Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 11/1992
Platnost od 31.01.1992
Účinnost od 31.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky

a ministerstva financí Slovenské republiky

ze dne 29. ledna 1992, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví podle § 22 odst. 3 č. 2, 3, 4, 10 a 12 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění zákona č. 71/1957 Sb. a zákona č. 578/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb., vyhlášky č. 86/1984 Sb., vyhlášky č. 311/1990 Sb., vyhlášky č. 72/1991 Sb. a zákona č. 578/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 písm. b) zní:

"b) odměny za výkon funkce v orgánech obcí a jiných jednotkách územní samosprávy, v orgánech místní státní správy, státních orgánech, jakož i v občanských a zájmových sdruženích a komorách zřízených na základě zákona, a to včetně jiných plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce.".

2. § 2 odst. 3 písm. a) zní:

"a) odměny za práci vyplácené plátcem osobám, které k němu nejsou v pracovním poměru, ale vykonávají pro něho práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce) nebo na základě smluv o dílo podle občanského zákoníku, je-li objednatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající jako živnostník nebo podle zvláštních předpisů s výjimkou příjmů, které podléhají dani z příjmů z literární a umělecké činnosti;".

3. § 2 odst. 3 písm. b) zní:

"b) odměny vyplácené okresními úřady a obcemi dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby;".

4. V § 2 odst. 3 písm. e) se na konci připojují slova "a příjmů sportovců ze sportovní činnosti od tělovýchovných organizací, jichž jsou členy, za předpokladu, že sportovní činnosti vykonávají výdělečně jako své povolání,15) platí si pojistné osob samostatně výdělečně činných podle předpisů o sociálním zabezpečení16) a předloží o těchto okolnostech plátci prohlášení;".

5. V § 2 odst. 3 písm. f) se za slova "studujícím denního studia na školách" vkládají slova "jakož i studentům postgraduálního studia na vysokých školách;".

6. V § 3 odst. 3 se vypouštějí písmena l) a m).

7. § 3 odst. 3 písm. p) zní:

"p) příspěvek na stravu služebních a hlídacích psů do výše 15,- Kčs denně;".

8. § 4 č. 2 zní:

"2. až do úhrnné výše 2000 Kčs ročně:

a) odměny, které poskytuje plátce svým pracovníkům při příležitosti dovršení 50 let věku a prvního skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod,

b) peněžité plnění poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu;9) u plátců, na které se tento předpis nevztahuje, peněžité plnění poskytované za obdobných podmínek ze sociálních fondů vytvářených těmito plátci ze zisku (příjmu) po jeho zdanění;".

9. § 4 č. 4 písm. c) zní:

"c) úroky z úsporných vkladů, které plátce přijímá jen od svých pracovníků (členů);".

10. V § 4 č. 4 se vypouští písmeno f).

11. § 4 č. 4 písm. h) zní:

"h) hodnota stravování a ubytování poskytovaného bezplatně žákům středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť (dále jen "učiliště").".

12. V § 4 č. 4 písm. j) se za slova "vědeckým aspirantům" vkládají slova "studentům postgraduálního studia na vysokých školách".

13. § 4 č. 4 písm. r) zní:

"r) nepeněžité plnění poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu;9) u plátců, na které se tento předpis nevztahuje, nepeněžité plnění poskytované za obdobných podmínek ze sociálních fondů vytvářených těmito plátci ze zisku (příjmu) po jeho zdanění a příspěvky na stravování poskytované soukromými podnikateli jejich pracovníkům podle zvláštního předpisu;17)".

14. § 4 č. 4 písm. t) zní:

"t) věrnostní odměny poskytované podle příslušných předpisů;18)".

15. § 6 odst. 7 zní:

"(7) Pracovní příjmy žáků a studujících, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání formou denního studia, včetně odměn za produktivní práci žáků učilišť se zdaňují, pokud nejde o příjmy z pracovního poměru na dobu neurčitou nebo funkční požitky (§ 2 odst. 2), paušální sazbou daně ve výši 5 %.".

16. § 6 odst. 10 zní:

"(10) Odměny poskytované z fondu vedoucího podle obecně závazného právního předpisu s výjimkou odměn vyplácených pravidelně měsíčně (výkonnostní odměny), se zdaňují odděleně od ostatní poplatníkovy mzdy paušální sazbou daně ve výši 10 %. Na tyto odměny se použije zvýšení daně podle ustanovení § 10 zákona.".

17. § 6 odst. 16 zní:

"(16) Výnosy z cenných papírů, které plátce vydává jen pro své pracovníky (členy) a které jsou nepřevoditelné, a příjmy pracovníků ve výši rozdílu mezi kursovní cenou cenných papírů nebo jmenovitou hodnotou cenných papírů, není-li kursovní cena známa, a zvýhodněnou cenou při jejich odprodeji pracovníkům, se zdaňují paušální sazbou daně ve výši 25 %.".

18. V § 6 se za odstavec 16 vkládá nový odstavec 17, který zní:

"(17) Pojistné na důchodové připojištění pracovníků nebo část tohoto pojistného, kterou hradí zaměstnavatel ze svých prostředků,19) se jako příjem pracovníků zdaňuje odděleně od ostatní mzdy paušální sazbou daně ve výši 10 %.".

Dosavadní odstavec 17 se označuje jako odstavec 18.

19. V § 7 se za odstavec 15 vkládá nový odstavec 16, který zní:

"(16) Pro účely zdanění mezd a odměn vyplácených právnickými nebo fyzickými osobami se sídlem nebo bydlištěm na území České a Slovenské Federativní Republiky lektorům cizích jazyků, kteří nemají v tuzemsku stálé bydliště a zdržují se zde přechodně za účelem výkonu práce, se tito poplatníci posuzují tak, jako by každý z nich vyživoval dvě osoby bez ohledu na jejich skutečný počet; ustanovení odstavců 1 až 15 se na tyto poplatníky nevztahuje.".

20. V § 8 odst. 1 č. 2 se vypouští písmeno e).

21. V § 10 se vypouští odstavec 5.

22. V § 14 odst. 5 se vypouští písmeno c).

23. V § 15 odst. 4 písm. b) č. 1 se za slova "podle § 9 zákona neuplatnil" vkládají slova "za stejné zdaňovací období".

24. § 17 odst. 2 zní:

"(2) U zletilých dětí platí potvrzení vydané školou podle § 16 č. 2 po dobu školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, jsou-li pro jejich uznání za vyživované osoby splněny stanovené podmínky a trvá soustavná příprava na budoucí povolání, zejména dítě před uplynutím této doby nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou výdělečnou činnost, a nepobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. U zletilých studujících vysokých škol začíná pro účely této vyhlášky soustavná příprava na budoucí povolání počínaje měsíčním mzdovým obdobím, v němž byl proveden zápis na vysokou školu. K potvrzení školy o studiu se v těchto případech přihlédne již počínaje tímto měsíčním mzdovým obdobím, pokud je poplatník předloží plátci do třiceti dnů po zápisu.".

Čl. II

Po nabytí účinnosti této vyhlášky se podle dosavadních předpisů postupuje při zdanění mezd a odměn, na které vznikl nárok před nabytím účinnosti této vyhlášky, a podílů na hospodářských výsledcích za rok 1991.


Čl. III

Zrušují se:

1. výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1 - 23 894/1980 o zdaňování odměn vyplácených okresní správou spojů vedoucím předplatitelských středisek poštovní novinové služby, kolportérům a kamelotům, registrovaný v částce 4/1981 Sb.,

2. výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1 - 1871/1981 o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích organizace vyplacených pracovníkovi po skončení pracovního poměru, registrovaný v částce 10/1981 Sb.,

3. výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1 - 9362/1982 o zdaňování odměn za sklizeň sena vykonávanou ve vedlejší činnosti a o daňovém posuzování hodnoty stravování poskytovaného brigádníkům přijatým na výpomoc při špičkových zemědělských pracích, registrovaný v částce 17/1982 Sb.,

4. výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1 - 14 491/1982 o daňovém posuzování měsíčních odměn učňů, registrovaný v částce 25/1982 Sb.,

5. výnos federálního ministerstva financí č. j. V/1 - 881/1985 o zdaňování odměn poskytovaných organizacemi závodním obvodním lékařům, registrovaný v částce 8/1985 Sb.,

6. výnos federálního ministerstva financí č. j. V/1 - 552/1988 o zdaňování zvláštních ročních odměn poskytovaných pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny, registrovaný v částce 1/1988 Sb.,

7. výnos federálního ministerstva financí č. j. II/4 - 17 259/1989 o zdaňování odstupného vypláceného vybraným pracovníkům převáděným v rámci energetiky do nově budovaných jaderných elektráren, registrovaný v částce 36/1989 Sb.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr financí ČSFR:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí ČR:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí SR:
Doc. Ing. Dančo CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

15) § 61 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

16) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb.
Vyhláška č. 149/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb.

9) Vyhláška č. 210/1989 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

17) § 14 nařízení vlády ČSFR č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání.

18) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.

19) Čl. I bod č. 30 zákona č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení.

Přesunout nahoru