Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 433/1992 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu

Částka 86/1992
Platnost od 07.09.1992
Účinnost od 07.09.1992
Zrušeno k 01.02.2004 (22/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

433

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 10. srpna 1992

o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu

Ministerstvo vnitra České republiky podle § 93 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu (dále jen "zákon"), stanoví:


§ 1zrušeno

§ 2

Volební obvody

(1) Obecní rada vytváří volební obvody s ohledem na charakter osídlení při zachování přirozených územních a stavebních celků. Volební obvody pro volby do obvodních a místních zastupitelstev v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se vytvářejí tak, aby je bylo možno bez rozdělení zahrnout do volebních obvodů pro volbu zastupitelstev těchto měst.

(2) Volební obvody se označují pořadovými čísly. Číslování se provádí v jedné číselné řadě římskými číslicemi.

Seznamy oprávněných občanů

§ 3

(1) Seznam oprávněných občanů sestaví každá obec; v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech každý městský obvod nebo městská část, a to na základě seznamů voličů pro volby do České národní rady v roce 1992 a evidence trvalého pobytu občanů. Seznam oprávněných občanů musí být sestaven nejpozději do 31. prosince 1992, pokud s ohledem na konání nových voleb nebo místního referenda není třeba jej sestavit dříve.

(2) Seznam oprávněných občanů tvoří

a) soupis oprávněných občanů vedený podle jmen (dále jen "jmenný soupis") ve vázané nebo volné knize; na titulní straně knihy se uvede název obce, popřípadě její části,4)

b) soupis oprávněných občanů řazený podle hlasovacích okrsků, vedený počítačovou formou nebo na kartotéčních lístcích (dále jen "soupis podle okrsků").

Vzor jmenného soupisu a soupisu podle okrsků je uveden v příloze této vyhlášky a po obsahové stránce je závazný.

(3) V případě změny struktury a území okrsků pro hlasování zajistí obecní rada do 5 dnů úpravu seznamů oprávněných občanů.

(4) Seznamy oprávněných občanů se aktualizují podle změn v evidenci trvalého pobytu občanů. Změny údajů v jmenném soupisu a následně i v soupisu podle okrsků se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost osoby, a to na podkladě úředních dokladů.

(5) Ohlašovny5) poskytují pro účely upřesňování seznamů oprávněných občanů údaje o změnách trvalého pobytu občanů a každoročně jmenný seznam občanů, kteří v kalendářním roce dosáhnou věku osmnácti let.

(6) Obecní úřad pověřený vedením matrik oznámí obecnímu (obvodnímu, místnímu) úřadu v místě trvalého pobytu občana úmrtí nebo změnu jména a příjmení občana.

§ 4

(1) Soupis podle okrsků uzavře obecní úřad ve 12.00 hodin v den předcházející dni, na který je vyhlášeno hlasování.

(2) Před zahájením hlasování předá obecní úřad každé okrskové komisi do hlasovací místnosti počítačovou sestavu, popřípadě kopie kartotéčních lístků všech občanů oprávněných hlasovat v příslušném hlasovacím okrsku.

§ 5

Kontrola správnosti seznamů oprávněných občanů

(1) V měsíci březnu každého kalendářního roku provede obec kontrolu správnosti a úplnosti seznamů oprávněných občanů. Kontrola se provede porovnáním s evidencí trvalého pobytu občanů vedenou ohlašovnou.5)

(2) Obecní úřad neprodleně informuje občany na úřední desce o ukončení kontroly.

§ 6

Zajišťování a vybavování hlasovacích místností

(1) Obecní úřad, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech obvodní nebo místní úřad, zajistí pro každý okrsek hlasovací místnost a její vybavení.

(2) V hlasovací místnosti musí být

a) zákonem stanovené vybavení,6)

b) seznamy oprávněných osob7) a tiskopisy pro zápis okrskové komise,

c) dostatečné množství úředních obálek pro hlasování,

d) kancelářské zařízení pro práci okrskové komise,

e) zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, do kterého může každý oprávněný občan na požádání nahlédnout.

(3) Při volbách do zastupitelstva obce musí být budova, ve které je hlasovací místnost, řádně označena a opatřena státní vlajkou České republiky; na viditelném místě musí být vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem "Vzor" a informace o všech kandidátech, kteří se své kandidatury vzdali nebo byli zmocněncem volební strany odvoláni.

§ 7

Hlasovací lístky zajišťuje obecní úřad.

§ 8zrušeno

§ 9

Zvláštní ustanovení pro dřívější hlasování8)

(1) Soupis podle okrsků uzavře obecní úřad v den předcházející dni zahájení hlasování na obecním úřadě.

(2) Obecní úřad předá před zahájením hlasování zvláštní komisi ve dvojím vyhotovení9) počítačové sestavy, popřípadě kopie kartotéčních lístků (§ 4 odst. 2) pro všechny okrsky v obci nebo městské části.

(3) Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, vybaví se úřední místnost na obecním úřadě počtem hlasovacích schránek odpovídajícím počtu volebních obvodů.

(4) Obecní úřad zajistí technické a organizační opatření pro oddělené hlasování podle jednotlivých volebních obvodů.


§ 10

Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 381/1990 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona.

2) § 16 odst. 2 zákona.

3) § 3 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 1 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) § 2 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

6) § 27 zákona.

7) § 4 odst. 2 této vyhlášky.

8) § 17 odst. 2 zákona.

9) § 41 odst. 3 zákona.


Příloha

Jmenný soupis (kniha)

poř. č.příjmení a jménorodné čísločást obceuliceč. p./ č. or.čís. okr.dodatečné změny a záznamyzapsal dne

Soupis podle okrsků (počítačové zpracování, popř. karta)

č. č. okr. poř.příjmení a jménorodné čísločást obceč. p./ č. or.ulicepoř. č. z jmen. soupisupoznámka
Přesunout nahoru