Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 462/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 93/1992
Platnost od 15.10.1992
Účinnost od 01.12.1992
Zrušeno k 01.07.2000 (175/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

462

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 4. září 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo dopravy stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vni- trostátním zasílatelství, a podle § 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb., vyhlášky č. 118/1973 Sb., vyhlášky č. 123/1979 Sb. a vyhlášky č. 44/1985 Sb., se mění a do- plňuje takto:

1. V § 18 odst. 2 první věta zní: "Cestující, který se nemůže na vyzvání podle odstavce l prokázat plat- nou jízdenkou, zaplatí jízdné; dopravce je oprávněn od tohoto cestujícího dále vyžadovat zaplacení částky 200,- Kčs.".

2. V § 18 odst. 2 se mezi první a druhou větu vkládá věta: "Prohlásí-li však cestující, že má platnou časovou jízdenku s měsíčním nebo delším obdobím platnosti, a prokáže-li tuto skutečnost ve lhůtě a na místě určeném dopravcem, je dopravce oprávněn vyžadovat pouze zaplacení částky 30,- Kčs.".

3. V § 18 odst. 3 první větě se vypouští slovo "časovou" a druhá věta zní: "Cestující zaplatí jízdné a dopravce je oprávněn od tohoto cestujícího vyžadovat zaplacení částky 200,- Kčs.".

4. V § 23 odst. 1 za středníkem se text "§ 8 odst. 3 písm. f) a g)" nahrazuje textem "§ 8".

5. § 30 odst. 1 zní:

"(1) Cestující, který vstoupil průchodem nebo turniketem určeným pro držitele časových jízdenek, nebo který vstoupil bez zaplacení do přepravního prostoru jinak, než je uvedeno v § 29, a který se nevykázal platnou časovou jízdenkou, zaplatí jízdné; dopravce je oprávněn od tohoto cestujícího dále vyžadovat zaplacení částky 200,- Kčs. Ustanovení § 18 odst. 2 věty druhé zde platí obdobně. Zaplacení jízdného a částky 200,- Kčs je dopravce oprávněn vyžadovat i od cestujícího, který vložil do otvoru turniketu minci nižší než odpovídající hodnoty, nebo jiný předmět.".

6. V § 30 se ustanovení odstavce 2 vypouští a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

7. V § 38 se vypouštějí slova "a hospodářského zákoníku".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1992.


Místopředseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky pověřený řízením federálního ministerstva dopravy a federálního ministerstva spojů:

Doc. Ing. Baudyš CSc. v. r.

Přesunout nahoru