Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 437/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kyrgyzstan o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 86/1992
Platnost od 07.09.1992
Účinnost od 13.05.1992
Zrušeno k 08.04.1998 (286/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

437

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1992 byla v Biškeku podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kyrgyzstan o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dnem podpisu. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kyrgyzstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Republiky Kyrgyzstán, dále jen „smluvní strany",

uznávajíce velký význam tradičních obchodně ekonomických vztahů, snažíce se rozvíjet vztahy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Kyrgyzstán,

berouce na vědomí změny probíhající v ekonomice obou států,

řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva, dohodly se následovně:

Článek 1

Účastníci vnějších ekonomických vztahů států smluvních stran, dále jen „subjekty", uskutečňují zúčtováni a platby ve volně směnitelné měně, podle běžných světových cen a principů, používaných v mezinárodním obchodě a finanční praxi v celém komplexu obchodně ekonomických vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Kyrgyzstán.

Článek 2

Každá smluvní strana poskytne zacházeni podle doložky nejvyšších výhod výrobkům, pocházejícím z území státu druhé smluvní strany.

Zacházeni podle doložky nejvyšších výhod se nebude vztahovat na:

a) výhody, poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům při příhraničním obchodu,

b) výhody, které požívá některá ze smluvních stran v důsledku jejího členství v celní unii nebo v zóně volného obchodu, nebo k výhodám, vyplývajícím z Dohody uzavřené jednou ze smluvních stran a směřující k založení celní unie nebo zóny volného obchodu,

c) výhody, poskytované Republikou Kyrgyzstán státům Společenství nezávislých států.

Článek 3

Vzájemné dodávky zboží a poskytováni služeb mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Kyrgyzstán se budou uskutečňovat na základě kontraktů, uzavíraných mezi československými a kyrgyzskými subjekty oprávněnými k provádění zahraničně obchodní činnosti.

Konkrétní podmínky dodávek, ceny zboží a poskytovaných služeb budou sjednávat subjekty v těchto občanskoprávních smlouvách na základě běžných světových cen při použití běžné praxe mezinárodního obchodu včetně uzavírání bártrových obchodů.

Článek 4

S cílem uskutečňování obchodních a ekonomických vztahů, nezbytných pro obě smluvní strany, budou objemy a sortiment zboží a poskytovaných služeb v základním rozsahu stanoveny v seznamech zboží a služeb na každý rok.

Smluvní strany berou na vědomí, že uvedené seznamy zboží a služeb jsou informativní povahy a neomezuji subjekty v uzavíraní smluv na dodávky zboží a služeb jiného sortimentu.

Sortiment a objem zboží a poskytovaných služeb na každý následující rok se budou odsouhlasovat a upřesňovat v seznamech nejpozději do 30. září běžného roku.

Článek 5

Smluvní strany budou přijímat opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro uzavíraní a realizaci smluv na dodávky zboží a poskytováni služeb.

Článek 6

Československá obchodní banka a. s. a zplnomocněna banka Republiky Kyrgyzstán dohodnou způsob zúčtování plateb, vyplývajících z této Dohody.

Po dohodě příslušných orgánů států smluvních stran se budou v jednotlivých případech projednávat možnosti uskutečňováni plateb mezi subjekty v národních měnách jejich států, pokud takové operace nejsou v rozporu s právním řádem států smluvních stran.

Článek 7

Platby za všechny druhy neobchodních operací se budou provádět ve volně směnitelné měně. Po dohodě příslušných orgánů států smluvních stran se budou posuzovat možnosti použití národních měn při zúčtování jednotlivých druhů plateb neobchodní povahy.

Článek 8

Smluvní strany budou v souladu s právním řádem svých států napomáhat k prohloubeni hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu zahrnovat rozšířeni kooperace výroby, vytvářeni společných podniků, mezinárodních společnosti a organizaci, rozvoj cestovního ruchu a rovněž rozvíjeni a zaváděni jiných progresivních forem spolupráce, běžných ve světové ekonomice.

Článek 9

Zboží, které bude dodáváno v souladu s touto Dohodou, může být reexportováno do třetích států pouze s předchozím písemným souhlasem vývozce.

Článek 10

Výsledky vědeckotechnických prací, získané společně subjekty států smluvních stran, nemohou být předávány třetím osobám a zveřejňovány bez souhlasu těchto subjektů.

Článek 11

Pro účely posouzeni průběhu plnění této Dohody se budou zplnomocněni zástupci smluvních stran v případě nutnosti setkávat střídavě v Praze a Biškeku.

Článek 12

Závazky, které vyplývají z této Dohody, se nedotýkají závazků vyplývajících ze smluv, uzavřených před podpisem této Dohody mezi Československem a Svazem sovětských socialistických republik.

Článek 13

Tato Dohoda může byt měněna nebo doplňována se souhlasem smluvních stran.

Článek 14

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran ji může nótou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynuti šesti měsíců ode dne doručení nóty o výpovědi.

Dáno v Biškeku, dne 13. května 1992, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce kyrgyzském a ruském, přičemž všechna zněni mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Ľubomír Marták CSc. v. r.
náměstek ministra zahraničního obchodu

Za vládu Republiky Kyrgyzstán:
Michail Ivanovič Pariškura v. r.
náměstek předsedy Státní komise pro zahraničně ekonomické vztahy

Přesunout nahoru