Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 48/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov

Částka 11/1992
Platnost od 31.01.1992
Účinnost od 31.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

48

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. decembra 1991

o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva a podľa § 39 ods. 2 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani nariaďuje:


§ 1

(1) Od dane z príjmov obyvateľstva sa oslobodzujú dotácie a príspevky poskytované zo štátneho rozpočtu.

(2) Pri zdaňovaní príjmov samostatne hospodáriacich roľníkov,1) ktorí začali vykonávať podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe v roku 1990 a neskôr na pozemkoch v ich vlasníctve alebo užívaní (v nájme), sa poskytuje úľava z dane z príjmov obyvateľstva tak, že pri určení základu tejto dane sa nepoužije druhá a tretia veta § 6 ods. 3 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva. Úľava sa poskytuje za zdaňovacie obdobie, v ktorom na týchto pozemkoch začali vykonávať podnikateľskú činnosť, a za nasledujúce zdaňovacie obdobie.

§ 2

Samostatne hospodáriaci roľníci,1) ktorí začali podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe v roku 1990 a neskôr na pozemkoch v ich vlastníctve alebo užívaní (v nájme), sa oslobodzujú od dane z pozemkov na dobu dvoch rokov od začatia činnosti.

§ 3

Ustanovenia § 1 a 2 sa po prvý raz použijú pre zdaňovacie obdobie roku 1991.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12a — § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

Přesunout nahoru