Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1992 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší

Částka 8/1992
Platnost od 27.01.1992
Účinnost od 27.01.1992
Zrušeno k 14.08.2002 (356/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 23. prosince 1991,

kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 12 písm. b) a f) zákona České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (dále jen "zákon"):


§ 1

Oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší

Oblastmi vyžadujícími zvláštní ochranu ovzduší jsou

a) národní parky,1)

b) chráněné krajinné oblasti,1)

c) lázeňská místa,2)

d) městské zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování [§ 5 odst. 2 písm. a) zákona],

e) území měst a okresů uvedených v příloze č. 1.

Zvláštní opatření k omezení znečišťování ovzduší

§ 2

V oblastech vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší provádějí orgány ochrany ovzduší zvláštní opatření k omezení znečišťování ovzduší zpřísněním podmínek ochrany ovzduší v souhlasech vydávaných podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona, zejména i pokud jde o zajištění technických podmínek pro regulaci zdrojů znečišťování v závislosti na imisní koncentraci škodlivin v území.

§ 3

Smogové regulační systémy

Smogový regulační systém je postupně budovaný soubor opatření k časově omezené regulaci

a) vybraných zdrojů znečišťování jejich provozovateli [§ 2 písm. c) zákona] uvedených v příloze č. 2,

b) ostatních zdrojů znečišťování, které se rozhodujícím způsobem podílejí na znečištění ovzduší; o této regulaci rozhodnou orgány obcí, popř. okresní úřady.3)

Zásady vytváření smogových regulačních systémů a zvláštní imisní limity

§ 4

(1) Smogový regulační systém je založen na

a) souborech informací

1. o umístění a parametrech zdrojů znečišťování,

2. o znečištění ovzduší získanými z údajů automatizované měřicí sítě,

3. o stavu rozptylových podmínek,

b) předpovědích rozptylových podmínek,

c) signálech upozornění a regulace.

(2) Řídícím střediskem smogového regulačního systému je organizace pověřená ministerstvem životního prostředí České republiky (dále jen "pověřená organizace"). Tato organizace zabezpečuje centrální získávání, zpracování a vydávání informací, předpovědí a signálů podle odstavce 1.

(3) Pověřená organizace vyhlásí signály podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly v důsledku nepříznivých rozptylových podmínek překročeny zvláštní imisní limity4) stanovené pro vyhlášení příslušného signálu upozornění, první regulační stupeň a druhý regulační stupeň podle přílohy č. 3 a tato situace byla předpovězena nejméně na osm následujících hodin.

(4) Pověřená organizace odvolá signály podle odstavce 1 písm. c), pokud po dobu nejméně 12 hodin již není zvláštní imisní limit překročen a není-li na základě meteorologické předpovědi očekáváno zhoršení rozptylových podmínek v průběhu 48 hodin následujících od poklesu koncentrací nepřekračujících hodnoty zvláštních imisních limitů. Při zjištěných a předpovězených příznivých rozptylových podmínkách lze uvedenou dobu zkrátit až na 3 hodiny.

(5) Závazné texty vyhlášení a odvolání signálů podle odstavce 1 písm. c) jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 5

(1) V oblastech podle § 1 písm. e) na území měst a na území okresů uvedených v části B) přílohy č. 1 zřizuje a provozuje pověřená organizace automatizovanou měřicí síť pro nepřetržité měření imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Využívá rovněž výsledků měření provedených hygienickou službou, popřípadě dalšími organizacemi.

(2) Umístění měřicích stanic, přístrojové vybavení a měřicí a kontrolní postupy se ve veřejném zájmu a v souladu se zvláštními předpisy provádějí tak, aby bylo docíleno reprezentativnosti a spolehlivosti naměřených údajů, a to i v místech obytných aglomerací. Umístění měřicích stanic projedná pověřená organizace s místně příslušnými orgány hygienické služby.

(3) Spolehlivost údajů podle odstavců 1 a 2 ověřuje pověřená organizace.

§ 6

Meteorologické údaje

Pro oblasti podle § 1 písm. e) zabezpečuje pověřená organizace údaje o stavu a předpovědi rozptylové situace na základě meteorologických prvků, podmiňujících rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. Zásady provozu smogových regulačních systémů

§ 7

Provozní řády smogových regulačních systémů

(1) Provozní řády smogového regulačního systému pro regulaci vybraných zdrojů znečišťování vydává pověřená organizace a provozní řády smogového regulačního systému pro regulace ostatních zdrojů znečišťování vydávají orgány obce, popřípadě okresní úřady.3) Provozní řády smogového regulačního systému vydávají orgány státní správy ochrany ovzduší po projednání s orgány hygienické služby.

(2) Provozní řády obsahují vždy

a) definice signálů smogového regulačního systému,

b) kritéria pro posuzování překročení zvláštního imisního limitu s přihlédnutím k meteorologické situaci,

c) členění varovných a regulačních opatření do stupňů, kritéria pro jejich vyhlašování a ukončení,

d) způsoby předávání informací o vyhlášení a odvolání varovných regulačních opatření včetně schválených textů a vymezení časového rozvrhu,

e) seznam zdrojů, které budou v rámci smogového regulačního systému regulovány.

(3) Orgány státní správy ochrany ovzduší seznámí s provozními řády po jejich vydání provozovatele zdrojů uvedených v seznamu podle odstavce 2 písm. e).

§ 8

Regulační řády zdrojů znečišťování

Provozovatelé velkých a středních zdrojů znečišťování vypracovávají regulační řády,5) jimiž se řídí při regulaci emisí po vyhlášení varovných a regulačních opatření. Regulační řády obsahují

a) výčet opatření k omezení emisí ze zdroje znečišťování,

b) časový rozvrh uplatnění opatření podle písmena a) ve vztahu k počátku platnosti jednotlivých stupňů varovných a regulačních opatření,

c) okruh osob, které odpovídají za provedení opatření stanovených podle písmen a) a b).

d) rozsah regulace emisí.

§ 9

Provoz smogových regulačních systémů

(1) Pověřená organizace vypracovává předpověď rozptylových podmínek, vyhodnocuje imisní situaci a zjištěné údaje zpracovává a poskytuje bezúplatně provozovatelům zdrojů, orgánům obcí, okresním úřadům, orgánům hygienické služby a České inspekci životního prostředí.

(2) Zjistí-li pověřená organizace, že v oblastech uvedených v § 1 písm. e) nastaly podmínky pro vyhlášení nebo odvolání signálů upozornění nebo regulace, vyhlásí příslušný signál podle § 4 odst. 1 písm. c) neprodleně pro

a) provozovatele vybraných zdrojů znečišťování,

b) okresní úřady a jejich prostřednictvím pro orgány obcí,

c) orgány hygienické služby,

d) Českou inspekci životního prostředí,

e) Československý energetický dispečink.

(3) Podle druhu vyhlášeného signálu podle odstavce 2

a) provozovatelé vybraných zdrojů znečišťování v oblastech uvedených v § 1 písm. e) této vyhlášky jsou povinni provádět opatření ke snížení emisí podle regulačních řádů,

b) orgány obcí a okresní úřady informují provozovatele zdrojů podle § 3 písm. b) a obyvatelstvo o zhoršení kvality ovzduší, o vyhlášení a odvolání signálů upozornění a regulace a o souvisejících opatřeních.


§ 10

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dejmal v. r.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 41/1992 Sb.

A) Území měst a okresů vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší

a) města:

Benešov

Beroun

Brno

Česká Lípa

Hodonín

Chrudim

Kolín

Kroměříž

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Olomouc

Opava

Ostrava

Plzeň

Praha

Prostějov

Přerov

Příbram

Rakovník

Rokycany

Trutnov

Uherské Hradiště

Vyškov

Zlín

b) okresy:

Děčín

Frýdek-Místek

Hradec Králové

Cheb

Chomutov

Karviná

Kladno

Liberec

Litoměřice

Louny

Mělník

Most

Pardubice

Praha-východ

Praha-západ

Sokolov

Teplice

Ústí n. L.

B) Území měst a okresů vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší, ve kterých jsou podle § 2 zajišťovány technické podmínky pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší

a) města:

hl. m. Praha

b) okresy:

Brno-město

Děčín

Frýdek-Místek

Cheb

Chomutov

Jablonec n. N.

Karlovy Vary

Karviná

Liberec

Litoměřice

Louny

Mělník

Most

Ostrava

Pardubice

Plzeň-město

Sokolov

Teplice

Ústí n. L.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 41/1992 Sb.

Provozovatelé vybraných zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících regulaci

A) Severočeský kraj

- západní část

ČEZ a.s.,- Elektrárny Počerady
- Elektrárny Prunéřov
- Elektrárny Tušimice

CHEMOPETROL s.p., Litvínov

1. SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Komořany

VÁLCOVNY TRUB CHOMUTOV s.p.

- východní část

AVIRUNION a.s., Ústí n. L.

ČEZ a.s., Elektrárna Ledvice

CHEMOPHARMA s.p., Ústí n. L.

KB Likér a.s., Ústí n. L.

Severočeská armaturka a.s., Ústí n. L.

Sklárny KAVALIER a.s., závod Hostomice

SPOLCHEMIE a.s., Ústí n. L.

SPOLCHEMIE a.s., Velvěty

STZ a.s., Ústí n. L.

Teplárna Novosedlice a.s.

Teplárna Trmice a.s.

Tlaková plynárna s.p., Ústí n. L.

TONASO a.s., Neštěmice

VITRABLOK a.s., Duchcov

- jižní část

SEPAP a.s., závod Štětí

Severočeské chemické závody s.p., Lovosice

B) Středočeský kraj

BARVY A LAKY s.p., závod 20 Kralupy n. Vlt.

ČEZ a.s., Elektrárna Mělník Horní Počaply

KAUČUK s.p., Kralupy n. Vlt.

MEFRIT s.p., Mělník

SPOLANA a.s., Neratovice

C) Západočeský kraj

ČEZ a.s., Elektrárna Tisová

Palivový kombinát s.p., Vřesová

D) Severomoravský kraj

BIOCEL a.s., Paskov

ČEZ a. s., Elektrárna Dětmarovice

Hrušovská chemická společnost s.r.o., Ostrava-Hrušov

Moravské chemické závody a.s., Ostrava

Moravsko-slezské teplárny a.s., - Teplárna Ostrava

- Elektrárna Třebovice

NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava

OSTRAMO, VLČEK a spol., s.r.o., Ostrava

SLEZAN a.s., Frýdek-Místek - závod 01

- závod 04

TEPLÁRNY KARVINÁ a.s. (Teplárna Karviná, Teplárna Suchá, Teplárna ČSA Karviná)

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec

VÍTKOVICE a.s., Ostrava

ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY a.s., Bohumín

E) Jihomoravský kraj

ČEZ a.s., Elektrárna Hodonín

Příloha č. 3 vyhlášky č. 41/1992 Sb.

Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálů upozornění a regulačních stupňů

A) Signál upozornění následuje po překročení:

1. tříhodinového klouzavého průměru koncentrace
oxidu siřičitého250 /µg.m-3 nebo
oxidů dusíku (vyjádřeno jako NO2)200 /µg.m-3 nebo
oxidu uhelnatého7000 /µg.m-3 nebo
2. součtu klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého s dvojnásobkem klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru koncentrace polétavého prachu600 /µg.m-3

B) Signál první regulační stupeň následuje po překročení:

1. tříhodinového klouzavého průměru koncentrace
oxidu siřičitého400 /µg.m-3 nebo
oxidů dusíku (vyjádřeno jako NO2)350 /µg.m-3 nebo
oxidu uhelnatého15 000 /µg.m-3 nebo
2. součtu klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého s dvojnásobkem klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru koncentrace polétavého prachu750 /µg.m-3

C) Signál druhý regulační stupeň

následuje po překročení:

dvacetičtyřhodinového klouzavého průměru koncentrace oxidu siřičitého500 /µg.m-3

D) Signál upozornění na výskyt fotochemického smogu

1. Informování veřejnosti následuje po překročení průměrné hodinové koncentrace ozónu 180 µg/m3

2. Varování veřejnosti následuje po překročení průměrné hodinové koncentrace ozónu 360 µg/m3

Příloha č. 4 vyhlášky č. 41/1992 Sb.

Závazné texty pro vyhlášení signálů upozornění a regulačních stupňů a jejich odvolání

A) Text vyhlášení signálu upozornění:

„Upozorňujeme, že v nejbližších hodinách je možnost výskytu smogové situace k vyhlášení regulace. Platnost signálu je od ...... hodin dne .......... do odvolání.“

Text odvolání signálu upozornění:

„Rušíme signál upozornění na možnost výskytu smogové situace. Platnost signálu končí v ..... hodin dne .......... .“

B) Text vyhlášení signálu první regulační stupeň:

„Smogová situace nastala. Vyhlašujeme signál první stupeň regulace. Platnost signálu je od .......... hodin dne .......... .“

Text odvolání signálu první regulační stupeň:

„Rušíme signál první stupeň regulace. Platnost signálu končí v ..... hodin dne .......... .“

C) Text vyhlášení signálu druhý regulační stupeň:

„Podmínky pro vyhlášení druhého regulačního stupně a vyhlášení ekologického regulačního stupně na straně spotřeby elektrické energie nastaly. Platnost signálu je od ..... hodin dne .......... do odvolání.“

Text odvolání signálu druhý regulační stupeň:

„Rušíme signál druhý regulační stupeň. Platnost signálu končí v ..... hodin dne ......... .“

Poznámky pod čarou

1) § 3 a 8 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

2) § 44 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
§ 18 odst. 2 písm. c) a § 8 až 11 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

3) § 5 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

4) § 14 odst. 4 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

5) § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 309/1991 Sb.

Přesunout nahoru