Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 445/1992 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost

Částka 88/1992
Platnost od 18.09.1992
Účinnost od 18.09.1992
Zrušeno k 26.03.2001 (106/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

445

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 31. srpna 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.):


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slova "vedle výchovného působení" vypouštějí.

2. Dosavadní text § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Stanovým táborem se rozumí tábor, jehož součástí zpravidla nejsou trvalé nebo dočasné stavby.".

3. V § 4 odst. 1 věta poslední zní: "Lékařské potvrzení se nevyžaduje u pedagogických a zdravotnických pracovníků a studentů pedagogických a lékařských fakult.".

4. V § 5 odst. 1 se slova "orgán, organizace, popřípadě osoba" nahrazují slovy "právnická, popřípadě fyzická osoba".

5. § 5 odst. 2 písm. b) zní:

"b) předem zvolit,7) s výjimkou putovních táborů, praktického lékaře pro děti a dorost, popřípadě praktického lékaře (dále jen "praktický lékař"), který bude poskytovat zdravotní péči účastníkům zotavovací akce v místě jejího konání;"

6. V § 5 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) oznámit konání zotavovací akce s uvedením místa, termínu a počtu účastníků běhu nejpozději dva měsíce před jejím zahájením okresnímu hygienikovi příslušnému podle místa konání zotavovací akce, u putovních táborů okresnímu hygienikovi v místě, kde zotavovací akce začíná. K tomuto oznámení je třeba přiložit výsledky laboratorního rozboru vody staré nejdéle tři měsíce, pokud zdrojem vody zásobujícím zotavovací akci není veřejný vodovod; dále je třeba přiložit doklad o zajištění zdravotní péče praktickým lékařem. O závazný posudek okresního hygienika k umístění zotavovací akce a jejímu provozu musí provozovatel požádat jen pokud si to okresní hygienik vyhradí; výhrada musí být provozovateli doručena nejpozději jeden měsíc před zahájením zotavovací akce;".

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

7. § 5 odst. 2 písm. d) zní:

"d) zajistit zdravotníka z řad lékařů, středních zdravotnických pracovníků, studentů lékařské fakulty, kteří ukončili alespoň třetí ročník, nebo zdravotníků, kteří předložili doklad o absolvování kursu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovacích akcích, a to nejméně jednoho zdravotníka na nejvýše 100 dětí";

8. V § 5 odst. 2 písm. f) se vypouštějí slova "ve spolupráci s okresním ústavem národního zdraví příslušným podle sídla provozovatele".

9. § 5 odst. 2 písm. h) zní:

"h) zajistit vybavení lékárničky pro zotavovací akci pro děti a dorost, popřípadě vybavení velké zdravotnické brašny pro putovní tábor podle seznamu stanoveného v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.".

10. § 5 odst. 3 zní:

"(3) Provozovatel smí přijmout k účasti na zotavovací akci pouze dítě, které v daném kalendářním roce dosáhne věku sedmi let, a na putovní tábory dítě, které v daném kalendářním roce dosáhne věku jedenácti let. Děti ve věku sedmi až jedenácti let mohou být přijaty na putovní tábory za podmínky, že jde o děti připravované na tyto zotavovací akce celoročně, pochody se konají bez zátěže a v rozsahu odpovídajícím schopnostem a věku dítěte, denně nejvýše 15 km. Děti předškolního věku (od pěti let) se mohou zotavovací akce zúčastnit s doprovodem alespoň jednoho z rodičů. Provozovatel nesmí přijmout k účasti na zotavovací akci dítě, kterému bylo nařízeno karanténní opatření nebo které přišlo do styku s osobou podezřelou z onemocnění ve smyslu příslušných právních předpisů,4) a dále dítě, jehož zdravotní stav neodpovídá druhu zotavovací akce (§ 6) nebo jeví známky akutního onemocnění.".

11. V § 6 odst. 1 se slova "obvodní dětský lékař" nahrazují slovy "praktický lékař".

12. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Povinnosti praktického lékaře

Praktický lékař poskytuje zdravotní péči účastníkům zotavovací akce po celou dobu jejího trvání. Při podezření na výskyt přenosného onemocnění zajistí odebrání materiálu na mikrobiologické vyšetření a informuje příslušnou okresní hygienickou stanici.".

13. V § 9 písm. d) se slovo "pověřenému" nahradí slovem "praktickému".

14. V § 9 písm. f) věta za středníkem zní: "vážnější onemocnění dětí a osob činných při zotavovací akci a podezření na výskyt přenosného onemocnění neprodleně hlásit praktickému lékaři a výskyt přenosných nemocí hlásit i příslušnému hygienikovi;".

15. V § 9 písm. g) se slovo "pověřeného" nahradí slovem "praktického".

16. V § 11 se na konci připojují tato slova: "a na místech se sjízdnou přístupovou cestou.".

17. § 13 odst. 2 zní:

"(2) Stany určené pro ubytování dětí musí být z nepromokavého materiálu a musí mít podlážku, která pokrývá minimálně celou podlahovou plochu stanu, nebo musí být jiným vhodným způsobem izolovány od země.".

18. V § 13 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako 3 až 7.

19. § 14 odst. 1 zní:

"(1) Zotavovací akce musí být zabezpečena zdrojem nezávadné pitné vody v dostatečném množství. Doklad o zdravotní nezávadnosti pitné vody je provozovatel povinen na požádání předložit pracovníkovi hygienické služby. Dovážet pitnou vodu na zotavovací akci lze pouze se souhlasem příslušného hygienika za podmínek jím stanovených.".

20. V § 18 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "Místo ke koupání v přírodě s výjimkou koupání v bazénech a rekreačních rybnících musí být projednáno s příslušným okresním hygienikem.".

21. Příloha č. 1 vyhlášky č. 185/1990 Sb. zní: "LÉKÁRNIČKA PRO ZOTAVOVACÍ AKCE PRO DĚTI A DOROST

(seznam platí pro kapacitu akce do 80 dětí, při zvýšeném počtu dětí se obsah vybavení lékárničky patřičně upraví - násobkem množství léčiv i zdravotnických potřeb)

CALCIUM PANTOTHENICUM3 balení
PARALEN tabl.5 balení
JODISOL pero 4 g3 balení
JODISOL tinktura1 balení
Benzin lékařský (doplňuje se až při zahájení zotavovací akce)200 ml
Hypermangan10 g
CARBOSORB3 balení
OPTHAL oční lázeň2 balení
PLUMBIN10 balení
SEPTONEX spray2 balení
CHLORAMIN B1 balení
KINEDRYL tabl.20 balení
SEPTONEX ung.2 balení
SEPTONEX zásyp3 balení
ENDIARON tabl.2 balení
DITHIADEN tabl.3 balení
OPHTALMOSEPTONEX gtt3 balení
OPHTALMOSEPTONEX ung.3 balení
TRAUMACEL zásyp3 balení
STOPANGIN sol.3 balení

Obvazový a jiný zdravotnický materiál:

Gáza hydrofilní sterilní 20 cm x 4 cm5 ks
Gáza hydrofilní sterilní 6,5 cm x 7,5 cm5 ks
lopatky na jazyk100 ks
náplast - rychloobvaz 8 cm x 1 cm2 balení
náplast v roli 5 cm x 5 m2 balení
náplast v roli 18 cm x 5 m1 balení
obinadlo hydrof. lis. 6 cm x 5 m10 ks
sterilní 8 cm x 5 m10 ks
10 cm x 5 m10 ks
12 cm x 5 m10 ks
obinadlo pružné 8 cm x 5 m5 ks
10 cm x 5 m5 ks
obinadlo škrtící pryžové1 ks
dlahy2 ks
T - tubus1 ks
pinzeta chirurgická rovná1 ks
šátek trojcípý3 ks
vata obvazová á 250 g2 ks
vata buničitá á 500 g4 ks
zavírací špendlíky různé velikosti10 ks
svítilna (baterka)1 ks
lékařský teploměr1 ks

VYBAVENÍ VELKÉ ZDRAVOTNICKÉ BRAŠNY

PARALEN tabl.3 balení
CARBOSORB40 tablet
KINEDRYL20 tablet
NATRIUM 
HYDROGENCARBONICUM 
SPOFA tabl.1 balení
OPTHAL1 balení
SEPTONEX spray1 balení
DITHIADEN tabl.1 balení
SEPTONEX ung.1 balení
Obvazový materiál: 
Gáza skládaná 7,5x 7,5 (cm) á 5 ks4 balení
Spofaplast 1,25 cm x 5 m1 balení
2,5 cm x 5 m1 balení
Spofaplast rychloobvaz 8 cm x 1 m1 balení
Obinadlo hydrofilní sterilní 
5 cm x 5 m5 ks
10 cm x 5 m10 ks
Obinadlo škrtící pryžové2 ks
Šátek trojcípý5 ks
Vata obvazová sterilní lisovaná 25 g1 balení
Zdravotnické pomůcky 
Nůž kapesní1 ks
Nůžky1 ks
Pinzeta anatomická1 ks
Rouška PVC 45 x 55 (cm)1 ks
Rouška resuscitační1 ks
Teploměr v pouzdře1 ks
Špendlíky zavírací24 ks
TRAUMACEL zásyp1 ks
Ostatní pomůcky - různé: 
Záznamník s tužkou1 ks
Tablety pro přípravu pitné vody (doplňují se až před akcí)1 balení
Brašna zdravotnická velká - prázdná1 ks“.
  

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Lom CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

7) § 19 nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

Přesunout nahoru