Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 456/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 90/1992
Platnost od 25.09.1992
Účinnost od 19.06.1992
Zrušeno k 13.09.1993 (281/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

456

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 1992 byla v Moskvě podepsána Dohoda
mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Republiky Kazachstán, dále jen „smluvní strany",

uznávajíce velký význam obchodné ekonomických vztahů, snažíce se rozvíjet vztahy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Kazachstán,

berouce na vědomí změny probíhající v ekonomice obou republik, a úsilí k dalšímu upevnění a rozvoji dvoustranných vztahů a kontaktů,

řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva, dohodly se následovné:

Článek 1

Účastníci vnějších ekonomických vztahů států smluvních stran, dále jen „subjekty", provádějí zúčtování a platby ve volně směnitelné měně, podle běžných světových cen a principů, používaných v mezinárodním obchodě a finanční praxi v celém komplexu obchodně ekonomických vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Kazachstán.

Článek 2

Každá smluvní strana poskytne zacházení podle doložky nejvyšších výhod výrobkům, pocházejícím z území státu druhé smluvní strany.

Zacházení podle doložky nejvyšších výhod se nebude vztahovat na:

a) výhody, poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům k usnadnění pohraničního obchodu,

b) výhody, které požívá některá ze smluvních stran v důsledku jejího členství v celní unii nebo v zóně volného obchodu.

Článek 3

Vzájemné dodávky zboží a poskytování služeb mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Kazachstán se budou uskutečňovat na základě smluv, uzavíraných mezi československými a kazašskými subjekty, ve kterých budou sjednávány konkrétní podmínky obchodních operací.

Článek 4

S cílem uskutečnění obchodních a ekonomických vztahů si budou smluvní strany na úrovni příslušných orgánů vyměňovat seznamy zboží představující největší zájmy v oblasti vývozu a dovozu a pro tyto účely budou vytvářet příznivé podmínky. Uvedené seznamy na každý následující rok se budou upřesňovat nejpozději do 30. září běžného roku.

Článek 5

Československá obchodní banka a. s. a Národní státní banka Republiky Kazachstán dohodnou bankovní režim zúčtovaní plateb.

Po dohodě příslušných orgánů států smluvních stran se budou v jednotlivých případech projednávat možnosti provedení plateb mezi subjekty v národních měnách jejich států, pokud takové operace nejsou v rozporu s právním řádem států smluvních stran.

Článek 6

Platby za všechny druhy neobchodních operací se budou provádět ve volné směnitelné měně. Po dohodě příslušných orgánů států smluvních stran se budou posuzovat možnosti použití národních měn při zúčtování jednotlivých druhů plateb neobchodního charakteru.

Článek 7

Smluvní strany budou v souladu s právním řádem svých států napomáhat k prohloubení hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu zahrnovat rozšíření kooperace výroby, vytváření společných podniků, mezinárodních společností a organizací a rovněž rozvíjení a zavádění jiných progresivních forem spolupráce, běžných ve světové ekonomice.

Článek 8

Vzájemné dodávané zboží může být reexportováno do třetích států pouze s předchozím písemným souhlasem vývozce v souladu s právním řádem jeho země.

Článek 9

Výsledky vědeckotechnických prací, získané společně subjekty států smluvních stran, nemohou být předávány třetím osobám a zveřejňovány bez souhlasu těchto subjektů.

Článek 10

Pro účely posouzení průběhu plnění této Dohody se budou zplnomocnění zástupci smluvních stran v případě nutnosti setkávat střídavé v Praze a Alma-Atě.

Článek 11

Tato Dohoda může být změněna nebo doplňována se souhlasem smluvních stran.

Článek 12

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran ji může nótou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení noty o výpovědi.

Dáno v Moskvě, dne 19. června 1992 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Marták v. r.

Za vládu Republiky Kazachstán:
Tajžanov v. r.

Přesunout nahoru