Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 428/1992 Sb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby

Částka 85/1992
Platnost od 31.08.1992
Účinnost od 11.08.1992
Zrušeno k 01.07.2002 (287/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

428

Ministerstvo vnitra České republiky

vydalo podle § 45 odst. 3 a po projednání s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvem financí České republiky podle § 55 odst. 2 a § 58 odst. 2 zákona České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, výnos ze dne 11. srpna 1992 č. j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby.

Výnos upravuje podrobnosti o peněžních náležitostech příslušníků Policie České republiky, o zvláštní odměně za služební pohotovost, o naturálních náležitostech policistů a o náhradách výdajů poskytovaných policistům v souvislosti s výkonem služby.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou přílohy č. 2, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva vnitra České republiky v částce 48 ze dne 11. srpna 1992. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky, na policejním ředitelství, u Policie České republiky - správ krajů a u správy hlavního města Prahy a u Policie České republiky - okresních (obvodních, městských) ředitelství.

Výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby, se mění a doplňuje takto:

V § 21 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Finanční náhrada podle odstavců 2 a 3 se neposkytne policistovi, který již byl ve služebním poměru k policii nebo byl ve služebním poměru k jinému ozbrojenému bezpečnostnímu sboru, pokud se mu délka služby a nároky s tím spojené započítávají podle zvláštního předpisu11a) v rozsahu, jako by konal tuto službu v policii; to neplatí, pokud doba mezi skončením předchozího služebního poměru a vznikem nového služebního poměru je delší než tři roky.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

11a) § 154 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.

Výnos ministerstva vnitra České republiky ze dne 11. srpna 1992 č.j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby (č. 428/1992 Sb.), se mění takto:

1. V § 36 se vypouští odstavec 7.

2. § 39 odst. 2 zní:

"(2) Trvá-li zahraniční služební cesta v kalendářním dni méně než 12 hodin nebo trvá-li celkově méně než 12 hodin, lze policistovi poskytnout stravné v cizí měně nejvýše do poloviny denní sazby určené podle odstavce 1.".

Zrušují se hlava první a druhá části první výnosu Ministerstva vnitra České republiky ze dne 11. srpna 1992 č.j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby (vyhlášeno pod č. 428/1992 Sb.).

Zrušuje se část druhá výnosu č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby, ve znění vyhlášky č. 301/1993 Sb.

Přesunout nahoru