Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 464/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Gruzie o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 93/1992
Platnost od 15.10.1992
Účinnost od 20.05.1992
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

464

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Gruzie o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Gruzie o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Republiky Gruzie, dále jen „smluvní strany",

uznávajíce velký význam tradičních obchodně ekonomických vztahů, snažíce se rozvíjet vztahy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Gruzie,

berouce na vědomí změny probíhající v ekonomice obou států,

řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva, dohodly se následovně:

Článek 1

Účastníci vnějších ekonomických vztahů států smluvních stran, dále jen „subjekty", provádějí zjišťování a platby ve volně směnitelné měně, podle běžných světových cen a principu, používaných v mezinárodním obchodě a finanční praxi v celém komplexu obchodně ekonomických vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Gruzie.

Článek 2

Každá smluvní strana poskytne zacházení podle doložky nejvyšších výhod výrobkům, pocházejícím z území státu druhé smluvní strany.

Zacházení podle doložky nejvyšších výhod se nebude vztahovat na:

a) výhody, poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům při příhraničním obchodu,

b) výhody, které požívá některá ze smluvních stran v důsledku jejího členství v celní unii nebo v zóně volného obchodu.

Článek 3

Vzájemné dodávky zboží a poskytování služeb mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Gruzie se budou uskutečňovat na základě kontraktů, uzavíraných mezi subjekty smluvních stran oprávněnými k provádění zahraničně obchodní činnosti.

Článek 4

S cílem uskutečňovaní obchodních a ekonomických vztahů, nezbytných pro obě smluvní strany, budou objemy a sortiment zboží a poskytovaných služeb v základním rozsahu stanoveny seznamy dodávek, zpravidla na každý rok.

Sortiment a objem zboží a poskytovaných služeb na každý nesledující rok se budou upřesňovat v seznamech nejpozději do 30. září běžného roku.

Smluvní strany budou přijímat opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro uzavírání a realizaci smluv na dodávky zboží a poskytovaní služeb v souladu se seznamy. Přitom budou používány světové ceny a zúčtování ve volně směnitelné měně s použitím bárterových operací a jiných forem obvyklých v mezinárodním obchodě.

Článek 5

Československá obchodní banka a. s. a Národní banka Republiky Gruzie dohodnou způsob zúčtování plateb, vyplývajících z této Dohody.

Po dohodě příslušných orgánů států smluvních stran se budou v jednotlivých případech projednávat možnosti provedení plateb mezi subjekty v národních měnách jejich států, pokud takové operace nejsou v rozporu s právním řádem států smluvních stran.

Článek 6

Platby za všechny druhy neobchodních operací se budou provádět ve volně směnitelné měně. Po dohodě příslušných orgánů států smluvních stran se budou posuzovat možnosti použití národních měn při zúčtování jednotlivých druhů plateb neobchodní povahy.

Článek 7

Smluvní strany budou napomáhat k prohloubení ekonomické a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu zahrnovat rozšíření kooperace výroby, vytváření společných podniků, mezinárodních společností a organizací, rozvoj cestovního ruchu a rovněž zavádění jiných progresivních forem spolupráce, běžných ve světové ekonomice.

Článek 8

Zboží, které bude dodáváno v souladu s touto Dohodou, může být reexportováno do třetích států pouze s předchozím písemným souhlasem vývozce.

Článek 9

Výsledky vědeckotechnických prací, získané společně subjekty států smluvních stran, nemohou být předávány třetím osobám a zveřejňovány bez souhlasu těchto subjektů.

Článek 10

Pro účely posouzení průběhu plnění této Dohody se budou zplnomocnění zástupci smluvních stran v případ ě nutnosti setkávat střídavě v Praze a Tbilisi.

Článek 11

Závazky, které vyplývají z této Dohody se nedotýkají závazků vyplývajících ze smluv, uzavřených před podepsáním této Dohody mezi Československem a Svazem sovětských socialistických republik.

Článek 12

Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována se souhlasem smluvních stran.

Článek 13

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran ji může nótou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení nóty o výpovědi.

Dáno v Praze, dne 20. května 1992 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, gruzínském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Marták v. r.

Za vládu Republiky Gruzie:
Ukleba v. r.

Přesunout nahoru