Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 441/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

Částka 88/1992
Platnost od 18.09.1992
Účinnost od 18.09.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

441

ZÁKON

České národní rady

ze dne 25. srpna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 9 se za slovo "vnesený" vkládají slova "nebo odňatý" a za slova "živý a mrtvý inventář" se vkládají slova "jakož i zásob6)".

2. Dosavadní text § 9 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Nelze-li právního nástupce určit podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo zemědělství České republiky ve správním řízení, že k poskytnutí náhrady za vnesený nebo odňatý živý a mrtvý inventář, jakož i zásob, je povinna právnická osoba, která užívala pozemky oprávněné osoby ke dni účinnosti zákona o půdě.5)".

3. V § 10 se vypouští písmeno h) a dosavadní text se označuje jako odstavec 1.

4. V § 10 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) K úhradě nezbytných nákladů spojených s oceněním věcí15) jsou příslušné okresní pozemkové úřady.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

15) § 21a odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb.

Přesunout nahoru