Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 466/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

Částka 94/1992
Platnost od 15.10.1992
Účinnost od 15.10.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

466

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. září 1992,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, se doplňuje takto:

1. Za § 5 se vkládá § 5a, který zní:

"§ 5a

(1) Fyzická a právnická osoba, které byl udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady zaměřenému na sběr a výkup odpadů je povinna vyžadovat

a) průkaz totožnosti,8a) u fyzických osob,

b) obchodní jméno8b) u fyzických nebo právnických osob včetně průkazu totožnosti jednající osoby, od kterých odebírá nebo vykupuje odpady neželezných kovů8c) nebo jiné odpady, které stanoví vláda České republiky nařízením (dále jen "jiný odpad"); bez splnění podmínek uvedených pod písmeny a) a b) tyto nabízené odpady neodebere ani nevykoupí.

(2) Fyzická a právnická osoba, které byl udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady zaměřenému na sběr a výkup odpadů, je povinna vést evidenci osob uvedených v odstavci 1, od kterých odebrala nebo vykoupila odpad neželezných kovů nebo jiný odpad. V této evidenci zaznamená:

a) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo osoby, od které odebírá nebo vykupuje odpady neželezných kovů nebo jiného odpadu,

b) druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu neželezných kovů nebo jiného odpadu.".

2. V § 9 se vkládá odstavec 5, který zní:

"(5) Okresní úřad, inspekce a orgány obce uloží fyzické a právnické osobě, které byl udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady a nesplní povinnosti uložené v § 5a pokutu ve výši od 10 000 Kčs do 500 000 Kčs.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1992.


Uhde v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

8a) Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.

8b) § 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

8c) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů (vyhlášeno v částce 69/1991 Sb.).

Přesunout nahoru