Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 418/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Estonské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 83/1992
Platnost od 21.08.1992
Účinnost od 02.08.1991
Zrušeno k 05.01.1994 (55/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

418

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. srpna 1991 byla v Tallinu podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Estonské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem podpisu. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Estonské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Estonské republiky dále nazývané smluvní strany

uvědomujíce si velký význam obchodně-ekonomických vztahů, napomáhajíce rozvoji styků mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Estonskou republikou, přihlížejíce ke změnám, k nimž dochází v ekonomickém životě obou republik a rovněž řídíce se zásadami rovnoprávnosti, vzájemné výhody a mezinárodním právem, se dohodly takto:

Článek 1

Účastníci vnějších ekonomických vztahů smluvních stran, dále nazývané subjekty, přecházejí od 1. ledna 1991 k zúčtování a platbám ve volně směnitelné měně za světové ceny při zásadách uplatňovaných v mezinárodním obchodě a finanční praxi v celém komplexu obchodně-ekonomických vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Estonskou republikou.

Článek 2

Každá smluvní strana poskytne zacházení podle doložky nejvyšších výhod výrobkům, pocházejícím z území státu druhé smluvní strany. Zacházení podle doložky nejvyšších výhod se nebude vztahovat na

a) výhody, poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům k usnadnění pohraničního styku,

b) výhody, které požívá některá ze smluvních stran v důsledku jejího členství v celní unii, nebo v oblasti volního obchodu.

Článek 3

Pro realizaci obchodně-ekonomických vztahů budou objemy a sortiment zboží a poskytovaných služeb nezbytných pro obě smluvní strany v základě stanovený indikativními seznamy odsouhlasených dodávek.

Sortiment a objem zboží a poskytovaných služeb na každý následující rok se budou odsouhlasovat a upřesňovat v indikativních seznamech nejpozději do 30. září běžného roku.

Smluvní strany budou napomáhat vytváření podmínek nezbytných pro uzavírání a realizaci kontraktů na dodávky zboží a poskytování služeb v souladu s odsouhlasenými indikativními seznamy.

Při dodržování běžných cen se nákup zboží a přijímání služeb podle indikativních seznamů subjekty jedné smluvní strany bude uskutečňovat krytím jejich hodnoty tržbou za export zboží a poskytované služby subjektům druhé smluvní strany při použití volnoměnového technického cleariagu.

Článek 4

Obchodně-ekonomické vztahy u dodavek zboží a poskytování služeb přesahujících nomenklaturu a objemy předpokládané indikativními seznamy se mohou rovnřz uskuteřinovat na základř přísluřných umluv v souladu se zákonodárstvím smluvních stran.

Článek 5

Československá obchodní banka a.s. a Tartuská komerční banka nejpozději měsíc od podepsaní této Dohody uzavřou mezibankovní dohodu o vedení účtů za platby plynoucí z této Dohody.

Po dohodě kompetentních orgánu smluvních stran bude posouzena možnost provádět platby mezi subjekty v některých případech v národních měnách, pokud takové operace nejsou v rozporu se zákonodárstvím smluvních stran.

Článek 6

Zúčtování a platby za dodávky zboží a poskytování služeb uskutečňovaných na základě indikativních seznamů uvedených v článku 3 této Dohody se budou provádět na zvláštních bankovních účtech zřízených v Československé obchodní bance a.s. a Tartuské komerční bance.

Článek 7

Saldo plateb vyčíslené ve volně směnitelné měně, které se vytvoří na účtech předpokládaných v článku 6 této Dohody se podle stavu koncem každého kalendářního roku hradí po dohodě smluvních stran buď dodávkami zboží nebo vyrovnáním ve volné měně.

Článek 8

Platby za všechny druhy neobchodních operací se budou provádět ve volně směnitelné měně. Podle domluvy kompetentních orgánu smluvních stran budou posouzeny možnosti využití národních měn při zúčtování některých druhu plateb neobchodního charakteru.

Článek 9

Subjekty smluvních stran budou po vzájemné dohodě uzavírat smlouvy včetně dlouhodobých, zvláště na dodávky zboží s dlouhým výrobním cyklem, s tím, že ceny a další komerční podmínky budou sjednávány v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 10

Smluvní strany budou napomáhat prohloubení hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Zaměření takové spolupráce bude kromě vzájemného obchodu zahrnovat rozšíření výrobní spolupráce, vytváření společných podniků, mezinárodních společností a organizací a rovněž rozvíjení a zavádění jiných progresivních forem spolupráce uzívaných ve světové ekonomice.

Článek 11

Zboží dodívané v souladu s touto Dohodou může byt reexportováno do třetích zemí jen po předběžném písemném souhlasu exportéra.

Článek 12

Výsledky vědeckotechnických prací dosažené společně subjekty smluvních stran nemohou být předávány třetím osobám a publikovány bez schválení těmito subjekty nebo v nevyhnutelných případech kompetentními orgány smluvních stran.

Článek 13

KK posouzení postupu plnění této Dohody se budou zplnomocnění zástupci smluvních stran pravidelně setkávat v České a Slovenské Federativní Republice a Estonské republice a v nezbytných případech vydávat příslušná rozhodnutí a doporučení.

Článek 14

Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována se souhlasem smluvních stran.

Článek 15

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a je možno ji vypovědět každou smluvní stranou písemným oznámením. V takovém případě Dohoda přestává platit po uplynutí šesti měsíců ode dne oznámení výpovědi.

Článek 16

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Dáno v Tallinu, dne 2. srpna 1991 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, estonském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Rudolf Slánský v. r.

Za vládu Estonské republiky:
Jaak Leimann v. r.

Přesunout nahoru