zbožím (včetně změny uživatele) předkládá československá právnická nebo fyzická osoba, která je v době podání oprávněna se zbožím takto nakládat.

§ 3

V případě žádosti o dovozní povolení na kontrolované zboží, které má být opětovně vyvezeno z České a Slovenské Federativní Republiky, musí být vývoz uveden v účelu užití zboží a zároveň musí být předložena žádost o vývozní licenci.

§ 4

(1) Žádost o povolení k dovozu, k vývozu nebo k jinému nakládání s kontrolovaným zbožím obsahuje:

a) číslo položky dle seznamu kontrolovaného zboží platného ve státě vývozu,

b) položku celního sazebníku,

c) název zboží a jeho specifikaci,

d) množství a celní hodnotu,

e) účel užití zboží,

f) název propouštějící celnice, místo celního řízení,

g) název a úplnou adresu konečného uživatele.

(2) Žádost o povolení dovozu kontrolovaného zboží dále obsahuje:

a) název výrobce a stát původu,

b) název zahraničního dodavatele a jeho úplnou adresu,

c) název dovozce a jeho úplnou adresu,

d) adresu umístění kontrolovaného zboží,

e) smlouvu se zahraničním dodavatelem nebo její ověřenou kopii,

f) podpis a razítko konečného uživatele,

g) prohlášení uživatele, že

- specifikované kontrolované zboží bude užíváno k uvedenému účelu a nebude bez povolení federálního ministerstva zahraničního obchodu dále vyvezeno,

- umožní kontrolu orgánům celní správy,

- údaje o kontrolovaném zboží nesdělí žádné osobě ze státu, do něhož je vývoz kontrolovaného zboží zakázán nebo vázán na splnění podmínek kontrolního režimu,

- není smluvně vázán povinností postupovat do zahraničí technologie nebo informace o nich.

(3) Žádost o povolení vývozu kontrolovaného zboží dále obsahuje:

a) název a úplnou adresu československého výrobce nebo uživatele,

b) název a úplnou adresu vývozce,

c) podpis a razítko vývozce,

d) dovozní povolení příslušných orgánů státu dovozu nebo prohlášení zahraničního uživatele, že kontrolované zboží bude využíváno pouze k uvedenému účelu a nebude dále vyvezeno bez souhlasu československého vývozce.

(4) Žádost o povolení k jinému nakládání s kontrolovaným zbožím dále obsahuje:

a) název a úplnou adresu uživatele,

b) číslo povolení k dovozu kontrolovaného zboží udělené československé osobě na základě žádosti podle § 2 odst. 2 této vyhlášky,

c) skutečnost, z níž vyplývá změna vlastnického práva, uživatele, místa nebo způsobu využití kontrolovaného zboží nebo likvidace kontrolovaného zboží,

d) při změně uživatele prohlášení nového československého uživatele.

(5) Vzory žádostí o povolení k dovozu, k vývozu nebo k jinému nakládání s kontrolovaným zbožím jsou uvedeny v příloze 2, 3 a 4.

(6) Vzor formuláře "ověření dodávky" je uveden v příloze 5 této vyhlášky. Vyplňuje se jen na žádost zahraničního vývozce, potvrzuje ho celnice, která propustila kontrolované zboží do oběhu.

§ 5

(1) Účastník, který získal kontrolované zboží bez udělení povolení, je povinen federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu do 15 dnů od získání kontrolovaného zboží oznámit tuto skutečnost a současně uvést způsob nabytí kontrolovaného zboží, svůj název, úplnou adresu a adresu umístění kontrolovaného zboží.

(2) Účastník, který získal kontrolované zboží bez udělení povolení před nabytím účinnosti této vyhlášky, je povinen oznámit tuto skutečnost federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu do 30 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky a současně uvést způsob nabytí kontrolovaného zboží, svůj název, úplnou adresu a adresu umístění kontrolovaného zboží.

(3) Účastník je povinen oznámit federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu a celnici, která kontrolované zboží eviduje, změnu umístění kontrolovaného zboží, změnu názvu a adresy uživatele, a to nejpozději do 7 dnů ode dne změny.

§ 6

Při dovozu, vývozu nebo jiném nakládání kontrolovaným zbožím se vydává povolení na každý jednotlivý předmět. Jedno povolení na soubor kontrolovaného zboží může být vydáno, jde-li o:

a) polotovary, součástky, komponenty, nebo

b) systémy, soubory, sestavy nebo komplety, které tvoří jeden funkční celek zahrnující více součástek nebo dílů, podléhajících kontrolnímu režimu, nebo

c) větší počty stejných předmětů rozmístěných na více místech u jednoho uživatele.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. náměstek


Příloha 1 vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb. uveřejněná na základě její novelizace provedené vyhláškou č. 505/1992 Sb. jako samostatná příloha Sbírky zákonů a doplněná novelizací provedenou vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb. se mění dodatkem, který bude uveřejněn jako samostatná příloha Sbírky zákonů.

Příloha 1a

Dodatek seznamu zboží a technologií, které podléhají kontrolnímu režimu

Příloha 1a vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb. uveřejněná na základě její novelizace provedené vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb. jako samostatná příloha Sbírky zákonů s názvem "Dodatek seznamu zboží a technologií, které podléhají kontrolnímu režimu" se mění dodatkem, který bude uveřejněn jako samostatná příloha Sbírky zákonů.

Příloha 2 k vyhlášce č. 50/1992 Sb.

Příloha 2 k vyhlášce č. 50/1992 Sb.

Příloha 3 k vyhlášce č. 50/1992 Sb.

Příloha 3 k vyhlášce č. 50/1992 Sb.

Příloha 4 k vyhlášce č. 50/1992 Sb.

Příloha 4 k vyhlášce č. 50/1992 Sb.

Příloha 5 k vyhlášce č. 50/1992 Sb.

Příloha 5 k vyhlášce č. 50/1992 Sb.

Přesunout nahoru