Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 425/1992 Sb.Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 85/1992
Platnost od 31.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

425

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 240/1992 Sb.

ZÁKON

České národní rady

o České obchodní inspekci

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu obchodu a cestovního ruchu České republiky; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty.

(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ministr obchodu a cestovního ruchu České republiky. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

(3) Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

(4) Česká obchodní inspekce je rozpočtovou organizací.

§ 2

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající zboží, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu a jejich zaměstnance (dále jen "kontrolované osoby").

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje

a) dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, zejména dodržování norem výroby a přípravy jídel a nápojů, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,

b) zda zboží je prodáváno v míře, množství, hmotnosti nebo jakosti požadovaných nebo stanovených obecně závazným právním předpisem, technickou normou nebo jiným závazným způsobem,

c) zda zboží, služby nebo jiné činnosti jsou účtovány v souladu s cenami, se kterými byl spotřebitel seznámen,

d) zda se při prodeji zboží nepoužívají neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu,1)

e) dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality služeb,

f) dodržování ostatních podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností uvedených v odstavci 1.

§ 3

Česká obchodní inspekce

a) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání,

b) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění,

c) zabezpečuje a provádí systematickou kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,

d) zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a předchází vzniku nedostatků, zejména včasným odhalováním jejich příčin, výchovným působením a zveřejňováním výsledků kontrol,

e) provádí k ověření jakosti zboží rozbory jeho vzorků nebo provedení těchto rozborů požaduje na příslušných orgánech nebo organizacích; rozbory provádí nebo jejich provedení požaduje na náklad kontrolovaných osob jen tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající jakost kontrolovaného zboží nebo výrobku; posudky vydávané na základě těchto rozborů jsou pro kontrolované osoby závazné,

f) ukládá sankční a jiná opatření podle tohoto zákona.

§ 4

(1) Pracovníci České obchodní inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen "inspektoři") jsou při kontrole oprávněni

a) vstupovat při výkonu kontroly do provozoven, ve kterých jsou vykonávány činnosti uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona; za škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,

b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami,

c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení,

d) odebírat na náklad kontrolovaných osob potřebné vzorky zboží k posouzení jeho jakosti,

e) požadovat od kontrolovaných osob, popřípadě orgánů, které tyto osoby řídí, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření a podaly o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci.

(2) Při plnění úkolů podle tohoto zákona se inspektoři prokazují průkazy České obchodní inspekce.

(3) Inspektoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství,2) o nichž se dozvěděli při plnění kontrolních úkolů nebo při plnění povinností souvisejících s ním.

§ 5

zrušen

§ 6

(1) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit inspektorům a odborným pracovníkům přibraným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly.

(2) Kontrolované osoby jsou povinny ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění a podat o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci.

§ 7

(1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže do zjednání nápravy

a) nákup, dodávku, prodej nebo použití zboží nebo použití surovin k přípravě jídel nebo nápojů, jestliže toto zboží nebo suroviny jsou zdravotně, jakostně nebo jinak vadné, nebo nesplňují podmínky uvedení na vnitřní trh,

b) používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo měřidel neodpovídajících obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

(2) Inspektor může po prokázaném a zjevném zjištění zdravotní závadnosti toto zboží na místě znehodnotit nebo nařídit jeho znehodnocení.

(3) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně kontrolované osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam.

(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 3, nebo je může podat písemně nejpozději do tří dnů. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu, a pokud opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.

§ 8

(1) Na základě zjištěného porušení právní povinnosti, která může mít za následek ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů, je inspektor oprávněn zakázat výkon další činnosti nebo nařídit uzavření provozovny až na dobu dvou prodejních nebo provozních dnů následujících po dni zjištění nedostatků.

(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor kontrolované osobě a neprodleně o něm pořídí písemný záznam.

(3) Nedojde-li k odstranění zjištěného nedostatku ve lhůtě uvedené v odstavci 1, je ředitel inspektorátu oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to až do doby, kdy k odstranění nedostatku dojde.

(4) Opatření ukládané podle odstavce 3 oznámí ředitel inspektorátu písemně kontrolované osobě.

(5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 3, může proti němu podat nejpozději do tří dnů písemné námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.

§ 9

(1) Ředitel inspektorátu může na základě zjištění České obchodní inspekce uložit fyzické osobě vykonávající činnost uvedenou v § 2 odst. 1 tohoto zákona nebo zaměstnanci kontrolované osoby (dále jen "kontrolovaná fyzická osoba"), která zaviněně

a) nedodrží stanovené podmínky pro dopravu a skladování zboží nebo výrobků,

b) nedodrží dohodnutý nebo stanovený termín a rozsah služby nebo zakázky, neposkytne službu nebo zakázku v požadované kvalitě,

c) nedodrží požadovanou nebo stanovenou míru, množství, hmotnost nebo jakost zboží nebo neúčtuje zboží, službu nebo jinou činnost v souladu s cenou, se kterou byl spotřebitel seznámen,

d) nedodrží předepsanou recepturu při výrobě jídel nebo nápojů,

e) poskytne nepravdivé informace o zboží nebo výrobku,

f) použije neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu,

g) nedodrží stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu, popřípadě jiné požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží a výrobků a jejich bezpečného používání,

h) poruší jiné podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro činnosti uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona,

i) nesplní nebo způsobí, že nebylo splněno opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

j) nesplní opatření vydané podle § 7 odst. 1 a 2 a podle § 8 odst. 1 a 3 tohoto zákona,

k) nepředloží ve stanovené lhůtě doklady požadované podle § 4 odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona nebo předloží nesprávné doklady,

pokutu až do výše stonásobku minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem.3)

(2) Inspektor na základě svého zjištění při kontrole může uložit kontrolované fyzické osobě za méně závažné zaviněné porušení povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 2000 Kčs bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a kontrolovaná fyzická osoba je ochotna pokutu zaplatit. Proti uložení takové pokuty se nelze odvolat; o tom musí být kontrolovaná fyzická osoba předem poučena. Inspektor je oprávněn uloženou pokutu vybrat; k jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.

(3) Ředitel inspektorátu může uložit kontrolované fyzické osobě, která maří, narušuje nebo jinak ztěžuje výkon kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 5000 Kčs, a to i opětovně.

(4) Pokutu nebo pořádkovou pokutu nelze uložit tomu, kdo byl za totéž jednání postižen podle jiných právních předpisů.

(5) Pokutu nebo pořádkovou pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

§ 10

zrušen

§ 11

(1) Ředitel inspektorátu může na základě zjištění České obchodní inspekce uložit kontrolované osobě, která

a) dodá výrobky nebo poskytne služby vadné jakosti nebo jinak vadné,

b) dodá výrobky, u nichž nebyla dodržena uvedená nebo dohodnutá hmotnost, míra nebo množství,

c) poskytne nepravdivé informace o zboží nebo výrobku,

d) poruší stanovené podmínky pro skladování nebo dopravu zboží nebo výrobků,

pokutu až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem.3)

(2) Pokutu nelze kontrolované osobě uložit, byla-li jí za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních předpisů.

(3) Pokutu lze kontrolované osobě uložit do jednoho roku ode dne kdy Česká obchodní inspekce zjistila porušení povinností, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení došlo.

§ 12

(1) Při určení výše pokuty a pořádkové pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a u kontrolované fyzické osoby též k míře zavinění.

(2) O odvolání proti uložení pokuty nebo pořádkové pokuty rozhoduje ústřední ředitel.

(3) Pokuty a pořádkové pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

§ 13

(1) Česká obchodní inspekce při své činnosti spolupracuje

a) s obcemi a okresními úřady a jejich aktivy, s jinými státními orgány a s organizacemi, zejména s orgány vnější kontroly, státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární péče,

b) s občanskými sdruženími,4)

c) s profesními stavovskými sdruženími, pokud budou zřízena zvláštním zákonem.

(2) Česká obchodní inspekce

a) při své činnosti využívá stížností, oznámení a podnětů občanů,

b) zajišťuje pro občany poradensko-informační činnost.

(3) V součinnosti s orgány společenských organizací přispívá Česká obchodní inspekce ke zvyšování kvalifikace pracovníků v obchodě, pomáhá obcím a okresním úřadům při školení členů dobrovolných kontrolních aktivů a rovněž pomáhá při školení dohlížecích výborů spotřebních družstev.

(4) Orgány a organizace uvedené v odstavci 1 písm. a) poskytují České obchodní inspekci podklady, údaje a vysvětlení nezbytné pro její kontrolní činnost. Vyžaduje-li to povaha věci, zejména při zjišťování příčin nedostatků, poskytují jí kontrolní orgány a orgány státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární péče také potřebnou odbornou pomoc.

(5) Zjistí-li Česká obchodní inspekce při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům.

§ 14

Česká obchodní inspekce oznamuje zjištění závažného porušení podmínek stanovených pro výkon činností uvedených v § 2 odst. 1 tohoto zákona bez zbytečného odkladu příslušnému živnostenskému úřadu.5)

§ 15

Výkon kontroly prodeje zboží v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů vzájemně dohodnou v souladu s tímto zákonem ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České republiky, federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra České republiky a ministerstvo spravedlnosti České republiky.

§ 16

zrušen

§ 17

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na ukládání pokuty nebo pořádkové pokuty obecné předpisy o správním řízení. V ostatních případech se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení nevztahují.

(2) Pravomocná rozhodnutí ve věcech upravených tímto zákonem jsou přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů.

§ 18

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, které provádějí kontrolní činnost podle zvláštních předpisů.6)

§ 19

Ustanovení zákona č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb., pokud se týkají Státní obchodní inspekce, se v České republice zrušují.

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.

Zákon České národní rady č. 240/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, nabyl účinnosti dnem 1. června 1992.

Uhde v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.
Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách.

2) § 17 a násl. obchodního zákoníku.

3) Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.

5) Zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

6) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 84/1987 Sb.), zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb., zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, zákon České národní rady č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, zákon České národní rady č. 61/1992 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky.

Přesunout nahoru