Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 486/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě

Částka 96/1992
Platnost od 26.10.1992
Účinnost od 28.05.1992
Zrušeno k 31.12.2004 (140/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

486

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. února 1990 byla v Bonnu podepsána Dohoda mezi
vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dnem 28. května 1992. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňováni silničních vozidel v mezinárodni dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spolkové republiky Německo

vedeny přáním usnadnit silniční dopravu mezi oběma

stranami a oboustrannou tranzitní dopravu

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody znamená pojem „vozidlo" každé mechanicky poháněné silniční vozidlo, jakož i každý přívěs (včetně návěsu), který k tomuto vozidlu může být připojen, ať již je dovážen s vozidlem společně nebo odděleně.

Článek 2

Vozidla, kterým byla příslušným orgánem jedné strany přidělena státní poznávací značka nebo byla jinak připuštěna do silničního provozu a která jsou dovezena k přechodnému pobytu na území druhé strany, jsou na dobu jednoho roku osvobozena

- ze strany Československé socialistické republiky od poplatků za povolení v mezinárodní silniční dopravě

- ze strany Spolkové republiky Německo od daně z motorových vozidel.

Článek 3

(1) Vozidlům, která jsou určena k přepravě nákladů, se poskytne daňové osvobození uvedené v článku 2 této dohody jen tehdy, nepřesáhne-li jednotlivý pobyt vozidla na území druhé strany 14 po sobě jdoucích dní. Při počítání délky pobytu vozidla se den vstupu a den výstupu počítá vždy jako celý den.

(2) Použije-li se vozidlo pro veletrhy, výstavy nebo podobné podniky nebo vyžaduje-li opravu, poskytne se daňové osvobození po dobu potřebnou k provedení uvedených podniků nebo oprav.

Článek 4

(1) Obě strany budou usilovat o to, aby odstranily vzájemným dorozuměním těžkosti nebo pochybnosti, které vzniknou při výkladu nebo provádění této dohody.

(2) K provedení dohody uzavřou obě strany protokol, který je součástí dohody.

Článek 5

Podle Čtyřstranné dohody ze dne 3. září 1971 bude tato dohoda v souladu se stanovenými postupy rozšířena na Berlín (Západní).

Článek 6

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy si obě strany vzájemné oznámí diplomatickou cestou, že byly splněny potřebné vnitrostátní předpoklady pro vstup dohody v platnost.

(2) Dohoda se sjednává na dobu neomezenou. Každá strana může dohodu písemné vypovědět ke konci každého kalendářního roku ve lhůtě tří měsíců, nejdříve však ke konci kalendářního roku nesledujícího po roku, v němž dohoda vstoupila v platnost.

Dáno v Bonnu dne 8. února 1990 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:
Václav Klaus v. r.

Za vládu Spolkové republiky Německo:
Theo Waigel v. r.

Protokol

Při podpisu dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňovaní silničních vozidel v mezinárodní dopravě, dospěli podepsaní zplnomocněnci k následujícím ujednáním, která jsou součástí Dohody:

1) K článku 2

K poplatkům za povolení v mezinárodní silniční dopravě patří v Československé socialistické republice také poplatky za zvláštní povolení při překročení nejvýše přípustných rozměrů a vah.

Osvobození ze strany Spolkoví republiky Německo se vztahuje také na zvýšenou daň z motorových vozidel, která se vybírá při povoleném překročení nejvýše přípustných rozměrů a vah.

Obě strany mají právo přijmout odpovídající opatření v případě, že druhá strana zavede nové daně nebo dávky, které zatěžují mezinárodní silniční dopravu.

2) K článku 4

Obě strany budou usilovat cestou jednaní o řešení vzniklých těžkostí i tehdy, jestliže jedna z obou stran zavede nové daně nebo jiné dávky zatěžující mezinárodní silniční dopravu.

3) K článku 6

Ode dne provádění této dohody budou povolení k dopravě oboustranné bezplatné vyměňována.

Přesunout nahoru