Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 411/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.

Částka 83/1992
Platnost od 21.08.1992
Účinnost od 01.09.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

411

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky

a ministerstva financí Slovenské republiky

ze dne 26. června 1992, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 8 zní:

"§ 8

Za udržování platnosti autorského osvědčení podle § 81 odst. 6 zákona č. 527/1990 Sb, vyměřuje správní orgán poplatek podle položky 107 sazebníku II vyhlášky č. 570/1990 Sb.".

Čl. II

V sazebníku I a II správních poplatků se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.


Ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí České republiky:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí Slovenské republiky:
Tóth v. r.


Příloha k vyhlášce č. 411/1992 Sb.

Změny a doplňky sazebníku I správních poplatků

1. Položka 37 se doplňuje o písmena e) a f), která znějí:

„e)Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení v České republice .........................................Kčs1000,-
f)Vydání povolení na poskytování zdravotnické péče v nestátních zařízeních ve Slovenské republice .........................................Kčs2000,- “.

2. Ve zmocnění k položce 37 se na konci připojuje věta, která zní: "Obdobně se postupuje, jde-li o změny a zrušení registrace podle písmene e) a změny nebo zrušení povolení podle písmene f).".

3. K položce 37 se doplňují poznámky, které znějí:

"Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) a b) této položky se vybere až po provedení úkonu; poplatek podle písmene c), d), e) a f) této položky se vybere již při podání.

2. Podle písmene e) a f) této položky se vybere poplatek za podání k provedení úkonu, která byla učiněna počínaje dnem účinnosti této vyhlášky.".

Změny a doplňky sazebníku II správních poplatků

1. Položka 56 zní:

"Položka 56

a)Vydání povolení k provozování mezinárodní letecké dopravy osob nebo nákladů uděleného zahraničnímu podniku (podnikateli) ..................................................................Kčs10000,-
b)Prodloužení povolení podle písmene a) této položky .......................................................Kčs3000,-
c)Vydání souhlasu k provozování létecké dopravy ...............................................................Kčs2000,-
d)Vydání souhlasu k vykonávání leteckých prací za úplatu .................................................Kčs1000,-
e)Prodloužení souhlasu podle písmene c) této položky .......................................................Kčs500,-
f)Prodloužení souhlasu podle písmene d) této položky .......................................................Kčs300,-“.

2. Ve zmocnění k položce 56 se za slova "podle písmene a)" vkládají slova "a podle písmene b)".

3. Za zmocnění k položce 58 se připojuje poznámka, která zní:

"Poznámka:

Omezení vydaného povolení z rozhodnutí správního orgánu nepodléhá poplatku.".

4. Za zmocnění k položce 60 se připojuje poznámka, která zní:

"Poznámka:

Změna ve vydaném osvědčení letové způsobilosti z rozhodnutí správního orgánu nepodléhá poplatku.".

5. Poznámka k položce 75 zní: "Základ poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru .".

6. Za položku 78 se připojuje položka 78 A, která zní:

"Položka 78 A

Za vydání celně tarifního rozhodnutí o nomenklaturním a sazebním zařazení zboží do položek celního sazebníku ..........................................................................................................Kčs 350,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky vybírá Ústřední celní správa.".

7. Poznámky k části III znějí:

"Poznámky k části III

1. Poplatky za úkony provedené Federálním úřadem pro vynálezy se platí ve výši stanovené vyhláškou platnou v době splatnosti poplatku.

2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání s výjimkou poplatku stanoveného v položce 104 písm. e), 106 a 109 A písm. c).

3. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené vyhláškou platnou v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené vyhláškou platnou v době placení poplatku. Pokud poplatník zaplatil poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za platnosti nové vyhlášky, musí poplatek platit ve výši stanovené touto vyhláškou. Případný nedoplatek bude doměřen a přeplatek vrácen poplatníkovi.

Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců podle poznámky bod 3 k položce 106, použije se vyhlášky platné v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.".

8. Položky 102 až 118 znějí:

"Položka 102

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů
- za každou jen započatou stránku ...........................................................................................Kčs100,-

Položka 103

Žádost

- o prodloužení lhůty ..............................................................................................................Kčs150,-
- o prominutí zmeškání lhůty....................................................................................................Kčs800,-

Vynálezy

Položka 104

a)Podání přihlášky vynálezu.....................................................................................................Kčs1200,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce (-i) ...........................................Kčs600,-
b)Žádost
- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou .............................................................Kčs400,-
- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu patentu na jiného majitele ...........Kčs600,-
- o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele vynálezu................................................Kčs300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele nebo původce vynálezu, majitele patentu nebo jeho zástupce - za každou přihlášku nebo patent ............................................................................................................................Kčs100,-
- o utajení nebo odtajnění vynálezu.....................................................................................Kčs500,-
- o zápis licence k vynálezu do rejstříku.............................................................................Kčs200,-
- o nucenou licenci k vynálezu..............................................................................................Kčs5000,-
- o převedení autorského osvědčení na patent................................................................Kčs2000,-
- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku..............................................................Kčs100,-
c) Žádost o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu............................................Kčs2500,-
- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok..............................................................Kčs400,-
d)Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezy.................................Kčs500,-
e) Vydání patentové listiny do rozsahu do 10 stran strojopisu............................................Kčs1600,-
- za. každou další stranu........................................................................................................Kčs200,-

Poznámky:

1. Poplatek za utajení nebo odtajnění vynálezu podle písmene b) této položky se nevztahuje na vynálezy utajované z důvodu ochrany státního tajemství.

2. Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle písmene d) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Položka 105

a)Žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu ..............................Kčs3000,-
b)Návrh na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu ..........Kčs800,-

Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 106

Žádost o udržování patentu v platnosti

a)za prvních pět let ................................................................................................................Kčs7000,-
b)za šestý až osmý rok (za každý rok) ...................................................................................Kčs2000,-
c)za devátý rok a každý další rok se poplatek uvedený pod písmenem b) zvyšuje ročně vždy o ............................................................................................................................Kčs1000,-

Poznámky:

1.

a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný nejdéle do třech měsíců od nabytí účinnosti patentu.

b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.

2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod bodem 1 písm. a).

3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod bodem 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí poplatky v poloviční výši.

Položka 107

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) ..........................................................Kčs200,-

Položka 108

Za úkony Federálního úřadu pro vynálezy spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci......................................................................................Kčs1200,-

Užitné vzory

Položka 109

a)Podání přihlášky užitného vzoru......................................................................................Kčs1000,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce(i) ..............................................Kčs500,-
b)Žádost
- o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku..................................................................Kčs400,-
- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu užitného vzoru na jiného majitele...Kčs500,-
- o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele užitného vzoru..........................................Kčs300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele, nebo majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru...............................................................................Kčs100,-
- o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku................................................................Kčs200,-
- o nucenou licenci k užitnému vzoru..............................................................................Kčs5000,-
- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku..............................................................Kčs100,-
c)Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezy...................................Kčs500,-

Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle písmene c) této položky i složení kauce12) ve výši 2500- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Položka 109 A

a)Žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru ....Kčs3000,-
b)Návrh na výmaz užitného vzoru rejstříku ..........................................................................Kčs500,-
c)Za řízení o výmazu užitného vzoru .....................................................................................Kčs2500,-

Poznámka:

Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch.

Položka 109 B

Žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru

- poprvé o tři roky ......................................................................................................................Kčs3000,-
- podruhé o tři roky ...................................................................................................................Kčs6000,-

Poznámky:

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 109 C

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) ..........................................................Kčs200,-

Průmyslové vzory

Položka 110

a)Podání přihlášky průmyslového vzoru ................................................................................Kčs900,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce (-i) ................................................Kčs500,-
b)Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru.................................................................Kčs900,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce (-i) ................................................Kčs500,-
- za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v přihlášce...................................Kčs100,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce (-i) ................................................Kčs50,-
c)Žádost
- o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele, nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele..........Kčs400,-
- o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele průmyslového vzoru .....................................Kčs300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele, majitele nebo původce průmyslového vzoru nebo jeho zástupce do rejstříku ..................................................Kčs100,-
- o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů................................................................Kčs200,-
d)Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezy........................................Kčs500,-

Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle písmene d) této položky i složení kauce12) ve výši 2500- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Položka 111

a)Žádost o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku spadá do rozsahu zapsaného průmyslového vzoru .....................................................................................................................Kčs1500,-
b)Návrh na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku .............................................................Kčs500,-
- za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v průmyslovém vzoru ......Kčs100,-

Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 112

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) ..........................................................Kčs200,-

Položka 113

Žádost o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru

- poprvé o pět roků....................................................................................................................Kčs1000,-
- podruhé o pět roků..................................................................................................................Kčs2000,-

Poznámka:

Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 114

Žádost o odklad zápisu průmyslového vzoru do rejstříku .....................................................Kčs500,-

Ochranné známky a označení púvodu

Položka 115

a)Podání přihlášky
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb .....................................Kčs2000,-
- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb .......................................Kčs2500,-
- za každou třídu výrobku nebo služeb nad tři třídy .......................................................Kčs100,-
b)Žádost
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky ............................................................Kčs1200,-
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky ...............................................................Kčs1500,-
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data .............................................................Kčs1800,-
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data ..............................................................Kčs 2300,-
- o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele ...............................................................................Kčs500,-
- o zápis licence k ochranné známce do rejstříku ...........................................................Kčs500,-
- o prohlášení ochranné známky za proslulou ................................................................Kčs10000,-
- o změnu v ochranné známce, o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla, zúžení seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon ....................................................................................................Kčs200,-
c)Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku ...............................................................Kčs600,-
d)Žádost
- o mezinárodní zápis ochranné známky .......................................................................Kčs500,-
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky ......................................................Kčs500,-
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky ........................Kčs200,-
- o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla majitele mezinárodně zapsané ochranné známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb mezinárodně zapsané ochranné známky, je-li žádá- no jen o tento úkon ............................................................................................................Kčs200,-

Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene c) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 116

a)Podání přihlášky označení původu ....................................................................................Kčs2000,-
b)Žádost
- o zápis dalšího uživatele označení původu ....................................................................Kčs2000,-
- o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla uživatele označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon ......Kčs100,-
- o převod označení původu ................................................................................................Kčs500,-
c)Žádost o mezinárodní zápis označení původu ...............................................................Kčs500,-

Položka 117

Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezy..........................................................................Kčs500,-

Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle této položky i složení kauce12) ve výši 2500,- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Položka 118

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) ..........................................................Kčs200,-

Poznámka:

Poplatky podle položky 115 písm. d) a položky 116 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.".

Poznámky pod čarou

12) Instrukce předsedy Federálního úřadu pro vynálezy. č. 456/B ze dne 3. 6. 1992.

Přesunout nahoru