Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 417/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 83/1992
Platnost od 21.08.1992
Účinnost od 02.08.1991
Zrušeno k 22.09.1993 (265/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

417

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. srpna 1991 byla v Rize podepsána Dohoda mezi
vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem podpisu. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Lotyšské republiky, dále jen smluvní strany,

uuznávajíce veliký význam obchodně-ekonomických vztahů,

snažíce se rozvíjet vztahy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Lotyšskou republikou a berouce na vědomé změny, probíhající v ekonomické oblasti obou republik a rovněž řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva,

se dohodly takto:

Článek 1

Účastníci vnějších ekonomických vztahů smluvních stran, dále jen subjekty, přecházejí od 1. ledna 1991 na zúčtování a platby ve volně směnitelných měnách, na běžné světové ceny a pravidla, používaná v mezinárodním obchodě a finanční praxi v celém komplexu obchodně-ekonomických vztahu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Lotyšskou republikou.

Článek 2

S cílem uskutečnění obchodních a ekonomických vztahů, nezbytných pro obě smluvní strany, budou objemy a sortiment zboží a poskytovaných služeb v základním rozsahu stanoveny každoročně v mezivládních protokolech.

Sortiment a objem zboží a poskytovaných služeb na každý následující rok se budou odsouhlasovat a upřesňovat v indikativních seznamech odsouhlasených dodávek nejpozději do 30. září běžného roku a budou tvořit přílohu k mezivládnímu protokolu.

Smluvní strany budou přijímat opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro uzavírání a realizaci smluv na dodávky zboží a poskytovaní služeb podle odsouhlasených indikativních seznamu.

Nákup zboží a přijímání služeb dle indikativních seznamů bude prováděno subjekty jedné smluvní strany s úhradou této hodnoty z příjmu za vyvoz zboží a poskytovaní služeb subjektům druhé smluvní strany včetně využití technického volnoměnového clearingu při dodržení běžných světových cen.

Článek 3

Obchodně-ekonomické vztahy v oblasti dodavek zboží a poskytovaní služeb nad sortiment a objemy uvedené v indikativních seznamech mohou být rovněž uskutečňovány subjekty na základe příslušných dohod v souladu s právním řádem smluvních stran.

Článek 4

SSmluvní strany poskytnou zacházení podle doložky nejvyšších výhod výrobkům pocházejícím z území státu smluvních stran. Tento režim se nebude vztahovat na

a) výhody, poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům k usnadnění pohraničního styku,

b) výhody, které požívá některá ze smluvních stran v důsledku jejího členství v celní unii, nebo v oblasti volného obchodu.

Článek 5

Zplnomocněné banky smluvních stran každý rok, nejpozději do jednoho měsíce od podpisu mezivládního Protokolu o dodávkách zboží, poskytování služeb a platbách na běžný rok, uzavřou mezibankovní dohodu.

Po dohodě kompetentních orgánů smluvních stran budou v jednotlivých případech posuzovaný možnosti provádění plateb mezi subjekty v jejich národních měnách, pokud tyto operace nebudou v rozporu s právním řádem smluvních stran.

Článek 6

Zúčtovaní a platby za dodávky zboží a poskytování služeb, které se uskuteční na základě indikativních seznamů uvedených v článku 2 této Dohody budou vedený na zvláštních bankovních účtech, otevřených ve zplnomocněných bankách smluvních stran.

Článek 7

Saldo plateb vyčíslené ve volně směnitelné měně, které vznikne na účtech uvedených v článku 6 této Dohody ke konci každého zúčtovacího ročního období, bude vyrovnáno po dohodě smluvních stran dodávkami zboží nebo úhradou ve volně směnitelné měně.

Článek 8

Všechny platby neobchodní povahy se budou provádět ve volně směnitelné měně. Po dohodě subjektu smluvních stran budou posuzovaný možnosti využití národních měn při zúčtování jednotlivých druhu neobchodního charakteru.

Článek 9

Subjekty smluvních stran budou po vzájemné dohodě uzavírat smlouvy včetně dlouhodobých zejména na dodávky zboží s dlouhým výrobním cyklem s tím, že ceny a další komerční podmínky budou sjednávány v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 10

Smluvní strany budou napomáhat prohlubování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu směřovat k rozšiřování kooperace výroby, včetně v oblastech dopravy, průmyslu, zemědělství a zemědělského strojírenství, zakládání společných podniků, mezinárodních sdružení a organizací, jakož i zavádění dalších progresivních forem spolupráce běžných ve světové ekonomice.

S cílem realizace výše uvedených forem spolupráce subjekty smluvních stran budou mezi sebou uzavírat dohody.

Článek 11

Zboží, které bude dodáváno v souladu s touto Dohodou může být reexportováno do třetích zemí pouze s předběžným písemným souhlasem vývozce.

Článek 12

Výsledky vědeckotechnických prací, získané společně subjekty smluvních stran, nemohou být předávány třetím osobám a zveřejňovány bez souhlasu těchto subjektů a v nezbytných případech kompetentních orgánů smluvních stran.

Článek 13

PPro účely posouzení průběhu plnění této Dohody se budou pravidelně setkávat zplnomocnění představitelé smluvních stran v České a Slovenské Federativní Republice a v Lotyšské republice a v případě nutnosti budou přijímat odpovídající rozhodnutí a doporučení.

Článek 14

Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována na základě dohody obou smluvních stran.

Článek 15

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran ji může nótou vypovědět. V takovém případě dohoda pozbývá platnosti po uplynutí 6 měsíců ode dne oznámení výpovědi.

V případě vypovězení platnosti této Dohody se budou její ustanovení používat u všech smluv, které byly uzavřeny v době platnosti dohody, do úplného splnění závazku z nich.

Článek 16

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Dáno v Rize, dne 2. srpna 1991 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, lotyšském a ruském, přičemž všechny znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Rudolf Slánský v. r.

Za vládu Lotyšské republiky:
Arnis Kalninš v. r.

Přesunout nahoru