Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 412/1992 Sb.Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

Částka 83/1992
Platnost od 21.08.1992
Účinnost od 21.08.1992
Zrušeno k 20.06.2001 (206/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

412

VYHLÁŠKA

ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky

ze dne 20. července 1992

o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky stanoví podle § 26 odst. 1 zákona České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb., v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky:


Úvodní ustanovení

§ 1

Tato vyhláška podrobněji upravuje předpoklady, které musí splnit fyzická osoba žádající o osvědčení odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologického úkolu1) projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce při celkovém řešení geologického úkolu (dále jen "osvědčení") a upravuje postup při ověřování odborné způsobilosti.

§ 2

Za činnosti uvedené v § 1 se pro účely této vyhlášky nepovažují technické, laboratorní a jiné dílčí práce prováděné v rámci geologického úkolu, pokud nejsou samostatně geologicky projektovány a vyhodnocovány.

§ 3

Předpoklady odborné způsobilosti

Fyzická osoba žádající osvědčení (dále jen "uchazeč") musí splňovat tyto předpoklady:

a) vysokoškolské nebo úplné odborné středoškolské vzdělání v oboru, popřípadě vysokoškolské vzdělání v příbuzném oboru; za příbuzný obor se považuje např. absolutorium hornické fakulty Vysoké školy báňské, u inženýrských geologů stavební fakulta Vysokého učení technického, dále vysoké školy chemicko-technologického zaměření,

b) praxe ve specializaci, pro kterou se žádá osvědčení; u uchazečů s vysokoškolským vzděláním v oboru nejméně 3 roky, u uchazečů s úplným odborným středoškolským vzděláním v oboru nejméně 8let, u uchazečů s vysokoškolským vzděláním v příbuzném oboru nejméně 8 let,

c) schopnost projektovat, prodádět a vyhodnocovat samostatně geologické úkoly ve specializaci, pro kterou se žádá osvědčení; prokazuje se autorstvím nebo autorským podílem na celkovém řešení geologických úkolů ve specializaci, pro kterou se žádá osvědčení, popřípadě autorstvím stejně specializovaných publikací,

d) znalost obecně závazných právních předpisů potřebných pro výkon funkce odpovědného řešitele geologického úkolu, zejména horních a geologických předpisů.

§ 4

Žádost

(1) Odborná způsobilost se osvědčuje na základě písemné žádosti uchazeče podané ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky (dále jen "ministerstvo").

(2) Žádost obsahuje:

a) jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště a rodné číslo uchazeče,

b) údaje o dosaženém odborném vzdělání,

c) údaje o délce a zaměření praxe doložené stručným přehledem dosavadní odborné činnosti, odborné reference,

d) seznam prací (publikací) obsahujících celkové řešení geologických úkolů ve specializaci, pro kterou se žádá osvědčení, jichž je uchazeč autorem nebo na jejichž celkovém řešení se autorsky podílel; u nepublikovaných prací s uvedením signatury, pod kterou je práce uložena v Geofondu v České republice, popřípadě v Geofondu ve Slovenské republice. Vykonával-li uchazeč praxi nebo její část v zahraničí uvede, kde jsou výsledky jeho prací uloženy. Při větším počtu prací postačí výčet těch, které uchazeč považuje za reprezentativní,

e) vybrané práce (publikace), jimiž uchazeč dokládá způsob celkovéhó řešení geologického úkolu, a to v ložiskové geologii jedna práce (publikace), v ostatních specializacích dvě až tři práce (publikace) podle vlastního výběru uchazeče.

§ 5

Ověření odborné způsobilosti

(1) Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou. Při zkoušce se ověří doklady podle § 4 odst. 2 písm. a), b) c), které uchazeč předloží, zhodnotí se odborná úroveň vybraných prací (publikací) podle § 4 odst. 2 písm. e) a ověří se znalost právních předpisů.

(2) Odbornou úroveň vybraných prací hodnotí odborní garanti,2) které jmenuje a odvolává ministerstvo v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky z řad odborníků geologických profesí na doporučení vysokých škol, státní geologické služby a stavovských organizací geologů.3)

(3) Publikace, které byly před uveřejněním lektorovány, posouzení odborných garantů nepodléhají.

§ 6

Zkušební komise a zabezpečení zkoušek

(1) Zkušební komisi tvoří předseda, místopředseda, tajemník a členové komise. Předsedu komise a člena komise k ověřování znalosti obecně závazných právních předpisů jmenuje a odvolává ministerstvo. Místopředsedu jmenuje a odvolává ministerstvo životního prostředí České republiky. Tajemníkem je pracovník odborného útvaru ministerstva. Dalšími členy komise jsou stálí odborní garanti (§ 5 odst. 2).

(2) Předseda komise podle potřeby pověří jednotlivé specialisty ze skupiny stálých odborných garantů posouzením vybraných prací podle odborného zaměření prací.

(3) Vznikne-li při posouzení vybraných prací uchazeče pochybnost o správnosti věcného nebo metodického řešení, zabezpečí předseda zkušební komise u zkoušek přítomnost členů komise, kteří byli pověřeni podle odstavce 2 posouzením vybraných prací.

(4) Při ověřování znalosti právních předpisů přihlíží zkušební komise k odbornému zaměření uchazeče. Vedle obecně závazných právních předpisů z oblasti geologie a hornictví se ověřuje schopnost uchazeče orientovat se v obchodním zákoníku, v občanském zákoníku, v živnostenském zákoně a v obecně závazných právních předpisech upravujících ochranu životního prostředí pokud jde o ustanovení, která se vztahují na geologické práce. Okruh otázek sdělí zkušební komise uchazeči v předvolání ke zkoušce.

(5) Zkušební komise je schopná usnášení za přítomnosti předsedy, místopředsedy, tajemníka a nejméně dvou členů komise.

(6) O zkoušce vyhotoví tajemník zkušební komise záznam, ve kterém se uvedou otázky, hodnocení odpovědí a výsledek hodnocení vybraných prací. Dále se uvede výsledek zkoušky "vyhověl" nebo "nevyhověl". V případě, že uchazeč nevyhověl, se uvede zdůvodnění. Záznam podepisují předseda a místopředseda zkušební komise.

§ 7

Osvědčení

(1) Ministerstvo vydá osvědčení na základě výsledku zkoušky podle § 6. V osvědčení vymezí geologické práce, pro které osvědčení platí.4)

(2) Osvědčení má platnost 5 let. Ministerstvo na žádost držitele může platnost osvědčení prodloužit vždy o dalších 5 let. Prodloužení platnosti osvědčení může ministerstvo podmínit přezkoušením uchazeče, které je nezbytné, nevykonával-li uchazeč v uplynulém pětiletém období geologické práce podle vydaného osvědčení nebo došlo-li k zásadní změně právních předpisů, které jsou předmětem zkoušky. Při přezkoušení zkušební komise znovu ověřuje pouze znalost právních předpisů.

(3) Uchazeč, jemuž nebylo osvědčení uděleno, může podat znovu žádost nejdříve po uplynutí jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí.

(4) Komu bylo osvědčení odňato,5) může podat novou žádost o osvědčení po uplynutí 2 let.

§ 8

Evidence

(1) Evidence osvědčení vedená ministerstvem obsahuje jmenný seznam držitelů vydaných osvědčení, vymezení geologických prací, pro které osvědčení platí a datum vydání osvědčení.

(2) Do evidence vydaných osvědčení lze nahlížet a z evidence lze pořizovat výpisy a opisy.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dyba CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 vyhlášky Českého geologického úřadu č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu.

2) § 3 odst. 4 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

3) Např. Česká asociace inženýrských geologů a Česká asociace hydrogeologů.

4) § 2 odst. 1 písm. a) až f) zákona ČNR č. 62/1988 Sb.

5) § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

Přesunout nahoru