Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 440/1992 Sb.Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 87/1992
Platnost od 14.09.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

440

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména z hlediska hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti práce a provozu, ochrany pracovního prostředí, jakož i podmínky používání výbušnin a upravit organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

ČÁST DRUHÁ

HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

ODDÍL PRVNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY

§ 2

Hornická činnost

Hornickou činností se podle tohoto zákona rozumí

a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"),1)

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),

f) zvláštní zásahy do zemské kůry,2)

g) zajišťování a likvidace starých důlních děl.3)

§ 3

Činnost prováděná hornickým způsobem

Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

b) inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb,

c) těžba písků a štěrkopísků v korytech vodních toků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů písků a štěrkopísků při údržbě vodních toků,

d) podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3,

e) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),

f) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

g) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny,

h) strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g),

i) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech.

§ 3a

Organizace

Za organizace podle tohoto zákona se považují právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti4) při splnění podmínek stanovených právními předpisy, vykonávají činnosti upravené tímto zákonem.

§ 4

Odstranění pochybností

V pochybnostech, zda jde o hornickou činnost a nebo zda jde o činnost prováděnou hornickým způsobem, rozhodne Český báňský úřad po projednání s dotčenými ústředními orgány státní správy. Jestliže se rozhodnutí týká též výkonu vrchního dozoru orgánů státní báňské správy, postupuje se podle § 39 odst. 3.

ODDÍL DRUHÝ

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

§ 5

(1) Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí být dodrženy zásady ochrany a využití nerostného bohatství, požadavky hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zásady báňské technologie, jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí.

(2) Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem se může vykonávat na základě oprávnění, popřípadě povolení vydaného podle tohoto zákona, horního zákona nebo podle zvláštních předpisů.5) Podmínky k získání oprávnění k vykonávání hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dále pak k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě některých souvisejících prací, pokud nejsou upraveny zvláštním předpisem,6) stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

(3) Český báňský úřad stanoví požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, popřípadě projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo vykonávají některé práce, které souvisejí s hornickou činností nebo s činností prováděnou hornickým způsobem, dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků obecně závazným právním předpisem, pokud tyto požadavky nejsou upraveny zvláštním předpisem.6)

(4) Organizace je povinna ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení, přerušení a ukončení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a to v rozsahu a lhůtách, které stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

(5) Závažné události a nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost života a zdraví lidí, jakož i všechny závažné provozní nehody (havárie), závažné pracovní úrazy a poruchy technických zařízení, je organizace povinna ohlásit bezodkladně obvodnímu báňskému úřadu.

§ 6

(1) Organizace je povinna zajistit a kontrolovat dodržování tohoto zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i jiných obecně závazných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem. K zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je organizace povinna ustanovit vedoucího pracovníka a potřebný počet osob k vykonávání technického dozoru. Pro každý důl a lom musí být ustanoven jako vedoucí pracovník závodní dolu nebo závodní lomu. Závodní dolu nebo závodní lomu nesmí být ustanoven do funkce, jestliže nesplňuje předpoklady uvedené v § 5 odst. 3.

(2) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací opatření a bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost života a zdraví lidí. V rámci havarijní prevence je organizace povinna učinit opatření zejména k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí.

(3) Organizace je povinna zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů, evidovat a registrovat je a výsledky předkládat obvodnímu báňskému úřadu spolu s uvedením opatření provedených k odstranění závad.

(4) Organizace vykonávající hornickou činnost je povinna zřídit útvar, popřípadě ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plány jejich zdolávání.

(5) Český báňský úřad může vzhledem k povaze prací, jejich rizikovosti a s přihlédnutím k místním podmínkám určit, kdy organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem je povinna zřídit útvar, popřípadě ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plán jejich zdolávání.

(6) Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem

a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí,

b) požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií),

c) zjišťování příčin závažných provozních nehod (havárií) a pracovních úrazů a jejich evidenci a registraci,

d) hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.

§ 7

Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii

(1) Organizace provádějící hornickou činnost je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, vykonává-li práce v podzemí a v případech stanovených Českým báňským úřadem.

(2) Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích) včetně poskytnutí první pomoci v podzemí. Báňská záchranná služba plní též stanovené úkoly na úseku havarijní prevence, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Poskytování lékařské služby první pomoci v podzemí se řídí zvláštními předpisy.7)

(3) Báňskou záchrannou službu vykonávají báňské záchranné stanice.

(4) Český báňský úřad může s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu.

(5) Požádá-li o to organizace, je jiná organizace povinna poskytnout žadateli pomoc při likvidaci havárie (§ 6), obzvláště pak při záchraně života lidí a majetku, a to materiálem, technikou i pracovníky, zejména báňskými záchranáři, avšak pouze v takovém rozsahu, aby tím nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu a bezpečnosti života a zdraví lidí ve vlastní organizaci. Žádost o pomoc může organizace odmítnout pouze v případě, že by takovou pomocí ohrozila bezpečnost provozu ve vlastní organizaci, zejména bezpečnost života a zdraví lidí. Za poskytnutou pomoc má organizace, která ji poskytla, nárok na náhradu takto vzniklých nákladů, na náhradu škody, popřípadě jiné majetkové újmy ve vlastním provozu, a to vůči organizaci, které byla pomoc poskytnuta.

(6) Pokud organizace zřídí vlastní báňskou záchrannou stanici, je povinna pečovat o řádný výcvik báňských záchranářů, jejich pravidelná školení, materiální vybavení báňské záchranné stanice, jakož i o seznámení záchranářů s novými poznatky v oboru záchranářství a o včasné zajištění předepsaných lékařských prohlídek.

(7) Organizace podle odstavců 1 a 4 jsou povinny přispívat k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz revírní báňské záchranné stanice, v jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost, pro kterou musí být báňská záchranná služba zajištěna, a to ve výši stanovené dohodou mezi organizacemi. Nepřistoupí-li organizace k dohodě, je povinna zajistit báňskou záchrannou službu takovým způsobem, aby odpovídala předpisům vydaným podle odstavce 9.

(8) Organizace jsou povinny poskytnout báňským inspektorům (§ 42) pro výkon jejich povinností odpovídající vybavení, zejména sebezáchranné a záchranné přístroje a příslušenství. Revírní báňské záchranné stanice jsou povinny umožnit báňským inspektorům - záchranářům pravidelný výcvik na revírní báňské záchranné stanici a povinné lékařské prohlídky v rozsahu pro báňské záchranáře.

(9) Zajišťování báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly a požadavky na odbornou způsobilost jejich pracovníků stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 8

Technická zařízení

(1) Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(2) Způsobilost technických zařízení a pomůcek se prověřuje jejich pravidelnými prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávnění a odborně způsobilí pracovníci.

(3) Typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek se mohou používat jen na základě povolení Českého báňského úřadu. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení stanoví Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá. Současně Český báňský úřad určí odborné orgány, pracoviště nebo znalce, kteří jsou oprávněni odborné posudky zpracovávat nebo zkoušky vykonávat. Český báňský úřad při vydání povolení též stanoví, zda některé stroje, zařízení, přístroje a pomůcky podléhají pravidelně se opakujícím zkouškám prováděným odborným pracovníkem určeným organizací nebo odborným orgánem, pracovištěm nebo znalcem uznaným Českým báňským úřadem.

(4) Organizace vykonávající hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem mohou projektovat a vyrábět vyhrazená technická zařízení sloužící k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem jen na základě povolení obvodního báňského úřadu. Povolení může obvodní báňský úřad odejmout, jestliže organizace ztratí způsobilost řádně vykonávat povolenou činnost.

(5) Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví

a) vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich přezkušování, postup při povolování jejich typů, podmínky jejich používání a odborné orgány, pracoviště a znalce, kteří jsou oprávněni zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky podle odstavce 3,

b) vyhrazená technická zařízení a postup při povolování podle odstavce 4.

ODDÍL TŘETÍ

POVOLOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI

§ 9

Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly

(1) Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly včetně zajištění nebo likvidace těchto důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.

(2) Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, ve kterých případech při vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly je třeba povolení obvodního báňského úřadu, postup při vydávání tohoto povolení a povolení k zajištění nebo likvidaci těchto důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci.

§ 10

Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů

(1) Otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek8) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán otvírky, přípravy a dobývání a předepsanou dokumentaci. Bez povolení obvodního báňského úřadu nesmí být otvírka, příprava a dobývání zahájeny.

(2) Plány otvírky, přípravy a dobývání se vypracovávají pro celé výhradní ložisko nebo pro jeho ucelenou část; jde-li o nově budované nebo rekonstruované doly nebo lomy, mohou se tyto plány vypracovat postupně podle jednotlivých etap prací na otvírce, přípravě nebo dobývání.

(3) Při dobývání výhradních ložisek se mohou používat jen dobývací metody, které zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, hospodárné dobývání, požadovanou výrubnost a přípustný stupeň znečištění. Druhy dobývacích metod a rozsah jejich použití musí být uvedeny v plánech otvírky, přípravy a dobývání. Nové dobývací metody musí organizace vyzkoušet a vyhodnotit; do technologie dobývání je smí zavést jen se souhlasem obvodního báňského úřadu.

(4) Při dočasném zastavení provozu v důlních dílech a lomech se provede jejich zajištění tak, aby bylo možno obnovit dobývání výhradního ložiska.

(5) Při trvalém zastavení provozu v důlních dílech a lomech se provede jejich likvidace a nebo následné nové využití tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví lidí nebo majetek.

(6) Zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace.

(7) Hlavními důlními díly se podle tohoto zákona rozumí všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch, a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část.

(8) Podrobnosti o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek, při zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 11

Zvláštní zásahy do zemské kůry

(1) Zvláštní zásahy do zemské kůry2) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.

(2) Pokud by se zvláštním zásahem do zemské kůry mohlo znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska jiné organizace, je nutné k žádosti připojit vyjádření této organizace.

(3) Podrobnosti o postupu při povolování zvláštních zásahů do zemské kůry a předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 12

zrušen

§ 13

Zajišťování a likvidace starých důlních děl

(1) Zajištění nebo likvidaci starých důlních děl3) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace starých důlních děl a předepsanou dokumentaci.

(2) Podrobnosti o plánu zajištění a likvidace a o postupu při povolování zajištění a likvidace starých důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 14

Důlně měřická a geologická dokumentace

(1) Důlně měřická a geologická dokumentace9) musí zahrnovat zejména údaje o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož i povrchovou situaci v rozsahu celého dobývacího prostoru; je-li možno očekávat vzhledem k úložním poměrům ložiska účinky dobývání i mimo hranice dobývacího prostoru, musí důlně měřická a geologická dokumentace obsahovat povrchovou situaci i v dosahu těchto účinků. Jsou-li důlní díla nebo zařízení umístěna mimo dobývací prostor, musí dokumentace zahrnovat i tato díla nebo zařízení.

(2) Chybí-li důlně měřická nebo geologická dokumentace, popřípadě jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady, může obvodní báňský úřad nařídit vyhotovení nebo doplnění těchto dokumentací na náklad organizace.

Vstup na cizí nemovitosti

§ 15

(1) Při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i při úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, při zřizování, zajišťování důlních děl a lomů, nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, při zřizování a provozu odvalů, výsypek a odkališť, při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a při zvláštních zásazích do zemské kůry jsou pracovníci orgánů a organizací oprávněni v nezbytném rozsahu, po předchozím oznámení vlastníkovi (správci, uživateli), vstupovat na cizí nemovitosti, provádět obhlídku, popřípadě zaměření a používat je ke zřizování a udržování měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení.

(2) Orgány a organizace za účelem výkonu oprávnění podle odstavce 1 mohou též v nezbytném rozsahu, pokud tak neučiní na jejich žádost a na jejich náklad v přiměřené lhůtě vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, provést na vlastní náklad nezbytné úpravy půdy, odvětvit a odstraňovat porosty překážející obhlídce a používání měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení.

(3) Při výkonu oprávnění podle odstavců 1 a 2 jsou orgány a organizace povinny dbát, aby co nejméně zasahovaly do práv a právem chráněných zájmů vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí.

(4) Vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí jsou povinni strpět umístění měřických a hraničních značek a ochranných znaků, signálů a jiných měřických zařízení na nemovitostech a zdržet se všeho, co by je mohlo zničit, poškodit nebo učinit nepouživatelnými.

(5) Nedotčeny zůstávají zvláštní předpisy,10) podle kterých je provádění činností uvedených v odstavcích 1 a 2 vyloučeno, omezeno nebo vázáno na zvláštní souhlas nebo povolení.

§ 16

(1) Na náhradu škody způsobené činností podle § 15 odst. 1 a 2 se vztahují obecné předpisy o náhradě škody,11) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Orgány a organizace jsou povinny po ukončení činností podle § 15 odst. 1 a 2 uvést neprodleně použité nemovitosti do předešlého stavu a uvědomit o tom vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti.

(3) Pokud není možné nebo hospodářsky účelné nahradit způsobenou škodu uvedením do předešlého stavu, má vlastník (správce, uživatel) nemovitosti právo na náhradu škody v penězích.

(4) Je-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti činnostmi podle § 15 odst. 1 a 3 podstatně omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má též právo, aby mu orgán nebo organizace, pro kterou se činnost provádí nebo zařízení zřizují, poskytly za toto omezení přiměřenou jednorázovou náhradu. Toto právo lze uplatnit u orgánu nebo organizace do jednoho roku ode dne doručení oznámení o ukončení činností, jinak právo zaniká. Spory o jednorázovou náhradu rozhoduje okresní úřad, v jehož územním obvodu je nemovitost.

Řízení o povolení hornické činnosti

§ 17

(1) Žádost o povolení hornické činnosti podle § 9 až 11 a § 13 předkládá organizace s předepsanou dokumentací a doklady nejpozději tři měsíce před plánovaným zahájením prací obvodnímu báňskému úřadu.

(2) Pokud jsou hornickou činností ohroženy právem chráněné objekty a zájmy, musí být se žádostí předloženy doklady o vyřešení střetů zájmů.

(3) Neposkytuje-li předložená žádost a dokumentace dostatečný podklad k posouzení navrhované hornické činnosti nebo není-li žádost o povolení hornické činnosti podle § 10 v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby žádost ve stanovené lhůtě doplnila, popřípadě uvedla do souladu s těmito rozhodnutími; obdobně postupuje, pokud žádost neobsahuje všechny doklady o vyřešení střetů zájmů.

(4) Obvodní báňský úřad rozhodne o žádosti nejpozději do dvou měsíců od jejího podání, popřípadě od jejího doplnění podle odstavce 3.

(5) Obvodní báňský úřad zastaví řízení o povolení hornické činnosti, pokud žádost nebyla doplněna ve lhůtě stanovené podle odstavce 3.

§ 18

(1) Účastníky řízení o povolení hornické činnosti jsou žadatel, organizace a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána.

(2) Povolení hornické činnosti podle odstavce 1 vydává obvodní báňský úřad na základě řízení spojeného s místním šetřením; náklady na znalecké posudky, které jsou potřebné v řízení, uhradí žadatel.

(3) Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení nejpozději 10 dnů před ústním jednáním, popřípadě místním šetřením. Současně je upozorní, že svoje stanoviska nebo námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, popřípadě při místním šetření, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí přihlédnout. Pokud některý z orgánů státní správy potřebuje v odůvodněných případech k řádnému posouzení věci delší dobu, obvodní báňský úřad na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží.

(4) Oznámení o místním šetření nezasílá obvodní báňský úřad těm účastníkům řízení, jejichž práva a právem chráněné zájmy byly již vyřešeny při stanovení chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru, ve stadiu projektování, výstavby nebo rekonstrukce dolu a lomu, nebo pokud je součástí dokumentace k žádosti o povolení hornické činnosti doklad o vyřešení střetů zájmů.

ODDÍL ČTVRTÝ

ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

§ 19

Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu

(1) Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Bez těchto povolení nesmí být práce zahájeny.

(2) K žádosti o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu organizace přikládá územní rozhodnutí12) a plán využívání ložiska. K žádosti o povolení zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů organizace přikládá plán jejich zajištění nebo likvidace.

(3) Na řízení o povolování dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu a na povolování zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů se vztahují přiměřeně ustanovení § 17 a 18.

(4) Organizace, která dobývá ložisko nevyhrazeného nerostu, popřípadě v souvislosti s dobýváním nerosty upravuje nebo zušlechťuje, je povinna dodržovat podmínky hospodárného a bezpečného dobývání ložiska.

(5) Pro zpřesnění znalostí o množství a kvalitě zásob a o geologických a báňsko-technických podmínkách dobývání je organizace oprávněna během dobývání vykonávat další průzkum ložiska v území vymezeném v rozhodnutí o využití území pro dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu.12)

(6) Bližší podmínky využívání ložisek nevyhrazených nerostů stanoví Český báňský úřad v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky obecně závazným právním předpisem.

§ 20

Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem

(1) Činnosti prováděné hornickým způsobem uvedené v § 3 písm. b) až i) provádějí organizace podle zvláštních předpisů.5)

(2) Český báňský úřad k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu stanoví obecně závazným právním předpisem, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést důlně měřickou a geologickou dokumentaci (§ 14); pokud jde o geologickou dokumentaci, vydá tento předpis ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem.

ČÁST TŘETÍ

VÝBUŠNINY

§ 21

Základní pojmy

(1) Výbušninami podle tohoto zákona jsou látky (sloučeniny nebo směsi) v tuhém nebo kapalném stavu, které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo výbušných pyrotechnických složí.13)

(2) Tento zákon se vztahuje také na pyrotechnické výrobky a výrobky obsahující výbušniny, pokud mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku (dále jen "výbušné předměty"); tento zákon se nevztahuje na střelivo.14)

(3) Za ohňostrojné práce se považují práce, při kterých se energie chemické výbuchové přeměny výbušnin a výbušných předmětů využívá k vyvolání světelných, popřípadě zvukových účinků.

(4) Za pomůcku k použití výbušnin se považuje prostředek nebo zařízení, které přichází do styku s výbušninou a působí na ni svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi a jsou potřebné k provedení trhacích a ohňostrojných prací (dále jen "pomůcka").

(5) V pochybnostech, zda jde o výbušninu, výbušný předmět nebo pyrotechnický výrobek, rozhodne ministerstvo průmyslu České republiky; v pochybnostech, zda jde o pomůcku nebo zda jde o trhací práce, rozhodne Český báňský úřad.

(6) Podrobnosti o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 22

Zacházení s výbušninami

(1) Každý, kdo přijde do styku s výbušninou, je povinen postupovat s největší opatrností a dodržovat předpisy a návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku.

(2) Objekty a prostory, ve kterých jsou umístěny výbušniny nebo v nichž se výbušniny vyrábějí, zpracovávají nebo používají, se musí zajistit proti odcizení nebo zneužití výbušnin a vybavit a zabezpečit tak, aby případný výbuch výbušnin nemohl ohrozit bezpečnost osob a majetku. Potřebná opatření musí obsahovat již projektová dokumentace.

(3) Organizace, které vyrábějí, zpracovávají, připravují, používají, zkoušejí nebo uskladňují výbušniny, jsou povinny zabezpečit výbušniny proti odcizení nebo zneužití způsobem odpovídajícím místním podmínkám; o způsobu zajištění uvědomí příslušný policejní útvar. Organizace vyrábějící a zpracovávající výbušniny je povinna zřídit útvar, popřípadě ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(4) Každé odcizení, ztrátu nebo nález výbušnin v prostoru organizace je povinen ten, kdo takovou skutečnost zjistí, bezodkladně oznámit organizaci, která to ohlásí policejnímu útvaru, a mimo prostor organizace policejnímu útvaru. Stejně musí postupovat ten, kdo zjistí, že při přepravě výbušnin došlo k porušení přepravního obalu výbušnin.

(5) Při pracích s výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto pracích povinny řídit se pokyny pracovníků, popřípadě osob provádějících tyto práce k zajištění bezpečnosti života a zdraví lidí a ochrany majetku.

(6) Při trhacích pracích nebo ohňostrojných pracích jsou vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí povinni strpět umístění výstražných nebo informativních tabulí k zajištění bezpečnosti života a zdraví lidí a ochrany majetku.

§ 23

Výroba výbušnin a pomůcek

(1) Vyrábět a zpracovávat výbušniny nebo provádět výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin může jen organizace, která k tomu má souhlas ministerstva průmyslu České republiky.

(2) Jiné organizace, než které jsou uvedeny v odstavci 1, mohou zhotovovat jednoduché druhy trhavin na trhací práce jen na základě povolení Českého báňského úřadu, vydaného po dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky.

(3) Organizace, která vyrábí, zpracovává, zhotovuje nebo dováží výbušniny nebo pomůcky, je povinna odběrateli

a) předat osvědčení o jakosti dodávané výbušniny nebo pomůcky; při dovážených výbušninách nebo pomůckách doklad o jejich vlastnostech,

b) přiložit k dodávané výbušnině nebo pomůcce návod k jejich používání schválený Českým báňským úřadem.

(4) Povinnost přiložit návod podle odstavce 3 písm. b) má i odběratel, který dodává výbušniny a pomůcky dalšímu odběrateli.

(5) Odběratel je povinen dodržovat návod k používání výbušnin a pomůcek, seznámit s jeho obsahem příslušné pracovníky a o tomto seznámení pořídit záznam.

(6) Vysoké školy mohou provádět výzkum, vývoj a zkoušení nových výbušnin k plnění svých pedagogických a vědeckých úloh. V rozsahu stanoveném učebními osnovami mohou připravovat výbušniny pro vyučovací účely.

(7) Požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin stanoví obecně závazným právním předpisem Český báňský úřad v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky.

§ 24

Uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu

(1) Uvést do oběhu je možné jen výbušniny a pomůcky, které povolil Český báňský úřad.

(2) Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k povolení uvést výbušniny a pomůcky do oběhu a jejich přezkušování určí Český báňský úřad a zajistí ten, kdo o toto povolení žádá.

(3) Postup a podrobnější podmínky povolování výbušnin a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 25

Nabývání a odběr výbušnin

(1) Výbušniny lze nabývat jen na základě povolení k odběru výbušnin, vydaného orgánem, který povoluje trhací práce nebo ohňostrojné práce (§ 27). Toto povolení se požaduje k odběru bezdýmného prachu, černého loveckého prachu a zápalek, pokud se používají pro trhací práce nebo ohňostrojné práce.

(2) Organizacím, které pravidelně používají výbušniny při své činnosti, může být povolení vydáno pro delší časové období, nejvýše však na pět let.

(3) Na základě povolení k odběru výbušnin lze nabývat výbušniny od výrobce, dovozce nebo od jiného oprávněného odběratele.

(4) Povolení k odběru výbušnin se nevyžaduje u

a) organizací oprávněných výbušniny vyrábět a zpracovávat nebo provádět výzkum, vývoj, zkoušení nebo pokusnou výrobu výbušnin,

b) organizací oprávněných výbušniny dovážet a vyvážet.

§ 26

Přeprava a přenášení výbušnin

(1) Přeprava výbušnin se považuje za dopravu nebezpečných věcí. Pro přepravu výbušnin platí zvláštní předpisy15) a příslušné technické normy.16)

(2) Způsob přepravy výbušnin v podzemí stanoví organizace v přepravním řádu.

(3) Výbušniny mohou být přenášeny jen v uzavřených obalech.

(4) Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví podmínky pro přepravu výbušnin v podzemí a pro přenášení výbušnin.

Provádění prací spojených s použitím výbušnin

§ 27

(1) Provádět trhací práce nebo ohňostrojné práce lze jen na základě povolení.

(2) Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce.

(3) Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu a ohňostrojných prací se zasílá též příslušnému policejnímu útvaru; to se nevztahuje na trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

(4) Trhací práce bez povolení lze provádět jen v případech, kdy je to nutné k záchraně života nebo majetku a hrozí nebezpečí z prodlení.

(5) Pro trhací práce velkého rozsahu musí být vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu, ohňostrojné práce a pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup.

(6) Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, které trhací práce se považují za trhací práce malého a velkého rozsahu, náležitosti technologického postupu, náležitosti technického projektu odstřelu a podrobněji upraví provádění trhacích a ohňostrojných prací.

§ 28

(1) Žádost o povolení trhacích prací nebo ohňostrojných prací podává ten, pro kterého se tyto práce mají provádět, nebo s jeho souhlasem ten, kdo bude tyto práce provádět.

(2) K žádosti se přikládá

a) dokumentace trhacích prací s návrhem technických podmínek k bezpečnému provedení trhacích prací nebo ohňostrojných prací,

b) návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů,

c) seznam organizací a občanů, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být ohroženy použitím výbušnin.

(3) Náklady na případný znalecký posudek potřebný v řízení o povolení trhacích prací nebo ohňostrojných prací hradí žadatel.

§ 29

Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin

(1) Výbušniny lze uskladňovat, vyrábět nebo zpracovávat17) jen v objektech, které byly pro tento účel povoleny.

(2) Při trhacích pracích velkého rozsahu se mohou výbušniny, které se mají jednorázově použít, přechodně uskladnit na volném prostranství, nejvýše však na dobu 48 hodin před zahájením trhacích prací; v takovém případě je organizace připravující trhací práce povinna učinit potřebná opatření proti nepřípustnému působení povětrnostních vlivů, proti odcizení výbušnin a k zajištění ochrany osob a majetku před nežádoucím výbuchem výbušnin. Uskladnění výbušnin na volném prostranství a provedená opatření musí organizace neprodleně oznámit příslušnému policejnímu útvaru.

(3) V objektech, ve kterých jsou výbušniny skladovány (dále jen "sklady výbušnin"), vyráběny nebo zpracovávány, je dovoleno skladovat, vyrábět, zpracovávat nebo zkoušet jenom takové druhy a množství výbušnin, které jsou stanoveny v kolaudačním rozhodnutí nebo v rozhodnutí, jímž se povoluje užívání objektů.

(4) Po krátkou dobu lze přechovávat výbušniny i ve zvláštních úschovnách zřízených na pracovišti. Podrobnosti o zvláštních úschovnách stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

Sklady výbušnin

§ 30

Na projektování a výstavbu skladů výbušnin se vztahují obecné předpisy o investiční výstavbě, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 31

(1) Rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin vydává

a) při hornické činnosti pod povrchem obvodní báňský úřad,

b) při hornické činnosti na povrchu a při činnosti prováděné hornickým způsobem orgán příslušný podle zvláštních předpisů,18) v dohodě s obvodním báňským úřadem,

c) v jiných případech než jsou uvedeny pod písmeny a) a b) orgán příslušný podle zvláštních předpisů.18)

(2) K žádosti o umístění skladu výbušnin podle odstavce 1 písm. a) se přikládá situační náčrt umístění skladu výbušnin s vyznačením sousedních podzemních a povrchových objektů, systém větrání a ochrany před požárem, výbuchem a projevy horských tlaků.

§ 32

(1) Stavby skladů výbušnin pod povrchem při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a na povrchu v hranicích dobývacího prostoru, jakož i jejich změny a užívání povoluje obvodní báňský úřad.

(2) Stavby skladů výbušnin na povrchu mimo hranice dobývacího prostoru, jejich změny a užívání povoluje obvodní báňský úřad jen na území vystaveném přímým účinkům dobývání, a to v dohodě se stavebním úřadem. Rozsah tohoto území stanoví obvodní báňský úřad v dohodě se stavebním úřadem.

(3) Stavby skladů výbušnin, jejich změny a užívání v jiných případech než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, povolují příslušné orgány podle zvláštních předpisů.19)

(4) Rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 zasílají orgány, které je vydaly, též příslušnému policejnímu útvaru.

(5) K žádosti o povolení stavby skladu výbušnin uvedených v odstavcích 1 a 2 se přikládá

a) projektová dokumentace podle obecných předpisů o dokumentaci staveb,

b) situační náčrt umístění skladu výbušnin na povrchu s uvedením vzdálenosti od sousedních objektů, v podzemí od sousedních důlních děl,

c) rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin.

(6) K žádosti o povolení k užívání skladů výbušnin podle odstavců 1 a 2 se přikládá

a) prohlášení o tom, že stavba skladu výbušnin je uskutečněna podle projektové dokumentace,

b) protokol o určení prostředí a stupně nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušnin,

c) zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení,

d) při skladech výbušnin na povrchu zpráva o výchozí revizi hromosvodů.

(7) Podmínky pro umístění a zásady provedení skladů výbušnin podrobněji upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 33

Evidence výbušnin

(1) Při výrobě, zpracovávání, zhotovování, používání, uskladňování, výzkumu, vývoji, zkouškách a pokusné výrobě výbušnin se musí vést evidence výbušnin tak, aby byl přehled o tom, kde se výbušnina nachází a v jakém množství nebo jak se s ní naložilo.

(2) Každý druh výbušniny se musí evidovat samostatně.

(3) Doklady o evidenci výbušnin se uschovávají tři roky.

(4) Zjistí-li se rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem výbušnin, je organizace povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému policejnímu útvaru.

(5) Náležitosti evidence výbušnin stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 34

Způsobilost k zacházení s výbušninami

(1) Zacházet s výbušninami mohou jen zletilé osoby, občansky bezúhonné, zdravotně a odborně způsobilé.

(2) Zdravotní způsobilost pracovníků a ostatních osob posuzují orgány státní zdravotní správy.

(3) Odbornou způsobilost pracovníků k zacházení s výbušninami s výjimkou činností uvedených v § 35 posuzuje organizace, u které jsou v pracovním nebo obdobném poměru. Organizace je povinna tyto osoby předem prokazatelně seznámit s vlastnostmi látek, se kterými pracují z hlediska jejich výbuchové a požární bezpečnosti a hygienické ochrany v rozsahu nutném k bezpečnému provádění prací. Odbornou způsobilost ostatních osob posuzuje obvodní báňský úřad příslušný podle místa bydliště těchto osob, pokud tyto osoby nejsou držiteli oprávnění podle § 36.

Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení

§ 35

(1) Samostatně přivádět výbušniny k výbuchu, zneškodňovat je nebo ničit a provádět nebo řídit odborné práce s tím spojené mohou při

a) trhacích pracích malého rozsahu jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění střelmistra; tyto osoby jsou oprávněny provádět též některé úkony trhacích prací velkého rozsahu,

b) trhacích pracích velkého rozsahu jen osoby starší 24 let, které mají oprávnění technického vedoucího odstřelů.

(2) Připravovat, odpalovat, zneškodňovat a ničit výbušniny určené k ohňostrojným pracím může jen odpalovač ohňostrojů; pokud se k tomu účelu použije výbušnina určená k trhacím pracím, může ji přivést k výbuchu jen střelmistr, který je oprávněn přivést ji k výbuchu při trhacích pracích.

(3) Ničit a zneškodňovat výbušniny v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby mohou jen osoby starší 21 let, které mají oprávnění pyrotechnika.

(4) Za účelem zácviku mohou provádět práce uvedené v odstavcích 1 až 3 i jiné osoby než střelmistři, techničtí vedoucí odstřelů, odpalovači ohňostrojů a pyrotechnici, které k tomu organizace písemně určila, a to jen pod dozorem střelmistra, technického vedoucího odstřelů, odpalovače ohňostrojů nebo pyrotechnika.

§ 36

(1) Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce střelmistra vydává obvodní báňský úřad a k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů Český báňský úřad.

(2) Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce odpalovače ohňostrojů a pyrotechnika vydává obvodní báňský úřad.

(3) Oprávnění podle odstavců 1 a 2 se vydávají osobám, které mají předepsanou praxi a úspěšnou zkouškou prokázaly teoretické a praktické znalosti potřebné k bezpečnému přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení.

(4) Výuku osob ke zkoušce podle odstavce 3 zabezpečuje organizace pověřená Českým báňským úřadem.

(5) Učební osnovy a texty pro výuku schvaluje a zkušební řády vydává Český báňský úřad.

(6) Rozsah a podmínky výuky a podmínky získávání způsobilosti k zacházení s výbušninami při trhacích pracích, ohňostrojných pracích a při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin podrobněji upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

(7) Český báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě a zpracování výbušnin obecně závazným právním předpisem.

§ 36a

Povinnosti organizací vyrábějících a zpracovávajících výbušniny

(1) Na organizace vyrábějící výbušniny se vztahují přiměřeně ustanovení § 5 odst. 4 a 5, § 6 odst. 1 první věta, § 6 odst. 2 první věta, § 6 odst. 3, § 8 odst. 1 a 2.

(2) Na organizace zpracovávající výbušniny se vztahují přiměřeně ustanovení § 6 odst. 1 první věta, § 6 odst. 2 první věta, § 8 odst. 1 a 2.

§ 37

Zvláštní ustanovení

Ustanovení § 21 až 36a se nevztahují na používání výbušnin, pyrotechnických výrobků a pomůcek v ozbrojených silách a ozbrojených bezpečnostních sborech.

ČÁST ČTVRTÁ

STÁTNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA

§ 38

Organizace státní báňské správy

(1) Orgány státní báňské správy jsou

a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky,

b) obvodní báňské úřady, a to

1. Obvodní báňský úřad v Kladně,

2. Obvodní báňský úřad v Plzni,

3. Obvodní báňský úřad v Sokolově,

4. Obvodní báňský úřad v Trutnově,

5. Obvodní báňský úřad v Brně,

6. Obvodní báňský úřad v Mostě,

7. Obvodní báňský úřad v Ostravě,

8. Obvodní báňský úřad v Příbrami,

9. Obvodní báňský úřad v Liberci.

(2) Obvody působnosti obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

(3) V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky. Předseda Českého báňského úřadu odpovídá za výkon své funkce vládě České republiky.

(4) V čele obvodního báňského úřadu je předseda.

(5) Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní báňské správy nebo v jiném důležitém zájmu

a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně příslušný obvodní báňský úřad nebo je sám převzít,

b) pověřit obvodní báňský úřad některými úkoly, které jinak přísluší Českému báňskému úřadu.

(6) Český báňský úřad zajišťuje osobní a věcné potřeby obvodních báňských úřadů.

§ 39

Působnost orgánů státní báňské správy

(1) Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor

a) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, jakož i výrobou výbušnin a používání výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím,

b) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při výrobě výbušnin a používání výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím.

(2) Vrchní dozor podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy činnosti a technická zařízení uvedené v odstavci 1 podléhají obdobnému dozoru orgánů federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva dopravy, federálního ministerstva spojů, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva vnitra České republiky. Vrchní dozor státní báňské správy není dotčen ekologickým dohledem nad těžbou vykonávaným ministerstvem životního prostředí České republiky.

(3) V pochybnostech, zda vrchní dozor podle odstavce 1 náleží do působnosti orgánů státní báňské správy, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s jiným dotčeným orgánem státního odborného nebo obdobného dozoru.

(4) Organizace jsou povinny orgánům státní báňské správy pro účel jejich vrchního dozoru kdykoliv umožnit vstup do objektů, zařízení a na pracoviště, předložit potřebné materiály, dokumentaci, odborné posudky a podat požadované informace a vysvětlení. Organizace jsou povinny poskytovat potřebnou součinnost orgánům státní báňské správy a vytvářet jim podmínky k nerušenému a rychlému výkonu vrchního dozoru a využívat výsledky jejich zjištění ve své práci.

§ 40

Český báňský úřad

(1) Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy.

(2) Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím.

(3) Při výkonu vrchního dozoru Český báňský úřad

a) ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky,

b) provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení a při tom zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě,

c) dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení revírních báňských záchranných stanic, stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, schvaluje jejich služební řády, určuje podmínky pro ustanovení do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich vedoucích pracovníků a dohlíží na stav, organizaci a vybavení revírních báňských záchranných stanic; může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu.

(4) Při plnění úkolů podle odstavce 3 má Český báňský úřad práva a povinnosti uvedené v § 41 odst. 1 písm. a) a c).

(5) Český báňský úřad

a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn,

b) povoluje používat typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek organizacím provádějícím hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem.

(6) Český báňský úřad dále

a) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti státní báňské správy,

b) plní další úkoly vyplývající pro něj z horního zákona, tohoto zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

§ 41

Obvodní báňské úřady

(1) Při výkonu vrchního dozoru obvodní báňské úřady

a) provádějí prohlídky objektů, zařízení a pracovišť a při tom kontrolují, jak jsou plněny povinnosti vyplývající z horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu a zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, výrobu výbušnin a používání výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím, jakož i z jiných obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a pracovních podmínek, včetně předpisů o požární ochraně v podzemí,

b) zjišťují na místě stav, příčiny a následky závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů v organizacích, jakož i závažné ohrožení bezpečnosti provozu organizace nebo zákonem chráněného obecného zájmu, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) nařizují odstranit zjištěné závady a nedostatky. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou též oprávněny nařizovat nezbytná opatření. Pokud zjistí závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a technických zařízení, popřípadě majetku a které nelze ihned odstranit, nařizují v nezbytném rozsahu zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejich technických zařízení, až do odstranění závad,

d) dozírají na stav, vybavení a činnost báňské záchranné služby a prověřují odbornou způsobilost jejich vedoucích pracovníků s výjimkou pracovníků revírních báňských záchranných stanic,

e) dozírají, zda organizace řádně vedou evidenci a registraci pracovních úrazů a vyhodnocují zdroje a příčiny úrazovosti,

f) prověřují, zda organizace vykonávající hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem je způsobilá projektovat a vyrábět vyhrazená technická zařízení sloužící k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vydávají jí příslušné povolení, popřípadě jí toto povolení odnímají,

g) kontrolují provádění prohlídek a zkoušek technických zařízení,

h) prověřují zkouškami znalost předpisů uvedených v písmenu a) u pracovníků, kterou tito pracovníci potřebují k výkonu řídících a kontrolních funkcí. Posuzují odbornou způsobilost pracovníků k výkonu vybraných funkcí a vydávají jim osvědčení nebo oprávnění k výkonu funkcí, popřípadě jim tato osvědčení nebo oprávnění odnímají.

(2) Obvodní báňské úřady dále

a) stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci,

b) povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek a ve stanovených případech vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly; před zastavením provozu v důlních dílech a lomech povolují jejich zajištění nebo povolují likvidaci hlavních důlních děl a lomů,

c) mohou nařídit vyhotovení nebo doplnění důlně měřické a geologické dokumentace, pokud chybí, jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady,

d) povolují zvláštní zásahy do zemské kůry a zajištění nebo likvidaci starých důlních děl,

e) nařizují, aby část výhradního ložiska v dobývacím prostoru jedné organizace vydobyla jiná organizace nebo aby si organizace zřídila důlní dílo v dobývacím prostoru jiné organizace, jestliže je to z hlediska veřejného zájmu, zejména bezpečnosti provozu, nezbytně nutné; stejně postupují, jestliže je nezbytně nutné společné užívání důlních děl a zařízení,

f) stanoví nezbytná opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí výhradních ložisek, jestliže by otvírkou, přípravou a dobýváním byl ohrožen provoz nebo využití výhradních ložisek v dobývacím prostoru jiné organizace,

g) povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,

h) povolují trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce,

i) povolují umístění, stavbu a užívání skladů výbušnin v případech a za podmínek stanovených v § 31,

j) kontrolují provádění prohlídek a zkoušek technických zařízení,

k) plní další úkoly vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

Báňští inspektoři

§ 42

(1) Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává Český báňský úřad ústředními báňskými inspektory a obvodní báňské úřady obvodními báňskými inspektory (dále jen "báňský inspektor"). Báňské inspektory ustanovuje předseda Českého báňského úřadu.

(2) Báňský inspektor je oprávněn

a) vstupovat kdykoliv do objektů, zařízení a prostorů, provádět v nich prohlídky a šetření, požadovat předložení příslušných dokladů, informací a vysvětlení, přesvědčovat se u technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených v § 41 odst. 1 písm. a), jakož i zhotovovat fotografické snímky a kopie provozních map a další dokumentace potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů,

b) dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky, a při zřejmém a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a technických zařízení, popřípadě majetku, dávat závazné příkazy k zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do odstranění závad, včetně příkazů k vyvedení pracovníků do bezpečí; dále je oprávněn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu nařizovat nezbytná opatření. Závazný příkaz může být dán ústně nebo písemně; pokud byl dán ústně, je inspektor povinen po ukončení inspekce nebo kontroly jej písemně zaznamenat,

c) zakázat práci přesčas, práci v noci a práci žen a mladistvých, zjistí-li, že je vykonávána v rozporu s právními předpisy,20)

d) zadržet průkaz o odborné způsobilosti vydaný orgánem státní báňské správy v případech hrubého nebo opakovaného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(3) Báňský inspektor se při výkonu své činnosti prokazuje průkazem Českého báňského úřadu.

§ 43

(1) Proti závaznému příkazu báňského inspektora lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho vydání námitky k obvodnímu báňskému úřadu nebo Českému báňskému úřadu, pokud závazný příkaz vydal ústřední báňský inspektor. Tyto orgány svým rozhodnutím závazný příkaz potvrdí, změní nebo jej zruší. Podání námitek má odkladný účinek, pokud jej v závazném příkazu báňský inspektor nevyloučil. Odkladný účinek lze vyloučit jen v případě, kdy jsou ohroženy život a zdraví lidí nebo majetek a hrozí nebezpečí z prodlení. Proti rozhodnutí obvodního báňského úřadu nebo Českého báňského úřadu o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad.

(2) Zadržený průkaz o odborné způsobilosti postoupí k dalšímu řízení obvodní báňský inspektor obvodnímu báňskému úřadu a ústřední báňský inspektor Českému báňskému úřadu.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Sankce

§ 44

(1) Orgán státní báňské správy může uložit pokutu až do výše 100 000 Kčs organizaci, která porušila předpisy uvedené v § 39 odst. 1 nebo která nesplnila opatření uložené jí rozhodnutím orgánu státní báňské správy (dále jen "porušení povinností").

(2) Organizaci, která neprovedla ve stanovené lhůtě nápravu nedostatků, za které jí byla uložena pokuta, lze uložit další pokutu až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

(3) Pokutu lze organizaci uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgán státní báňské správy zjistil porušení povinností, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinností došlo.

(4) Orgán státní báňské správy může uložit pokutu až do výše 5000 Kčs pracovníkovi organizace, který zaviněně porušil závažné povinnosti vyplývající z předpisů uvedených v § 39 odst. 1 nebo který zatajil skutečnosti důležité pro výkon vrchního dozoru.

(5) Pokutu lze pracovníkovi uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k porušení povinností.

(6) Báňský inspektor je oprávněn uložit pokutu v blokovém řízení až do výše 200 Kčs pracovníkovi organizace, který zaviněně porušil povinnosti vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, nebo pracovníkovi, který svým jednáním ztížil výkon vrchního dozoru orgánů státní báňské správy; tuto pokutu může uložit i cizím osobám, které se souhlasem organizace se zdržují na jejích pracovištích.

(7) Pokutu v blokovém řízení lze uložit bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinností spolehlivě zjištěno a pracovník je ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat; o tom musí být pracovník předem poučen. Báňský inspektor je oprávněn uloženou pokutu vybrat; k jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.

(8) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a možným následkům porušení povinností, a pokud jde o pracovníky, i k míře zavinění.

(9) Uložením pokuty organizaci zůstává nedotčena trestní odpovědnost jejích pracovníků, jakož i odpovědnost organizace a pracovníků organizace podle předpisů o náhradě škody.

(10) Pokuta se neuloží, pokud byla organizaci nebo pracovníkovi za totéž porušení povinností uložena pokuta podle jiných právních předpisů, nebo byl-li pracovník postižen podle jiných právních předpisů.21)

(11) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

§ 44a

Orgány státní báňské správy projednávají přestupky v oblasti ochrany a využití nerostného bohatství a používání výbušnin ve správním řízení podle obecných předpisů o přestupcích.22)

§ 45

Orgány státní báňské správy mohou odejmout pracovníkům organizací jimi vydaná oprávnění k výkonu činnosti za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu až na dobu tří let.

§ 46

Vztah ke správnímu řádu

Obecné předpisy o správním řízení23) se nevztahují na řízení podle § 4, 8, § 21 odst. 5, § 23 odst. 2, § 24, 25 a § 40 odst. 5 písm. b).

§ 47

Přechodná ustanovení

(1) Povolení podle tohoto zákona nevyžadují

a) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, jakož i zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů vykonávané na základě plánů schválených obvodními báňskými úřady před nabytím účinnosti tohoto zákona,

b) vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly, jakož i zabezpečení a likvidace těchto děl prováděné na základě projektů projednaných s obvodními báňskými úřady před nabytím účinnosti tohoto zákona,

c) zvláštní zásahy do zemské kůry a práce na zajištění a likvidaci starých důlních děl započaté před nabytím účinnosti tohoto zákona.

(2) Jestliže organizace započala s dobýváním ložiska nevyhrazeného nerostu podle § 19 před nabytím účinnosti tohoto zákona, je povinna předložit obvodnímu báňskému úřadu plán využívání ložiska do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 47a

Přechodná ustanovení k úpravám účinným od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

(1) Povolení těžby ložisek nevyhrazených nerostů vydané podle dosavadních předpisů24) se považuje za povolení dobývání ložisek nevyhrazených nerostů podle tohoto zákona.

(2) Povolení k odběru výbušnin vydané příslušnými orgány podle dosavadních předpisů se považuje za povolení podle tohoto zákona.

(3) Oprávnění odpalovačů ohňostrojů a oprávnění pyrotechniků vydaná podle dříve platných předpisů se považují za oprávnění vydaná podle tohoto zákona.

§ 48

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. Zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, ve znění zákona České národní rady č. 50/1982 Sb.

2. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 259/1957 Ú. l., kterou se vyhlašuje statut státní báňské správy.

3. Vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství č. 62/1965 Sb., o výbušninách.

§ 48a

Zrušovací ustanovení účinná od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

Zrušují se:

1. Nařízení vlády České socialistické republiky č. 92/1988 Sb., o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů.

2. § 31 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, a pol. č. 43 a č. 67 přílohy I k tomuto zákonu.

3. § 6a písm. a) a b) vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákona č. 61/1965 Sb. a zákona České národní rady č. 24/1972 Sb.

§ 49

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Zákon České národní rady č. 542/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, nabyl účinnosti dnem 20. prosince 1991.

Uhde v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 a 11 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.
Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

2) § 34 horního zákona.

3) § 35 horního zákona.

4) Např. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

5) Např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.), zákon ČNR č. 62/1988 Sb.

6) Zákon ČNR č. 62/1988 Sb.

7) Zákon č. 20/1966 Sb.

8) § 32 horního zákona.

9) § 39 horního zákona.

10) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

11) Obchodní zákoník.
Občanský zákoník.

12) § 32 a 33 zákona č. 50/1976 Sb.

13) ČSN 66 8001 Názvosloví výbušin.

14) Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.

15) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, ve znění vyhlášky č. 35/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád), ve znění vyhlášky č. 59/1991 Sb.

16) Např. ČSN 26 9021 Vnitropodniková doprava výbušnin a výrobků obsahujících výbušniny.

17) ČSN 26 9020 Provoz skladů výbušin a výrobků obsahujících výbušiny.
ČSN 66 8002 Provoz výbušinářských laboratoří, zkušeben a střelnic.
ČSN 73 5721 Zřizování výroben, laboratoří a zkušeben výbušin nebo výrobků obsahujících výbušiny.

18) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Sb.

19) § 54 až 70 a § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Sb.

20) Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČSSR č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

22) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

23) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

24) § 71 až 74 zákona č. 50/1976 Sb.

Přesunout nahoru