Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 426/1992 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky

Částka 85/1992
Platnost od 31.08.1992
Účinnost od 15.09.1992
Zrušeno k 01.04.1997 (206/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

426

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 27. července 1992

o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky po dohodovacím řízení s Českou lékárnickou komorou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a po projednání se zástupci smluvních zdravotnických zařízení a profesními organizacemi zřízenými zvláštním zákonem stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., a § 13 odst. 4 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Výše úhrad léčiv a prostředků zdravotnické techniky příslušnou zdravotní pojišťovnou (dále jen "pojišťovna") vyplývá ze seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky. Úhrada léčivého přípravku odpovídá součinu úhrady jedné denní dávky léčivé látky včetně dalších látek obsažených v léčivém přípravku a počtu těchto dávek obsažených v léčivém přípravku.

(2) Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky se člení na:

a) seznam léčiv obsahuje seznam léčivých látek charakterizovaných jejich anatomicko-terapeuticko-chemickým kódem, názvem, dávkami v jednotkách množství, úhradou jedné denní dávky léčivé látky včetně dalších látek obsažených v léčivém přípravku, způsobem podání tohoto léčivého přípravku, symboly vyjadřujícími způsob jeho úhrady, preskripčními a indikačními omezeními. Dále seznam léčiv obsahuje seznam indikačních omezení a seznam použitých zkratek a symbolů,

b) seznam prostředků zdravotnické techniky, který obsahuje soubor prostředků zdravotnické techniky včetně stomatologických výrobků s uvedením jejich maximální výše úhrady. Seznam prostředků zdravotnické techniky je součástí samostatné přílohy Sbírky zákonů, vydané jako zvláštní příloha a. s. SEVT Praha.1)

(3) Seznam léčiv a seznam prostředků zdravotnické techniky jsou uloženy k nahlédnutí u

a) pojišťoven a jejich organizačních složek,

b) okresních úřadů,

c) Magistrátního úřadu hlavního města Prahy, magistrátů v územně členěných statutárních městech a úřadů ostatních statutárních měst.

§ 2

Zásady hrazení léčiv a prostředků zdravotnické techniky pojišťovnou

(1) Pojišťovny hradí pouze léčiva a prostředky zdravotnické techniky uvedené v jejich seznamu v rozsahu jím stanoveném s výjimkami uvedenými v § 4 písm. d).

(2) V plném rozsahu hradí pojišťovna pouze prostředky zdravotnické techniky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které pojištěnci funkčně plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(3) Pojišťovna nehradí

a) léčiva, které osoba požaduje, aniž jsou z lékařského hlediska indikovány, pokud revizní lékař pojišťovny nerozhodne jinak,

b) prostředky zdravotnické techniky, které osoba požaduje, aniž jsou z lékařského hlediska indikovány nebo v indikovaných případech překračují rámec základního provedení, pokud revizní lékař pojišťovny nerozhodne jinak. Hodnota základního provedení se v indikovaných případech odečítá, jestliže poskytnuté prostředky zdravotnické techniky překračují rámec základního provedení.

(4) Jestliže příslušné cenové orgány3) stanoví novou cenu léčiv, popřípadě prostředků zdravotnické techniky hrazených plně pojišťovnou, hradí pojišťovna takto dotčená léčiva, popřípadě prostředky zdravotnické techniky ve výši nově stanovené ceny, a to od nabytí účinnosti příslušného výměru.3)

Úhrada léčiv a prostředků zdravotnické techniky pojišťovnou ve zvláštních případech

§ 3

(1) Jestliže lékárna nemá předepsané léčivo k dispozici a nelze takové léčivo v době platnosti předloženého lékařského předpisu (výpisu) obstarat, popřípadě je-li nezbytné jeho okamžité vydání, nahradí je v souladu se zvláštním předpisem4) jiným léčivem hrazeným stejným způsobem.

(2) V zařízeních ústavní péče poskytnutá léčiva a prostředky zdravotnické techniky osobám z řad

a) pojištěnců5) hradí pojišťovna, která s tímto zdravotnickým zařízením uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče pojištěncům,

b) jiných osob než pojištěnců se hradí podle zvláštních předpisů.6)

§ 4

Pojišťovny rovněž hradí

a) individuálně připravovaná léčiva, a to ve výši sjednaných cen mezi zařízením lékárenské péče a pojišťovnou podle zvláštních předpisů,7)

b) náklady spojené s úpravou hromadně vyráběných radioaktivních léčiv (do jejich aplikační formy),

c) krev a krevní deriváty zpracovávané a dodávané transfúzními stanicemi do výše sjednané ceny mezi jimi a pojišťovnou; u krevních derivátů, pro které nebyla ministerstvem financí České republiky a pojišťovnami stanovena jednotná úhrada, hradí cenu sjednanou podle zvláštních předpisů,7)

d) prostředky zdravotnické techniky dovážené ze zahraničí, jestliže tuzemskými je nelze nahradit tak, aby odpovídaly zdravotnímu stavu osob, kterým byly předepsány, a to jen do výše ceny přiměřeného tuzemského prostředku v základním provedení,

e) protetické náhrady v plném rozsahu, jestliže jsou zhotoveny ze standardních materiálů

1. osobám mladším 18 let,

2. osobám, u nichž je tato náhrada nutná v důsledku pracovního úrazu,

3. vojákům v základní službě, jestliže důvody k poskytnutí těchto náhrad souvisejí s výkonem vojenské základní služby,

f) drahé dentální kovy použité v případech

1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,

2. rekonstrukce klinické korunky zubů a vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání,

3. zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů,

4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí,

a to ve výši 500 Kčs na jeden gram ryzího zlata obsaženého ve slitině,


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1992.


Ministr:

MUDr. Lom CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. I vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 150/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky.

2) Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který je součástí vyhlášky č. 426/1992 Sb. a je publikován jako samostatná příloha Sbírky zákonů, se nahrazuje přílohou k vyhlášce č. 150/1994 Sb.

3) Výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky vydaný podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
Výměr ministerstva financí České republiky vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.
Výměr ministerstva financí Slovenské republiky vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 127/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky v oblasti cen.

4) § 8 odst. 7 vyhlášky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

5) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

6) § 30 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

7) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
Cenový výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 02/1992, část II.


SEZNAM LÉČIV

ODDÍL A

Seznam použitých zkratek a symbolů

V seznamu léčivých látek (dále jen "seznam") a v seznamu indikačních omezení mají použité zkratky a symboly tento význam

a) způsob podání (aplikace)

p. o.perorální aplikační formy (tablety, tobolky, dražé, potahované tablety)
p. o. ret.perorální retardované aplikační formy
p. o. SRperorální aplikační formy s řízeným uvolňováním
sublng.perorální aplikační formy pod jazyk (aplikace do dutiny ústní)
parent. injekční aplikační formy (injekce, suché injekce, infuze)
intraderm.aplikační cesta některých alergenů (nitrokožně)
subkut.aplikační cesta některých alergenů
transd.transdermální (kožní) aplikační formy (náplasti)
p. rect.rektální aplikační formy
vag.vaginální (poševní) aplikační formy
inhal.inhalační aplikační formy (spraye, prášky a roztoky k inhalaci)
lok.lokální (zevní) aplikační formy
impl.implantát
PRICK testk diagnostice,

b) lékové formy

LFlékové formy
aeros.aerosol
crm.krém
gelgel
glo. globule
gtt.kapky k vnitřnímu použití
lac.lak
liq.roztok k zevnímu použití
lot.emulze
nas.nasální
pla. náplast
plv. ads.zásyp (pulvis adspersorius)
pst.pasta
shp.šampon
sol.roztok k vnitřnímu použití
spn.houba
sus. suspenze
tct.tinktura
ung.mast,

c) jednotky množství dávek léčivých látek (popř. mezinárodní jednotky)

BAjedno originální balení
C2centimetr čtvereční
DF jedna dávka lékové formy
FImezinárodní jednotka
GMgram
Umezinárodní jednotka
KUtisíc U
MUmilion U
MGmiligram
MLmililitr
RGmikrogram,

d) symboly

Symbol "I" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem jsou plně hrazeny pojišťovnou. Způsob jejich úhrady musí být v souladu s obsahem symbolů uvedených ve sloupci "LIMIT".

Symbol "L" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem je oprávněn předepisovat lékař se specializací v příslušném oboru (dále jen "odborný lékař") nebo lékař specializovaného pracoviště nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře praktický lékař, popřípadě jiný ošetřující lékař pojištěnce. Pojišťovna hradí tyto léčivé přípravky smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol "P" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem, pokud jsou předepsány v souladu s příslušným indikačním omezením (ODDÍL B), hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept odborného lékaře, lékaře specializovaného pracoviště, praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře pojištěnce, předepsaný v souladu se seznamem léčivých látek (ODDÍL C), jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče,

3. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jestliže vedle symbolu "P" je ve stejném řádku ve sloupci "LIMIT" uveden některý ze symbolů "K", "T" nebo "U".

Symbol "Z" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze po předchozím schválení lékařem pojišťovny, a to

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol "X" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept schválený revizním lékařem pojišťovny, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. formou zvlášť účtovaného léčivého přípravku po předchozím souhlasu revizního lékaře pojišťovny, jde-li o poskytování ústavní péče,

3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v ústavu, ve kterém tuto péči poskytují převážně střední zdravotničtí pracovníci (dále jen "ošetřovatelské lůžko"), a při poskytování péče v odborném léčebném ústavu.

Symbol "O" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. v množství podaném pojištěnci formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku v souladu se seznamem indikačních omezení (ODDÍL B) a seznamem léčivých látek (ODDÍL C), jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol "K" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků v ambulantní i ústavní péči, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče poskytované v ústavním zdravotnickém zařízení, péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu. Tyto léčivé přípravky se předepisují na žádanku v souladu se seznamem indikačních omezení (ODDÍL B) a seznamem léčivých přípravků (ODDÍL C),

2. v rámci úhrady zdravotních výkonů, jde-li o resuscitační a intenzivní péči poskytovanou v ústavním zdravotnickém zařízení,

3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

Symbol "T" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování resuscitační a intenzivní péče v ústavním zdravotnickém zařízení. Tyto léčivé přípravky se předepisují na žádanku v souladu se seznamem indikačních omezení (ODDÍL B) a seznamem léčivých přípravků (ODDÍL C),

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče.

Symbol "U" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování ústavní péče, s výjimkou poskytování péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

Symbol "H" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem jsou v ústavní péči hrazeny pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze formou lékového paušálu.

Symbol "N" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem nejsou hrazeny pojišťovnou bez souhlasu revizního lékaře. V případě podání těchto léčivých přípravků, aniž je pojištěnec prokazatelně požadoval a bez předchozího souhlasu revizního lékaře, nelze požadovat jejich úhradu pojištěncem.

Léčivé přípravky obsahující léčivou látku, u níž není v seznamu žádný z výše uvedených symbolů, jsou hrazeny pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče,

e) specializace a nástavbové specializace lékařů a označení speciálních zaměření pracovišť

ALG lékař s nástavbovou specializací v oboru alergologie a klinické imunologie
AROanesteziologicko resuscitační oddělení
ATBantibiotické středisko zřízené při mikrobiologickém oddělení zdravotnického zařízení, které v souladu s antibiotickou politikou vydává, po předchozí konzultaci, doporučení k preskripci a použití antimikrobních léčiv, touto zkratkou v seznamu označených
CHIlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru chirurgie
DER lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru dermatovenerologie
DIA lékař s nástavbovou specializací v oboru diabetologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
ENDlékař s nástavbovou specializací v oboru endokrinologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
GER lékař s nástavbovou specializací v oboru geriatrie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
GIT lékař s nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
GYN lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
HEM lékař s nástavbovou specializací v oboru hematologie a transfuzní služby, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
IMU lékař s nástavbovou specializací v oboru alergologie a klinické imunologie
INFlékař s nástavbovou specializací v oboru přenosných nemocí
INTlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru interního lékařství
J4centrum pro léčbu dědičných poruch metabolismu
J5centrum pro léčbu defektu somatotropního hormonu
J7dialyzační jednotka
J9poradna pro hyperlipoproteinemii, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
J10transplantační centrum
J11lékař se specializací II. stupně v oboru pediatrie, lékař se specializací I. stupně v oboru pediatrie a nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie
KARlékař s nástavbovou specializací v oboru kardiologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
NEUlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru neurologie
ONK lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru radioterapie, lékař s nástavbovou specializací v oboru klinické onkologie
OPHlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru oftalmologie ORL lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru otorhinolaryngologie
ORT lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru ortopedie
PDDlékař nejméně se specializací I. stupně v oboru pediatrie (praktický lékař pro děti a dorost)
PSY lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru psychiatrie
REH lékař s nástavbovou specializací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace
REV lékař s nástavbovou specializací v oboru revmatologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
SEX lékař s nástavbovou specializací v oboru sexuologie
STO lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru stomatologie
TRN lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
URN lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru urologie, lékař se specializací II. stupně z interního lékařství, lékař s nástavbovou specializací v oboru nefrologie,

f) omezení úhrady objemem počtu dávek přípravků, případně jejich složením

Zdravotní pojišťovna nehradí při předepsání na lékařský předpis přípravky obsahující léčivou látku, která by podle seznamu byla hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění, jestliže

1. perorální pevné lékové formy obsahují více než 250 dávek v jednom originálním balení přípravku, přičemž dávkou se rozumí jedna tableta, tobolka, dražé atd.,

2. perorální tekuté lékové formy obsahují více než 500 ml roztoku nebo suspenze v jednom originálním balení přípravku, s výjimkou přípravků určených k enterální výživě,

3. parenterální lékové formy obsahují více než 25 ampulí v jednom originálním balení přípravku,

4. rektální lékové formy obsahují více než 50 čípků v jednom originálním balení přípravku,

5. lokální lékové formy obsahují více než 1000 g nebo 1000 ml v jednom originálním balení přípravku,

6. lokální masťové základy v originálním balení určené k dalšímu zpracování v lékárně na individuálně připravované léčivé přípravky.

ODDÍL B

Seznam indikačních omezení

ATC NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY DOPLNĚK NÁZVU FORMA INDIKAČNÍ OMEZENÍ
A04AA01 ondansetron p.o. parent. Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog:
a) prevence a terapie zvracení při aplikaci emetogenních cytostatik u pacientů do 18 let,
b) prevence a terapie zvracení po radioterapii u pacientů do 18 let.
A05AX02 hymekromon parent. Léčbu ordinuje gastroenterolog:
Profylaxe a léčba spasmů v oblasti žlučníku, žlučových cest a Oddiho svěrače (biliární kolika, reziduální kameny ve žlučových cestách po endoskopické papilotomii nebo po operaci na žlučových cestách).
A05BA03 silymarin parent. Léčbu je možné ordinovat na pracovištích intenzívní péče u pacientů s akutní intoxikací muchomůrkou zelenou.
A07EC02 mesalazin potahované tablety p.o. Léčbu ordinuje gastroenterolog nebo internista:
a) léčba ulcerózní kolitidy, pokud nelze použít sulfasalazin pro intoleranci či pokud léčba sulfasalazinem selhala,
b) léčba Crohnovy choroby s postižením tenkého i tlustého střeva, pokud nelze použít sulfasalazin pro intoleranci či pokud léčba sulfasalazinem selhala.
A07EC02 mesalazin tablety s řízeným uvolňováním p.o. Léčbu ordinuje gastroenterolog nebo internista:
Léčba Crohnovy choroby s lokalizací v tenkém střevě při neúčinnosti ostatních přípravků obsahujících mesalazin. V ostatních indikacích pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
A09AA enzymové přípravky Wobenzym p.o. Léčbu ordinuje onkolog, chirurg nebo lymfolog:
a) lymfedém po radikálních operacích prsu pro malignitu,
b) lymfedém po plastických operacích prsu ze zdravotní indikace, a to po předchozím schválení revizním lékařem.
A11CC04 kalcitriol p.o. Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, pediatr, nefrolog:
a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (zejména u hemodialyzovaných pacientů),
b) léčba rachitis resistentní na vitamin D s hypofosfatemií,
c) léčba osteomalacie resistentní na léčbu jinými formami vitaminu D,
d) léčba hypoparathyreózy resistentní na léčbu jinými formami vitaminu D a vápníku.
A11CC04 kalcitriol parent. Léčbu ordinuje lékař pracující na dialyzační jednotce a endokrinolog:
léčba těžších forem renální osteopatie typu sekundární hyperparathyerózy nereagující na perorální terapii kalcitriolem.
B01AC05 ticlopidin p.o. Léčbu ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:
a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
b) necitlivost na kyselinu acetylsaticylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
c) podání pacientům po intravaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky apod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po časově omezenou dobu (nejčastěji 3 měsíce po výkonu).
B01AD02 alteplaza parent. Na všech pracovištích:
a) léčba akutního infarktu myokardu u pacientů, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup uveden ve smlouvě:
a) intrakoronárnítrombolýza,
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.
B01AD04 urokináza parent. Na všech pracovištích:
a) léčba akutního infarktu myokardu u pacientů, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup uveden ve smlouvě:
a) ntrakoronární trombolýza,
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.
B02BD srážecí faktory parent. Léčbu ordinuje hematolog
Prevence a léčba krvácení u nemocných s prokázaným deficitem faktoru XIII.
B02BD01 kombinace koagulačních faktorů IX, II, VII a X parent. Léčbu ordinuje hematolog:
Léčba krvácení u nemocných s poruchou jaterních funkcí těžkého stupně a s prokázaným deficitem faktorů IX, II, VII a X.
B02BD02 koagulační faktor VIII parent. Léčbu ordinuje hematolog:
a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,
b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),
c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilálek proti vepřovému faktoru VIII.
B02BD02 koagulační faktor VIII s von Willebrandovým faktorem parent. Léčbu ordinuje hematolog:
Prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným defektem von Willebrandova faktoru.
B02BD03 aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII parent. Léčbu ordinuje hematolog:
Prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázanou přítomností inhibitoru faktoru VIII (v titru nad 5 Bethesda jednotek) či inhibitorem faktoru IX.
B02BD04 koagulační faktor IX parent. Léčbu ordinuje hematolog.
Prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.
B02BD05 koagulační faktor VII parent. Léčbu ordinuje hematolog:
Prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným deficitem faktoru VII.
B02BD05 koagulační faktor VII rekombinantní, aktivovaný parent. Léčbu ordinuje hematolog:
Prevence a terapie krvácivých stavů u hemofiliků s prokázanou přítomností inhibitorů faktorů VIII a IX.
B03XA01 erythropoetin parent. Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, pediatr:
a) léčba klinicky významné anémie (hladina hemoglobinu nižší než 90 g/l, či hodnoty vyšší s klinickými příznaky vyplývajícími z anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, u nemocných s chronickým renálním selháním, u nemocných s maligními lymfomy, chronickou lymfadenosou, mnohočetným myelomem, karcinomem prsu, kacinomem ovaria a dalšími solidními nádory po radikální cytostatické léčbě nebo velkoobjemovém záření,
b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anemií, erythroblastoftýzou, myelodyspalstickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně, pokud nelze léčebného efektu dosáhnout jiným způsobem, předpokladem ordinace je indikace hematologem a vyšetření hladiny erythropoetinu v séru s hodnotami do 300 mU/l,
c) na specializovaných pracovištích léčba těžké anémie nezralých dětí.
B04AB01 simvastatin p.o. Léčbu ordinuje kardiolog, internista a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:
a) profylaxe a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
b) profylaxe a léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
c) profylaxe a léčba pacientů s vysokým rizikem (kumulace rizikových faktorů) s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
B04AB02 lovastatin p.o. Léčbu ordinuje kardiolog, internista a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:
a) profylaxe a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
b) profylaxe a léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
c) profylaxe a léčba pacientů s vysokým rizikem (kumulace rizikových faktorů) s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
B04AB03 pravastatin p.o. Léčbu ordinuje kardiolog, internista a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:
a) profylaxe a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
b) profylaxe a léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemiís pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
c) profylaxe a léčba pacientů s vysokým rizikem (kumulace rizikových faktorů) s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
B04AB04 fluvastatin p.o. Léčbu ordinuje kardiolog, internista a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:
a) profylaxe a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
b) profylaxe a léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
c) profylaxe a léčba pacientů s vysokým rizikem (kumulace rizikových faktorů) s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
B04AD01 cholestryramin p.o. Léčbu ordinuje u indikace a) kardiolog a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů, u indikace b) gastroenterolog a hepatolog:
a) hyperlipoproteinemie s vysokou hladinou cholesterolu,
b) pruritus při biliární cirhóze.
B04AD02 colestipol p.o. Léčbu ordinuje kardiolog a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů v indikaci hyperlipoproteinemie s vysokou hladinou cholesterolu.
B05BA parenterální výživa all-in-one, hypokalorická parent. Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatoiogické intenzívní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojence a děti, intenzívní péče vyššího stupně o kojence a děti, intenzívní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta.
Léčbu ordinuje nutriční centrum:
Při nedostatečné resorbci živin střevem po dobu delší než 4 dny, hypokalorická doplňková parenterální výživa obsahuje minimálně 40 % denní energetické potřeby pacienta a 50 % jeho potřeby aminokyselin, neobsahuje vitaminy a stopové prvky.
B05BA parenterální výživa all-in-one, isokalorická parent. Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatoiogické intenzívní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojence a děti, intenzívní péče vyššího stupně o kojence a děti, intenzívní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta.
Léčbu ordinuje nutriční centrum:
U nemocných, u kterých nelze využít resorbční plochu střeva k zajištění výživy a tato situace bude trvat více než 4 dny, výživa musí plně pokrývat potřebu nemocného, včetně elektrolytů, vitaminů a stopových prvků.
B05BA parenterální výživa all-in-one, speciální parent. Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatoiogické intenzívní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojence a děti, intenzívní péče vyššího stupně o kojence a děti, intenzívní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta. Léčbu ordinuje nutriční centrum:
U nemocných, u kterých nelze využít resorbční plochu střeva k zajištění výživy v situaci komplikovaného metabolického stavu (výrazný katabolismus nad 20 g dusíku/den, sepse, multiorgánové dysfunkce, jaterní selhání atd.), léčba vyžaduje pečlivé metabolické monitorování.
C01CA02 isoprenalin parent. Léčbu ordinuje příslušný specialista na koronámích jednotkách, oddělení ARO, jednotkách intenzívní péče a na kardiochirurgických pracovištích (včetně kardiochirurgických operačních sálů):
Stavy bezprostředně ohrožující nemocného na životě (symptomatická bradykardie, Adams-Stokesovy záchvaty, kardiogenní šok, syndrom malého minutového výdeje při srdečních operacích atd.).
D01BA02 terbinafin p.o. Léčbu ordinuje dermatolog:
a) léčba onychomykóz způsobených dermatofyty (po pozitivním mikroskopickém vyšetření),
b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (po pozitivním mikroskopickém vyšetření).
D03BA proteolytické enzymy kolagenáza lok. Léčbu ordinuje dermatolog nebo chirurg:
a) léčba bércových vředů,
b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.
D03BA proteolytické enzymy plasmin/de-oxyribonukleáza lok. Léčbu ordinuje dermatolog nebo chirurg:
a) léčba bércových vředů,
b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.
D05BA02 methoxalen p.o. Léčbu ordinuje dermatolog:
V rámci PUVA terapie (Psoriasis vulgaris, Prurigo disseminatus, kožní T-lymfomy I. a II. stadia, totální alopecie, vitiligo).
D05BB01 etretinat p.o. Léčbu ordinuje dermatolog:
a) těžké, generalizované formy psoriázy nereagující na standardní léčbu,
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na standardní léčbu, a to na základě předchozího schválení revizním lékařem.
D05BB02 acitretin p.o. Léčbu ordinuje dermatolog:
a) těžké, generalizované formy psoriázy nereagující na standardní léčbu,
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na standardní léčbu, a to na základě předchozího schválení revizním lékařem.
D07AC18 prednikarbat lok. Léčbu ordinuje dermatolog: Léčba pacientů do 18 let věku
D10AD01 tretinoin lok. Léčbu ordinuje dermatolog:
Léčba pacientů ve věku 10-25 let, výjimečně i pacientů nad 25 let na základě souhlasu revizního lékaře zdravotní pojišťovny
G01AA10 antibiotika klindamycin vag. Léčbu ordinuje gynekolog:
a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na klindamycin.
G02AD01 dinoprost parent. Léčbu ordinuje gynekolog:
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
d) v poporodním období při závažnější metrorhagii nebo jiným způsobem neztišitelném krvácení.
G02AD02 dinoproston vag. Léčbu ordinuje gynekolog:
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
d) v poporodním období při závažnější metrorhagii nebo jiným způsobem neztišitelném krvácení.
G02AD04 karboprost parent. Léčbu ordinuje gynekolog:
V poporodním období při závažnější metrorhagii nebo jiným způsobem neztišitelným krvácením.
G02AD05 sulproston parent. Léčbu ordinuje gynekolog:
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
d) v poporodním období při závažnější metrorhagii nebo jiným způsobem neztišitelném krvácení.
G02CA01 ritodrin p.o. Léčbu ordinuje gynekolog:
Pouze jako pokračovaní parenterální aplikace tokolytik ze skupiny beta-mimetik.
G02CA01 ritodrin parent. Léčbu ordinuje gynekolog pouze při hospitalizaci na lůžkovém oddělení:
a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
b) léčba porodní dystokie,
c) intrapartální akutní tokolýza.
G02CA03 fenoterol p.o. Léčbu ordinuje gynekolog:
Pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik ze skupiny beta-mimetik.
G02CA03 fenoterol parent. Léčbu ordinuje gynekolog pouze při hospitalizaci na lůžkovém oddělení:
a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
b) léčba porodní dystokie,
c) intrapartální akutní tokolýza.
G03CA03 estradiol p.o. transd. Léčbu ordinuje gynekolog nebo endokrinolog:
a) substituční léčba u žen po předčasné menopauze,
b) substituční léčba u žen v postmenopauze při prokázané osteopenii nebo osteoporóze,
c) postmenopausální vegetativní a estrogen-deficitní syndrom s přidruženými příznaky.
G03CA04 estriol p.o. vag. Léčbu ordinuje gynekolog nebo endokrinolog:
Postmenopausální vegetativní a estrogen-deficitní syndrom s přidruženými příznaky.
G03FA01 norethisteron a estrogen p.o. transd. Léčbu ordinuje gynekolog nebo endokrinolog:
Postmenopausální vegetativní a estrogen-deficitní syndrom s přidruženými příznaky.
G03HB01 cyproteron a estrogen cyproteron
acetát/estradiol
valerát
p.o. Léčbu ordinuje gynekolog nebo endokrinolog:
Postmenopausální vegetativní a estrogen-deficitní syndrom s přidruženými příznaky.
G04BX jiná urologika doxazosin p.o. Léčbu ordinuje urolog:
Léčba benigní hyperplasie prostaty.
G04BX jiná urologika terazosin p.o. Léčbu ordinuje urolog:
Léčba benigní hyperplasie prostaty.
H01AA02 tetrakosaktid parent. Diagnostický test zdatnosti funkce kůry nadledvin.
H01BA02 desmopresin nasálně lok. Léčbu ordinuje každý lékař:
a) diagnostika i léčba diabetes insipidus centralis,
b) adjuvantní léčba při enuresis nuctuma,
c) diagnostikům pro stanovení koncentrační schopnosti ledvin, všude tam, kde je kontraindikováno nebo nevhodné žíznění.
J01DA13 ceftriaxon parent. V ambulantní péči léčbu ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:
a) iniciální empirická léčba bakteriální meningitidy u dětí starších 6 týdnů a mladších 18 let,
b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stadium (doložené laboratorním vyšetřením),
c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu),
V lůžkové péči je ceftriaxon hrazen mimo lékový paušál pokud je indikován na základě konzultace a doporučení antibiotického střediska.
J01FF01 klindamycin p.o. Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorinolaryngolog, infekcionista, pediatr a stomatolog:
a) léčba smíšených infekcí měkkých tkání s předpokladem účasti anaerobů,
b) léčba smíšených infekcí v orofaciál ní oblasti s předpokladem účasti anaerobů,
c) léčba infekcí pohybového aparátu (infekce kostí),
d) léčba infekcí u imunokomprimovaných pacientů na (např. u HIV).
J01FF02 linkomycin p.o. Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorinolaryngolog, infekcionista, pediatr a stomatolog:
a) léčba smíšených infekcí měkkých tkání s předpokladem účasti anaerobů,
b) léčba smíšených infekcí v orofaciál ní oblasti s předpokladem účasti anaerobů,
c) léčba infekcí pohybového aparátu (infekce kostí),
d) léčba infekcí u imunokomprimovaných pacientů (např. u HIV).
J01GA01 streptomycin parent. Léčbu ordinuje pneumolog nebo infekcionista:
a) léčba všech forem tuberkulózy.
b) kombinovaná léčba zoonóz.
J01GB03 gentamicin impl. Léčbu ordinuje ortoped nebo chirurg:
Profylakticky u operačních výkonů s vysokým rizikem osteomyelitidy.
J01GB03 gentamicin pěna lok. Léčbu ordinuje ortoped nebo chirurg:
a) profylakticky u operačních výkonů s vysokým rizikem osteomyelitidy,
b) v břišní chirurgii a chirurgii měkkých tkání, a to na základě předchozího souhlasu revizního lékaře.
J02AC01 flukonazol p.o. Jednodenní léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:
a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
b) recidivy vaginálních mykóz.
Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,
c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.
J02AC02 itrakonazol p.o. Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:
a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
b) recidivy vaginálních mykóz.
Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,
c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.
J04AB02 rifampicin p.o. Léčbu ordinuje pneumolog nebo infekcionista:
a) léčba všech forem tuberkulózy,
b) stafylokoková sepse.
J04AB04 rifabutin p.o. Léčbu ordinuje pneumolog nebo infekcionista:
Léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.
J05AB brivudin p.o. Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:
a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20 týdnu těhotenství,
b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive atopiků),
c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji.
J05AB01 acyklovir p.o. Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:
a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20 týdnu těhotenství,
b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive atopiků),
c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji.
J05AB05 zidovudin p.o. Léčba a profylaxe HIV.
J05AB05 zidovudin parent. Léčba a profylaxe HIV.
J05AB07 didanosin p.o. Léčba HIV.
J05AB08 zalcitabin p.o. Léčba HIV.
J05AB09 famcyklovir po. Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:
a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20 týdnu těhotenství,
b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikostereoidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive atopiků),
c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji.
J05AX05 methisoprinol p.o. Léčbu ordinuje klinický imunolog nebo alergolog:
Imunomodulační léčba u pacientů s prokázaným defektem buněčné imunity.
J06AA imunitní séra parent. Komplexní léčba těžkých systémových stafylokokových infekcí.
J06AA01 sérum proti záškrtu parent. Léčbu ordinuje infekcionista nebo pediatr: Komplexní léčba záškrtu.
J06AA03 sérum proti hadímu jedu parent. Léčba uštknutí zmijí obecnou.
J06AA04 antitoxin botulinu parent. Komplexní léčba botulinismu.
J06AA05 sérum proti plynaté sněti parent. Léčbu ordinuje infekcionista a specialista chirurgických oborů:
Profylaxe a léčba klostridiových infekcí.
J06AA06 sérum proti vzteklině parent. Léčbu ordinuje infekcionista:
Profylaxe a léčba vztekliny. Profylaxi a léčbu lze provádět pouze v rámci hospitalizace pacienta.
J06BA01 imunoglobuliny, normální lidské, k extravasální aplikaci parent. Nespecifická imunoprofylaxe při opakovaných infektech u dětí do 18 let a u osob starších 60 let.
J06BB01 anti-d (rh) imunoglobulin parent. Léčbu ordinuje gynekolog:
a) aplikace dosud neimunizované rh-negativní rodičce s plodem rh-pozitivním (do 72 hodin po porodu),
b) profylaxe rh aloimunizace rh negativních žen po spontánním nebo indukovaném potratu (včetně mimoděložních těhotenství).
J06BB02 imunoglobulin proti tetanu parent. Léčbu ordinuje specialista chirurgických oborů:
Léčba a profylaxe tetanu. Profylakticky se aplikuje neimunním pacientům (neprůkazná doba očkování proti tetanu, očkování starší 10 let, pacientům imunokomprimovaným (např. léčeným cytostatiky, imunosupresivy nebo kortikosteroidy) a pacientům s rozsáhlejšími popáleninami.
J06BB03 imunoglobulin proti planým neštovicím a pásovému oparu parent. Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr specialista:
a) neočkované těhotné ženy po kontaktu s varicellou,
b) novorozenec po kontaktu s varicellou,
c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
d) varicellózní primární pneumonitis.
J06BB04 imunoglobulin proti hepatitidě B parent. Profylakticky:
a) zdravotničtí pracovníci, kleří byli v přímém kontaktu s kontaminovaným biologickým materiálem nebo materiálem, který mohl být kontaminován,
b) novorozenci,
c) vysoce rizikové osoby (např. pacienti neočkovaní proti hepatitidě B zařazení do dialyzačního programu).
J06BB09 imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci parent. Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr specialista:
a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce.
J07AM01 tetanový toxoid parent. Očkování při poraněních a úrazech (viz Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví č. 60/1975 publikované ve Věstníku MZ ČSR, ve znění Metodického opatření Ministerstva zdravotnictví č. 16/1986 publikovaném tamtéž.
J07AX jiné bakteriální vakcíny protistafylokoková vakcína parent. Léčbu ordinuje specialista chirurgických oborů, alergolog a klinický imunolog:
a) léčba chronických recidivujících onemocnění s prokázanou stafylokokovou etiologií,
b) specifická hyposenzibilizace u alergických osob.
J07BG01 inaktivovaný celý virus vztekliny parent. Léčbu ordinuje infekcionista:
Profylaxe a léčba vztekliny. Profylaxi a léčbu lze provádět pouze v rámci hospitalizace pacienta.
L01CD01 paclitaxel parent. Léčbu ordinuje onkolog:
a) léčba karcinomu ovaria u stádií FIGO III a IV u pacientek v dobrém klinickém stavu do 65 let věku,
b) léčba karcinomu ovaria v pokročilém stadiu u pacientek nad 65 let věku po selhání standardní terapie, jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem,
c) léčba karcinomu prsu v pokročilém stádiu v premenopause, u nemocných v dobrém celkovém stavu,
d) léčba karcinomu prsu v premenopause při rezistenci na antracykliny v ostatních případech jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem,
e) léčba nádorových onemocnění hlavy a krku u stadií III a IV, u nemocných v dobrém stavu, jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem,
f) léčba nemalobuněčného karcinomu plic u stadií lllb a IV jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem,
g) léčba maligního melanomu jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem.
L01CD02 docetaxel parent. Léčbu ordinuje onkolog:
a) léčba karcinomu vaječníků u stadií III a IV u pacientek do 50 let věku,
b) léčba karcinomu vaječníků u metastazujících nádorů u pacientek do 65 let věku po selhání standardní terapie, jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem,
c) léčba karcinomu prsu v premenopause při resistenci na antracykliny v ostatních případech jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem,
d) léčba nádorových onemocnění hlavy a krku u stadií IV jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem,
e) léčba nemalobuněčného karcinomu plic u stadií lllb a vyšších jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem.
L01DB06 idarubicin parent. Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog:
a) léčba akutní myeloidní leukémie při resistenci vůči doxorubicinu,
b) léčba relapsů akutní lymfatické leukémie při resistenci vůči doxorubicinu.
L01XX01 amsakrin parent. Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog:
a) akutní myeloidní leukémie resistentní vůči konvenčním kombinacím léčiv první řady,
b) akutní lymfatická leukémie resistentní vůči konvenčním kombinacím léčiv první řady.
L01XX14 tretinoin p.o. Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog:
a) léčba akutní myeloidní leukémie (typu M3),
b) myelodysplastický syndrom,
c) v kombinaci s interferonem alfa u chronické myeloidní leukémie.
L02AE01 buserelin parent. Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantníchemo- nebo radioterapie,
b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox.
L02AE01 buserelin depotní formy parent. Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,
b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox.
L02AE02 leuprorelin parent. Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,
b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox.
L02AE02 leuprorelin depotní formy parent. Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,
b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox.
L02AE03 goserelin parent. Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,
b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox.
L02AE03 goserelin depotní formy parent. Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,
b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox.
L02AE04 triptorelin parent. Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,
b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox.
L02AE04 triptorelin depotní formy parent. Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,
b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox.
L03AA01 interleukin 2 parent. Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog:
a) léčba minimální reziduální choroby u akutní myeloidní leukémie,
b) myelodysplastický syndrom RAEB a RAEB-T, u nichž nelze provést intenzívní konsolidaci nebo transplantaci kostní dřeně,
c) konsolidační imunoterapie minimální reziduální choroby po autologní transplantaci kostní dřeně,
d) léčba karcinomu ledvin v případě, že nebylo možné z technických důvodů provést nefrektomii a mohla být provedena pouze resekce nádoru, dále u pacientů s metastázami (především plicními), při kostních metastázách pouze při jejich malém rozsahu, metastázy do měkkých tkání a lokální recidivy karcinomu ledviny po nefrektomii,
e) generalizovaný maligní melanom s výjimkou metastatického postižení CNS,
f) mnohočetný myelom, a to v případě předchozího schválení protokolu revizním lékařem,
g) neuroblastom a hemangiom ve vybraných lokalizacích, a to v případě předchozího schválení protokolu revizním lékařem.
L03AA02 filgrastim parent. Léčbu ordinuje onkolog, hematolog a v případech uvedených pod písmenem e) též pediatr:
a) přípravné režimy pro sběr kmenových hemopoetických buněk z periferní krve,
b) transplantace periferních kmenových buněk a kostní dřeně,
c) léčba febrilní neutropenie po chemoterapii za přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je pneumonie, systémové mykotické infekce, hypotenze (pokles granulocytů pod 0,5.109/l nebo leukocytů pod 109/l,
d) léčba myelodyspalstického syndromu u pacientů s leukopenií, kteří mají závažná infekční onemocnění,
e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod 0,5.109/l nebo leukocytů pod 109/l.
L03AA03 molgramostim parent. Léčbu ordinuje onkolog, hematolog a v případech uvedených pod písmenem e) též pediatr:
a) přípravné režimy pro sběr kmenových hemopoetických buněk z periferní krve,
b) transplantace periferních kmenových buněk a kostní dřeně,
c) léčba febrilní neutropenie po chemoterapii za přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je pneumonie, systémové mykotické infekce, hypotenze (pokles granulocytů pod 0,5.109/l nebo leukocytů pod 109/l,
d) léčba myelodyspalstického syndromu u pacientů s leukopenií, kteří mají závažná infekční onemocnění,
e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod 0,5.109/l nebo leukocytů pod 109/l.
L03AA09 sargramostim parent. Léčbu ordinuje onkolog, hematolog a v případech uvedených pod písmenem e) též pediatr:
a) přípravné režimy pro sběr kmenových hemopoetických buněk z periferní krve,
b) transplantace periferních kmenových buněk a kostní dřeně,
c) léčba febrilní neutropenie po chemoterapii za přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je pneumonie, systémové mykotické infekce, hypotenze (pokles granulocytů pod 0,5.109/l nebo leukocytů pod 109/l,
d) léčba myelodyspalstického syndromu u pacientů s leukopenií, kteří mají závažná infekční onemocnění,
e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod 0,5.109/l nebo leukocytů pod 109/l.
L03AA10 lenograstim parent. Léčbu ordinuje onkolog, hematolog a v případech uvedených pod písmenem e) též pediatr:
a) přípravné režimy pro sběr kmenových hemopoetických buněk z periferní krve,
b) transplantace periferních kmenových buněk a kostní dřeně,
c) léčba febrilní neutropenie po chemoterapii za přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je pneumonie, systémové mykotické infekce, hypotenze (pokles granulocytů pod 0,5.109/l nebo leukocytů pod 109/l,
d) léčba myelodyspalstického syndromu u pacientů s leukopenií, kteří mají závažná infekční onemocnění,
e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod 0,5.109/l nebo leukocytů pod 109/l.
L03AA04 interferon alfa parent. Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog, u indikací pod bodem p) a r) gastroenterolog, hepatolog nebo infekcionista:
a) léčba chronické myeloidní leukémie a ostatních chronických myeloproliferativních onemocnění,
b) léčba hypereosinofilního syndromu,
c) léčba vlasatobuněčné leukémie,
d) udržovací léčba u low grade maligních lymfomů,
e) udržovací léčba u mnohočetného myelomu,
f) léčba makroglobulinemie pouze po předchozím schválení revizním lékařem,
g) léčba adenokarcinomu ledvin pouze s plicními metastázami, h) léčba maligního karcinoidu,
ch) lokální (intravesikální) léčba karcinomu močového měchýře,
i) léčba laryngotracheální papilomatózy,
j) léčba progredujících, mutilujících a život ohrožujících hemangiomů u dětí,
k) léčba pacientů po transplantaci krevních progenitorových buněk s prokázanou minimální reziduální chorobou,
l) léčba mycosis fungoides,
m) léčba Kaposiho syndromu,
n) léčba pokročilého nebo metastázujícího maligního melanomu,
o) léčba II. až IV. stadia karcinomu děložního čípku, a to po předchozím schválení protokolu revizním lékařem,
p) léčba aktivní chronické hepatitidy B a non-A a non-B, nález musí být ověřen jaterní biopsií, sérologickými vyšetřeními a průkazem přetrvávající replikace viru (metodou PCR nebo hybridizací),
r) léčba život ohrožujících infekcí vyvolaných virem varicella zoster nereagujících na léčbu acyklovirem.
L04AA01 cyklosporin p.o. Léčbu ordinuje specialista pracující na transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog a revmatolog:
a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunnítrombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
e) těžké formy revmatoidní artritidy nereagující na standardní léčbu,
f) těžké, generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
g) léčba systémového lupus erythematodes s glomerulonefritidou.
Léčba se zahajuje v rámci hospitalizace, s odpovídajícím odstupem od standardní terapie (např. PUVA, retinoidy, methotrexat), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (stanovení hladiny cyklosporinu).
L04AA06 mophetil mycophenolat p.o. Léčbu ordinuje lékař specialista pracující na transplantologickém pracovišti v indikaci profylaxe rejekce transplantátu pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se zásadně v trojkombinaci s cyklosporinem a s kortikosteroidy.
M03CA01 dantrolen parent. Léčba se provádí zásadně na odděleních ARO nebo JIP u pacientů s maligní hypertermií.
N01AX10 propofol parent. Léčbu provádí zásadně anestesiolog:
a) bazální sedace v resuscitační a intenzívní péči,
b) sedace a anestesie při výkonech vyžadujících sedaci nebo anestesii,
c) ambulantní a semiambulantní anestesie.
N01BX01 ethylchlorid lok. Léčbu ordinuje dermatolog nebo chirurg:
a) odstraňování drobných kožních lézí (Verrucae planae, Verrucae vulgaris, Molusca contagiosa, Condyloma accuminatum, Granuloma pyogenicum, Fibroma molle),
b) krátkodobá místní anestesie při některých punkcích a incizích.
N02AA01 morfin p.o. Léčba anodyny u pacientů, u kterých je perorálním podáním možné snížit počet parenterálních aplikací a u kterých selhala léčba magistraliter připravovanými formami anodyn.
N02AA08 dihydrocodein p.o. Léčba anodyny u pacientů, u kterých je perorálním podáním možné snížit počet parenterálních aplikací a u kterých selhala léčba magistraliter připravovanými formami anodyn.
N02AE01 buprenorfin sublng. Léčba anodyny u pacientů, u kterých je perorálním podáním možné snížit počet parenterálních aplikací a u kterých selhala léčba magistraliter připravovanými formami anodyn.
N03AG04 vigabatrin p.o. Léčbu ordinuje neurolog:
a) léčba Westova syndromu,
b) jako léčivo 2. volby u parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií.
N03AX09 lamotrigin p.o. Léčbu ordinuje neurolog:
a) jako léčivo 2. volby u generalizovaných záchvatů,
b) jako léčivo 2. volby u parciálních záchvatů.
N03AX10 felbamat p.o. Léčbu ordinuje neurolog:
a) jako léčivo 2. volby u parciálních záchvatů s generalizací nebo bez generalizace,
b) jako léčivo 2. volby v kombinované léčbě Lennox-Gaustatova syndromu.
N03AX12 gabapentin p.o. Léčbu ordinuje neurolog:
Jako léčivo 3. volby u parciálních záchvatů s jednoduchou i komplexní symptomatologií.
N04BA02 levodopa a inhibitor dekarboxylázy p.o. Léčbu ordinuje příslušný specialista (neurolog, psychiatr, gerontolog) a na základě jeho písemného doporučení může předepisovat i praktický lékař u indikací:
a) Parkinsonova choroba,
b) Parkinsonické syndromy po selhání účinku anticholinergik.
N05BA12 alprazolam lékové formy obsahující 2 mg a více p.o. Léčbu ordinuje psychiatr:
Léčba panické úzkosti.
N05CD02 nitrazepam p.o. Léčbu ordinuje neurolog:
a) léčba Westova syndromu
b) léčba myoklonické formy epilepsie
N05CM02 klomethiazol p.o. Léčbu ordinuje psychiatr:
a) léčba v rámci rekonvalescence po delirium tremens,
b) léčba abstinenčního syndromu při závislostech,
c) léčba psychomotorické agitovanosti
N06AB03 fluoxetin p.o. Léčbu ordinuje psychiatr:
a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik,
b) léčba panické úzkosti a sociální fobie,
c) léčba obsese,
d) léčba anorexie a bulimie,
e) léčba patologického hráčství.
N06AB04 citalopram p.o. Léčbu ordinuje psychiatr:
a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik,
b) léčba panické úzkosti a sociální fobie,
c) léčba obsese,
d) léčba anorexie a bulimie,
e) léčba patologického hráčství.
N06AB04 citalopram parent. Léčbu ordinuje psychiatr u akutních fází:
a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik,
b) léčba panické úzkosti a sociální fobie,
c) léčba obsese,
d) léčba anorexie a bulimie,
e) léčba patologického hráčství.
N06AB05 paroxetin p.o. Léčbu ordinuje psychiatr:
a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik,
b) léčba panické úzkosti a sociální fobie,
c) léčba obsese,
d) léčba anorexie a bulimie,
e) léčba patologického hráčství.
N06AB06 sertralin p.o. Léčbu ordinuje psychiatr:
a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik,
b) léčba panické úzkosti a sociální fobie,
c) léčba obsese,
d) léčba anorexie a bulimie,
e) léčba patologického hráčství.
N06AB08 fluvoxamin p.o. Léčbu ordinuje psychiatr:
a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik,
b) léčba panické úzkosti a sociální fobie,
c) léčba obsese,
d) léčba anorexie a bulimie,
e) léčba patologického hráčství.
N06AG02 moklobenid p.o. Léčbu ordinuje psychiatr:
a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik,
b) léčba panické úzkosti a sociální fobie,
c) léčba obsese,
d) léčba anorexie a bulimie,
e) léčba patologického hráčství.
N06AX09 viloxazin p.o. Léčbu ordinuje psychiatr:
Léčba depresí u pacientů s kontraindikacítricyklických thymoleptik.
N07XX01 tirilazad parent. Léčba se provádí zásadně na pracovištích intenzívní péče s návazností na možnost neurochirurgického řešení. Podmínkou ordinace terapie je:
a) muž nad 18 let věku,
b) prokázané subarachnoidální krvácení z aneurysmatu (verifikované CT, angiografií, ev. vyšetřením likvoru),
c) nasazení léčby do 48 po vzniku krvácení,
d) klinický stav dle Hunta a Hesse I-V (u stupňů IV a V je nezbytné zhodnotit celkový stav pacienta, paralelní interní onemocnění, charakter aneurysmatu a eventuálně vysoce nepříznivou prognózu.
P01BA05 meflochin p.o. Léčba malárie způsobené Plasmodium falciparum při resistenci na jiná antimalarika, nebo následná léčba malárie způsobené Plasmodium vivax po selhání profylaxe deriváty 8-aminochinolinu.
P01BD01 pyrimethamin p.o. Léčba malárie a toxoplazmózy.
P01BD51 pyrimethamin, kombinace na pyrimethamin p.o. Léčba malárie a toxoplazmózy.
R03DX zafirkulast p.o. Léčbu ordinuje pneumolog a alergolog:
Léčba těžkého astmatu u pacientů, u kterých selhala nebo je kontraindikována terapie kortikostroidy nebo beta-sympatomimetiky.
R06AX17 ketotifen tekuté lékové formy p.o. Léčba pacientů do věku 24 měsíců.
S01AX13 ciprofloxacin oční kapky lok. Léčbu ordinuje oftalmolog:
Léčba infekčních onemocnění oka a rohovky vyvolaných Pseudomonas aeruginóza, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans nebo Streptococcus epidermidis.
S01EC02 diklofenamid p.o. Léčbu ordinuje oftalmolog:
a) prokázaná intolerance nebo neúčinnost acetazolamidu,
b) léčba glaukomu u pacientů s diabetes mellitus,
c) léčba glaukomu u pacientů s urolithiasou.
V03AF02 dextrazoxan parent. Léčbu ordinuje onkolog, hematolog nebo kardiolog:
a) profylaxe kardiotoxicity při aplikaci antracyklinových cytostatik u dětí do 18 let věku,
b) profylaxe kardiotoxicity při aplikaci antracyklinových cytostatik u rizikových pacientů (kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, diabetes mellitus, věk nad 55 let, pacienti po předchozí léčbě antracyklinovými cytostatiky, při kombinaci chemoterapie s ozářením hrudníku),
c) profylaxe kardiotoxicity při aplikaci antracyklinových cytostatik u pacientů s velmi dobrou prognózou, jsou-li léčeni antracyklinovými cytostatiky s kurativním záměrem.
V04CD01 metyrapon p.o. Léčbu ordinuje endokrinolog:
a) vyšetření funkce kůry nadledvin při hyperkortikosolismech a hypokortikosolismech,
b) léčba hyperkortikosolismu po vyčerpání jiných možností (chirurgická a radiační léčba),
c) příprava na chirurgický výkon na hypofýze nebo nadlevinách,
d) po dobu než se projevil účinek radiační léčby po ozáření hypofýzy.
V06D enterální výživa doplňková p.o. Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatoiogické intenzívní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojence a děti, intenzívní péče vyššího stupně o kojence a děti, intenzívní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta. Léčbu ordinuje nutriční centrum:
Doplňková enterální výživa a sipping jsou určené pacientům s dokumentovanou malnutricí, u kterých není možné zajistit nutrici méně náročnou úpravou diety. Nutné je posouzení nutričního stavu dietologem nebo dietní sestrou a určení příslušné diagnózy ošetřujícím lékařem. Doplňkovou enterální výživu ordinuje příslušný specialista ve smluvním zdravotnickém zařízení
a) malasorbční stavy,
b) další stavy doprovázené malnutricí,
c) syndrom krátkého střeva.
V06D enterální výživa úplná p.o. Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatoiogické intenzívní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojence a děti, intenzívní péče vyššího stupně o kojence a děti, intenzívní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta. Léčbu ordinuje nutriční centrum:
Úplná enterální výživa je určená pacientům, kteří nemohou přijímat potravu ústy a mají funkční gastrointestinální trakt. Výživa kryje spotřebu energie, bílkovin, minerálů, stopových prvků, vitaminů a vody. Aplikuje se cestou nasogastrické, nasoenterální či jejunostomické sondy. Úplnou enterální výživu ordinuje příslušný specialista ve smluvním zdravotnickém zařízení.
V06D enterální výživa speciální p.o. Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatoiogické intenzívní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojence a děti, intenzivní péče vyššího stupně o kojence a děti, intenzívní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta. Léčbu ordinuje nutriční centrum:
Speciální enterální výživa je určená hospitalizovaným pacientům s poruchou digesce nebo resorbce v případě, že nemohou výživu přijímat ústy. Jedná se o komplexní oligopeptidickou výživu a aplikaci speciálních enterálních nutričních postupů. Výživa je podávána cestou gastrické či enterální sondy nebo stomie. Speciální enterální výživu ordinuje příslušný specialista ve smluvním zdravotnickém zařízení.

ODDÍL C

Seznam léčivých látek

Č.Ř. ATC NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY DOPLNĚK NÁZVU FORMA DOPLNĚK FORMY DDD JEDN ÚHRADA PROC. P.Ú. NEH. LIM. OMEZENÍ
1 A01AA látky pro profylaxi zubního kazu lok. 0,00 N
2 A01AA01 fluorid sodný p.o. 1 1 MG 0,90
3 A01AB antiinfektiva pro lokální léčbu dutiny ústní lok. 0,00 N
4 A01AB08 neomycin lok. 1 GM 131,30 H
5 A01AB10 natamycin lok. sol. 1 ML 8,80 L DER.STO.DIA
6 A01AB11 ostatní antiinfektiva pro lok. léč. dutiny ústní lok. 0,00 N
7 A01AB12 hexetidin lok. 0,00 N
8 A01AB17 metronidazol lok. 0,00 N
9 A01AC stomatologické přípravky lok. 0,00 N
10 A01AC01 triamcinolon lok pst. 1 GM 11,60 L DER.STO.ORL
11 A01AC02 dexametason lok. pst. 1 GM 11,60 L DER.STO.ORL
12 A01AC02 dexametason lok. sol. 0,00 N
13 A01AD jiná léčiva pro lokální léčbu dutiny ústní lok. 0,00 N
14 A01AD11 jiná léčiva pro lokální léčbu dutiny ústní lok. 0,00 N
15 A02AA hořčíková adsorbční antacida p.o. 0,00 N
16 A02AB hliníková adsorbční antacida p.o. 0,00 N
17 A02AC vápníková adsorbční antacida p.o. 0,00 N
18 A02AD kombinace sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku p.o. pevné LF 10 DF 5,05
19 A02AD kombinace sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku p.o. tekuté LF 50 ML 12,15
20 A02AH antacida s uhličitanem sodným p.o. 0,00 N
21 A02AX antacida, jiné kombinace p.o. 0,00 N
22 A02BA01 cimetidin p.o. 0.80 GM 4,30
23 A02BA01 cimetidin parent. 0.80 GM 36,10 H
24 A02BA02 ranitidin p.o. 0.30 GM 4,30
25 A02BA02 ranitidin parent. 0.30 GM 164,05 H
26 A02BA03 famotidin p.o. 40 MG 4,30
27 A02BA03 famotidin parent. 40 MG 62,40 H
28 A02BA04 nizatidin p.o. 0.30 GM 4,30
29 A02BA06 roxatidin p.o. 0.15 GM 4,30
30 A02BB01 misoprostol p.o. 0.80 MG 38,10 Z
31 A02BC01 omeprazol p.o. do 10 mg vč. 20 MG 63,00 L GIT.INT
32 A02BC01 omeprazol p.o. nad 10 mg 20 MG 54,35 L GIT.INT
33 A02BC01 omeprazol parent. 20 MG 186,10 H
34 A02BC02 pantoprazol p.o. 40 MG 54,35 L GIT.INT
35 A02BC03 lansoprazol p.o. 30 MG 54,35 L GIT.INT
36 A02BX ostatní léčiva peptického vředu bismut subsalicylát p.o. 3 DF 29,45 L GIT.INT
37 A02BX02 sukralfát p.o. 4 GM 11,40
38 A02BX03 pirenzepin p.o. 0.1 GM 8,75
39 A02BX03 pirenzepin parent. 20 MG 108,65 H
40 A02BX05 bizmut subcitrát p.o. 0.48 GM 29,45 L GIT.INT
41 A02DA01 silikony p.o. pevné LF 0.50 GM 11,15
42 A02DA01 silikony p.o. tekuté LF 0.50 GM 22,75 L GIT.INT.PDD
43 A02EA antiregurgitancia p.o. 0,00 N
44 A02EA01 kyselina alginová p.o. 0,00 N
45 A02X ostatní antacida, antiulcerosa a flatulencia p.o. 0,00 N
46 A03AA04 mebeverin p.o. 0.3 GM 5,40
47 A03AA05 trimebutin p.o. 0.3 GM 5,40
48 A03AB02 glycopyrronium parent. 3 MG 39,60
49 A03AB03 oxyfenon p.o. 25 MG 2,35
50 A03AB06 otilonium bromid p.o. 0.12 GM 5,40
51 A03AB11 poldin p.o. 12 MG 2,25
52 A03AB20 trospium chlorid p.o. 40 MG 5,40
53 A03AD01 papaverin p.o. 0.1 GM 0,70
54 A03AD01 papaverin p.o. ret. 0.1 GM 2,25
55 A03AD01 papaverin parent. 0.1 GM 16,90
56 A03AD02 drotaverin p.o. 0.1 GM 5,40
57 A03AD02 drotaverin parent. 0.1 GM 29,90
58 A03AX04 pinaverium p.o. 0.15 GM 5,40
59 A03AX58 alverin v kombinaci p.o. 0.18 GM 5,40
60 A03BA01 atropin p.o. 1.5 MG 0,50
61 A03BA01 atropin parent. 1 mg a více 1.5 MG 7,30
62 A03BA01 atropin parent. méně než 1 mg 1.5 MG 14,10
63 A03BB01 butylskopolamin p.o. 60 MG 5,40
64 A03BB01 butylskopolamin p.rect. 60 MG 5,40
65 A03BB01 bulylskopolamin parent. 60 MG 39,60
66 A03DA syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky p.o. 2 DF 3,75
67 A03DA01 tropezilon kombinace s analgetiky parent. 1 DF 43,10
68 A03DA02 pitofenon kombinace s analgetiky p.o. pevné LF 2 DF 3,75
69 A03DA02 pitofenon kombinace s analgetiky p.o. tekuté LF 2 ML 3,75
70 A03DA02 pitofenon kombinace s analgetiky p.rect. 2 DF 10,15
71 A03DA02 pitofenon kombinace s analgetiky parent. 2 DF 44,75
72 A03EA antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. p.o. pevné LF 0,00 N
73 A03EA antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. p.o. tekuté LF 0,00 N
74 A03EA antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. p.rect. 2 DF 9,60
75 A03ED antispasmodika v kombinaci s jinými léčivy p.o. 0,00 N
76 A03FA01 metoclopramid p.o. 30 MG 3,80
77 A03FA01 metoclopramid p.rect. 30 MG 41,25
78 A03FA01 metoclopramid parent. 30 MG 16,00 O
79 A03FA02 cisaprid p.o. pevné LF 30 MG 43,80 L GIT,INT,PDD,PSY
80 A03FA02 cisaprid p.o. tekuté LF 30 MG 45,40 L GIT,INT,PDD,PSY
81 A03FA02 cisaprid p.rect. 30 MG 54,65 L GIT,INT,PDD,PSY
82 A03FA03 domperidon p.o. 30 MG 3,80
83 A03FA03 domperidon p.rect. 0.12 GM 41,25
84 A03FA05 alizaprid p.o. 0.15 GM 3,80
85 A03FA05 alizaprid parent. 0.15 GM 16,00
86 A04AA01 ondansetron p.o. do 4 mg vč. 16 MG 1138.00 P
87 A04AA01 ondansetron p.o. nad 4 mg 16 MG 820,00 X
88 A04AA01 ondansetron parent. do 4 mg vč. 16 MG 1896,75 P
89 A04AA01 ondansetron parent. nad 4 mg 16 MG 913,80 X
90 A04AA02 granisetron p.o. 2 MG 820,00 X
91 A04AA02 granisetron parent. 3 MG 913,80 X
92 A04AA03 tropisetron p.o. 5 MG 820,00 X
93 A04AA03 tropisetron parent. 5 MG 913,80 X
94 A04AD různá antiemetika p.rect. 0.10 GM 9,20
95 A04AD různá antiemetika dimenhydrinát p.o. 0,00 N
96 A04AD různá antiemetika theoklát embraminu p.o. 50 MG 2,15
97 A04AD různá antiemetika theoklát moxastinu p.o. 0.1 GM 3,40
98 A04AD různá antiemetika theoklát moxastinu/kofein p.o. 0,00 N
99 A05AA01 kyselina chenodeoxycholová p.o. 1 GM 21,95 L GIT
100 A05AA02 kyselina ursodeoxycholová p.o.0.75 GM 31,30 L GIT.INF
101 A05AX jiná léčiva onemocnění žlučníku p.o. tekuté LF 0,00 N
102 A05AX jiná léčiva onemocnění žlučníku fenipentolum p.o. pevné LF 3 DF 1,60
103 A05AX jiná léčiva onemocnění žlučníku ostatní p.o. pevné LF 0,00 N
104 A05AX02 hymekromon p.o. 1.20 GM 5,65
105 A05AX02 hymekromon parent. 0.6 GM 262,00 O P
106 A05BA léčiva onemocnění jater parent. 1 DF 41,55 H
107 A05BA léčiva onemocnění jater flumecinolon p.o. 3 DF 0,00 N
108 A05BA léčiva onemocnění jater fosfolipidy p.o. 4 DF 14,50 L I NT
109 A05BA léčiva onemocnění jater fosfolipidy parent. 1 DF 44,20 H
110 A05BA léčiva onemocnění jater orazamid p.o. 0,00 N
111 A05BA léčiva onemocnění jater silymarin v kombinaci p.o. na silymarin 0.21 GM 4,65
112 A05BA03 silymarin p.o. 0.21 GM 4,65
113 A05BA03 silymarin parent. 0.35 GM 2326,20 T P
114 A06AA01 tekutý parafin P-o 0,00 N
115 A06AA51 tekutý parafin, kombinace p.o. 0,00 N
116 A06AB02 bisakodyl p.o. 0,00 N
117 A06AB02 bisakodyl p.rect. 0,00 N
118 A06AB06 sennové glykosidy p.o. 0,00 N
119 A06AB08 pikosulfát sodný p.o. 0,00 N
120 A06AB56 sennové glykosidy, kombinace p.o. 0,00 N
121 A06AC laxativa zvětšující střevní obsah p.o 0,00 N
122 A06AD osmoticky působící laxativa p.o. 0,00 N
123 A06AD10 kombinace minerálních solí k přípravě Golytelyho roztoku 4 DF 308,80
124 A06AD11 laktulóza p.o. 6.7 GM 5,75 L GIT.INT.GER
125 A06AD12 laktitol p.o 10 GM 5,75 L GIT.INT.GER
126 A06AG10 sorbitol v kombinaci s kont. laxativem p.o. 2 DF 184,80 O
127 A06AX01 glycerol p.rect. 0,00 N
128 A07AA01 neomycin p.o. 5 GM 623,90 H
129 A07AA02 nystatin p.o. 1.5 MU 6,10
130 A07AA03 natamycin p.o. 0.3 GM 6,10
131 A07AA06 paromomycin p.o. 3 GM 6,10
132 A07AB02 ftalylsulfathiazol p.o. 0,00 N
133 A07AX jiná střevní antiinfektiva p.o. 0,00 N
134 A07AX03 nifuroxazid p.o. 0,00 N
135 A07BA přípravky obsahující medicinální uhlí p.o. 0,00 N
136 A07BA01 medicinální uhlí p.o. 0,00 N
137 A07BC jiná střevní adsorbencia p.o. 0,00 N
138 A07DA antipropulsiva difenoxylát/atropin p.o. 6 DF 5,00
139 A07DA03 loperamid p.o. 10 MG 5,00
140 A07EA03 prednison p.rect. do 10 mg vč. 10 MG 11,20 L GIT.INT
141 A07EA03 prednison p.rect. nad 30 mg 10 MG 4,60 L GIT.INT
142 A07EA03 prednison p.rect. od 10 mg do 30 mg vč. 10 MG 7,95 L GIT.INT
143 A07EA06 budesonid p.rect. 2 MG 294,00 Z
144 A07EC01 sulfasalazin p.o. 2 GM 19,45
145 A07EC01 sulfasalazin p.rect. 2 GM 50,00
146 A07EC02 mesalazin p.o. potahované tab. 1.5 GM 29,60 GIT.INT.P
147 A07EC02 mesalazin p.o. tab. s říz. uvolňováním 1.5 GM 55,45 GIT.INT.P
148 A07EC02 mesalazin p.rect. 1.5 GM 131,00 L GIT.INT
149 A07FA protiprůjmové mikroorganismy p.o. 2 ML 3,95 L PDD.GIT.GER
150 A07FA01 organismy produkující kyselinu mléčnou p.o. 4 DF 3,95 L PDD.GIT.GER
151 A07XA01 albumin tannat p.o. 0,00 N
152 A08AA01 fentermin p.o. 0,00 N
153 A08AA04 dexfenfluramin p.o. 0,00 N
154 A08AA05 mazindol p.o. 0,00 N
155 A09AA enzymové přípravky p.o. 0,00 N
156 A09AA enzymové přípravky p.rect. 0,00 N
157 A09AA enzymové přípravky extrakt ze žaludku p.o. 6 DF 13,05 L GIT.INT.PDD
158 A09AA enzymové přípravky s pankreatinem/dle lipázy p.o. 5000 FI 1,10
159 A09AA enzymové přípravky Wobenzym p.o. 6 DF 22,95 P
160 A09AA01 diastasa p.o. 0,00 N
161 A09AA02 multienzymy (lipasa, proteasa atp.) dle lipázy p.o. 5000 FI 2,20 L GIT.PDD.INT
162 A09AC01 pepsin a kyselinotvorné látky p.o. 2 DF 2,85
163 A10AA insuliny rozpustné chromát, čištěné parent. 40 U 9,70
164 A10AA insuliny rozpustné humánní parent. 100 U/ml (cartridge) 40 U 30,60 L DIA
165 A10AA insuliny rozpustné humánní parent. 40 U/ml 40 U 25,40 L DIA
166 A10AA insuliny rozpustné lisylinsuliny parent. 40 U 33,80 L DIA
167 A10AA insuliny rozpustné lisylinsuliny parent. 100 U/ml (cartridge) 40 U 38,40 L DIA
168 A10AA insuliny rozpustné monokomponentní parent. 40 U 13,50
169 A10AA insuliny suspenzní chromát, čištěné parent. 40 U 7,75
170 A10AA insuliny suspenzní humánní parent. 100 U/ml (cartridge) 40 U 30,60 L DIA
171 A10AA insuliny suspenzní humánní parent. 40 U/ml 40 U 25,40 L DIA
172 A10AA insuliny suspenzní monokomponentní parent. 40 U 9,70
173 A10BA02 metformin p.o. 2 GM 13,00
174 A10BA03 buformin p.o. 0.2 GM 3,95
175 A10BB01 glibenklamid p.o. do 1 mg vč. 10 MG 2,25
176 A10BB01 glibenklamid p.o. nad 1 mg 10 MG 0,95
177 A10BB01 glibenklamid mikronizované formy p.o. do 1,75 mg vč. 7 MG 1,55
178 A10BB01 glibenklamid mikronizované formy p.o. nad 1,75 mg 7 MG 0,90
179 A10BB02 chlorpropamid p.o. 0.37 GM 0,80
180 A10BB03 tolbutamid p.o. 1.5 GM 2,55
181 A10BB04 glibornurid p.o. 38 MG 4,90
182 A10BB05 tolazamid p.o. 1 GM 2,55
183 A10BB07 glipizid p.o. 10 MG 4,90
184 A10BB08 gliquidon p.o. 60 MG 5,95
185 A10BB09 gliklazid p.o. 0.16 GM 10,85 L DIA
186 A10BF01 akarbosa p.o. 0.30 GM 18,00 L DIA
187 A10BX01 arabská guma p.o. 0,00 N
188 A11 vitamíny p.o. 0,00 N
189 A11A multivitamíny, kombinace p.o. 0,00 N
190 A11AA multivitamíny, kombinace p.o. 0,00 N
191 A11AA01 multivitamíny a železo p.o. 0,00 N
192 A11AA02 multivitamíny kombinace s kalciem p.o. 0,00 N
193 A11AA03 multivitamíny a různé minerály, včetně komb. p.o. 0,00 N
194 A11AA04 multivitamíny a stopové prvky p.o. 0,00 N
195 A11AB multivitamíny, jiné kombinace p.o. 0,00 N
196 A11B multivitamíny, prosté p.o. 0,00 N
197 A11BA multivitamíny p.o. 0,00 N
198 A11BA multivitamíny parent. 1 DF 47,50 H
199 A11CA01 retinol (vitamin A) p.o. 0,00 N
200 A11CA01 retinol (vitamin A) parent. 50 KU 10,85
201 A11CB vitamíny A a D v kombinaci p.o. 0,00 N
202 A11CC vitamín D a analoga p.o. 6 KU 0,35
203 A11CC01 ergokalciferol p.o. do 200 U/ml vč. 0,00 N
204 A11CC01 ergokalciferol p.o. nad 200 U/ml 6 KU 0,70
205 A11CC01 ergokalciferol parent. 6 KU 0,75
206 A11CC02 dihydrotachysterol p.o. 1 MG 20,40 L END
207 A11CC04 kalcitriol p.o. 1 RG 61,35 P
208 A11CC04 kalcitriol parent. 1 RG 177,15 O J7,END,P
209 A11CC05 cholekalciferol p.o. 0.5 MG 0,70
210 A11DA thiamin (vit. B1), prostý p.o. 0,00 N
211 A11DA thiamin (vit. B1), prostý parent. 75 MG 6,10 H
212 A11DA01 thiamin (vit. B1) p.o. 0,00 N
213 A11DA01 thiamin (vit. B1) parent. 50 MG 6,10 H
214 A11DB vitamín B1 v komb. s vit. B6 a/nebo vit. B12 p.o. 0,00 N
215 A11DB vitamín B1 v komb. s vit. B6 a/nebo vit. B12 parent. 0,00 N
216 A11EA vitamín B-komplex p.o. 0,00 N
217 A11EA vitamín B-komplex parent. 0,00 N
218 A11EB vitamín B-komplex s vitamínem C p.o. 0,00 N
219 A11EC vitamín B-komplex s minerály p.o. 0,00 N
220 A11EX vitamín B-komplex, jiné kombinace p.o. 0,00 N
221 A11GA01 kyselina askorbová (vitamín C) p.o. 0,00 N
222 A11GA01 kyselina askorbová (vitamín C) parent. 0.2 GM 3,60 H
223 A11GB kyselina askorbová (vitamín C), kombinace p.o. 0,00 N
224 A11GB01 kyselina askorbová (vitamín C) a vápník p.o. 0,00 N
225 A11HA01 nikotinamid p.o. 0,00 N
226 A11HA02 pyridoxin (vitamín B6) p.o. 0,00 N
227 A11HA02 pyridoxin (vitamín B6) parent. 0.16 GM 15,40 H
228 A11HA03 tokoferol (vitamín E) p.o. 0,00 N
229 A11HA03 tokoferol (vitamín E) parent. do 30 mg/ml vč. 0.2 GM 67,50 H
230 A11HA03 tokoferol (vitamín E) parent. nad 30 mg/ml 0.2 GM 7,10 H
231 A11HA04 riboflavin (vitamín B2) p.o. 0,00 N
232 A11HA04 riboflavin (vitamín B2) parent. 20 MG 6,25 H
233 A11HA30 dexpanthenol p.o. 0,00 N
234 A11HA30 dexpanthenol parent. 0,00 N
235 A11JA kombinace vitamínů p.o. 0,00 N
236 A11JA kombinace vitamínů parent. 10 ML 120,60 H
237 A11JB vitamíny s minerály p.o. 0,00 N
238 A11JC vitamíny, jiné kombinace p.o. 0,00 N
239 A12AA vápník na obsah Ca p.o. 0.5 GM 4,10
240 A12AA03 glukonát vápenatý na obsah Ca p.o. 0,00 N
241 A12AA03 glukonát vápenatý na obsah Ca parent. 3 GM 59,80
242 A12AA04 uhličitan vápenatý na obsah Ca p.o. 0.5 GM 4,10
243 A12AA07 chlorid vápenatý na obsah Ca p.o. tekuté LF 0.2 GM 0,55
244 A12AA07 chlorid vápenatý na obsah Ca parent. 0.2 GM 2,65
245 A12AA20 vápník (kombinace různých solí) na obsah Ca p.o. 0.5 GM 4,10
246 A12AX vápník, kombinace s jinými léčivy komb. bez fluorofosfátu p.o. 0,00 N
247 A12AX vápník, kombinace s jinými léčivy komb. s fluorofosfátem p.o. DF 7,25 L INT,ORT,GYN,REV
248 A12AX vápník, kombinace s jinými léčivy komb. s levoglut. fluorofosfátem p.o. DF 4,85 L INT,ORT,GYN,REV
249 A12BA draslík draslík/hořčík parent. DF 12,80 H
250 A12BA draslík draslík/hořčík, na obsah K p.o. GM 20,10
251 A12BA draslík na obsah K p.o. 1.5 GM 2,05
252 A12BA01 chlorid draselný na obsah KCl p.o. 3 GM 2,05
253 A12BA01 chlorid draselný na obsah KCl parent. 3 GM 42,00
254 A12CB01 síran zinečnatý p.o. 0.6 GM 0,00 N
255 A12CC hořčík na obsah Mg p.o. GM 16,60
256 A12CC02 síran horečnatý parent. do 10% vč. GM 19,95 O
257 A12CC02 síran horečnatý parent. nad 10% GM 9,00 O
258 A12CC03 glukonát horečnatý na obsah Mg p.o. GM 16,60
259 A12CC04 citronan horečnatý na obsah Mg p.o. GM 16,60
260 A12CC05 aspartat horečnatý na obsah Mg p.o. GM 16,60
261 A12CC06 mléčnan horečnatý na obsah Mg p.o. GM 16,60
262 A12CC09 orotat horečnatý na obsah Mg p.o. GM 16,60
263 A12CC30 kombinace horečnatých solí na obsah Mg p.o. GM 16,60
264 A12CD01 fluorid sodný p.o. 88 MG 3,95
265 A12CE selen p.o. 0,00 N
266 A12CX jiné minerální produkty glukóza-1-fosfát parent. roztok 37.6 % 10 ML 104,25 H
267 A12CX jiné minerální produkty Ca a stop. prvky, na obsah Ca p.o. 0.5 GM 1,05
268 A14AA05 oxymetholon p.o. 0.25 GM 150,00 Z
269 A14AB01 nandrolon parent. 2 MG 1,65
270 A16AA aminokyseliny a deriváty p.o. 2 DF 4,65
271 A16AA aminokyseliny a deriváty parent. 2 DF 280,20 H
272 A16AA01 levokarnitin parent. 2 GM 385,30 O
273 A16AX01 tioktová kyselina p.o. 0,00 N
274 A16AX01 tioktová kyselina parent. 0.2 GM 103,65 H
275 B01AA03 waríarin p.o. 7.5 MG 3,80
276 B01AA08 ethylbiskumacetát p.o. do 75 mg vč. 0.6 GM 5,25
277 B01AA08 ethylbiskumacetát p.o. nad 75 mg 0.6 GM 6,20
278 B01AB01 heparin parent. 10 KU 15,70 O
279 B01AB02 antithrombin parent. 2.1 KU 27192,45 U
280 B01AB04 dalteparin parent. 3 KU 81,10 O
281 B01AB05 enoxaparin parent. 10 mg = 1 KU 3 KU 81,10 O
282 B01AB06 nadroparin parent. 1 ml = 10 KU 3 KU 81,10 O
283 B01AB07 parnaparin parent. 3 KU 81,10 O
284 B01AB08 reviparin parent. 3 KU 81,10 O
285 B01AB09 danaparoid parent. 3 KU 81,10 O
286 B01AB10 tinzaparin parent. 3 KU 81,10 O
287 B01AB11 sulodexid p.o. 250 U 17,30 L OPHJNT.NEU
288 B01AB11 sulodexid parent. 600 U 81,10 O
289 B01AC05 ticlopidin p.o. 0.5 GM 60,80 P
290 B01AC06 kyselina acetylsalicylová p.o. do 30 mg vč. 1 DF 0,50
291 B01AC06 kyselina acetylsalicylová p.o. nad 0,1 g do 0,5 g vč. 1 DF 1,00
292 B01AC06 kyselina acetylsalicylová p.o. nad 30 mg do 0,1 g vč. 1 DF 0,60
293 B01AC07 dipyridamol p.o. 0,00 N
294 B01AC07 dipyridamol parent. 0.2 GM 200,00 H
295 B01AC10 indobufen p.o. 0.3 GM 15,00 L INT,NEU,KAR,HEM
296 B01AC10 indobufen parent. 0.3 GM 86,85 H
297 B01AD enzymy hadí jedy parent. 0,00 N
298 B01AD01 streptokináza parent. 1.5 MU 3809,20 U
299 B01AD02 alteplaza parent. 0.1 GM 48234,50 U P
300 B01AD04 urokináza parent. do 100 KU vč. 3 MU 76267,30 U P
301 B01AD04 urokináza parent. nad 500 KU 3 MU 43542,15 U P
302 B01AD04 urokináza parent. od 100 do 500 KU vč. 3 MU 46386,55 U P
303 B02AA01 kyselina aminokaproová p.o. 16 GM 39,75
304 B02AA01 kyselina aminokaproová parent. 16 GM 94,00
305 B02AA02 kyselina tranexámová p.o. do 250 mg vč. 2 GM 43,80
306 B02AA02 kyselina tranexámová p.o. nad 250 mg 2 GM 39,75
307 B02AA02 kyselina tranexámová parent. 2 GM 94,00
308 B02AA03 kyselina aminomethylbenzoová p.o. 0.25 GM 20,75
309 B02AA03 kyselina aminomethylbenzoová parent. 0.25 GM 202,00
310 B02AB01 aprotinin p.o. 20 MG 8,65
311 B02AB01 aprotinin parent. 500 KU 683,50 H
312 B02BA vitamin K menadiolfosfat sodná sůl parent. 10 MG 14,60
313 B02BA01 fytomenadion p.o. 20 MG 9,65
314 B02BA01 fytomenadion parent. 20 MG 14,60
315 B02BB01 lidský fibrinogen parent. 5 GM 9242,75 U
316 B02BC lokální hemostatika lok. p.rect. DF 5,65
317 B02BC lokální hemostatika lok. piv. ads. GM 3,15
318 B02BC lokální hemostatika lok. spn. C2 3,15
319 B02BC01 absorbovatelná želatinová houba lok. C2 3,15
320 B02BC06 thrombin lok. exl. DF 58,10 H
321 B02BD srážecí faktory parent. 350 U 2955,50 K P
322 B02BD01 kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X parent. 350 U 3884,35 K P
323 B02BD02 koagulační faktor VIII parent. 500 U 5820,40 K P
324 B02BD02 koagulační faktor VIII s von Willebrandovým fakt. parent. 500 U9060,60 K P
325 B02BD03 aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII parent. 10 KU 339500,00 K P
326 B02BD04 koagulační faktor IX parent. 350 U 4007,65 K P
327 B02BD05 koagulační faktor VII parent. 6 KU 90000,00 K P
328 B02BD05 koagulační faktor VII rekombinantní, aktivovaný parent. 6 KU 3519,30 K P
329 B02BX01 etamsylát p.o. 0.75 GM 30,00 L OPH.HEM
330 B02BX01 etamsylát pa rent. 0.75 GM 90,00 O OPH.HEM
331 B03AA02 fumarát železnatý na Fe p.o. pevné LF 0.1 GM 2,80
332 B03AA02 fumarát železnatý na Fe p.o. tekuté LF 0.1 GM 2,80
333 B03AA03 glukonát železnatý na Fe p.o. pevné LF 0.1 GM 5,45
334 B03AA03 glukonát železnatý na Fe p.o. tekuté LF 0.1 GM 5,45
335 B03AA05 chlorid železnatý na Fe p.o. pevné LF 0.1 GM 5,45
336 B03AA05 chlorid železnatý na Fe p.o. tekuté LF 0.1 GM 5,85 L PDD
337 B03AA07 síran železnatý na Fe p.o. pevné LF 0.1 GM 1,85
338 B03AA07 síran železnatý na Fe p.o. tekuté LF 0.1 GM 5,45
339 B03AB železo trojmocné, perorální přípravky na Fe p.o. 0,00 N
340 B03AC železo trojmocné, parenterální přípravky na Fe parent. 0.1 GM 24,85 O
341 B03AC02 hydroxid železitý se sacharózou na Fe parent. 0.1 GM 26,15 O
342 B03AC03 komplex železo-sorbitol-citronová kyselina na Fe parent. 0.1 GM 26,15 O
343 B03AD železo v kombinaci s kyselinou listovou chlorid železnatý, na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
344 B03AD železo v kombinaci s kyselinou listovou glukonát železnatý, na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
345 B03AD02 železo v kombinaci s kyselinou listovou fumarát železnatý, na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
346 B03AD03 železo v kombinaci s kyselinou listovou síran železnatý, na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
347 B03AE01 železo, vitamín B12 a kyselina listová chlorid železnatý, na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
348 B03AE01 železo, vitamín B12 a kyselina listová fumarát železnatý, na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
349 B03AE01 železo, vitamín B12 a kyselina listová glukonát železnatý, na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
350 B03AE01 železo, vitamín B12 a kyselina listová síran železnatý, na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
351 B03AE02 železo, multivitamíny a kyselina listová na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
352 B03AE10 různé kombinace chlorid žel./kys. list., na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
353 B03AE10 různé kombinace fumarát žel./kys. list., na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
354 B03AE10 různé kombinace glukonát žel./kys.list, na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
355 B03AE10 různé kombinace komb. bez kys. listové, na Fe p.o. 0.1 GM 2,80
356 B03AE10 různé kombinace síran žel./kys. list., na Fe p.o. 0.1 GM 5,45 L GYN.HEM
357 B03AE10 různé kombinace síran žel./serin, na Fe p.o. pevné LF 0.1 GM 5,45
358 B03AE10 různé kombinace síran žel./serin, na Fe p.o. tekuté LF 0.1 GM 6,75 L PDD
359 B03BA01 cyanokobalamin p.o. 0,00 N
360 B03BA01 cyanokobalamin parent. do 0,3 mg vč. 0.02 MG 0,50
361 B03BA01 cyanokobalamin parent. nad 0,3 mg 0.02 MG 0,20
362 B03BB01 kyselina listová p.o. 10 MG 0,90 L GYN.HEM
363 B03BB01 kyselina listová parent. 10 MG 0,90
364 B03XA01 erythropoetin parent. 2 KU 1008,05 K P
365 B04AB01 simvastatin p.o. do 10 mg vč 15 MG 44,00 P
366 B04AB01 simvastatin p.o. nad 10 mg 15 MG 35,00 P
367 B04AB02 lovastatin p.o. do 20 mg vč. 30 MG 44,00 P
368 B04AB02 lovastatin p.o. nad 20 mg 30 MG 35,00 P
369 B04AB03 pravastatin p.o. do 10 mg vč. 20 MG 44,00 P
370 B04AB03 pravastatin p.o. nad 10 mg 20 MG 35,00 P
371 B04AB04 fluvastatin p.o. do 20 mg vč. 40 MG 44,00 P
372 B04AB04 fluvastatin p.o. nad 20 mg 40 MG 35,00 P
373 B04AC fibráty etofylin klofibrát p.o. 0.5 GM 5,65
374 B04AC02 bezafibrát p.o. 0.6 GM 13,50
375 B04AC04 gemfibrozil p.o. 1.2 GM 13,50
376 B04AC05 fenofibrát p.o. 0.3 GM 13,50
377 B04AC05 fenofibrát p.o. mikronisované LF 0.3 GM 22,30
378 B04AD01 cholestyramin p.o. 14 GM 42,55 P
379 B04AD02 colestipol p.o. 20 GM 67,50 P
380 B04AX jiná léčiva snižující hladinu cholesterolu a triglyc. fosfolipidy v kombinaci p.o. 0,00 N
381 B04AX jiná léčiva snižující hladinu cholesterolu a triglyc. fosfolipidy v kombinaci parent. 2 DF 86,85 H
382 B04AX02 probucol p.o. 0,00 N
383 B04AX03 acipimox p.o. 0.5 GM 13,50
384 B05AA01 albumin parent. 20 GM 2736,80 U
385 B05AA02 náhrady plazmy, plazmatické proteiny parent. 100 ML 1095,95 U
386 B05AA05 dextran parent. 10% 500 ML 172,80 O
387 B05AA05 dextran parent. 6% 500 ML 101,20 O
388 B05AA05 dextran parent. 6% hyperosmol. (sklo) 500 ML 115,20 O
389 B05AA05 dextran parent. 6% hyperosmol. (vak) 500 ML 143,20 O
390 B05AA06 želatinové přípravky parent. 500 ML 266,70 O
391 B05AA07 hydroxyethylškrob parent. 500 ML 411,00 O
392 B05BA parenterální výživa all-in-one parent. hypokal. 3000 ML 650,00 U P
393 B05BA parenterální výživa all-in-one parent. isokal. 3000 ML 2200,00 U P
394 B05BA parenterální výživa all-in-one parent. speciální 3000 ML 3300,00 U P
395 B05BA01 aminokyseliny parent. do 6 % vč. 100 ML 50,00 H
396 B05BA01 aminokyseliny parent. nad 14 % 100 ML 90,00 H
397 B05BA01 aminokyseliny parent. od 10 do 14 % vč. 100 ML 75,00 H
398 B05BA01 aminokyseliny parent. od 6 do 10 % vč. 100 ML 60,00 H
399 B05BA02 tukové emulze do 10 % vč. parent. nad 100 ML 100 ML 60,00 H
400 B05BA02 tukové emulze do 10 % vč. parent. do 100 ML 100 ML 260,00 H
401 B05BA02 tukové emulze nad 10% parent. do 100 ML 100 ML 220,00 H
402 B05BA02 tukové emulze nad 10% parent. nad 100 ML 100 ML 90,00 H
403 B05BA03 sacharidy fruktóza parent. do 5 % vč. 100 ML 15,00 H
404 B05BA03 sacharidy fruktóza parent. nad 10% 100 ML 21,00 H
405 B05BA03 sacharidy fruktóza parent. od 5 do 10 % vč. 100 ML 18,00 H
406 B05BA03 sacharidy glukóza 10% parent. > 100 ml do 250 ml vč. 100 ML 15,00 O
407 B05BA03 sacharidy glukóza 10% parent. > 250 ml do 500 ml vč. 100 ML 7,80 O
408 B05BA03 sacharidy glukóza 10% parent. do 100 ml vč. 100 ML 35,00 O
409 B05BA03 sacharidy glukóza 10% parent. nad 500 ml 100 ML 5,35 H
410 B05BA03 sacharidy glukóza 20% parent. do 100 ml vč. 100 ML 30,70 H
411 B05BA03 sacharidy glukóza 20% parent. více než 100 ml 100 ML 6,50 H
412 B05BA03 sacharidy glukóza 5% parent. > 100 ml do 250 ml vč. 100 ML 13,20 O
413 B05BA03 sacharidy glukóza 5% parent. > 250 ml do 500 ml vč. 100 ML 7,65 O
414 B05BA03 sacharidy glukóza 5% parent. do 100 ml vč. 100 ML 28,70 O
415 B05BA03 sacharidy glukóza 5% parent. nad 500 ml 100 ML 3,90 H
416 B05BA03 sacharidy glukóza do 10% vč. parent. do 10 ml vč. 100 ML 93,40
417 B05BA03 sacharidy glukóza nad 10% parent. do 10 ml vč. 100 ML 101,00
418 B05BA03 sacharidy glukóza nad 20% parent. > 100 ml do 250 ml vč. 100 ML 18,80 H
419 B05BA03 sacharidy glukóza nad 20% párem. do 100 ml vč. 100 ML 45,40 H
420 B05BA03 sacharidy glukóza nad 20% patent. více než 250 ml 100 ML 8,00 H
421 B05BA03 sacharidy sorbitol parent. do 5 % vč. 100 ML 8,30 H
422 B05BA03 sacharidy sorbitol parent. nad 10% 100 ML 10,70 H
423 B05BA03 sacharidy sorbitol parent. od 5 do 10% vč. 100 ML 8,50 H
424 B05BA03 sacharidy xylitol parent. do 5 % vč. 100 ML 17,00 H
425 B05BA03 sacharidy xylitol parent. nad 5 % 100 ML 25,00 H
426 B05BA10 kombinace bez obsahu komb. aminokys. parent. 100 ML 13,50 H
427 B05BA10 kombinace s obsahem komb. aminokys. parent. 100 ML 60,00 H
428 B05BB roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů parent. 100 ML 10,50 H
429 B05BB01 elektrolyty parent. 100 ML 8,00 H
430 B05BB01 elektrolyty chlorid sodný 0.9% parent. > 100 ml do 250 ml vč. 100 ML 12,30 O
431 B05BB01 elektrolyty chlorid sodný 0.9% parent. do 100 ml vč. 100 ML 26,00 O
432 B05BB01 elektrolyty chlorid sodný 0.9% parent. více než 250 ml 100 ML 4,15 O
433 B05BB01 elektrolyty chlorid sodný 10% parent. 10 ML 12,30 H
434 B05BB02 elektrolyty se sacharidy parent. 100 ML 9,00 H
435 B05BB03 trometamol parent. 100 ML 27,25 H
436 B05BC01 mannitol parent. do 10% vč. 100 ML 18,40 H
437 B05BC01 mannitol parent. nad 10% 100 ML 20,80 H
438 B05BC02 karbamid parent. 90 GM 934,50 H
439 B05CB01 chlorid sodný lok. irig. 1000 ML 38,15 H
440 B05CX02 sorbitol lok. irig. 1000 ML 20,00 H
441 B05CX03 glycin lok. irig. 1000 ML 44,15 H
442 B05CX10 kombinované roztoky k irigaci lok. irig. 1000 ML 20,00 H
443 B05D přípravky pro peritoneální dialýzu parent. 1000 ML 236,50 H
444 B05DA isotonické roztoky parent. 1000 ML 236,50 H
445 B05DB hypertonické roztoky parent. 1000 ML 236,50 H
446 B05X přídavky do i.v. roztoků L-arginin hydrochlorid parent. roztok 21 % 100 ML 284,25 H
447 B05XA01 chlorid draselný parent. inf. 7,45 % 100 ML 18,60 H
448 B05XA02 hydrogenuhličitan sodný parent. do 20 ml vč. 100 ML 127,60 O
449 B05XA02 hydrogenuhličitan sodný parent. nad 20 ml 100 ML 9,85 H
450 B05XA03 chlorid sodný parent. inf. 5,85 % vč. 100 ML 23,50 H
451 B05XA03 chlorid sodný parent. nad 5,85 % 100 ML 24,45 H
452 B05XA04 chlorid amonný parent. 100 ML 18,60 H
453 B05XA06 fosforečnan draselný, vč. kombinaci parent. 100 ML 53,55 H
454 B05XA30 kombinace elektrolytů stopové prvky parent. 10 ML 67,95 H
455 B05XA31 elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy parent. 100 ML 124,20 H
456 B05XB01 chlorid argininu parent. 100 ML 26,90 H
457 B05XC vitamíny parent. 1 DF 45,20 H
458 B05XX ostatní i.v. roztoky parent. 100 ML 7,45 H
459 B05Z hemodialytika a hemofiltráty lok. 1000 ML 170,00 H
460 B05ZA hemodialytika, koncentráty lok. 1000 ML 128,60 H
461 B06AA03 hyaluronidáza parent. 1 DF 19,40
462 B06AA07 trypsin parent. 0,00 N
463 B06AB jiné krevní produkty krevní extrakt bez proteinu p.o. 0,00 N
464 B06AB jiné krevní produkty krevní extrakt bez proteinu parent. 0,00 N
465 C01AA02 acetyldigoxin p.o. 0.5 MG 0,85
466 C01AA04 digitoxin p.o. 0.1 MG 0,85
467 C01AA05 digoxin p.o. 0.25 MG 0,85
468 C01AA05 digoxin parent. 0.25 MG 4,95
469 C01AA08 metildigoxin p.o. 0.2 MG 0,85
470 C01AA08 metildigoxin parent. 0.2 MG 4,95
471 C01AC01 g-strofantin parent. 0.25 MG 24,00 O
472 C01B antiarytmika, třída I a III ipratropium p.o. 30 MG 64,75 L KAR.INT
473 C01B antiarytmika, třída I a III ipratropium parent. 3 MG 810,40 H
474 C01BA antiarytmika, třída I detajmii bitartras p.o. 75 MG 15,60
475 C01BA01 chinidin p.o. 1.2 GM 20,80
476 C01BA01 chinidin p.o. ret. 1.2 GM 27,90
477 C01BA02 prokainamid p.o. 3 GM 41,60
478 C01BA02 prokainamid parent. 3 GM 232,80 H
479 C01BA03 disopyramid p.o. 0.4 GM 15,55
480 C01BA03 disopyramid parent. 0.4 GM 248,10 H
481 C01BA05 aj malin parent. 0.3 GM 248,20 O
482 C01BA08 prajmalin p.o. 30 MG 14,35
483 C01BB01 lidokain pa rent. 2 % roztok 1 ML 1,25 O
484 C01BB02 mexiletin p.o. 0.8 GM 10,45
485 C01BB02 mexiletin pa rent. 0.8 GM 379,75 H
486 C01BB03 tocainid p.o. 1.2 GM 10,45
487 C01BB03 tocainid parent. 1.2 GM 379,75 H
488 C01BC03 propafenon p.o. 100 mg a více 0.3 GM 13,70
489 C01BC03 propafenon p.o. méně než 100 mg 0.3 GM 17,60
490 C01BC03 propafenon parent. 0.3 GM 135,10 H
491 C01BC07 lorcainid parent. 0.2 GM 379,75 H
492 C01BD01 amiodaron p.o. 0.2 GM 5,80
493 C01BD01 amiodaron parent. 0.2 GM 23,80 H
494 C01BD02 bretylium tosilát parent. 100 MG 189,25 H
495 C01CA adrenergika hydroxyamfetamin p.o. 20 MG 3,00
496 C01CA02 isoprenalin parent. 90 MG 15978,40 T P
497 C01CA03 norepinefrin parent. 6 MG 68,30 O
498 C01CA04 dopamin parent. 0.5 GM 111,90 O
499 C01CA05 noríenefrin p.o. 25 MG 3,00
500 C01CA05 noríenefrin parent. 25 MG 111,90 H
501 C01CA07 dobutamin parent. 0.5 GM 658,00 H
502 C01CA09 metaraminol parent. 50 MG 1859,00 H
503 C01CA10 metoxamin parent. 30 MG 41,85 H
504 C01CA11 mepentermin parent. 30 MG 104,00 H
505 C01CA16 ibopamine p.o. 0.3 GM 3,00
506 C01CA17 midodrin p.o. 7.5 MG 3,00
507 C01CA17 midodrin parent. 7.5 MG 85,35 H
508 C01CE01 amrinon parent. 0.5 GM 4017,95 H
509 C01CX06 angiotensinamid parent. 5 MG 163,35 H
510 C01DA02 glycerol trinitrát p.o. tablety 5 MG 1,30
511 C01DA02 glycerol trinitrát p.o. tobolky, do 2,5 m vč. 5 MG 4,15
512 C01DA02 glycerol trinitrát p.o. tobolky, nad 2,5 mg 5 MG 2,60
513 C01DA02 glycerol trinitrát parent. 2.5 MG 14,70 H
514 C01DA02 glycerol trinitrát spr. 5 DF 2,65
515 C01DA02 glycerol trinitrát sublng. 2.5 MG 4,05
516 C01DA02 glycerol trinitrát transd. 0,00 N
517 C01DA08 isosorbid dinitrát lok. ung. 10 % 0,00 N
518 C01DA08 isosorbid dinitrát p.o. do 20 mg vč. 60 MG 4,90
519 C01DA08 isosorbid dinitrát p.o. nad 80 mg 60 MG 5,00
520 C01DA08 isosorbid dinitrát p.o. od 20 mg do 80 mg 60 MG 3,65
521 C01DA08 isosorbid dinitrát parent. 20 MG 116,70 H
522 C01DA08 isosorbid dinitrát spr. 20 MG 13,70
523 C01DA08 isosorbid dinitrát spr.. transd. 0,00 N
524 C01DA08 isosorbid dinitrát sublng. 20 MG 3,10
525 C01DA14 isosorbid mononitrát p.o. do 40 mg vč. 40 MG 4,10
526 C01DA14 isosorbid mononitrát p.o. nad 40 mg 40 MG 5,10
527 C01DX02 prenylamin p.o. 0,00 N
528 C01DX03 oxifedrin p.o. 40 MG 4,90
529 C01DX03 oxifedrin parent. 40 MG 14,10 H
530 C01DX12 molsidomin p.o. do 2 mg vč. 6 MG 7,20
531 C01DX12 molsidomin p.o. od 2 do 4 mg vč. 6 MG 4,05
532 C01DX12 molsidomin parent. 6 MG 102,45 H
533 C01DX12 molsidomin retard p.o. od 4 mg 6 MG 1,65
534 C01EA01 alprostadil parent. do 20 RG vč. 0,00 N
535 C01EA01 alpro stadii parent. nad 20 RG 0.5 MG 3003,75 X
536 C01EA01 alprostadil vázaný na cyklodextrin parent. 20 RG 727,75 X
537 C01EB jiné srdeční přípravky parent. 0,00 N
538 C01EB05 kreatinolfosfát parent. 1 GM 527,50 X
539 C01EB10 adenosin parent. 15 MG 663,75 H
540 C02AB01 methyldopa (levotočivá) p.o. 1 GM 6,60
541 C02AC01 klonidin p.o. 0.45 MG 16,85
542 C02AC01 klonidin parent. 0.45 MG 72,40 H
543 C02AC02 guanfacin p.o. 3 MG 20,10 L INT.KAR
544 C02CA alfa-adrenoceptor blokátory metazosin p.o. 20 MG 6,10
545 C02CA01 prazosin p.o. do 1 mg vč. 5 MG 7,05
546 C02CA01 prazosin p.o. nad 1 mg 5 MG 2,35
547 C02CA06 urapidil p.o. 50 MG 13,10 L INT.KAR
548 C02CA06 urapidil parent. 50 MG 219,20 O
549 C02CC02 guanethidin p.o. 0,00 N
550 C02DA01 diazoxid parent. 0,00 N
551 C02DB01 dihydralazin p.o. 75 MG 1,15
552 C02DB01 dihydralazin parent. 25 MG 35,50 O
553 C02DB03 endralazin p.o. 10 MG 9,65
554 C02DC01 minoxidil p.o. 20 MG 28,45 L INT, KAR
555 C02DD01 nitroprusid parent. 50 MG 286,70 T
556 C02KD01 ketanserin p.o. 0,00 N
557 C02KD01 ketanserin parent. 0,00 N
558 C02LA51 reserpin a diuretika včetně jiných kombinací p.o. 1 DF 0,70
559 C02LB01 methyldopa (levotočivá) a diuretika p.o. do 15 mg HCHTZ vč. 3 DF 5,10
560 C02LB01 melhyldopa (levotočivá) a diuretika p.o. nad 15 mg HCHTZ 2 DF 3,40
561 C03AA03 hydrochlorothiazid p.o. 25 MG 0,40
562 C03BA sulfonamidy, prosté metipamid p.o. 2.5 MG 1,05
563 C03BA04 chlortalidon p.o. 25 MG 0,50
564 C03BA11 indapamid p.o. 2.5 MG 1,05
565 C03BX03 cikletanin p.o. 50 MG 1,05
566 C03CA01 furosemid p.o. 40 MG 1,00
567 C03CA01 furosemid p.o. forte, 125 mg a více 40 MG 0,85
568 C03CA01 furosemid parent. 40 MG 15,80 O
569 C03CA01 furosemid parent. forte, 125 mg a více 40 MG 9,60 O
570 C03CA04 torasemid p.o. do 10 mg vč. 15 MG 1,00
571 C03CA04 torasemid p.o. nad 10 mg 15 MG 1,20
572 C03CA04 torasemid parent. do 20 mg vč. 15 MG 15,80 O
573 C03CA04 torasemid parent. nad 20 mg 15 MG 9,60 0
574 C03CC01 kyselina etakrynová p.o. 0,00 N
575 C03CC01 kyselina etakrynová parent. 50 MG 528,40 H
576 C03CX01 etozolin p.o. 0,00 N
577 C03DA01 spironolakton p.o. 75 MG 4,80
578 C03DA02 kanrenoát draselný parent. 0.4 GM 253,80 H
579 C03DB01 amilorid p.o. 10 MG 1,25
580 C03EA středně silná diuretika a kalium šetřící látky p.o. 1 DF 1,10
581 C03EA01 hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky p.o. 0.5 DF 0,70
582 C03EA14 spironolakton/butizid p.o. 1 DF 10,00
583 C04AB01 fentolamin parent. 10 MG 21,40 O
584 C04AB02 tolazolin p.o. 0,00 N
585 C04AB02 tolazolin parent. 75 MG 73,80
586 C04AC kyselina nikotinová a deriváty olamini nicotinas parent. 0.9 GM 20,50
587 C04AC01 kyselina nikotinová p.o. 0.2 GM 0,45
588 C04AD deriváty purinu etophyllin p.o. 0.3 GM 1,45
589 C04AD deriváty purinu etophyllin/theophyllin parent. 0.3 GM 12,20
590 C04AD02 xantinol nikotinát p.o. 0.9 GM 4,30
591 C04AD02 xantinol nikotinát parent. 0.9 GM 4,35
592 C04AD03 pentoxifyllin p.o. do 100 mg vč. 1 GM 9,70
593 C04AD03 pentoxifyllin p.o. nad 400 mg 1 GM 8,65
594 C04AD03 pentoxifyllin p.o. od 100 do 400 mg vč. 1 GM 9,50
595 C04AD03 pentoxifyllin parent. 0.3 GM 27,75 H
596 C04AE01 hydrogenované ergotové alkaloidy p.o. 3 MG 1,60
597 C04AE01 hydrogenované ergotové alkaloidy parent. 3 MG 59,00
598 C04AE02 nicergolin p.o. 30 MG 8,70
599 C04AE51 hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace p.o. 2 ML 1,50
600 C04AX jiná periferní vasodilatancia p.o. 3 DF 5,25
601 C04AX jiná periferní vasodilatancia parent. 2 DF 15,20
602 C04AX02 fenoxybenzamin p.o. 30 MG 21,70 Z
603 C04AX11 bencyklan pa rent. 0.6 GM 140,00 L INT.KAR
604 C04AX19 sulkotidil p.o. 0.3 GM 5,25
605 C04AX20 buflomedil p.o. 0.6 GM 5,25
606 C04AX21 naftidrofuryl p.o. 0.2 GM 5,25
607 C04AX21 naftidrofuryl parent. 0.2 GM 52,70
608 C05 vasoprotektiva pyridinolkarbamát p.o. 0,00 N
609 C05 vasoprotektiva rostlinný extrakt p.o. 0,00 N
610 C05A antihemorrhoidalia k zevnímu použití lok. supp. bez kortikoidů 1 DF 1,00
611 C05A antihemorrhoidalia k zevnímu použití lok. ung. bez kortikoidů 1 GM 0,50
612 C05AA přípravky obsahující kortikosteroidy lok. 0,00 N
613 C05AA08 fluocortolon lok. 0,00 N
614 C05AA09 dexamethason lok. 0,00 N
615 C05AD přípravky obsahující lokální anestetika lok. supp. DF 1,00
616 C05AD přípravky obsahující lokální anestetika lok. ung. GM 0,50
617 C05AD01 lidokain lok. supp. DF 1,00
618 C05AD01 lidokain lok. ung. GM 0,50
619 C05AD04 cinchokain lok. supp. DF 1,00
620 C05AD04 cinchokain lok. ung. GM 0,50
621 C05AX jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití lok. ung. GM 0,50
622 C05BA přípravky s heparinem k zevnímu použití lok. GM 0,50
623 C05BA01 organo-heparinoidy lok. GM 0,50
624 C05BB02 polido kanoi parent. do 0,5 % vč. ML 14,55 O
625 C05BB02 polidokanol parent. nad 3 % ML 19,65 O
626 C05BB02 polidokanol parent. od 0,5% do 1% vč. ML 16,75 O
627 C05BB02 polidokanol parent. od 1 % do 3% vč. ML 18,55 0
628 C05CA bioflavonoidy lok. 0,00 N
629 C05CA bioflavonoidy hydro xyetylrutosid p.o. 0.9 GM 6,65
630 C05CA bioflavonoidy kombinace p.o. 3 DF 1,80
631 C05CA bioflavonoidy kombinace p.o. tekuté LF 2 ML 2,70
632 C05CA bioflavonoidy tribenosid p.o. 0.6 GM 6,65
633 C05CA04 troxerutin p.o. 0.9 GM 6,65
634 C05CA53 diosmin, kombinace p.o. 2 DF 6,65
635 C05CX jiné kapiláry stabilizující látky lok. 0,00 N
636 C05CX jiné kapiláry stabilizující látky dobesilát vápenatý p.o. 0.75 GM 7,90 L OPH
637 C05CX jiné kapiláry stabilizující látky escin p.o. 60 MG 6,65
638 C05CX jiné kapiláry stabilizující látky escin parent. 5 MG 55,80 H
639 C07AA beta-blokátory, neselektivní, prosté metipranolol p.o. 10 MG 0,60
640 C07AA beta-blokátory, neselektivní, prosté metipranolol parent. 10 MG 63,80 O
641 C07AA beta-blokátory, neselektivní, prosté talinolol parent. 50 MG 96,35 H
642 C07AA02 oxprenolol p.o. 0.1 GM 4,40
643 G07AA02 oxprenolol parent. 0.1 GM 228,00 H
644 C07AA03 pindolol p.o. 15 MG 2,60
645 C07AA03 pindolol parent. 15 MG 228,00 H
646 C07AA05 propranolol p.o. 0.16 GM 2,60
647 G07AA07 sotalol p.o. 0.16 GM 6,45 L INT.KAR
648 C07AA07 sotalol parent. 0.16 GM 850,60 H
649 C07AA12 nadolol p.o. 0.16 GM 4,40
650 C07AA16 tertatolol p.o. 5 MG 4,40
651 C07AA17 bopindolol p.o. 1 MG 4,40
652 C07AA23 penbutolol p.o. 40 MG 4,40
653 C07AA27 kloranolol p.o. 20 MG 2,60
654 C07AB02 metoprolol p.o. 0.15 GM 2,60
655 C07AB02 metoprolol parent. 0.15 GM 1471,05 O
656 C07AB03 atenolol p.o. 75 MG 3,70
657 C07AB03 atenolol parent. 75 MG 1471,05 O
658 C07AB04 acebutolol p.o. 0.4 GM 6,00
659 C07AB04 acebutolol parent. 0.4 GM 1471,05 O
660 C07AB05 betaxolol p.o. 20 MG 6,00
661 C07AB07 bisoprolol p.o. 10 MG 6,00
662 C07AB08 celiprolol p.o. 0.2 GM 6,00
663 C07AG01 labetalol p.o. 0.6 GM 19,25 L KAR, I NT
664 C07AG01 labetalol parent. 0.6 GM 849,40 H
665 C07AG02 karvedilol p.o. 37.5 MG 24,20 L KAR.INT
666 C07BB03 atenolol a thiazidy p.o. 1 DF 6,40
667 C07CA17 bopindolol a thiazidy p.o. 1 DF 6,40
668 C07FA beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens. p.o. 0.5 DF 0,60
669 C08CA01 amlodipin p.o. 5 MG 14,00 L KAR.INT
670 C08CA02 felodipin p.o. 5 MG 11,80 L KAR.INT
671 C08CA03 isradipin p.o. 5 MG 11,80 L KAR.INT
672 C08CA03 isradipin parent. 5 MG 3044,80 H
673 C08CA05 nifedipin p.o. 30 MG 2,00
674 C08CA05 nifedipin p.o. retard 20 mg 30 MG 2,20
675 C08CA05 nifedipin p.o. retard 40 mg 30 MG 1,65
676 C08CA05 nifedipin parent. 30 MG 3044,80 H
677 C08CA06 nimodipin p.o. 0.3 GM 164,20 X
678 C08CA06 nimodipin parent. 50 MG 3591,00 X
679 C08CA07 nisoldipin p.o. 20 MG 11,80 L KAR.INT
680 C08CA08 nitrendipin p.o. 20 MG 11,80 L KAR.INT
681 C08CA09 lacidipin p.o. 4 MG 14,00 L KAR, INT
682 C08DA01 verapamil p.o. 0.24 GM 5,55
683 C08DA01 verapamil p.o. SR 240 mg 0.24 GM 6,80
684 C08DA01 verapamil parent. 0.24 GM 284,75 H
685 C08DA02 gallopamil p.o. 0.1 GM 5,55
686 C08DB01 diltiazem p.o. 0.24 GM 5,40
687 C08DB01 diltiazem p.o. retard. 120 mg a více 0.24 GM 5,45
688 C08DB01 diltiazem parent. 25 MG 313,70 H
689 C09AA01 kaptopril p.o. 50 MG 6,75
690 C09AA02 enalapril p.o. do 5 mg vč. 10 MG 6,75
691 C09AA02 enalapril p.o. nad 5 mg 10 MG 5,70
692 C09AA02 enalapril enalaprilát parent. 1.25 MG 24,85 H
693 C09AA03 lisinopril p.o. 10 MG 10,30
694 C09AA04 perindopril p.o. 4 MG 10,30
695 C09AA05 ramipril p.o. 2.5 MG 10,30
696 C09AA06 quinapril p.o. 15 MG 10,30
697 C09AA07 benazepril p.o. 7.5 MG 10,30
698 C09AA08 cilazapril p.o. 2.5 MG 10,30
699 C09AA10 trandolapril p.o. 2 MG 10,30
700 C09AA11 spirapril p.o. 6 MG 10,30
701 C09AA12 delapril p.o. 30 MG 10,30
702 C09BA01 kaptopril a diuretika p.o. DF 6,95
703 C09BA02 enalapril a diuretika p.o. DF 6,95
704 C09BA06 quinapril a diuretika p.o. DF 6,95
705 C09BA07 benazepril a diuretika p.o. DF 6,95
706 C09CA01 losartan p.o. 50 MG 35,35 Z
707 D01AA01 nystalin lok. ung. 100 KU/g GM 1,40
708 D01AA02 natamycin lok. crm. 2% GM 2,00
709 D01AA08 griseofulvin lok. ung 5% 0,00 N
710 D01AC deriváty imidazolu lok. crm. 5% GM 2,00
711 D01AC deriváty imidazolu lok. tet. 5% ML 2,00
712 D01AC01 klotrimazol lok. crm. 1% GM 2,00
713 D01AC01 klotrimazol lok. liq. 1% ML 2,00
714 D01AC01 klotrimazol lok. pst. 1 % GM 2,00
715 D01AC01 klotrimazol lok. spr. 1 % ML 2,00
716 D01AC02 mikonazol lok. crm. 2% GM 2,00
717 D01AC03 ekonazol lok. crm. 1% GM 4,00
718 D01AC03 ekonazol lok. lipogel 1% GM 7,00 L DER
719 D01AC03 ekonazol lok. liq. 1% ML 2,00
720 D01AC03 ekonazol lok. lot. 1 % ML 2,00
721 D01AC03 ekonazol lok. piv. ads. 1% GM 2,00
722 D01AC03 ekonazol lok pst. 1 % GM 2,00
723 D01AC03 ekonazol lok. shp. 0,00 N
724 D01AC03 ekonazol lok. spr. 1 % ML 2,00
725 D01AC05 isokonazol lok. crm. 1% GM 4,00
726 D01AC05 isokonazol lok. liq. 1% ML 2,00
727 D01AC08 ketokonazol lok. crm. 2% GM 2,00
728 D01AC08 ketokonazol lok. shp. 0,00 N
729 D01AC10 bifonazol lok. crm. 1% GM 7,00 L DER
730 D01AC10 bifonazol lok. liq. 1% ML 7,00 L DER
731 D01AC11 oxikonazol lok. crm. 1% GM 2,00
732 D01AC11 oxikonazol lok. piv. ads. 1% GM 2,00
733 D01AC12 fenticonazol lok. aer. 2% GM 2,00
734 D01AC12 fenticonazol lok. crm. 2% GM 4,00
735 D01AC12 fenticonazol lok. piv. ads. 2% GM 2,00
736 D01AC20 kombinace lok. crm. GM 2,00
737 D01AC20 kombinace lok. ung. GM 2,00
738 D01AC51 clotrimazol/urea lok. ung. GM 2,00
739 D01AC60 bifonazol, kombinace lok. ung./pla. GM 40,00 L DER
740 D01AE jiná antimykotika k zevnímu použití lok. 0,00 N
741 D01AE jiná antimykotika k zevnímu použití nitroetanoldodecylsulfonát lok. sol. ML 1,50 L DER
742 D01AE02 methyl rosanilin lok. 0,00 N
743 D01AE04 kyselina undecylenová lok. ung. 5% GM 0,85
744 D01AE12 kyselina salicylová lok. ung. N
745 D01AE14 ciclopirox lok. crm. 1% GM 4,00
746 D01AE14 ciclopirox lok. lac 0,00 N
747 D01AE14 ciclopirox lok. liq. 1% ML 2,00
748 D01AE15 terbinafin lok. crm. 1% GM 4,00
749 D01AE16 amorolfin lok. crm. 0,25% GM 4,00
750 D01AE16 amorolfin lok. lac 0,00 N
751 D01AE18 tolnaftat lok. crm. 1% GM 2,00
752 D01AE18 tolnaftat lok. liq. 1% ML 2,00
753 D01AE19 tolciklát lok. crm. 1% GM 2,00
754 D01AE19 tolciklát lok. lot. 1 % ML 2,00
755 D01AE19 tolciklát lok. piv. ads. 0,5% GM 2,00
756 D01AE20 kombinace antimykotik ostatní lok. 0,00 N
757 D01AE20 kombinace antimykotik tolnaftat lok. piv. ads. GM 2,00
758 D01BA01 griseofulvin p.o. 0.5 GM 6,75 L DER
759 D01BA02 terbinafin p.o. 0.25 GM 79,50 P
760 D02AB přípravky obsahující oxid zinečnatý lok. do 120 g vč. GM 0,30
761 D02AB přípravky obsahující oxid zinečnatý lok. nad 120 g 0,00 N
762 D02AC měkký parafin a tukové produkty lok. crm. 1 GM 0,50 L DER.PDD
763 D02AC měkký parafin a tukové produkty lok. crm. fett 1 GM 0,50 L DER.PDD
764 D02AC měkký parafin a tukové produkty lok. liq. 1 ML 0,50 L DER.PDD
765 D02AC měkký parafin a tukové produkty lok. liq. fett 1 ML 0,50 L DER.PDD
766 D02AC měkký parafin a tukové produkty lok. ole. 1 ML 0,50 L DER.PDD
767 D02AD tekuté náplasti lok. 0,00 N
768 D02AE01 karbamid lok. crm. 1 GM 0,50 L DER.PDD.ALG
769 D02AE01 karbamid lok. lot. 1 ML 0,50 L DER.PDD.ALG
770 D02AF přípravky obsahující kyselinu salicylovou lok. 0,00 N
771 D02AX jiná emolliencia a protektiva lok. 1 GM 1,75
772 D03 přípravky pro léčbu ran a vředů krevní extrakt bez proteinu lok. gel 0,00 N
773 D03 přípravky pro léčbu ran a vředů krevní extrakt bez proteinu lok. ung. 0,00 N
774 D03AX jiná léčiva podporující tvorbu jizev chlorofyl lok. spr. 1 ML 0,50
775 D03AX jiná léčiva podporující tvorbu jizev ostatní lok. 0,00 N
776 D03AX02 dextranomer lok. piv. ads. 1 GM 5,35 L DER.CHI
777 D03AX02 dextranomer lok. spn. 1 GM 9,95 H
778 D03AX03 dexpantenol lok. crm. 0,00 N
779 D03AX03 dexpantenol lok. liq. 0,00 N
780 D03AX03 dexpantenol lok. ung. 0,00 N
781 D03AX04 kalcium pantotenicum lok. ung. 5% 0,00 N
782 D03BA proteolytické enzymy chymotrypsin lok. piv. ads. 10 U/g 1 GM 50,00
783 D03BA proteolytické enzymy k léčbě akné lok. 0,00 N
784 D03BA proteolytické enzymy kolagenáza lok. ung. 1 GM 19,00 DER.CHI.P
785 D03BA proteolytické enzymy plasmin lok. 0,00 N
786 D03BA proteolytické enzymy plasmin/deoxyribonukleáza lok. piv. 25 U 376,40 H
787 D03BA proteolytické enzymy plasmin/deoxyribonukleáza lok. ung. 1 GM 15,00 DER.CHI.P
788 D03BA proteolytické enzymy trypsin/chymotrypsin lok. piv. ads. 1 GM 30,30
789 D03BA01 trypsin lok. 0,00 N
790 D04AA13 dimetinden lok. gel 0,1% 1 GM 2,00
791 D04AB01 lidokain lok. spr. 10 % 1 ML 4,40 H
792 D04AB02 cinchokain lok. 0,00 N
793 D05AA dehty odbarvený dehet lok. crm. 2% 1 GM 1,00
794 D05AA dehty odbarvený dehet lok. liq. 1 ML 1,00
795 D05AA dehty odbarvený dehet lok. ung. 2% 1 GM 1,00
796 D05AA dehty přípr. s dehtem lok. liq. 1 GM 0,50
797 D05AA dehty přípr. s dehtem lok. ung. 1 GM 0,50
798 D05AC01 dithranol lok. 1 GM 4,00 L DER
799 D05AD02 metoxalen lok. sol. 0,15% 1 ML 4,20 L DER
800 D05AD02 metoxalen lok. sol. 0,75% 1 ML 4,00 L DER
801 D05BA02 methoxalen p.o. 10 MG 4,15 DER.P
802 D05AX02 kalcipotriol lok. ung. 0,005% GM 5,00 L DER
803 D05BB01 etretinát p.o. 35 MG 86,20 P
804 D05BB02 acitretin p.o. 35 MG 86,20 P
805 D06AA tetracyklin a deriváty tetracyklin + deriváty lok. crm. GM 3,00
806 D06AX jiná antibiotika k zevnímu použití neomycin/bacitracin lok. k přípravě roztoku ML 3,55
807 D06AX jiná antibiotika k zevnímu použití neomycin/bacitracin lok. piv. ads. do 2 g vč. GM 14,00
808 D06AX jiná antibiotika k zevnímu použití neomycin/bacitracin lok. piv. ads. nad 2 g GM 2,20
809 D06AX jiná antibiotika k zevnímu použití neomycin/bacitracin lok. ung. GM 2,50
810 D06AX jiná antibiotika k zevnímu použití primycin lok. gel GM 2,50
811 D06AX02 chloramfenikol lok. ung. 1% GM 2,95
812 D06AX09 mupirocin lok. ung. 2% do 5 g/bal. vč. GM 8,00
813 D06AX09 mupirocin lok. ung. 2% nad 5 g/bal. GM 5,00
814 D06BA sulfonamidy sulfathiazolum argenteum lok. crm. do 50 g 2% vč. GM 1,10
815 D06BA sulfonamidy sulfathiazolum argenteum lok. crm. nad 50 g 2% GM 1,00 H
816 D06BA01 sulfadiazin stříbrný lok. crm. 1% do 50 g vč. GM 1,10
817 D06BA01 sulfadiazin stříbrný lok. crm. 1% nad 50 g GM 1,00 H
818 D06BA02 sulfathiazol lok. ung. 5% GM 0,50
819 D06BA03 mafenid lok. crm. 11,2% GM 1,00 H
820 D06BB antivirotika dihydroxypropyladenin lok. gel 1 % 0,00 N
821 D06BB antivirotika isopropyldeoxyuridin lok. ung. 1% 0,00 N
822 D06BB03 acyklovir lok. crm. 0,00 N
823 D06BB04 podofylotoxin lok. liq. ML 266,40 O DER
824 D06BX jiná chemoterapeutika metronidazol benzoát lok. ung. 5% GM 1,00
825 D06BX jiná chemoterapeutika nitrofurantoin lok. pst. GM 0,50
826 D06BX01 metronidazol lok. crm. 1% GM 1,00
827 D07AA02 hydrokortison lok. ung. 1% GM 1,70
828 D07AA03 prednisolon lok. crm. 0,4% GM 3,50
829 D07AB01 klobetazon lok. crm. 0,05% GM 5,00 L DER
830 D07AB01 klobetazon lok. ung. 0,05% GM 5,00 L DER
831 D07AB02 hydrokortison butyrát lok. crm. 0,1% GM 3,50
832 D07AB02 hydrokortison butyrát lok. lot. 0,1% ML 3,50
833 D07AB02 hydrokortison butyrát lok. ung. 0,1% GM 3,50
834 D07AB03 flumetason lok. crm. 0,02% GM 3,50
835 D07AB03 flumetason lok. ung 0,02% GM 3,50
836 D07AB07 flupredniden lok. crm. 0,1% GM 5,00 L DER
837 D07AB07 flupredniden lok. ung. 0,1% GM 5,00 L DER
838 D07AB09 triamcinolon lok. crm. 0,1% GM 1,70
839 D07AB09 triamcinolon lok. lot. 0,1% ML 2,65
840 D07AB09 triamcinolon lok. spr. 0,006% GM 0,75
841 D07AB09 triamcinolon lok. tet. 0,1% ML 1,00
842 D07AB09 triamcinolon lok. ung. 0,1% GM 1,70
843 D07AB19 dexamethason dexamethason acetát lok. crm. 0,01% GM 1,50
844 D07AB19 dexamethason dexamethason acetát lok. ung. 0,025% GM 1,50
845 D07AB19 dexamethason/KS dexamethason acetát/KS lok. 0,00 N
846 D07AC01 betamethason betamethason dipropionát lok. crm. 0,05% GM 2,55
847 D07AC01 betamethason betamethason dipropionát lok. ung. 0,05% GM 2,55
848 D07AC01 betamethason betamethason valerát lok. crm. 0,1% GM 3,35
849 D07AC01 betamethason betamethason valerát lok. lin. 0,1% ML 3,50
850 D07AC01 betamethason betamethason valerát lok. ung. 0,1% GM 3,35
851 D07AC02 fluklorolon lok. crm. 0,025 % GM 3,50
852 D07AC02 fluklorolon lok. ung. 0,025% GM 3,50
853 D07AC04 fluocinolon lok. crm. 0,025% GM 3,00
854 D07AC04 fluocinolon lok. gel 0,025% GM 3,00
855 D07AC04 fluocinolon lok. ung. 0,025% GM 3,00
856 D07AC06 diflukortolon lok. crm. 0,1% GM 3,35
857 D07AC06 diflukortolon lok. ung. 0,1% GM 3,35
858 D07AC06 diflukortolon lok. ung. fett 0,1% GM 3,35
859 D07AC08 fluocinonid lok. pst. 0,05% GM 3,00
860 D07AC09 budesonid lok. crm. 0,025% GM 3,20
861 D07AC09 budesonid lok. liq. 0,025% ML 2,20
862 D07AC09 budesonid lok. ung. 0,025% GM 3,20
863 D07AC12 halometason lok. crm. 0,05% GM 3,35
864 D07AC12 halometason lok. ung. 0,05% GM 3,35
865 D07AC13 mometazon lok. crm. 0,1 % GM 5,00 L DER.ALG
866 D07AC13 mometazon lok. ung. 0,1 % GM 5,00 L DER.ALG
867 D07AC17 flutikason lok. crm. 0,05% GM 5,00 L DER
868 D07AC17 flutikason lok. ung. 0,05% GM 5,00 L DER
869 D07AC18 prednikarbat lok. crm. 0,25% GM 6,85 DER.P
870 D07AC18 prednikarbat lok. liq. 0,25% ML 6,85 DER.P
871 D07AC18 prednikarbat lok. ung. 0,25% GM 6,85 DER.P
872 D07AD01 klobetasol lok. crm. 0,05% GM 4,50 L DER
873 D07AD01 klobetasol lok. ung. 0,05% GM 4,50 L DER
874 D07AD02 halcinonid lok. liq. 0,2% ML 4,90 L DER
875 D07BA01 prednisolon a antiseptika lok. ung. GM 3,80
876 D07BB kortikosteroidy, mírně účinné, komb. s antiseptiky flumethason pivalat/KS lok. ung. GM 3,00
877 D07BB01 flumetason a antiseptika lok. crm. GM 4,50 L DER
878 D07BB01 flumetason a antiseptika lok. ung. GM 4,50 L DER
879 D07BB03 triamcinolon a antiseptika lok. foam 0,1% GM 0,90
880 D07BB03 triamcinolon a antiseptika lok. spr. 0,006% GM 0,60
881 D07BB03 triamcinolon a antiseptika lok. tet. ML 1,30
882 D07BB03 triamcinolon a antiseptika lok. ung. 0,1% GM 1,50
883 D07BC kortikosteroidy, silně účinné, komb. s antiseptiky halomethason/triclosan lok. crm. GM 2,00
884 D07BC01 betamethason a antiseptika betamethason valerát/kloroxin lok. crm. GM 2,00
885 D07BC01 betamethason a antiseptika betamethason valerát/kloroxin lok. ung. GM 2,00
886 D07BC02 fluocinolon a antiseptika lok. crm. GM 2,00
887 D07BC02 fluocinolon a antiseptika lok. ung. GM 2,00
888 D07CA01 hydrokortison a antibiotika lok. crm. GM 2,00
889 D07CA01 hydrokortison a antibiotika lok. lot. ML 2,00
890 D07CA01 hydrokortison a antibiotika lok. ung. GM 2,00
891 D07CA03 prednisolon a antibiotika lok. lot. 0,4% ML 2,00
892 D07CC02 fluocinolon acetonid a antibiotika lok. crm. 0,00 N
893 D07CC02 fluocinolon acetonid a antibiotika lok. ung. 0,00 N
894 D07XA01 hydrokortison lok. liq. ML 2,00
895 D07XA02 prednisolon prednisolon/estradiol lok. sol. 0,00 N
896 D07XA02 prednisolon prednisolon/KS lok. sol. ML 1,55
897 D07XB01 flumetason lok. ung. GM 4,50 L DER
898 D07XB02 triamcinolon lok. ung. 0,1% GM 1,40
899 D07XC kortikostroidy silně účinné komb. s antimykotiky diflucortolon/isoconasol lok. crm. GM 2,80
900 D07XC01 betamethason lok. liq. ML 2,80
901 D07XC01 betamethason lok. ung. GM 2,80
902 D07XD kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace halcinonid/KS lok. liq. ML 4,90 L DER
903 D07XD kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace halcinonid/močovina lok. crm. GM 4,30 L DER
904 D07XD kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace halcinonid/močovina lok. crm. fett GM 4,30 L DER
905 D08AC biguanidy a amidiny pantenol/chlorhexidin lok. crm. 0,00 N
906 D08AC02 chlorhexidin lok. sol. 1000 ML 182,80 H
907 D08AC52 chlorhexidin v kombinacích lok. crm. 1000 GM 125,00 H
908 D08AC52 chlorhexidin v kombinacích lok. sol. 1000 ML 125,00 H
909 D08AD kyselina boritá lok. sol. 10 GM 1,35
910 D08AD kyselina boritá lok. ung. 0,00 N
911 D08AE04 triclosan lok. sol. 0,2% 0,00 N
912 D08AG02 polyvidon-jód lok. liq. do 200 ml vč. ML 1,00
913 D08AG02 polyvidon-jód lok. liq. nad 200 ml ML 0,80 H
914 D08AG02 polyvidon-jód lok. spr. do 200 ml vč. 0,00 N
915 D08AG02 polyvidon-jód lok. ung. do 200 g vč. GM 2,00
916 D08AG02 polyvidon-jód lok. ung. nad 200 g GM 1,50 H
917 D08AG03 jód lok. sol. 0,00 N
918 D08AH deriváty chinolinu kloroxin lok. piv. ads. 0,00 N
919 D08AH deriváty chinolinu kloroxin lok. pst. 5% GM 0,70
920 D08AH deriváty chinolinu kloroxin lok. ung. 6% GM 1,00
921 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík bromid benzododecinia lok. sol. aq. 1 ML 0,35
922 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík bromid benzododecinia lok. sol. nad 50 ml 1000 ML 124,15 H
923 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík bromid benzododecinia lok. tet. do 50 ml vč. 1 ML 0,30
924 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík bromid benzododecinia lok. tet. nad 50 ml 1000 ML 54,20 H
925 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík bromid karbetopen./chlorhex. lok. piv. ads. 0,00 N
926 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík bromid karbetopendecinia lok. piv. ads. 0,00 N
927 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík bromid karbetopendecinia lok. spr. 0,00 N
928 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík bromid karbetopendecinia lok. ung. 0,00 N
929 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík bromid karbetopend./trimekain lok. spr. 0,00 N
930 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík chlorhexidin/cetrimid lok. liq. 1000 ML 110,00 H
931 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík chlorid karbetopendecinia lok. tet. do 50 ml vč. 1 ML 0,30
932 D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík chlorid karbetopendecinia lok. tet. nad 50 ml 1000 ML 123,40 H
933 D08AK01 chlorid amidortuťnatý lok. ung. 0,00 N
934 D08AX jiná antiseptika a desinficiencia hexamidin/chlorhexidin lok. liq. 1 ML 124,15 H
935 D08AX jiná antiseptika a desinficiencia noxytiolin lok. piv. k rozpuštění 2.5 GM 478,30 H
936 D08AX jiná antiseptika a desinficiencia noxytiolin/tetrakain lok. piv. k rozpuštění 2.5 GM 478,30 H
937 D08AX jiná antiseptika a desinficiencia taurolidin lok. gel 2,5% 1 GM 91,85 H
938 D10AB02 síra lok. 0,00 N
939 D10AD retinoidy k zevnímu použití proti akné retinol acetát lok. ung. 0,00 N
940 D10AD01 tretinoin lok. crm. 0,025% 1 GM 3,85 DER.P
941 D10AD01 tretinoin lok. crm. 0,05% 1 GM 4,20 DER.P
942 D10AD01 tretinoin lok. gel. 0,05% 1 GM 4,20 DER.P
943 D10AD01 tretinoin lok. liq. 0,1% 1 ML 5,00 DER.P
944 D10AD01 tretinoin lok. lot. 0,05% 1 ML 5,00 DER.P
945 D10AE01 benzoyl peroxid lok. gel do 5% vč. 1 GM 1,50
946 D10AE01 benzoyl peroxid lok. gel nad 5% 1 GM 1,60
947 D10AE01 benzoyl peroxid lok. lot. 5% 1 ML 0,35
948 D10AE01 benzoyl peroxid lok. sus. 20% 1 ML 2,60 L DER.CHI
949 D10AF01 klindamycin lok. liq. 1% 1 ML 2,00 L DER
950 D10AF01 klindamycin lok. lot. 1 % 1 ML 2,00 L DER
951 D10AF02 erythromycin lok. gel 1 GM 2,00 L DER
952 D10AF02 erythromycin lok. liq. 1 ML 2,00 L DER
953 D10AF02 erythromycin lok. ung. 2% 1 GM 2,00 L DER
954 D10AF52 erythromycin v kombinaci lok. liq. 1 ML 2,00 L DER
955 D10AX desinficiencia k terapii akne lok. liq. 0,00 N
956 D10AX03 kyselina azelaová lok. crm. 20% 1 GM 2,00 L DER
957 D10BA01 isotretinoin p.o. 30 MG 86,20 X
958 D11AC spiritus saponis kalini lok. 0,00 N
959 D11AX jiná dermatologika interferon beta lok. ung. 0,00 N
960 D11AX jiná dermatologika azuleny/vitamin E lok. gel 0,00 N
961 D11AX jiná dermatologika celulóza lok. piv. ads 1 GM 10,00 L DER
962 D11AX jiná dermatologika fluorouracil lok. liq. 1 ML 10,00 L DER
963 D11AX jiná dermatologika fluorouracil lok. ung. 1 GM 10,30 L DER.ONK
964 D11AX jiná dermatologika mateří kasička lok. ung. 0,00 N
965 D11AX jiná dermatologika ostatní lok. 0,00 N
966 D11AX01 minoxidil k zevnímu užití lok. gel 0,00 N
967 D11AX01 minoxidil k zevnímu užití lok. liq. 0,00 N
968 G01AA01 nystatin vag. 100 KU 1,00
969 G01AA02 natamycin vag. 25 MG 4,50
970 G01AA02 natamycin vag. 100 mg 25 MG 7,50
971 G01AA10 klindamycin vag. crm. 1 GM 13,10 P
972 G01AD01 kyselina mléčná vag. 0,00 N
973 G01AF deriváty imidazolu vag. na mikonazol 0.1 GM 6,50
974 G01AF01 metronidazol vag. 0.5 GM 3,40
975 G01AF02 klotrimazol vag. do 100 mg vč. 0.1 GM 8,75
976 G01AF02 klotrimazol vag. nad 100 mg 0.1 GM 13,75
977 G01AF02 klotrimazol vag. vag. crm. 0.1 GM 13,10
978 G01AF04 mikonazol vag. 0.1 GM 8,75
979 G01AF05 ekonazol vag. combi glo.+crm. 0.1 GM 36,55
980 G01AF05 ekonazol vag. crm. 0.1 GM 13,10
981 G01AF05 ekonazol vag. glo. 0.1 GM 36,55
982 G01AF05 ekonazol vag. glo. depot. 0.1 GM 36,55
983 G01AF10 nimorazol p.o. 2.0 GM 41,60 L GYN.URN
984 G01AF11 ketoconazol vag. 0.4 GM 13,75
985 G01AF12 fenticonazol vag. 0.1 GM 13,75
986 G01AF17 oxikonazol vag. 0.6 GM 82,90
987 G01AG02 terkonazol vag. crm. 80 MG 13,10
988 G01AG02 terkonazol vag. glo. 80 MG 13,75
989 G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika laktobacillus vag. 1 DF 10,50 L GYN.DER
990 G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika nifuratel/nystatin vag. supp. 1 DF 22,00 L GYN
991 G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika nifuratel/nystatin vag. ung. 5 GM 45,00 L GYN
992 G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika nitro furantoin vag. 0.2 GM 2,05
993 G01AX jiná antiinfektiva a antiseptika polykresol vag. 1 GM 1,15 L GYN, DER
994 G01AX05 nifuratel p.o. 0.6 GM 41,60 L GYN.URN
995 G01AX05 nifuratel vag. 0.6 GM 22,00 L GYN, DER
996 G01AX06 furazolidon p.o. 0.4 GM 3,00
997 G01AX11 polyvidon-jód vag. 0.2 GM 8,75
998 G01AX11 polyvidon-jód vag. gel 0.2 GM 6,40 L GYN,DER
999 G01AX12 ciklopirox vag. crm. vag. 1% 1 GM 6,40 L GYN,DER
1000 G02AB01 methylergometrin parent. 0.2 MG 9,60
1001 G02AB02 ergotové alkaloidy p.o. 0.2 MG 1,15
1002 G02AB03 ergometrin p.o 0.2 MG 1,15
1003 G02AB03 ergometrin parent. 0.2 MG 9,40
1004 G02AD01 dinoprost parent. 25 MG 633,60 K GYN.P
1005 G02AD02 dinoproston p.o. 0.5 MG 86,25 H
1006 G02AD02 dinoproston pa rent. 0.5 MG 392,20 K GYN.P
1007 G02AD02 dinoproston vag. do 0,5 mg vč. 1 DF 951,70 K GYN.P
1008 G02AD02 dinoproston vag. nad 2 mg 1 DF 464,35 K GYN.P
1009 G02AD02 dinoproston vag. od 0,5 do 2 mg vč. 1 DF 1176,60 K GYN.P
1010 G02AD04 karboprost parent. 0.25 MG 691,10 K GYN.P
1011 G02AD05 sulproston parent. 0.5 MG 814,65 K GYN.P
1012 G02BA02 plastické nitroděložní tělísko s mědí 0,00 N
1013 G02BB intravaginální kontraceptiva vag. 0,00 N
1014 G02C jiná gynekologika lok. 0,00 N
1015 G02CA sympatomimetika - tokolytika hexoprenalin p.o. 1.5 MG 16,50 P
1016 G02CA sympatomimetika - tokolytika hexoprenalin parent. 25 RG 46,40 H
1017 G02CA01 ritodrin p.o. 40 MG 23,80 P
1018 G02CA01 ritodrin parent. 40 MG 46,40 K P
1019 G02CA03 fenoterol p.o. 20 MG 23,80 P
1020 G02CA03 fenoterol parent. 0.5 MG 46,40 K P
1021 G02CB inhibitory prolaktinu tergurid p.o. 1 MG 4,35
1022 G02CB01 bromokriptin p.o. 5 MG 2,55
1023 G02CB02 lisurid p.o. 0.6 MG 2,55
1024 G02CB03 kabergolin p.o. 1 MG 4,35
1025 G02CB04 quinagolid p.o. 75 RG 47,50 Z
1026 G02CC03 benzydamin lok. crm. vag. 1 GM 5,00 L GYN
1027 G02CC03 benzydamin lok. sol. 100 ML 30,00 L GYN
1028 G03AA gestageny a estrogeny, fixní kombinace p.o. 0,00 N
1029 G03AA03 lynestrenol a estrogen p.o. 0,00 N
1030 G03AA05 norethisteron a estrogen p.o. 0,00 N
1031 G03AA06 norgestrel a estrogen p.o. 0,00 N
1032 G03AA07 levonorgestrel a estrogen p.o. 0,00 N
1033 G03AA09 desogestrel a estrogen p.o. 0,00 N
1034 G03AA10 gestodene a estrogen p.o. 0,00 N
1035 G03AB gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky p.o. 0,00 N
1036 G03AB02 lynestrenol a estrogen p.o. 0,00 N
1037 G03AB03 levonorgestrel a estrogen p.o. 0,00 N
1038 G03AB04 norethisteron a estrogen p.o. 0,00 N
1039 G03AC progestageny p.o. 0,00 N
1040 G03AC01 norethisteron p.o. 0,00 N
1041 G03AC03 levonorgestrel impl. 0,00 N
1042 G03AC03 levonorgestrel p.o. 0,00 N
1043 G03BA 3-oxoandrosten(4) deriváty extrakt prostaty pa rent. 0,00 N
1044 G03BA03 testosteron p.o. 0.12 GM 30,10 L END
1045 G03BA03 testosteron pa rent. 18 MG 11,15 L END
1046 G03BB01 mesterolon p.o. 50 MG 27,85 L END
1047 G03CA přirozené a semisyntetické estrogeny, prosté parent. 50 U 268,30 L END
1048 G03CA přirozené a semisyntetické estrogeny, prosté mestranol p.o. 0.15 MG 3,85 L END.GYN
1049 G03CA přirozené a semisyntetické estrogeny, prosté přírodní konj. estrogeny p.o. 1.25 MG 6,00 L END.GYN
1050 G03CA03 estradiol p.o. do 2 mg vč. 2 MG 11,05 GYN.END.P
1051 G03CA03 estradiol p.o. nad 2 mg 2 MG 6,00 GYN.END.P
1052 G03CA03 estradiol parent. 1 MG 4,40
1053 G03CA03 estradiol transd. do 50 RG/den, vč. 1 DF 38,70 GYN.END.P
1054 G03CA03 estradiol transd. nad 50 RG/den 1 DF 15,75 GYN.END.P
1055 G03CA03 estradiol vag. 25 RG 6,00 L GYN
1056 G03CA03 estradiol valerát parent. 1 MG 2,40 L GYN
1057 G03CA04 estriol p.o. 2 MG 6,75 GYN.P
1058 G03CA04 estriol parent. 2 MG 4,30
1059 G03CA04 estriol vag. crm. vag. 0.2 MG 3,25 L GYN.URN
1060 G03CA04 estriol vag. sup. vag. do 0,5 mg vč. 0.2 MG 6,00 L GYN.URN
1061 G03CA04 estriol vag. sup. vag. nad 0,5 mg 0.2 MG 1,35 L GYN.URN
1062 G03DA02 medroxyprogesteron p.o. 5 MG 4,30 L GYN.URN.END.INT
1063 G03DA03 hydroxyprogesteron parent. 10 MG 1,65 L GYN.URN
1064 G03DA04 progesteron parent. depot. 5 MG 4,05
1065 G03DA04 progesteron parent. nedepot. 5 MG 1,05
1066 G03DB01 dydrogesteron p.o. 10 MG 4,30 L END.GYN
1067 G03DC01 allylestrenol p.o. 0,00 N
1068 G03DC02 norethisteron p.o. 5 MG 1,65 L END.GYN
1069 G03DC03 lynestrenol p.o. 5 MG 4,30 L END.GYN
1070 G03DC05 tibolon p.o. 2.5 MG 4,30 L END.GYN
1071 G03EA02 testosteron a estrogen parent. 1 DF 22,50 L END.GYN
1072 G03EA03 prasteron enantat/estradiol valerat parent. 1 DF 75,00 L END.GYN
1073 G03FA01 norethisteron a estrogen p.o. 1 DF 11,05 GYN.END.P
1074 G03FA01 norethisteron a estrogen transd. 1 DF 51,20 GYN.END.P
1075 G03FB gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky gestageny a estrogeny p.o. 0.75 DF 5,65 L GYN,END
1076 G03FB gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky konj. estrogeny/medrogeston p.o. 0.75 DF 5,65 L GYN,END
1077 G03FB05 norethisteron a estrogen p.o. 1 DF 7,55 L GYN,END
1078 G03GA01 choriový gonadotrofin parent. 250 U 13,00 L GYN.END.PDD
1079 G03GA02 gonadotrofin lidský parent. 75 U 349,10 Z
1080 G03GA04 urofollitrofin parent. 75 U 349,10 Z
1081 G03GB02 klomifen p.o. 9 MG 1,35 L GYN.END
1082 G03HA01 cyproteron p.o. do 10 mg vč. 0.1 GM 251,40 L PSY.END.URN
1083 G03HA01 cyproteron p.o. nad 10 mg 0.1 GM 102,20 L PSY.END.URN
1084 G03HA01 cyproteron parent. 0.1 GM 142,00 L PSY
1085 G03HB01 cyproteron a estrogen cyproteron/estradiol valerát p.o. 0.75 DF 8,15 GYN.END.P
1086 G03HB01 cyproteron a estrogen cyproteron/ethinylestradiol p.o. 0,00 N
1087 G03XA01 danazol p.o. 0.6 GM 87,75 L GYN.HEM
1088 G03XA02 gestrinon p.o. 0.7 MG 49,80 L GYN.END
1089 G04AA01 methenamin hipurat p.o. 0,00 N
1090 G04AA01 methenamin mandelat p.o. 0,00 N
1091 G04AB01 kyselina nalidixová p.o. 4 GM 7,90
1092 G04AB03 kyselina pipemidová p.o. 0.8 GM 20,00
1093 G04AB04 kyselina oxolinová p.o. 1 GM 7,90
1094 G04AC01 nitrofurantoin p.o. 0.2 GM 1,90
1095 G04AC02 nifurtoinol p.o. 0.16 GM 1,90
1096 G04AG06 nitrixolin p.o. 1 GM 1,90
1097 G04AK močová antisep. a antiinf., komb. mimo sulfonamidů p.o. 0.5 GM 7,90
1098 G04BC rozpouštědla močových kamenů p.o. 10 GM 6,15
1099 G04BD močová antispasmodika p.o. 0,00 N
1100 G04BD02 flavoxat p.o. 0.8 GM 15,30 L URN
1101 G04BD04 oxybutynin p.o. 15 MG 15,30 L URN.GYN
1102 G04BD06 propiverin p.o. do 5 mg vč. 15 MG 15,30 L URN
1103 G04BD06 propiverin p.o. nad 5 mg 15 MG 12,10 L URN
1104 G04BX jiná urologika doxazosin p.o. 4 MG 23,10 P
1105 G04BX jiná urologika terazosin p.o. 5 MG 23,10 P
1106 G04BX jiná urologika extrakt Pyg. africanum v komb. p.o. 4 DF 23,10 L URN
1107 G04BX jiná urologika mepartricin p.o. 150 KU 27,75 L URN
1108 G04BX02 alfuzosin p.o. 7.5 MG 27,75 L URN
1109 G04BX04 finasterid p.o. 5 MG 27,75 L URN
1110 G04BX07 extrakt Pyg. africanum p.o. 2 DF 23,10 L URN
1111 G04BX08 tamsulosin p.o. 0.4 MG 27,75 L URN
1112 G04BX09 extrakt Serenoa repens p.o. 4 DF 23,10 L URN
1113 H01AA02 tetrakosaktid parent. 0.25 MG 62,45 P
1114 H01AA02 tetrakosaktid parent. depot. 0,00 N
1115 H01AC somatropin a analoga parent. 80 RG 3735,20 H
1116 H01AC01 somatropin parent. 2 U 680,00 L J5
1117 H01BA vasopresin a analoga parent. 1 DF 26,80 H
1118 H01BA vasopresin a analoga parent. depot. 1 DF 240,00 H
1119 H01BA02 desmopresin lok. nasálně 25 RG 20,10 P
1120 H01BA02 desmopresin parent. 4 RG 75,30 H
1121 H01BA04 terlipresin parent. 1 DF 53,95 H
1122 H01BB02 oxytocin parent. do 2 U vč. 15 U 35,85 H
1123 H01BB02 oxytocin parent. nad 2 U 15 U 15,85 H
1124 H01CA gonadotrofin uvolňující hormony parent. 75 U 335,60 Z
1125 H01CA01 gonadorelin lok. nasálně 1.2 MG 193,25 Z
1126 H01CA02 nafarelin lok. nasálně 0.4 MG 193,25 Z
1127 H01CB01 somatostatin parent. 6 MG 10443,10 X
1128 H01CB02 oktreotid parent. 1 MG 4984,20 X
1129 H02AA02 fludrokortison p.o. 0.1 MG 4,75
1130 H02AB glukokortikoidy mazipredon pa rent. 30 MG 16,00 0
1131 H02AB01 betamethason p.o. 1.5 MG 3,50
1132 H02AB01 betamethason pa rent. depot 0.4 MG 4,35 0
1133 H02AB02 dexamethason p.o. 4 mg a více 1.5 MG 9,90 L ONK.END.HEM
1134 H02AB02 dexamethason p.o. méně než 4 mg 1.5 MG 3,50
1135 H02AB02 dexamethason parent. 40 mg 1.5 MG 24,50 H
1136 H02AB02 dexamethason parent. do 8 mg vč. 1.5 MG 2,45 H
1137 H02AB04 methylprednisolon p.o. do 8 mg vč. 7.5 MG 2,30
1138 H02AB04 methylprednisolon p.o. nad 8 mg 7.5 MG 5,55 L ONK,END,HEM
1139 H02AB04 methylprednisolon parent. do 80 mg vč. 20 MG 34,95 O
1140 H02AB04 methylprednisolon parent. nad 500 mg 20 MG 15,60 O
1141 H02AB04 methylprednisolon parent. od 80 do 500 mg vč. 20 MG 22,50 O
1142 H02AB06 prednisolon parent. do 50 mg vč. 10 MG 18,90 0
1143 H02AB06 prednisolon parent. nad 50 mg 10 MG 13,25 0
1144 H02AB07 prednison p.o. 10 MG 1,55
1145 H02AB08 triamcinolon p.o. 7.5 MG 1,95
1146 H02AB08 triamcinolon parent. 7.5 MG 11,60 0
1147 H02AB09 hydrokortison p.o. 30 MG 6,30
1148 H02AB09 hydrokortison parent. 30 MG 10,15
1149 H02AB10 kortison p.o. 37.5 MG 5,95
1150 H02CA01 trilostan p.o. 0.36 GM 20,00 z
1151 H03AA hormony štítné žlázy p.o. 1 DF 2,40 L END
1152 H03AA01 levothyroxin sodný p.o. 0.15 MG 1,60
1153 H03AA02 liothyronin sodný p.o. 0.06 MG 3,80
1154 H03AA03 kombinace levothyroxinu a liothyroninu p.o. 1 DF 2,70
1155 H03BA02 propylthiouracil p.o. 0.1 GM 7,95 L END
1156 H03BB01 karbimazol p.o. 15 MG 0,95
1157 H03BB02 thiamazol p.o. 10 MG 2,30 L END
1158 H03BB02 thiamazol parent. 10 MG 4,60 H
1159 H03BC01 perchlorát draselný p.o. 0.2 GM 1,70
1160 H03CA jódová terapie p.o. 200 RG 1,95
1161 H04AA01 glukagon hypokit parent. 1 MG 905,70
1162 H05BA01 kalcitonin (lososí, syntetický) inhal. do 50 U vč. 200 U 297,00 L INT,GYN,ORT,END
1163 H05BA01 kalcitonin (lososí, syntetický) inhal. nad 50 U 200 U 263,00 L INT,GYN,ORT,END
1164 H05BA01 kalcitonin (lososí, syntetický) parent. do 50 U vč. 100 U 120,80 L INT,GYN,ORT,END
1165 H05BA01 kalcitonin (lososí, syntetický) parent. nad 50 U 100 U 178,40 L INT,GYN,ORT,END
1166 H05BA03 kalcitonin (lidský, syntetický) parent. do 50 U vč. 100 U 120,80 L INT,GYN,ORT,END
1167 H05BA03 kalcitonin (lidský, syntetický) parent. nad 50 U 100 U 178,40 L INT,GYN,ORT,END
1168 J01AA02 doxycyklin p.o. 0.1 GM 4,10
1169 J01AA02 doxycyklin parent. 0.1 GM 96,80
1170 J01AA04 tymocyklin p.o. 0.6 GM 4,10
1171 J01AA06 oxytetracyklin p.o. 1 GM 4,10
1172 J01AA07 tetracyklin p.o. 1 GM 4,10
1173 J01AA08 minocyklin p.o. 0.2 GM 4,10
1174 J01AA09 rolitetracyklin parent. 0.35 GM 92,25 K
1175 J01BA01 chloramfenikol p.o. 3 GM 25,30
1176 J01BA01 chloramfenikol parent. 3 GM 180,35 K
1177 J01BA02 thiamphenikol parent. 1.5 GM 180,35 K
1178 J01CA01 ampicilin p.o. pevné LF 2 GM 17,25
1179 J01CA01 ampicilin p.o. tekuté LF 2 GM 20,70
1180 J01CA01 ampicilin parent. 2 GM 28,40 K
1181 J01CA04 amoxicilin p.o. pevné LF 1 GM 10,40
1182 J01CA04 amoxicilin p.o. tekuté LF 1 GM 13,35
1183 J01CA06 bakampicilin p.o. 1.2 GM 17,25
1184 J01CA09 azlocilin parent. 12 GM 994,40 U ATB
1185 J01CA12 piperacilin parent. 14 GM 994,40 U ATB
1186 J01CA13 tikarcilin parent. 15 GM 2026,35 u ATB
1187 J01CE01 benzylpenicilin parent. do 1 MU vč. 3.6 GM 113,30 K
1188 J01CE01 benzylpenicilin parent. nad 1 MU 3.6 GM 45,85 K
1189 J01CE02 fenoxymethylpenicilin p.o. 1 MU a více 2 GM 21,00
1190 J01CE02 fenoxymethylpenicilin p.o. méně než 1 MU 2 GM 20,45
1191 J01CE06 penamecilin p.o. 1.05 GM 16,90
1192 J01CE08 benzathin benzylpenicilin parent. do 600 KU vč. 2.0 MU 72,20
1193 J01CE08 benzathin benzylpenicilin parent. nad 600 KU 2.0 MU 35,30
1194 J01CE09 prokain penicilin parent. do 600 KU vč. 2 MU 72,40
1195 J01CE09 prokain penicilin parent. nad 600 KU 2 MU 34,80
1196 J01CE10 benzathin fenoxymethylpenicilin p.o. 2 GM 32,20
1197 J01CE30 kombinace parent. 0.5 DF 10,05
1198 J01CF02 cloxacilin p.o. pevné LF 2 GM 30,10
1199 J01CF02 cloxacilin p.o. tekuté LF 2 GM 40,90
1200 J01CF04 oxacilin p.o. pevné LF 2 GM 30,10
1201 J01CF04 oxacilin p.o. tekuté LF 2 GM 40,90
1202 J01CF04 oxacilin pa rent. 2 GM 81,80 K
1203 J01CR02 amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy p.o. pevné LF 1 GM 45,30
1204 J01CR02 amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy p.o. tekuté LF 1 GM 61,90
1205 J01CR02 amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy parent. 1 GM 107,30 U ATB
1206 J01CR03 tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy parent. 15 GM 1917,50 U ATB
1207 J01CR04 ampicilin/sulbactam parent. 2 GM 214,60 u ATB
1208 J01CR04 ampicilin/sulbactam sultamicilin p.o. pevné LF 1.5 GM 104,80
1209 J01CR04 ampicilin/sulbactam sultamicilin p.o. tekuté LF 1.5 GM 137,70
1210 J01CR05 piperacilin a inhibitor beta-laktamázy parent. 14 GM 2026,35 UATB
1211 J01CR50 kombinace penicilinů parent. 3 DF 69,80 K
1212 J01DA01 cefalexin p.o. pevné LF 2 GM 39,00
1213 J01DA01 cefalexin p.o. tekuté LF 2 GM 44,80
1214 J01DA03 cefalotin parent. 4 GM 205,55 K
1215 J01DA04 cefazolin parent. 3 GM 183,05 K
1216 J01DA05 cefoxitin parent. 6 GM 911,40 K ATB
1217 J01DA06 cefuroxim parent. 4 GM 509,10 K ATB
1218 J01DA06 cefuroxim axetil p.o. pevné LF 1 GM 146,80
1219 J01DA06 cefuroxim axetil p.o. tekuté LF 1 GM 164,70
1220 J01DA07 cefamandol parent. 6 GM 749,20 K ATB
1221 J01DA08 cefaktor p.o. pevné LF 1.5 GM 100,85
1222 J01DA08 cefaktor p.o. tekuté LF, do 125 mg/5 ml vč. 1.5 GM 134,15
1223 J01DA08 cefaktor p.o. tekuté LF, nad 125 mg/5 ml 1.5 GM 126,75
1224 J01DA09 cefadroxil p.o. pevné LF 2 GM 50,40
1225 J01DA09 cefadroxil p.o. tekuté LF 2 GM 77,85
1226 J01DA10 cefotaxim parent. 6 GM 664,70 U ATB
1227 J01DA11 ceftazidim parent. 6 GM 1779,50 u ATB
1228 J01DA12 cefsulodin parent. 6 GM 994,40 K ATB
1229 J01DA13 ceftriaxon parent. 2 GM 1226,75 K P
1230 J01DA19 cefothiam parent. 4 GM 500,00 K ATB
1231 J01DA22 ceftizoxim parent. 4 GM 664,70 U ATB
1232 J01DA23 cefixim p.o. 0.4 GM 135,95 ATB
1233 J01DA26 cefetamet p.o. 1.5 GM 135,95 ATB
1234 J01DA30 cefapirin parent. 4 GM 194,80 K
1235 J01DA32 cefoperazon parent. 6 GM 1836,75 U ATB
1236 J01DA33 cefpodoxim p.o. 0.4 GM 135,95 ATB
1237 J01DA37 cefpirom parent. 4 GM 1743,20 U ATB
1238 J01DA39 ceftibuten p.o. 0.4 GM 135,95 ATB
1239 J01DF01 aztreonam parent. 4 GM 1354,60 u ATB
1240 J01DH02 meropenem parent. 2 GM 2367,60 u ATB
1241 J01DH51 imipenem a inhibitor enzymu parent. 2 GM 2367,60 U ATB
1242 J01EA01 trimethoprim p.o. do 100 mg vč. 0.4 GM 13,20
1243 J01EA01 trimethoprim p.o. nad 100 mg 0.4 GM 10,35
1244 J01EB05 sulfafurazol p.o. 4 GM 13,95
1245 J01EE01 sulfamethoxazol a trimethoprim p.o. pevné LF do 120 mg vč. 1.92 GM 16,40
1246 J01EE01 sulfamethoxazol a trimethoprim p.o pevné LF nad 120 mg 1.92 GM 7,40
1247 J01EE01 sulfamethoxazol a trimethoprim p.o. tekuté LF 1.92 GM 23,80
1248 J01EE01 sulfamethoxazol a trimethoprim parent. 1.92 GM 97,70 K
1249 J01EE03 sulfametrol a trimethoprim p.o. pevné LF 1.92 GM 7,40
1250 J01EE03 sulfametrol a trimethoprim p.o. tekuté LF 1.92 GM 23,80
1251 J01EE04 sulfamonoxol a trimethoprim p.o. pevné LF 1.92 GM 7,40
1252 J01EE04 sulfamonoxol a trimethoprim p.o. tekuté LF 1.92 GM 23,80
1253 J01EE05 sulfadimidin a trimethoprim p.o. pevné LF 1.92 GM 7,40
1254 J01FA01 erythromycin p.o. pevné LF 1 GM 19,65
1255 J01FA01 erythromycin p.o. tekuté LF 1 GM 54,35
1256 J01FA01 erythromycin parent. 1 GM 768,00 K
1257 J01FA02 spiramycin p.o. 3 GM 58,95
1258 J01FA02 spiramycin parent. 3 GM 1294,95 K
1259 J01FA05 oleandomycin p.o. 1 GM 19,65
1260 J01FA06 roxithromycin p.o. pevné LF do 100 mg vč. 0.3 GM 49,75
1261 J01FA06 roxithromycin p.o. pevné LF nad 100 mg 0.3 GM 43,00
1262 J01FA07 josamycin p.o. pevné LF 2 GM 43,00
1263 J01FA07 josamycin p.o. tekuté LF 1 GM 54,35
1264 J01FA09 klarithromycin p.o. pevné LF 0.5 GM 68,80
1265 J01FA09 klarithromycin p.o. tekuté LF 0.5 GM 79,60
1266 J01FA10 azithromycin p.o. pevné LF 0.25 GM 94,60
1267 J01FA10 azithromycin p.o. tekuté LF 0.25 GM 102,85
1268 J01FA13 dirythromycin p.o. 0.5 GM 68,80
1269 J01FF01 klindamycin p.o. pevné LF 1.2 GM 72,85 P
1270 J01FF01 klindamycin p.o. tekuté LF 1.2 GM 167,70 P
1271 J01FF01 klindamycin parent. 1.8 GM 661,35 U ATB
1272 J01FF02 linkomycin p.o. pevné LF 1.8 GM 27,50 P
1273 J01FF02 linkomycin p.o. tekuté LF 1.8 GM 167,70 P
1274 J01FF02 linkomycin parent. 1.8 GM 52,85 U ATB
1275 J01GA01 streptomycin parent. GM 25,00 P
1276 J01GB01 tobramycin parent. do 40 mg vč. 0.24 GM 42,60 UATB
1277 J01GB01 tobramycin parent. nad 40 mg 0.24 GM 22,50 UATB
1278 J01GB03 gentamicin impl. 1 DF 156,40 K P
1279 J01GB03 gentamicin lok. spn. 0.13 GM 2467,30 K P
1280 J01GB03 gentamicin parent. do 40 mg vč. 0.24 GM 42,60 U ATB
1281 J01GB03 gentamicin parent. nad 40 mg 0.24 GM 22,50 U ATB
1282 J01GB05 neomycin parent. 1 GM 125,90 U ATB
1283 J01GB06 amikacin parent. do 100 mg vč. 1 GM 899,65 U ATB
1284 J01GB06 arnikách parent. nad 100 mg 1 GM 530,10 U ATB
1285 J01GB07 netilmicin parent. do 50 mg vč. 0.35 GM 531,85 U ATB
1286 J01GB07 netilmicin parent. nad 50 mg 0.35 GM 319,75 U ATB
1287 J01GB09 dibekacin parent. 0.14 GM 25,00 U ATB
1288 J01MA01 ofloxacin p.o. 0.4 GM 30,00
1289 J01MA01 ofloxacin pa rent. 0.4 GM 198,80 U ATB
1290 J01MA02 ciprofloxacin p.o. 1 GM 37,50
1291 J01MA02 ciprofloxacin pa rent. 0.5 GM 198,80 U ATB
1292 J01MA03 pefloxacin p.o. 0.8 GM 30,00
1293 J01MA03 pefloxacin parent. 0.8 GM 85,20 U ATB
1294 J01MA04 enoxacin p.o. 0.8 GM 24,70
1295 J01MA06 norfloxacin p.o. 0.8 GM 24,70
1296 J01MA07 lomefloxacin p.o. 0.8 GM 30,00
1297 J01MA08 fleroxacin p.o. 0.4 GM 30,00
1298 J01MA08 fleroxacin parent. 0.4 GM 198,80 U ATB
1299 J01MA09 sparfloxacin p.o. 0.2 GM 90,00 ATB
1300 J01MB01 rosoxacin p.o. 0.3 GM 30,00
1301 J01XA01 vankomycin parent. 2 GM 1928,00 U ATB
1302 J01XA02 teikoplanin parent. 0.4 GM 4013,20 U ATB
1303 J01XB01 kolistin p.o. 3 MU 43,25 K ATB
1304 J01XB01 kolistin parent. 3 MU 149,95 K ATB
1305 J01XB02 polymyxin parent. 0.15 GM 105,45 K ATB
1306 J01XC01 kyselina fusidová p.o. 1.5 GM 19,65
1307 J01XD01 metronidazol parent. 1.5 GM 180,95 K
1308 J01XD03 ornidazol parent. 1 GM 45,40 K
1309 J01XX04 spektinomycin parent. 3 GM 301,05
1310 J02AA01 amfotericin parent. 35 MG 275,65 U ATB
1311 J02AB01 mikonazol parent. 1 GM 456,40 U ATB
1312 J02AB02 ketokonazol p.o. 0.2 GM 28,40
1313 J02AC01 flukonazol p.o. 0.2 GM 446,60 P
1314 J02AC01 flukonazol p.o. do 150 mg/bal. vč. 0.15 GM 387,30 P
1315 J02AC01 flukonazol parent. 0.2 GM 1096,00 UATB
1316 J02AC02 itrakonazol p.o. 0.2 GM 122,20 P
1317 J02AC02 itrakonazol p.o. do 400 mg/bal. vč. 0.2 GM 157,30 P
1318 J02AX01 flucytosin p.o. 10 GM 877,90 K ATB
1319 J02AX01 flucytosin parent. 10 GM 2773,00 UATB
1320 J04AB02 rifampicin p.o. 0.6 GM 14,15 P
1321 J04AB03 rifamycin parent. 0.6 GM 250,00 K ATB
1322 J04AB04 rifabutin p.o. 0.15 GM 139,20 P
1323 J04AB30 kapreomycin pa rent. 1 GM 537,60 K
1324 J04AC01 isoniazid p.o. 0.3 GM 0,90
1325 J04AK01 pyrazinamid p.o. 1.5 GM 8,90
1326 J04AK02 ethambutol p.o. 1.2 GM 11,35
1327 J04BA02 dapson p.o. 50 MG 3,10
1328 J05AB brivudin p.o. 0.5 GM 600,00 P
1329 J05AB01 acyklovir p.o. 4 GM 600,00 P
1330 J05AB01 acyklovir parent. 4 GM 1031,70 U ATB
1331 J05AB05 zidovudin p.o. 1.5 GM 666,05 K P
1332 J05AB05 zidovudin parent. 1 GM 2671,40 K P
1333 J05AB06 gancyklovir parent. 0.5 GM 2005,80 U ATB
1334 J05AB07 didanosin p.o. 0.4 GM 241,85 K P
1335 J05AB08 zalcitabin p.o. 1 MG 109,90 K P
1336 J05AB09 famcyklovir p.o. 0.75 GM 600,00 P
1337 J05AC02 rimantadin p.o. 0,00 N
1338 J05AD01 foskarnet parent. 6.5 GM 2922,00 K ATB
1339 J05AX05 methisoprinol p.o. 1 GM 32,90 P
1340 J06AA imunitní séra parent. 0,00 K P
1341 J06AA01 sérum proti záškrtu parent. 0,00 K P
1342 J06AA03 sérum proti hadímu jedu parent. 0,00 K P
1343 J06AA04 antitoxin botulinu parent. 0,00 K P
1344 J06AA05 sérum proti plynaté sněti parent. 0,00 K P
1345 J06AA06 sérum proti vzteklině parent. 0,00 K P
1346 J06BA01 imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci parent. 0,00 K P
1347 J06BA02 imunoglobuliny, normální lidské pro i v. aplikaci parent. 1 GM 1071,00 U
1348 J06BA02 imunoglobuliny, normální lidské pro i v. aplikaci s obsahem IgM parent. 1 GM 3000,00 U ONK,HEM,J10
1349 J06BB specifické imunoglobuliny protiencefalický globulin parent. 16% roztok 1 ML 316,40 H
1350 J06BB01 anti-d (rh) imunoglobulin parent. do 100 RG vč. 250 RG 1301,75 K P
1351 J06BB01 anti-d (rh) imunoglobulin parent. nad 100 RG 250 RG 1014,60 K P
1352 J06BB02 imunoglobulin proti tetanu parent. 0,00 I K P
1353 J06BB03 imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu parent. 1 KU 34566,40 U P
1354 J06BB04 imunoglobulin proti hepatitidě B parent. 0,00 I K P
1355 J06BB09 imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci parent. 1 GM 5070,55 U P
1356 J07AF01 anatoxin záškrtu parent. 0,00 N
1357 J07AG vakcíny proti hemophilu influenza B parent. 0,00 N
1358 J07AH03 meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen parent. 0,00 N
1359 J07AL01 pneumokoková vakcína parent. 0,00 N
1360 J07AM01 tetanový toxoid parent. 0,00 I K P
1361 J07AM51 tetanový anatoxin, komb. s anatoxinem záškrtu parent. 0,00 N
1362 J07AN01 tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium parent. 1 DF 183,00 H
1363 J07AP01 živá očk. vakcína proti tyfu p.o. 0,00 N
1364 J07AX jiné bakteriální vakcíny extr. lyof. escherichiae coli p.o. 6 MG 0,00 75% PC
1365 J07AX jiné bakteriální vakcíny inakt. vakcína z uropatogenů pa rent. 0,00 N
1366 J07AX jiné bakteriální vakcíny protipseudomonádová vakcína parent. 0,00 N
1367 J07AX jiné bakteriální vakcíny protistafylokoková vakcína parent. 0,00 I K P
1368 J07AX jiné bakteriální vakcíny směs bakterinů parent. 1 DF 0,00 75% PC
1369 J07BA vakcína proti encefalitidě parent. 0,00 N
1370 J07BA01 klíšťová encefalitida, inaktivovaná, celý virus parent. 0,00 N
1371 J07BB01 chřipka, inaktivovaná, celý virus parent. 0,00 N
1372 J07BC vakcíny proti hepatitidě parent. 0,00 N
1373 J07BC01 hepatitida B, čištěný antigen parent. 0,00 N
1374 J07BC02 hepatitida A, čištěný antigen parent. 0,00 N
1375 J07BD01 spalničky, živý oslabený virus parent. 0,00 N
1376 J07BD51 spalničky, komb. s příušnicemi, živý oslab, virus parent. 0,00 N
1377 J07BD52 živý oslab.virus - spalničky+příušnice+zarděnky parent. 0,00 N
1378 J07BE01 příušnice, živý oslabený virus parent. 0,00 N
1379 J07BF vakcíny proti dětské obrně p.o. 0,00 N
1380 J07BF vakcíny proti dětské obrně parent. 0,00 N
1381 J07BF02 dětská obrna, orální, trivalentní, živý oslab, virus p.o. 0,00 N
1382 J07BG01 inaktivovaný celý virus vztekliny parent. 0,00 I K P
1383 J07BJ01 zarděnky, živý oslabený virus parent. 0,00 N
1384 L01AA01 cyklofosfamid p.o. 0.1 GM 5,85
1385 L01AA01 cyklofosfamid parent. 10 MG 4,30 K ONK.HEM
1386 L01AA02 chlorambucil p.o. do 2 mg vč. MG 4,60 L ONK.HEM
1387 L01AA02 chlorambucil p.o. nad 2 mg MG 3,80 L ONK.HEM
1388 L01AA03 melfalan p.o. do 2 mg vč. MG 4,25 L ONK.HEM
1389 L01AA03 melfalan p.o. nad 2 mg MG 2,95 L ONK.HEM
1390 L01AA03 melfalan parent. MG 12,25 K ONK.HEM
1391 L01AA05 chlormethin parent. MG 48,25 K ONK.HEM
1392 L01AA06 ifosfamid parent. do 500 mg vč. MG 1,60 K ONK.HEM
1393 L01AA06 ifosfamid parent. nad 500 mg MG 1,45 K ONK.HEM
1394 L01AA08 prednimustin p.o. MG 3,80 L ONK.HEM
1395 L01AB01 busulfán p.o. do 0,5 mg vč. MG 14,80 L ONK.HEM
1396 L01AB01 busulfán p.o. nad 0,5 mg MG 4,85 L ONK.HEM
1397 L01AC01 thiotepa parent. MG 21,80 K ONK.HEM
1398 L01AD01 karmustin parent. MG 9,30 K ONK.HEM
1399 L01AD02 lomustin p.o. do 10 mg vč. MG 6,30 L ONK.HEM
1400 L01AD02 lomustin p.o. nad 40 mg MG 6,60 L ONK.HEM
1401 L01AD02 lomustin p.o. od 10 do 40 mg vč. 1 MG 4,95 L ONK.HEM
1402 L01AD04 streptozocin pa rent. 10 MG 14,50 K ONK
1403 L01AX jiné alkylační látky mitolactol p.o. 0.1 GM 6,80 L ONK.HEM
1404 L01AX01 mitobronitol p.o. 0.1 GM 7,40 L ONK.HEM
1405 L01BA01 metotrexát p.o. MG 1,20
1406 L01BA01 metotrexát parent. do 5 mg vč. MG 8,40 K
1407 L01BA01 metotrexát parent. nad 500 mg 10 MG 4,50 U ONK.HEM
1408 L01BA01 metotrexát parent. od 5 do 500 mg vč. MG 3,00 K
1409 L01BB02 merkaptopurin p.o. 10 MG 6,15
1410 L01BB03 tioguanin p.o. 10 MG 9,50 L ONK.HEM
1411 L01BB04 cladribin parent. MG 1139,25 K ONK.HEM
1412 L01BB05 fludarabin parent. MG 134,30 K ONK.HEM
1413 L01BC analoga pyrimidinu azaribin p.o. MG 8,70 Z
1414 L01BC01 cytarabin parent. MG 1,25 U ONK.HEM
1415 L01BC02 fluorouracil p.o. 10 MG 1,35
1416 L01BC02 fluorouracil parent. 10 MG 2,90 K ONK.HEM
1417 L01BC05 gemcitabin parent. MG 6,30 K ONK
1418 L01CA01 vinblastin parent. MG 25,80 K ONK.HEM
1419 L01CA02 vinkristin parent. MG 177,50 K ONK.HEM
1420 L01CA04 vinorelbin parent. MG 110,75 K ONK.HEM
1421 L01CB01 etoposid p.o. MG 4,65 L ONK.HEM
1422 L01CB01 etoposid parent. MG 4,20 K ONK.HEM
1423 L01CB02 teniposid parent. MG 5,95 K ONK.HEM
1424 L01CD01 paclitaxel parent. MG 186,05 K P
1425 L01CD02 docetaxel parent. MG 387,60 K P
1426 L01DA01 daktinomycin parent. MG 646,45 K ONK.HEM
1427 L01DB01 doxorubicin parent. MG 39,40 K ONK.HEM
1428 L01DB02 daunorubicin parent. MG 18,70 K ONK.HEM
1429 L01DB03 epirubicin parent. MG 46,70 K ONK.HEM
1430 L01DB04 aklarubicin parent. MG 18,70 K ONK.HEM
1431 L01DB05 zorubicin parent. MG 18,70 K ONK.HEM
1432 L01DB06 idarubicin p.o. MG 280,30 Z
1433 L01DB06 idarubicin parent. MG 770,85 K P
1434 L01DB07 mitoxantron parent. MG 40,00 K ONK.HEM
1435 L01DC01 bleomycin parent. MG 56,35 K ONK.HEM
1436 L01DC03 mitomycin parent. do 2 mg vč. MG 82,30 K ONK.HEM
1437 L01DC03 mitomycin parent. nad 2 mg MG 73,15 K ONK.HEM
1438 L01XA01 cisplatina parent. MG 8,00 K ONK.HEM
1439 L01XA02 karboplatina parent. do 50 mg vč. MG 6,00 K ONK.HEM
1440 L01XA02 karboplatina parent. nad 50 mg MG 3,80 K ONK.HEM
1441 L01XB01 prokarbazin p.o. 10 MG 2,70 L ONK.HEM
1442 L01XX01 amsakrin pa rent. 1 MG 27,55 K P
1443 L01XX02 asparagináza parent. 1 MG 1140,55 K ONK.HEM
1444 L01XX05 hydro xymočovina p.o. 0.1 GM 3,45 L ONK.HEM
1445 L01XX11 estramustin p.o. 10 MG 4,10 L ONK.HEM, URN
1446 L01XX11 estramustin parent. 1 MG 1,25 K ONK.HEM, URN
1447 L01XX13 dakarbazin parent. 10 MG 7,70 K ONK.HEM
1448 L01XX14 tretinoin p.o. 10 MG 107,25 K P
1449 L02AA estrogeny polyestradioli phosphas parent. 1 MG 3,40 K ONK.HEM,URN
1450 L02AA01 diethylstilbestrol p.o. 0,00 N
1451 L02AA01 diethylstilbestrol parent. 0,00 N
1452 L02AA03 ethinylestradiol p.o. 1 MG 4,15 L ONK.HEM,URN,GY
1453 L02AA04 fosfestrol p.o. 0.1 GM 3,40 L ONK.URN
1454 L02AA04 fosfestrol parent. 0.1 GM 4,90 K ONK.URN
1455 L02AB01 megestrol p.o. 10 MG 3,15 L ONK.HEM,URN,GY
1456 L02AB02 medroxyprogesteron p.o. 10 MG 2,10 L ONK.GYN.SEX
1457 L02AB02 medroxyprogesteron parent. 10 MG 3,35 L ONK.GYN.SEX
1458 L02AB03 gestonoron parent. 1 MG 1,15 L GYN,ONK,URN
1459 L02AE01 buserelin inhal. 1 MG 218,40 Z
1460 L02AE01 buserelin parent. 1 MG 260,00 K P
1461 L02AE01 buserelin parent. depot 1 MG 2205,25 K P
1462 L02AE02 leuprorelin parent. 1 MG 260,00 K P
1463 L02AE02 leuprorelin parent. depot 1 MG 1852,35 K P
1464 L02AE03 goserelin parent. 1 MG 260,00 K P
1465 L02AE03 goserelin parent. depot 1 MG 1973,65 K P
1466 L02AE04 triptorelin parent. 1 MG 260,00 K P
1467 L02AE04 triptorelin parent. depot 1 MG 1806,75 K P
1468 L02BA01 tamoxifen p.o. 10 MG 3,45
1469 L02BB01 flutamid p.o. 10 MG 1,35 L ONK.URN
1470 L02BB02 nilutamid p.o. 1 MG 0,70 L ONK.URN
1471 L02BG01 aminogluthetimid p.o. 10 MG 0,80 L ONK.END
1472 L02BG02 formestan parent. 250 MG 4279,25 Z
1473 L03 imunomodulační látky ubenimex p.o. 1 MG 6,40 Z
1474 L03A imunostimulační látky dialyzát leukocytů parent. 1 DF 920,65 K ALG.IMU
1475 L03A imunostimulační látky thymostimulin parent. 1 MG 42,60 Z
1476 L03AA01 interleukin 2 parent. 1 MG 8006,85 K P
1477 L03AA02 filgrastim parent. 1 MG 14664,95 U P
1478 L03AA03 molgramostim parent. 1 MG 14664,95 U P
1479 L03AA09 sargramostim parent. 1 MG 14664,95 U P
1480 L03AA10 lenograstim parent. 1 MG 14664,95 U P
1481 L03AA04 interferon alfa parent. MU 283,20 K p
1482 L03AA08 interferon gamma parent.